ORDIN nr. 35 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Nr. 35 din 26 ianuarie 2004
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
 • Nr. 3.112 din 27 ianuarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 4 februarie 2004
  Având în vedere prevederile art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003,
  ministrul muncii, solidarității sociale și familiei și ministrul educației, cercetării și tineretului emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, denumit în continuare Nomenclatorul calificărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, prin Direcția politici forță de muncă, asigură actualizarea Nomenclatorului calificărilor.


  Articolul 4

  Prin actualizarea Nomenclatorului calificărilor se înțelege:
  a) activitatea de identificare, codificare și introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piața muncii;
  b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
  c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.


  Articolul 5

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se face din inițiativa persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații sindicale, asociații patronale, asociații profesionale și furnizori de formare profesională.


  Articolul 6

  În vederea actualizării Nomenclatorului calificărilor, persoanele juridice interesate, prevăzute la art. 5, depun la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei un dosar care trebuie să conțină:
  a) cerere;
  b) standardul ocupațional recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare;
  c) adresă din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora;
  d) adresă din partea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, din care să rezulte acordul acestora.


  Articolul 7

  Cererile pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor se soluționează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.


  Articolul 8

  Respingerea cererii și motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 7.


  Articolul 9

  Actualizarea Nomenclatorului calificărilor se aprobă periodic, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 10

  Până la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun pentru actualizarea Nomenclatorului calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și-au dat acordul de includere în Nomenclatorul calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu.

  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Alexandru Athanasiu


  Anexă

  Nomenclatorul calificărilor
  pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate
  de calificare
  TABELUL NR. 1

  Nr.
  crt
   
   
   
   
   
   
   

  Gru-
  pa
  de
  bază
  din
  COR
   
   
   

  Denumire grupa de bază
  din COR
   
   
   
   
   
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza
  programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare
  grupei majore 3 "Tehnicieni, maiștri și
  asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din
  România (COR)

  Cod nomen-
  clator

  Calificări
  nivelul 3 calificare

  1.
   
   

  3111
   
   

  Tehnicieni în fizică și
  chimie
   

  3111.3.1
  3111.3.2
  3111.3.3

  Tehnician metrolog
  Tehnician hidrometeorolog
  Tehnician chimist de laborator

  2.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3112
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni constructori
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3112.3.1
   
  3112.3.2
  3112.3.3
   
  3112.3.4
   
  3112.3.5
   
  3112.3.6
   
   
  3112.3.7
  3112.3.8
   
  3112.3.9
  3112.3.10
   
  3112.3.11
  3112.3.12
  3112.3.13
   
  3112.3.14
   

  Tehnician instalator pentru
  construcții
  Normator în construcții
  Tehnician în construcții și
  lucrări publice
  Tehnician devize și
  măsurători în construcții
  Desenator în construcții și
  arhitectură
  Merceolog gestionar pentru
  materiale de construcții și
  instalații
  Laborant pentru construcții
  Proiectant restaurări și
  reparații clădiri
  Tehnician edilitar
  Tehnician construcții
  hidrotehnice
  Antreprenor în construcții
  Tehnician drumuri și poduri
  Tehnician proiectant urbanism
  și amenajarea teritoriului
  Tehnician cadastru funciar
  topograf

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   

  3113
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni energeticieni
  și electricieni
   
   
   
   
   
   
   

  3113.3.1
   
  3113.3.2
  3113.3.3
   
  3113.3.4
  3113.3.5
  3113.3.6
   

  Tehnician electromecanic
   
  Tehnician electrotehnist
  Tehnician centrale nuclearo
  electrice
  Tehnician termoenergetician
  Tehnician hidroenergetician
  Tehnician în instalații
  electrice

  4.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3114
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni în electro-
  nică, transporturi,
  poștă și telecomuni-
  cații
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3114.3.1
  3114.3.2
  3114.3.3
  3114.3.4
   
  3114.3.5
  3114.3.6
   
  3114.3.7
  3114.3.8
  3114.3.9
  3114.3.10
   
  3114.3.11
   
  3114.3.12
   
  3114.3.13
  3114.3.14

  Tehnician transporturi
  Agent feroviar
  Operator portuar
  Asistent de gestiune în
  transporturi
  Tehnician aviație
  Tehnician instalații de bord
  (avion)
  Tehnician telecomunicații
  Tehnician în automatizări
  Tehnician electronist
  Tehnician electronist echipamente
  de telecomunicații
  Tehnician electronist echipamente
  de automatizare
  Tehnician electronist radio TV
  și aparatură audio- video
  Tehnician operator telematică
  Tehnician mecatronist

  5.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3115
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni și maiștri
  mecanici
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3115.3.1
   
  3115.3.2
  3115.3.3
   
  3115.3.4
   
   
  3115.3.5
   
  3115.3.6
  3115.3.7
  3115.3.8
  3115.3.9

  Tehnician proiectant în construc-
  ția de mașini
  Tehnician tehnolog mecanic
  Tehnician mecanic - instalații
  hidropneumatice
  Tehnician mecanic celulă și
  sisteme de propulsie pentru
  aeronave
  Tehnician mecanic pentru
  întreținere și reparații
  Tehnician prelucrări mecanice
  Tehnician electromecanic
  Tehnician electromecanic auto
  Tehnician prelucrări la cald

  6.
   
   
   

  3116
   
   
   

  Tehnicieni, maiștri
  petroliști, petrochi-
  miști și din chimia
  industrială

  3116.3.1
   
   
   

  Tehnician în chimie industrială
   
   
   

  7.
   
   
   

  3118
   
   
   

  Desenatori tehnici
   
   
   

  3118.3.1
   
  3118.3.2
  3118.3.3

  Tehnician desenator pentru
  construcții și instalații
  Topograf în construcții
  Topograf de mină

  8.
   
   

  3121
   
   

  Programatori ajutori
   
   

  3121.3.1
   
  3121.3.2

  Administrator rețele locale și
  de comunicații
  Analist programator

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3122
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni, operatori
  echipamente de calcul
   
   
   
   
   
   
   
   

   
  3122.3.1
   
  3122.3.2
   
  3122.3.3
   
  3122.3.4
   
  3122.3.5

   
  Tehnician operator tehnici
  de calcul
  Tehnician echipamente de calcul
  și rețele
  Tehnician echipamente periferice
  și birotice
  Tehnician operator procesare text
  imagine
  Tehnician proiectant CAD

  10.
   

  3123
   

  Tehnicieni operatori
  roboți industriali

  3123.3.1
   

  Tehnician-operator roboti
  industriali

  11.
   
   
   

  3132
   
   
   

  Tehnicieni de echipa-
  mente pentru radio-
  misie, televiziune
  și telecomunicații

  3132.3.1
   
   
   

  Tehnician audio-video
   
   
   

  12.
   
   
   
   

  3133
   
   
   
   

  Tehnicieni de aparate
  electro-medicale
   
   
   

  3133.3.1
   
  3133.3.2
   
  3133.3.3

  Tehnician aparate electro-
  medicale
  Tehnician în echipamente
  biomedicale
  Tehnician ortoprotezist

  13.
   
   
   

  3152
   
   
   

  Inspectori pentru
  protecția și igiena
  muncii și
  controlori de calitate

  3152.3.1
   
   
   

  Tehnician protecția muncii și
  prevenirea și stingerea
  incendiilor
   

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3161
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni și maiștri
  în industriile textilă
  și pielărie
   
   
   
   
   
   
   
   

  3161.3.1
   
   
  3161.3.2.
   
  3161.3.3
   
  3161.3.4
  3161.3.5
  3161.3.6
  3161.3.7

  Creator - structura și
  proiectarea țesăturilor
   
  Creator - proiectant articole din
  piele și înlocuitori
  Creator - structura și proiectare
  tricoturilor
  Creator - proiectant îmbrăcăminte
  Tehnician în industria pielăriei
  Tehnician în industria textilă
  Tehnician designer vestimentar

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3162
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Tehnicieni și maiștri în
  industria alimentară
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3162.3.1
   
  3162.3.2
   
  3162.3.3
  3162.3.4
   
   
  3162.3.5
   
  3162.3.6
   
  3162.3.7

  Tehnician în industria alimentară
   
  Tehnician analize produse
  alimentare
  Tehnician morărit și panificație
  Tehnician conservarea cerealelor
  și prepararea nutrețurilor
  combinate
  Tehnician controlul calității
  produselor agricole
  Tehnician controlul calității
  produselor alimentare
  Tehnician dietetician

  16.
   

  3171
   

  Tehnicieni și maiștri în
  industria lemnului

  3171.3.1
   

  Tehnician în prelucrarea lemnului
   

  17.
   
   
   
   

  3172
   
   
   
   

  Tehnicieni și maiștri în
  industria sticlei și
  ceramicii și materia-
  lelor de construcții
  (materiale oxidice)

  3172.3.1
   
  31723.2
   
   

  Tehnician în industria sticlei
  și ceramicii
  Tehnician în industria materi-
  alelor de construcții
   

  18.
   

  3211
   

  Tehnicieni în științele
  vieții și ecologiei

  3211.3.1
   

  Tehnician ecolog și protecția
  calității mediului

  19.
   
   
   
   
   

  3213
   
   
   
   
   

  Tehnicieni agronomi,
  zootehniști și silvici
  în unități de producție
   
   
   

  3212.3.1
  3213.3.2
  3213.3.3
  3213.3.4
   
  3213.3.5

  Tehnician în agricultură
  Tehnician agromontan
  Tehnician în silvicultură
  Tehnician cartarea agrochimică și
  pedologică a solurilor
  Tehnician silvic

  20.
   
   

  3224
   
   

  Optometricieni și
  opticieni
   

   
  3224.3.1
  3224.3.2

   
  Optician
  Tehnician optometrist

  21.
   

  3226
   

  Fizioterapeuți și
  asimilați

   
  3226.3.1.

   
  Tehnician maseur

  22.
   

  3227
   

  Asistenți și tehnicieni
  veterinari

   
  3227.3.1

   
  Tehnician veterinar

  22.
  ^1
   

  3330
   
   

  Instructori - educatori
  în unități de persoane
  cu handicap

  3330.3.1
   
   

  Pedagog de recuperare
   
   

  23.
   
   

  3411
   
   

  Agenți de valori și
  cambiști (brokeri
  valori)

   
   
  3411.3.1

   
   
  Broker

  23.
  ^1

  3413
   

  Agenți imobiliari
   

  3413.3.1
   

  Agent imobiliar
   

  22.
  ^2
   

  3340
   
   

  Personal în învățământ,
  neclasificat în grupele
  de bază anterioare

  3340.3.1.
   
   

  Mediator școlar
   
   

  24.
   
   
   
   
   

  3415
   
   
   
   
   

  Reprezentanți tehnici
  și comerciali
   
   
   
   

   
  3415.3.1
  3415.3.2
   
  3415.3.4
   

   
  Tehnician în turism
  Tehnician coordonator activități
  de alimentație publică
  Tehnician activități de
  agroturism montan

  25.
   

  3416
   

  Agenți contractări și
  achiziții

   
  3416.3.1

   
  Tehnician în comerț

  26.
   
   
   
   

  3419
   
   
   
   

  Agenți în activitatea
  financiară și
  comercială,
  neclasificați în grupele
  de bază anterioare

  3419.3.1
   
   
   
   

  Agent operațiuni expediție și
  transport intern și
  internațional
   
   

  27.

  3421

  Agenți comerciali

  3421.3.1

  Agent comercial

  27.
  ^1

  3423
   

  Agenți de ocupare a
  forței de muncă

  3423.3.1
  3423.3.2

  Agent ocupare
  Inspector resurse umane

  27.
  ^2
   
   

  3429
   
   
   

  Agenți comerciali și de
  afaceri, neclasificați
  în grupele de bază
  anterioare

  3429.3.1
   
   
   

  Agent nave
   
   
   

  28.
   

  3431
   

  Secretari administrativi
  și asimilați

  3431.3.1
   

  Secretar - stenodactilograf -
  operator birotică

  29.
   
   
   

  3432
   
   
   

  Ocupații auxiliare în
  activitatea juridică,
  comercială și
  administrativă

  3432.3.1
   
   
   

  Tehnician în activități
  financiare și comerciale
   
   

  30.
   
   

  3433
   
   

  Contabili
   
   

  3433.3.1
  3433.3.2
   

  Asistent de gestiune
  Asistent de gestiune în unități
  de cazare și alimentație

  31.
   

  3441
   

  Inspectori de vamă și
  frontieră

  3441.3.1
   

  Agent vamal
   

  32.
   

  3442
   

  Inspectori de taxe și
  impozite

  3442.3.1
   

  Agent fiscal
   

  33.
   
   
   
   

  3449
   
   
   
   

  Inspectori și agenți
  financiari, neclasifi-
  cați în grupele de bază
  anterioare
  în domeniul artei

  3449.3.1
   
   
   
   

  Funcționar bancar
   
   
   
   

  33.
  ^1

  3460
   

  Asistenți sociali
   

  3460.3.1
   

  Pedagog social
   

  34.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3471
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Designeri, decoratori
  și alți tehnicieni
  în domeniul artei
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  3471.3.1
  3471.3.2
  3471.3.3
  3471.3.4
  3471.3.5
  3471.3.6
  3471.3.7
  3471.3.8
  3471.3.9
   
  3471.3.10
   
  3471.3.11
  3471.3.12
  3471.3.13
  3471.3.14
  3471.3.15
  3471.3.16

  Designer industrial
  Tehnoredactor
  Operator pre-press
  Tehnician poligraf
  Operator procesare audio video
  Cameraman - fotoreporter
  Proiectant decorațiuni interioare
  Vitrinier - decorator
  Tehnician pentru tehnici
  artistice
  Desenator tehnic pentru
  arhitectură și designer
  Tehnician machetist
  Corist
  Instrumentist
  Corepetitor
  Bibliotecar muzical
  Distribuitor materiale muzicale

  34.
  ^1
   

  3473
   
   

  Muzicieni, cântăreți,
  dansatori în localuri
  publice și asimilați

  3473.2.1
   
   

  Dansator
   
   

  35.
   
   
   

  3475
   
   
   

  Sportivi, antrenori
  și asimilați
   
   

  3475.3.1
   
  3475.3.2
  3475.3.3

  Antrenor
   
  Instructor sportiv
  Instructor animator

  -----------
  Tabelul nr. 1 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.

  TABELUL NR. 2

   
  Nr.
  crt
   
   
   
   

   
  Gru
  pa
  de
  bază
  din
  COR

   
  Denumire
  grupa de
  bază din
  COR
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 4 "Funcționari
  administrative" din clasificarea ocupațiilor din România (COR)

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 2 calificare
   

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 3 calificare
   

  1.
   
   
   

  4111
   
   
   

  Stenografe
  și
  dactilografe
   

  4111.2.1
   
   
   

  Dactilografă
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   

  4113
   
   
   
   
   

  Operatori
  introducere,
  validare și
  prelucrare
  date
   

  4113.2.1
   
   
   
   
   

  Operator introducere,
  validare și prelucrare
  date
   
   
   

  4113.3.1
   
   
   
   
   

  Designer pagini web
   
   
   
   
   

  3.

  4131

  Magazineri

  4131.2.1

  Magaziner

   

   

  4.
   

  4141
   

  Bibliotecari
  și arhivari

   
   

   
   

  4141.3.1
   

  Bibliotecar studii medii
   

  5.
   
   
   

  4142
   
   
   

  Funcționari
  expediție și
  alți agenți
  poștali

   
   
   
   

   
   
   
   

  4142.3.1
   
  4142.3.2
   

  Tehnician în activități
  de poștă
  Operator economic diriginte
  oficiu poștal

  6.
   
   

  4190
   
   

  Alți
  funcționari
  de birou

   
   
   

   
   
   

  4190.3.1
   
   

  Tehnician în administrație
  publică
   

  6.
  ^1

  4214
   

  Amanetari
   

  4214.2.1
   

  Amanetar
   

   
   

   
   

  7.
   
   
   
   

  4222
   
   
   
   

  Funcționari
  la servici-
  ile de
  informare și
  recepționeri

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  4222.3.1
   
   
   
   

  Tehnician în hotelărie
   
   
   
   

  8.
   
   

  4223
   
   

  Operatori la
  serviciile
  de telefoane

  4223.2.1
   
   

  Telefonist
   
   

   
   
   

   
   
   

  9.
   
   
   

  4231
   
   
   

  Funcționari
  în servicii
  publice
  comunitare

  4231.2.1
   
   
   

  Expert local pe problemele romilor
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  ------------
  Tabelul nr. 2 din anexă a fost completat conform pct. I din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.

  TABELUL NR. 3

   
  Nr.
  crt
   
   
   
   

   
  Gru
  pa
  de
  bază
  din
  COR

   
  Denumire
  grupa de
  bază din
  COR
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 5 "Lucrători operativi în
  servicii, comerț și asimilați" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 1 calificare
   

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 2 calificare
   

  Cod
   
   

  Calificări
  nivel 3
   

  1.
   
   
   
   

  5112
   
   
   
   

  Conductori
  și contro-
  lori în
  transporturi
  publice

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  5112.2.1
   
   
   
   

  Agent
  comercial
  feroviar
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  2.
   
   
   
   
   
   

  5113
   
   
   
   
   
   

  Ghizi
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  5113.3.1
   
  5113.3.2
   
   
   
   

  Agent de
  turism-ghid
  Organizator de
  conferințe,
  congrese,
  târguri și
  expoziții

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   

  5121
   
   
   
   
   
   
   
   

  Adminis-
  tratori
  (intendenți)
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5121.2.1
   
   
  5121.2.2
  5121.2.3
   
  5121.2.4
   
   

  Recepționer
  distribuitor
   
  Lucrător hotelier
  Administrator
  imobile
  Administrator
  pensiune
  turistică

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  4.
   
   
   

  5122
   
   
   

  Bucătari
   
   
   

  5122.1.1
   
   
   

  Lucrător în
  alimentație
   
   

  5122.2.1
   
   
   

  Bucătar
   
   
   

  5122.3.1
   
  5122.3.2
   

  Tehnician în
  gastronomie
  Tehnician
  nutriționist

  5.
   
   
   
   

  5123
   
   
   
   

  Ospătari și
  barmani
   
   
   

  5123.1.1
   
  5123.2.2
   
   

  Lucrător în
  alimentație
  Barman
   
   

  5123.2.1
   
   
   
   

  Ospătar
  (chelner)
  vânzător în
  unități de
  alimentație

  5123.3.1
   
   
   
   

  Organizator
  banqueting
   
   
   

  6.
   

  5131
   

  Îngrijitoare
  de copii

  5131.1.1
   

  Îngrijitoare
  copii

   
   

   
   

   
   

   
   

  7.
   
   
   
   
   
   

  5132
   
   
   
   
   
   

  Infirmiere
  și îngriji-
  toare în
  instituții
  de ocrotire
  socială și
  sanitară

  5132.1.1
  5132.1.2
  5132.1.3
  5132.1.4
  5132.2.1
   
   

  Băieș
  Gipsar
  Nămolar
  Brancardier
  Infirmieră
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  8.
   
   

  5133
   
   

  Îngrijitoare
  la domiciliu
   

  5133.1.1
  5133.1.2
   

  Baby sitter
  Îngrijitoare
  bătrâni la domiciliu

  5133.2.1
   
   

  Îngrijitoare
  bolnavi la
  domiciliu

   
   
   

   
   
   

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   

  5139
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrători în
  serviciu
  pentru
  populație
  neclasifi-
  cați în
  grupele de
  bază
  anterioare

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5139.2.1
   
  5139.2.2
   
   
   
   
   
   

  Mediator
  sanitar
  Lucrător
  social
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   

  5141
   
   
   
   
   
   
   

  Coafori,
  frizeri,
  cosmeticieni
  și asimilați
   
   
   
   

  5141.1.1
   
   
   
   
  5141.1.2
   
  5141.1.3

  Lucrător
  pentru estetică
  și igienă
  corpului
  omenesc
  Manichiurist,
  pedichiurist
  Frizer

  5141.2.1
   
   
  5141.2.2
   
   
   
   

  Frizer-coafor-
  manichiurist-
  pedichiurist
  Coafor
   
   
   
   

  5141.3.1
  5141.3.2
  5141.3.3
   
   
   
   
   

  Cosmetician
  Coafor stilist
  Machior
   
   
   
   
   

  11.
   
   

  5142
   
   

  Valeți,
  cameriste și
  însoțitori

  5142.1.1
   
   

  Cameristă
   
   

  5142.2.1
   
   

  Lucrător
  hotelier
   

   
   
   

   
   
   

  12.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  5149
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrători în
  servicii
  pentru
  populație
  neclasifi-
  cați în
  grupele de
  bază
  anterioare
   
   

  5149.1.1
   
   
   
  5149.1.2
   
   
   
   
   
   

  Agent
  dezinfecție,
  deratizare,
  dezinsecție
  Agent de curățenie
  clădiri și mijloace de
  transport
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  12.
  ^1

  5161
   

  Pompieri
   

  5161.2.1
   

  Servant pompier
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  13.
   
   
   
   
   
   
   
   

  5169
   
   
   
   
   
   
   
   

  Personal de
  pază și
  ordine
  publică,
  neclasifi-
  cați în
  grupele de
  bază
  anterioare

  5169.1.1
   
  5169.1.2
   
   
   
   
   
   

  Agent pază și
  ordine
  Agent de protecție,
  însoțire și gardare
  persoane fizice și
  valori
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  14.
   
   
   
   
   

  5220
   
   
   
   
   

  Vânzători în
  magazine și
  piețe
   
   
   

  5220.1.1
   
   
   
   
   

  Lucrător în
  comerț
   
   
   
   

  5220.2.1
   
   
  5220.2.2
   
   

  Comerciant-
  vânzător
  mărfuri alimentare
  Comerciant-
  vânzător mărfuri
  nealimentare

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  ------------
  Tabelul nr. 3 din anexă a fost completat conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 1.062 din 1 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 7 aprilie 2011.

  TABELUL NR. 4

   
  Nr.
  crt
   
   
   
   
   

   
   
  Gru-
  pa
  de
  bază
  din
  COR

   
   
  Denumire
  grupa de
  bază din
  COR
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 6 "Agricultori și lucrători
  calificați în agricultură, silvicultură și pescuit"
  din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 1 calificare
   

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 2 calificare
   

  1.
   
   
   
   
   
   

  6111
   
   
   
   
   
   

  Agricultori
  și lucrători
  calificați
  în culturi
  de câmp și
  legumi-
  cultura

  6111.1.1
  6111.1.2
  6111.1.3
   
   
   
   

  Lucrător în cultura plantelor
  Preparator furaje și rații furajere
  Lucrător în gospodărie
  agroturistică
   
   
   

  6111.2.1
   
   
   
   
   
   

  Agricultor culturi de câmp
   
   
   
   
   
   

  2.
   
   
   

  6112
   
   
   

  Arboricul-
  tori și flo-
  ricultori
   

  6112.1.1
  6112.1.2
  6112.1.3
  6112.1.4

  Ciupercar
  Orezar
  Florar-decorator
  Peisagist-floricultor

   
   
   
   

   
   
   
   

  3.
   
   

  6115
   
   

  Viticultori
  și pomicul-
  tori

  6115.1.1
  6115.1.2
  6115.1.3

  Pepinerist altoitor
  Pomicultor
  Viticultor

  6115.2.1
   
   

  Horticultor
   
  .

  4.
   
   
   
   
   
   
   

  6121
   
   
   
   
   
   
   

  Crescători-
  îngrijitori
  de animale
  domestice
  pentru
  producția de
  lapte și
  carne

  6121.1.1
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrător în creșterea animalelor
   
   
   
   
   
   
   

  6121.2.1
   
   
   
   
   
   
   

  Zootehnist
   
   
   
   
   
   
   

  4.
  ^1
   

  6122
   
   

  Crescător de
  păsări și
  fazanieri

  6122.1.1
   
   

  Crescător de păsări
   
   

   
   
   

   
   
   

  5.
   
   
   

  6123
   
   
   

  Apicultori
  și
  sericicul-
  tori

  6123.1.1
  6123.1.2
   
   

  Apicultor
  Sericicultor
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  6.
   
   

  6125
   
   

  Crescători
  de animale
  mici

  6125.1.1
   
   

  Crescători de animale mici
   
   

   
   
   

   
   
   

  7.
   
   
   
   
   
   

  6130
   
   
   
   
   
   

  Agrigultori
  și lucrători
  calificați
  în culturi
  vegetale și
  crescători
  de animale

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  6130.2.1
  6130.2.2
   
  6130.2.3
   
   
   

  Lucrător în agroturism
  Lucrător în agricultură și în
  gospodărie ecologică
  Agricultor montan
   
   
   

  8.
   
   
   
   
   

  6141
   
   
   
   
   

  Lucrători
  forestieri
   
   
   
   

  6141.1.1
   
  6141.1.2
  6141.1.3
  6141.1.4
  6141.1.5

  Muncitor plantații și amenajare
  zonă verde
  Drubjist
  Tăietor silvic
  Stivuitor și recepționer silvic
  Lucrător în silvicultură

  6141.2.1
  6141.2.2
   
   
   
   

  Pădurar
  Operator la fabricarea
  cherestelei
   
   
   

  9.
   
   

  6151
   
   

  Lucrători în
  culturi
  acvatice

  6151.1.1
   
   

  Piscicultor
   
   

   
   
   

   
   
   

  10.
   

  6154
   

  Paznici de
  vânătoare

   
   

   
   

  6154.2.1
   

  Paznic de vânătoare
   

  ------------
  Tabelul nr. 4 din anexă a fost completat conform subpct. 1 și 2 ale pct. III din anexa la ORDINUL nr. 153 din 26 februarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007.

  TABELUL NR. 5

   
  Nr.
  crt
   
   
   
   
   

   
   
  Gru-
  pa
  de
  bază
  din
  COR

   
   
  Denumire
  grupa de
  bază din
  COR
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 7 "Meșteșugari și lucrători
  calificați în meserii de tip artizanat, de reglare și întreținere a mașinilor și
  instalațiilor" din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 1 calificare
   

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 2 calificare
   

  1.
   
   

  7111
   
   

  Mineri și
  lucrători în
  carieră

   
   
   

   
   
   

  7111.2.1
  7111.2.2
   

  Miner
  Miner în subteran pentru
  construcții

  2.
   

  7112
   

  Artificieri
   

   
   

   
   

  7112.2.1
   

  Artificier de mină
   

  3.
   

  7113
   

  Spărgători,
  tăietori și

  7113.1.1
   

  Cioplitor în piatră și marmură
   

  7113.2.1
   

  Tăietor, șlefuitor,
   

  4.
   
   
   
   
   
   

  7121
   
   
   
   
   
   

  Muncitori
  constructori
  care utili-
  zează
  tehnici
  și materiale
  tradiționale

  7121.1.1
   
  7121.1.2
   
   
   
   

  Muncitor constructor lemn,
  chirpici, piatră
  Confecționer plase și pânze rabiț
  din stuf
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  5.
   
   
   

  7122
   
   
   

  Zidari
   
   
   

  7122.1.1
  7122.1.2
  7122.1.3
   

  Sobar
  Constructor pietrar
  Lucrător în structuri pentru
  construcții

  7122.2.1
  7122.2.2
  7122.2.3
   

  Zidar, pietrar, tencuitor
  Zidar coșuri fabrică
  Constructor cuptoare
  metalurgice

  6.
   
   
   

  7123
   
   
   

  Constructori
  în beton
  armat și
  asimilați

   
   
   
   

   
   
   
   

  7123.2.1
   
  7123.2.2
   

  Fierar betonist, montator
  prefabricate
  Constructor structuri
  monolite

  7.

  7124

  Dulgheri

   

   

  7124.2.1

  Dulgher-tâmplar-parchetar

  8.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7129
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Muncitori
  constructori
  neclasifi-
  cați în
  grupele de
  bază
  anterioare
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7129.1.1
  7129.1.2
  7129.1.3
  7129.1.4
  7129.1.5
   
  7129.1.6
  7129.1.7
   
  7129.1.8
  7129.1.9
   
   
   
   
   

  Pavator
  Asfaltator
  Cantonier
  Constructor linii tramvai
  Muncitor constructor șenal
  navigabil
  Meseriaș întreținere cale
  Revizor cale sau puncte
  periculoase
  Montator elemente prefabricate
  Lucrător pentru drumuri și cai
  ferate
   
   
   
   

  7129.2.1
  7129.2.2
   
  7129.2.3
  7129.2.4
   
  7129.2.5
   
  7129.2.6
   
  7129.2.7
  7129.2.8
  7129.2.9
   
  7129.2.
  10

  Constructor căi ferate
  Mecanic utilaje și
  instalații de construcții
  Agent hidrotehnic
  Constructor structuri
  monolite
  Constructor drumuri și
  poduri
  Constructor lucrări
  hidrotehnice
  Observator hidrogeolog
  Observator meteorolog
  Constructor lucrări
  îmbunătățiri funciare
  Alpinist utilitar
   

  9.
   
   

  7131
   
   

  Constructori
  de
  acoperișuri

   
   
   

   
   
   

  7131.2.1
   
   

  Acoperitor-învelitor țiglă,
  azbociment, tablă
   

  10.
   
   
   

  7132
   
   
   

  Parchetari,
  linoliști,
  mozaicari și
  faianțari

  7132.1.1
  7132.1.2
   
   

  Lucrător finisor pentru construcții
  Parchetar
   
   

  7132.2.1
   
  7132.2.2
  7132.2.3

  Mozaicar montator
  placaje
  Parchetar-linolist
  Mozaicar faianțar

  11.
   

  7133
   

  Ipsosari
   

   
   

   
   

  7133.2.1
  7133.2.2

  Ipsosar
  Turnător ornamentalist

  12.
   
   
   
   
   
   
   

  7134
   
   
   
   
   
   
   

  Montatori
  de izolații
  termice și
  acustice
   
   
   
   

  7134.1.1
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrător în izolații
   
   
   
   
   
   
   

  7134.2.1
  7134.2.2
   
  7134.2.3
   
   
  7134.2.4
   

  Izolator
  Montator pereți și
  plafoane din ghips carton
  Confecționer tâmplărie,
  din aluminiu și mase
  plastice
  Confecționer geam
  termoizolator

  13.

  7135

  Geamgii

  7135.1.1

  Geamgiu

   

   

  14.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7136
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Instalatori
  și montatori
  de țevi
   
   
   
   
   
   
   

  7136.1.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrător instalator pentru
  construcții
   
   
   
   
   
   
   
   

  7136.2.1
   
  7136.2.2
   
  7136.2.3
   
   
  7136.2.4
   
  7136.2.5

  Instalator instalații de
  ventilare și condiționare
  Instalator instalații
  tehnico-sanitare și de gaze
  Instalator rețele de
  distribuție locale și
  magistrale de gaze
  Instalator instalații de
  încălzire centrală
  Instalator apă-canal

  15.
   
   

  7137
   
   

  Electricieni
  în
  construcții

   
   
   

   
   
   

  7137.2.1
   
   

  Electrician constructor
   
   

  16.
   
   
   

  7141
   
   
   

  Zugrăvi,
  tapetari,
  lăcuitori și
  vopsitori

  7141.1.1
  7141.1.2
   
   

  Vopsitor industrial
  Finisor-lăcuitor lemn
   
   

  7141.2.1
   
   
   

  Zugrav, ipsosar, tapetar,
  vopsitor
   
   

  17.
   
   

  7143
   
   

  Curățitori
  de fațade și
  coșari

  7143.1.2
   
   

  Coșar
   
   

   
   
   

   
   
   

  18.
   
   
   

  7211
   
   
   

  Turnători,
  formatori,
  miezuitori
   

  7211.1.1
  7211.1.2
  7211.1.3
  7211.1.4

  Curățitor sablator
  Modelator miezuitor
  Pregătitor șarjă
  Lucrător în prelucrări la cald

  7211.2.1
  7211.2.2
  7211.2.3
  7211.2.4

  Turnător
  Modelier
  Modelator miezuitor
  Metalurgist neferoase

  19.
   
   

  7212
   
   

  Sudori și
  debitatori
  autogeni

  7212.1.1
  7212.1.2
   

  Sudor electric
  Sudor oxi-gaz
   

  7212.2.1
   
   

  Sudor
   
   

  20.
   
   
   
   
   
   
   

  7213
   
   
   
   
   
   
   

  Tinichigii-
  cazangii
   
   
   
   
   
   

  7213.1.1
  7213.1.2
   
   
   
   
   
   

  Spoitor cositor
  Tinichigiu carosier
   
   
   
   
   
   

  7213.2.1
  7213.2.2
  7213.2.3
  7213.2.4
  7213.2.5
  7213.2.6
   
  7213.2.7

  Tinichigiu industrial
  Tinichigiu vopsitor auto
  Tinichigiu construcții
  Tinichigiu
  Cazangiu
  Lăcătuș construcții structuri
  aeronave
  Lăcătuș construcții navale

  21.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7214
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Constructori
  și montatori
  de structuri
  metalice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7214.1.1
  7214.1.2
  7214.1.3
  7214.1.4
  7214.1.5
  7214.1.6
  7214.1.7
  7214.1.8
   
   
   
   
   
   
   

  Confecționer plase din sârmă
  Confecționer cocleți
  Presator metale la rece
  Confecționer construcții metalice
  Nituitor
  Montator reglor
  Lucrător în prelucrări la rece
  Lucrător în lăcătușerie mecanica
  structuri
   
   
   
   
   
   

  7214.2.1
   
   
  7214.2.2
  7214.2.3
   
   
  7214.2.4
   
  7214.2.5
   
  7214.2.6
   
  7214.2.7
   

  Lăcătuș construcții
  metalice și utilaj
  tehnologic
  Tubulator naval
  Lăcătuș mecanic de
  întreținere și reparații
  universale
  Lăcătuș mecanic cazane și
  instalații auxiliare
  Lăcătuș construcții
  metalice și navale
  Constructor-montator de
  structuri metalice
  Lăcătuș mecanic prestări
  servicii

  22.
   
   
   
   
   
   
   

  7215
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrători
  la montarea
  și întreți-
  nerea de
  instalații
  de ridicat
  și
  transportat

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  7215.2.1
   
   
   
   
   
   
   

  Mecanic montator și
  întreținere instalații în
  silvicultură și exploatări
  forestiere
   
   
   
   

  23.
   
   

  7221
   
   

  Forjori,
  ștanțatori
  și presatori

  7221.1.1
   
   

  Forjor matrițer
   
   

  7221.2.1
  7221.2.2
  7221.2.3

  Forjor-tratamentist
  Formator-presator ferite
  Forjor

  24.
   

  7222
   

  Sculeri
   

   
   

   
   

  7222.2.1
  7222.2.2

  Sculer matrițer
  Mecanic de mecanică fină

  25.
   
   
   
   

  7224
   
   
   
   

  Lucrători la
  mașini de
  polizat,
  rectificat
  și ascuțit

  7224.1.1
  7224.1.2
  7224.1.3
   
   

  Găuritor filetator
  Polizator
  Șlefuitor metale
   
   

  7224.2.1
  7224.2.2
  7224.2.3
   
   

  Strungar
  Frezor rabotor mortezor
  Rectificator
   
   

  26.
   
   
   
   
   
   
   

  7231
   
   
   
   
   
   
   

  Mecanici,
  montatori și
  reparatori
  de auto-
  vehicule
   
   
   

  7231.1.1
   
   
   
   
   
   
   

  Ajutor mecanic auto
   
   
   
   
   
   
   

  7231.2.1
   
  7231.2.2
  7231.2.3
   
  7231.2.4
   
  7231.2.5

  Electrician electronist
  auto
  Mecanic auto
  Mecanic în industria
  construcțiilor de mașini
  Mecanic instalații
  hidraulice și pneumatice
  Mecanic motoare termice

  27.
   
   
   
   
   

  7232
   
   
   
   
   

  Mecanici,
  montatori și
  reparatori
  de motoare
  de avioane
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  7232.2.1
   
  7232.2.2
  7232.2.3
   
   

  Mecanic motoare
  aeronave
  Mecanic de aeronave
  Electromecanic instalații
  și aparatură de bord
  aeronave

  28.
   
   
   
   
   

  7233
   
   
   
   
   

  Mecanici,
  montatori și
  reparatori
  de mașini
  agricole și
  industriale

  7233.1.1
  7233.1.2
  7233.l.3
   
   
   

  Lucrător în mecanica de motoare
  Lucrător în mecanica agricolă
  Lucrător în mecanica de montaj,
  întreținere și reparații
   
   

  7233.2.1
  7233.2.2
  7233.2.3
  7233.2.4
  7233.2.5
   

  Frigotehnist
  Mecanic agricol
  Mecanic motoare termice
  Motorist nave
  Mecanic utilaje și
  instalații în industrie

  29.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7241
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Electro-
  mecanici
  montatori și
  reparatori
  de aparate
  și echipa-
  mente
  electrice și
  energetice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7241.1.1
  7241.1.2
  7241.1.3
  7241.1.4
  7241.1.5
  7241.1.6
  7241.1.7
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Bobinator aparataj electric
  Bobinator
  Lucrător în electrotehnică
  Supraveghetor mașini automate
  Depanator aparatură de uz casnic
  Lucrător în electromecanică
  Confecționer cablaje auto
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7241.2.1
  7241.2.2
   
  7241.2.3
   
   
   
  7241.2.4
   
  7241.2.5
   
  7241.2.6
   
  7241.2.7
  7241.2.8
   
  7241.2.9
   
  7241.2.
  10
   
   
  7241.2.
  11
  7241.2.
  12
  7241.2.
  13

  Electrician nave
  Electrician în instalații
  energetice
  Electromecanic utilaje și
  instalații comerciale,
  electrocasnice și de
  industrie alimentară
  Mecanic agregate rotative
  termoenergetice
  Mecanic turbine
  hidraulice și instalații
  Electromecanic utilaje și
  instalații industriale
  Electromecanic nave
  Electromecanic material
  rulant
  Electromecanic centrale
  electrice
  Electromecanic utilaje
  și instalații din
  cinematografie
  televiziune, radio
  Confecționer produse
  electrotehnice
  Montator de aparataj electric
   
  Montator, reglor și depanator
  ascensoare

  30.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7242
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Electroniști
  montatori și
  reparatori
  de aparate
  și echi-
  pamente
  electronice
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7242.2.1
   
   
  7242.2.2
   
   
  7242.2.3
   
  7242.2.4
   
  7242.2.5
   
   

  Montator și reparator
  electronist de aparate și
  echipamente electronice
  Electronist aparate și
  echipamente pentru radio
  și TV
  Electronist aparate și
  echipamente de automatizări
  Electronist rețele de
  telecomunicații
  Electronist aparate și
  echipamente de
  electronică profesională

  31.
   
   
   
   
   
   
   

  7244
   
   
   
   
   
   
   

  Electro-
  mecanici
  montatori și
  reparatori
  de instala-
  ții tele-
  grafice și
  telefonice

  7244.1.1
  7244.1.2
   
   
   
   
   
   

  Jonctor
  Lucrător în electronică,
  automatizări
   
   
   
   
   

  7244.2.1
   
  7244.2.2
   
   
   
   
   

  Electromecanic telegrafie,
  telefonie
  Electromecanic
  radioficare
   
   
   
   

  32.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7245
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Electricieni
  montatori
  și repara-
  tori de
  linii
  electrice
  aeriene și
  subterane
   
   
   
   
   
   
   
   

  7245.1.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Electrician instalații de iluminat
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7245.2.1
   
  7245.2.2
   
   
  7245.2.3
   
  7245.2.4
   
   
  7245.2.5
   
  7245.2.6
   
  7245.2.7
   

  Electrician exploatări
  minere
  Electrician instalații și
  echipamente electrice
  industriale
  Electrician echipamente
  pentru foraj-extracție
  Electrician de întreținere
  și reparații în industria
  mică
  Electrician rețele electrice
  și posturi de transformare
  Electrician exploatare
  medie și joasă tensiune
  Electrician în instalații
  energetice

  33.
   
   
   
   
   
   
   

  7311
   
   
   
   
   
   
   

  Confecțio-
  neri și
  reparatori
  de instru-
  mente și
  aparate de
  precizie
   

  7311.1.1
  7311.1.2
  7311.1.3
  7311.1.4
  7311.1.5
   
   
   

  Confecționer seringi
  Presator piese optice
  Reparator aparate foto
  Reparator stilouri, brichete
  Reparator umbrele
   
   
   

  7311.2.1
  7311.2.2
   
   
  7311.2.3
   
   
   

  Ceasornicar
  Optician montator
  aparatură optico-
  mecanică
  Metrolog și depanator
  mecanică fină, tehnică
  digitală și analogică
  (MFTDA)

  34.
   
   
   
   

  7312
   
   
   
   

  Confecțio-
  neri și
  acordori de
  instrumente
  muzicale

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  7312.2.1
   
   
   
   

  Constructor reparator
  instrumente muzicale
   
   
   

  35.
   
   
   
   
   
   

  7313
   
   
   
   
   
   

  Giuvaergii
  și alți
  lucrători de
  precizie în
  metal și
  alte
  materiale

  7313.1.1
  7313.1.2
   
   
   
   
   

  Lucrător în mecanică fină
  Șlefuitor diamante naturale
   
   
   
   
   

  7313.2.1
   
   
   
   
   
   

  Bijutier
   
   
   
   
   
   

  36.
   
   
   
   
   
   
   

  7321
   
   
   
   
   
   
   

  Olari și
  formatori în
  ceramică și
  materiale
  abrazive
   
   
   

  7321.1.1
  7321.1.2
  7321.1.3
  7321.1.4
  7321.1.5
  7321.1.6
   
   

  Modelator ceramică
  Glazurator produse ceramice
  Turnător produse ceramice
  Fasonator produse ceramice
  Modelator piese electroizolante
  Lucrător în industria ceramicii
   
   

  7321.2.1
  7321.2.2
  7321.2.3
   
   
  7321.2.4
  7321.2.5
   

  Olar ceramică (artizanat)
  Ceramist
  Olar și formator în
  ceramică și materiale
  abrazive
  Operator ceramica fina
  Operator în industria
  ceramicii brute

  37.
   
   
   
   
   

  7322
   
   
   
   
   

  Sticlari
  (suflători,
  tăietori de
  sticlă,
  polizori de
  sticlă etc.)

  7322.1.1
  7322.1.2
  7322.1.3
  7322.1.4
   
  7322.1.5

  Trăgător, șlefuitor, gradator nivele
  Prelucrător topitură sticlă la presă
  Prelucrător topitură sticlă la țeavă
  Decorator produse ceramice și de
  sticlă
  Lucrător în industria sticlei

  7322.2.1
   
   
   
   
   

  Sticlar
   
   
   
   
   

  38.
   

  7323
   

  Gravori pe
  sticlă

   
   

   
   

  7323.2.3
   

  Gravor produse de sticlă
   

  39.
   
   
   

  7324
   
   
   

  Pictori,
  decoratori
  pe sticlă și
  ceramică

  7324.1.1
   
   
   

  Oglindar
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  40.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7331
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrători-
  meseriași în
  executarea
  de produse
  artizanale
  din lemn și
  alte
  materiale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  7331.1.1
  7331.1.2
  7331.1.3
  7331.1.4
  7331.1.5
   
  7331.1.6
  7331.1.7
   
  7331.1.8
   
  7331.1.9
   
  7331.1.
  10
  7331.1.
  11
  7331.1.
  12

  Pirogravor
  Traforator manual lemn
  Rotar caretaș
  Lumânărar
  Confecționer cuțite, brice, brățări,
  andrele, agrafe, inele
  Confecționer nasturi, piepteni
  Confecționer obiecte din os,
  scoică, mică etc.
  Confecționer manual în
  metaloplastie
  Confecționer scule și obiecte
  manuale
  Dogar
   
  Intarsier
   
  Lucrător în sculptură
   

  7331.2.1
  7331.2.2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Sculptor intarsier
  Confecționer proteze
  ortopedice
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  41.
   
   
   
   
   
   
   
   

  7332
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrători-
  meseriași în
  executarea
  de produse
  artizanale
  din textile,
  piele și
  materiale
  similare

  7332.1.1
  7332.1.2
  7332.1.3
   
  7332.1.4
   
   
   
   

  Confecționer articole hârtie
  Confecționer bibelouri din jenille
  Confecționer manual de produse
  din sfori sau frânghii
  Confecționer unelte pescuit din
  plase
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  42.
   
   

  7342
   
   

  Stereotipari
  și galva-
  notipiști

   
   
   

   
   
   

  7342.1.1
   
   

  Mecanic utilaje și
  instalații poligrafice
   

  43.
   
   
   
   

  7345
   
   
   
   

  Legători și
  lucrători
  înrudiți
   
   

  7345.1.1
   
  7345.1.2
  7345.1.3
  7345.1.4

  Legatar manual (în poligrafie și
  ateliere speciale)
  Confecționer flori artificiale
  Ajutor mașinist
  Lucrător poligraf

  7345.1.1
   
   
   
   

  Legător
   
   
   
   

  44.
   
   
   

  7346
   
   
   

  Imprimatori
  pe mătase,
  lemn și
  textile

  7346.1.1
   
   
   

  Imprimator pe mătase, lemn și
  textile
   
   

  7346.2.1
   
   
   

  Imprimator serigraf
   
   
   

  45.
   
   
   
   
   

  7411
   
   
   
   
   

  Măcelari și
  alți lucră-
  tori în
  prelucrarea
  cărnii și
  peștelui

  7411.1.1
  7411.1.2
  7411.1.3
  7411.1.4
  7411.1.5
   

  Carmangier
  Măcelar
  Grătaragiu
  Tranșator
  Lucrător în prelucrare carne, peste,
  lapte, conserve

  7411.2.1
   
   
   
   
   

  Preparator produse din
  carne și pește
   
   
   
   

  46.
   
   
   
   

  7412
   
   
   
   

  Brutari,
  patiseri și
  cofetari
   
   

  7412.1.1
  7412.1.2
  7412.1.3
  7412.1.4
  7412.1.5

  Brutar
  Cofetar
  Patiser
  Covrigar .
  Lucrător în morărit și panificație

  7412.2.1
  7412.2.2
   
   
   

  Cofetar-patiser
  Brutar-patiser-preparator
  produse făinoase
   
   

  47.
   
   
   

  7413
   
   
   

  Lucrători la
  fabricarea
  produselor
  lactate

   
   
   
   

   
   
   
   

  7413.2.1
   
   
   

  Preparator produse din
  lapte
   
   

  48.
   
   
   

  7414
   
   
   

  Lucrători la
  conservarea
  fructelor și
  legumelor

  7414.1.1
   
   
   

  Uscător-deshidrator legume, fructe
   
   
   

  7414.2.1
   
   
   

  Operator în prelucrarea
  legumelor și fructelor
   
   

  49.
   
   
   
   

  7416
   
   
   
   

  Lucrător la
  prelucrarea
  tutunului și
  produselor
  din tutun

  7416.1.1
   
   
   
   

  Condiționer tutun pentru
  fabricarea țigaretelor
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  50.
   
   
   

  7422
   
   
   

  Tâmplari și
  lucrători
  asimilați
   

  7422.1.1
  7422.1.2
  7422.1.3
  7422.1.4

  Tâmplar manual
  Tâmplar binale
  Tâmplar carosier
  Lucrător în tâmplărie

  7422.2.1
  7422.2.2
  7422.2.3
   

  Tâmplar universal
  Tâmplar parchetar linolist
  Tâmplar mobilă
   

  51.
   
   
   
   

  7423
   
   
   
   

  Reglori-
  montatori
  mașini de
  prelucrat
  lemn

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  7423.2.1
  7423.2.2
   
   
   

  Strungar în lemn
  Mecanic utilaje și
  instalații în industria
  lemnului
   

  52.
   
   
   
   
   
   
   

  7424
   
   
   
   
   
   
   

  Împletitori
  de coșuri,
  confecțio-
  neri de
  perii și
  asimilați
   
   

  7424.1.1
   
  7424.1.2
  7424.1.3
  7424.1.4
   
  7424.1.5
  7424.1.6

  Confecționer bidinele, pensule,
  perii
  Confecționer mături
  Împletitor de nuiele
  Împletitor obiecte din foi de
  porumb
  Împletitor fibre plastice
  Împletitor papură

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  53.

  7431

  Filatori

   

   

  7431.2.1

  Filator

  54.
   
   
   
   
   

  7432
   
   
   
   
   

  Țesători și
  tricotori
   
   
   
   

  7432.1.1
  7432.1.2
  7432.1.3
  7432.1.4
  7432.1.5
   

  Tricotor manual
  Croșetor
  Țesător manual
  Repasator
  Lucrător în filatură-țesătorie
   

  7432.2.1
  7432.2.2
   
  7432.2.3
   
  7432.2.4

  Țesător
  Țesător restaurator
  manual covoare
  Confecționer tricotaje
  după comandă
  Finisor produse textile

  55.
   
   
   
   

  7433
   
   
   
   

  Confecțio-
  neri de
  îmbrăcăminte
  pălărieri și
  modiste

  7433.1.1
  7433.1.2
  7433.1.3
  7433.1.4
   

  Ceaprazar - șepcar
  Peruchier
  Lenjer
  Lucrător în tricotaje-confecții
   

  7433.2.1
   
  7433.2.2
   
   

  Croitor îmbrăcăminte
  după comandă
  Pălărier
   
   

  56.
   
   
   

  7434
   
   
   

  Blănari și
  asimilați
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  7434.2.1
   
   
  7434.2.2

  Confecționer
  îmbrăcăminte din piele și
  înlocuitori
  Cojocar-blănar

  57.
   
   
   
   
   

  7435
   
   
   
   
   

  Meșteri
  croitori în
  textile și
  piele
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  7435.2.1
   
  7435.2.2
   
  7435.2.3
  7435.2.4

  Croitor îmbrăcăminte
  bărbați
  Croitor îmbrăcăminte
  femei
  Confecționer produse textile
  Tricoter-confecționer

  58.
   
   

  7436
   
   

  Lucrători în
  broderie și
  asimilați

  7436.1.1
  7436.1.2
   

  Broder
  Stopeur
   

   
   
   

   
   
   

  59.
   
   

  7437
   
   

  Tapițeri și
  asimilați
   

  7437.1.1
  7437.1.2
  7437.1.3

  Tapițer
  Salterar
  Plăpumar

  7437.2.1
   
   

  Tapițer-plăpumar-saltelar
   
   

  60.
   
   

  7441
   
   

  Tăbăcari și
  pielari
   

  7441.1.1
  7441.1.2
   

  Meșteșugar argăsitor
  Lucrător în finisarea textilelor
  și a pielii

  7441.2.1
  7441.2.2
   

  Tăbăcar
  Finisor piele
   

  61.
   
   
   
   
   

  7442
   
   
   
   
   

  Cizmari și
  meșteșugari
   
   
   
   

  7442.1.1
  7442.1.2
   
   
   
   

  Argăsitor, vopsitor, curelar
  Lucrător în confecții piele și
  înlocuitori
   
   
   

  7442.2.1
   
  7442.2.2
  7442.2.3
  7442.2.4
   

  Confecționer articole din
  piele și înlocuitori
  Cizmar
  Marochiner
  Confecționer reparații
  încălțăminte

  ------------
  Tabelul nr. 5 din anexă a fost completat conform pct. III din anexa la ORDINUL nr. 232 din 24 februarie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 16 martie 2009.

  TABELUL NR. 6

   
  Nr.
  crt
   
   
   
   
   

   
   
  Gru-
  pa
  de
  bază
  din
  COR

   
   
  Denumire
  grupa de
  bază din
  COR
   
   

  Calificări pentru care se pot organiza programe de formare finalizate cu
  certificate de calificare corespunzătoare Grupei majore 8 "Operatori la instalații
  și mașini și asamblori de mașini, echipamente și alte produse "
  din Clasificarea ocupațiilor din România (COR)

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 1 calificare
   

  Cod
  nomen-
  clator

  Calificări
  nivel 2 calificare
   

  1
   
   
   
   
   
   
   

  8111
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalații
  și utilaje
  miniere
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  8111.2.1
   
   
  8111.2.2
  8111.2.3
  8111.2.4
   
   

  Mașinist pentru utilaje
  specifice la extracție și
  execuția tunelelor
  Mecanic de mină
  Mecanic exploatări minere
  Excavatorist pentru
  excavatoare cu rotor de mare
  capacitate

  2.
   
   
   
   
   

  8112
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalații
  de preparare
  a minereuri-
  lor și
  rocilor

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  8112.2.1
   
   
   
   
   

  Operatori la instalații de
  preparare a minereurilor și
  rocilor
   
   
   

  3.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8113
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalații
  de foraj și
  sonde de
  extracție a
  țițeiului
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8113.1.1
  8113.1.2
  8113.1.3
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Primitor preparator produse fluide
  Operator flotare produse fluide
  Lucrător în foraj, extracție,
  tratare petrol și gaze
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8113.2.1
   
  8113.2.2
   
  8113.2.3
   
  8113.2.4
   
   
  8113.2.5
   
   
  8113.2.6
   
   
  8113.2.7
   
   
  8113.2.8
   
   
  8113.2.9

  Operator-prospectator lucrări
  geologice și geofizice
  Operator lucrări speciale
  sonde
  Mecanic echipamente pentru
  foraj extracții
  Mecanic utilaje și instalații
  în industria chimică și
  petrochimică
  Electromecanic instalații și
  aparate de măsură și control
  pentru foraj extracție
  Electromecanic utilaje și
  instalații în industria
  chimică și petrolieră
  Operator la extracția,
  tratarea și transportul
  țițeiului
  Operator la extracția,
  tratarea, transportul
  și distribuția gazelor
  Sondor foraj

  4.
   
   
   
   
   

  8121
   
   
   
   
   

  Operatori la
  cuptoare
  pentru
  minereuri,
  furnaliști
  și oțelari

  8121.1.1
   
   
   
   
   

  Lucrător în obținerea și
  prelucrarea metalelor
   
   
   
   

  8121.2.1
  8121.2.2
   
   
   
   

  Furnalist
  Oțelar
   
   
   
   

  5.
   
   
   
   
   
   

  8122
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  cuptoare și
  instalații
  pentru
  turnarea și
  laminarea
  metalelor

  8122.1.1
   
   
   
   
   
   

  Laminator, presator țevi plumb
   
   
   
   
   
   

  8122.2.1
   
  8122.2.2
  8122.2.3
   
   
   

  Mecanic utilaje și instalații
  metalurgice
  Laminorist
  Operator la instalațiile
  pentru turnarea materialelor
  metalice
   

  6.
   
   
   
   

  8123
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de tratament
  termic al
  metalelor

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  8123.2.1
   
   
   
   

  Termist tratamentist
   
   
   
   

  7.
   
   
   

  8124
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de trefilare
  a metalelor

  8124.1.1
  8124.1.2
  8124.1.3
   

  Finisor laminate și trefilate
  Decapator
  Regulator țevi
   

  8124.2.1
   
   
   

  Trefilator, trăgător
   
   
   

  8.
   
   
   
   
   
   
   

  8131
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  cuptoarele
  și instala-
  țiile de
  producere a
  sticlei și
  produselor
  din sticla

  8131.1.1
   
   
   
   
   
   
   

  Arzător produse din sticlă
   
   
   
   
   
   
   

  8131.2.1
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la cuptoarele și
  instalațiile de producere a
  sticlei și produselor din
  sticlă
   
   
   
   

  9.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8139
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de obținere
  a ceramicii
  și produse-
  lor refrac-
  tare,
  abrazive din
  cărbune și
  grafit

  8139.1.1
  8139.1.2
   
   
   
   
   
   
   
   

  Arzător produs ceramice
  Formator produse refractare
   
   
   
   
   
   
   
   

  8139.2.1
   
   
  8139.2.2
   
  8139.2.3
   
  8139.2.4
   
   

  Operator la fabricarea
  cocsului și valorificarea
  subproduselor
  Operator produse refractare
  și abrazive
  Operator electrozi siderurgici
  și produse cărbunoase
  Operator la fabricarea
  produselor refractare
   

  10.
   
   
   
   
   
   
   

  8141
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de prelucra-
  re a
  lemnului
   
   
   

  8141.1.1
   
  8141.1.2
  8141.1.3
  8141.1.4
  8141.1.5
   
  8141.1.6

  Pregătitor P.F.L. și hârtie pentru
  filme
  Gaterist la tăiat bușteni
  Miezuitor panele și plăci celulare
  Tăietor la fierăstrău panglică
  Lucrător în prelucrarea produselor
  semifinite din lemn
  Fasonator mecanic

  8141.2.1
   
  8141.2.2
   
   
  8141.2.3
   
   

  Operator la instalațiile de
  prelucrare a lemnului
  Operator la producerea
  semifabricatelor pe bază de
  lemn
  Operator la recoltarea și
  toaletarea arborilor
  forestieri

  11.
   
   
   
   

  8142
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fabricare
  a pastei de
  hârtie

  8142.1.1
   
   
   
   

  Albitor pastă hârtie
   
   
   
   

  8142.2.1
   
   
   
   

  Operator la instalațiile de
  fabricare a pastei de hârtie
   
   
   

  12.
   
   
   

  8143
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fabricare
  a hârtiei

   
   
   
   

   
   
   
   

  8143.2.1
   
   
   

  Operator la fabricarea și
  prelucrarea celulozei și
  hârtiei
   

  13.
   
   
   
   
   
   
   

  8151
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fragmen-
  tare,
  amestecare,
  măcinare și
  malaxare
  chimică

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  8151.2.1
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la instalațiile
  de fragmentare, de amestecare,
  măcinare și malaxare
  chimică
   
   
   
   

  14.
   
   
   
   

  8152
   
   
   
   

  Operator la
  aparatele de
  tratament
  termic în
  chimie

  8152.1.1
  8152.1.2
   
   
   

  Lucrător în chimie anorganica
  Operatori polistireni armați cu
  fibră de sticlă
   
   

  8152.2.1
   
   
   
   

  Operator industria chimică
  anorganică
   
   
   

  15.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8154
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de distilare
  și tratamen-
  te chimice
  (cu excepția
  rafinării
  petrolului
  și gazelor
  naturale)

  8154.1.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Lucrător în chimie organică
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8154.2.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operator industria chimică
  organică
   
   
   
   
   
   
   
   

  16.
   
   
   
   
   
   
   

  8155
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de rafinare
  a petrolului
  și gazelor
  naturale
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   

  8155.2.1
   
   
  8155.2.2
   
   
  8155.2.3
   

  Operator chimist la
  chimizarea metanului
  Operator chimist la
  chimizarea gazelor de
  rafinărie
  Operator industria de
  prelucrare a țițeiului
  petrochimie

  17.
   
   
   
   

  8161
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de producere
  a energiei
   

  8161.1.1
  8161.1.2
   
   
   

  Fochist
  Lucrător operator în energetica
   
   
   

  8161.2.1
   
   
  8161.2.2
   

  Operator cazane, turbine cu
  aburi, instalații auxiliare și
  de termoficare
  Operator în centrale
  hidroelectrice

  18.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8163
   
   
   
   
   
   
   
  8170
   
   
   
   
   

  Operatori la
  incinera-
  toare,
  instalații
  de tratare a
  apei și
  asimilați
   
  Operatori
  la linii de
  montaj
  automat și
  roboți
  industriali

  8163.1.1
  8163.1.2
   
   
   
   
   
   
  8170.1.1
   
   
   
   
   

  Pompagiu
  Compresorist
   
   
   
   
   
   
  Operator montaj linii automate
   
   
   
   
   

  8163.2.1
   
  8163.2.2
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la tratarea apei
  tehnologice
  Operator hidraulic în
  alimentări cu apă
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  18.
  ^1
   
   

  8211
   
   
   

  Operatori,
  prelucrători
  la mașini-
  unelte

  8211.2.1
   
   
   

  Operator mașini unelte cu comandă
  numerică
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

  19.
   
   
   
   
   
   
   
   

  8212
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașini și
  instalații
  pentru
  fabricarea
  cimentului
  și a altor
  produse
  minerale

  8212.1.1
  8212.1.2
  8212.1.3
  8212.1.4
  8212.1.5
   
  8212.1.6
   
   

  Cuptorar lianți
  Fasonator produse azbociment
  Morar lianți
  Tratamentist produse azbociment
  Mașinist pentru prefabricate din
  beton și beton armat
  Lucrător în industria lianților
   
   

  8212.2.1
   
  8212.2.2
   
  8212.2.3
   
   
   
   

  Operator la fabricarea
  materialelor izolatoare
  Operator prefabricate din
  beton
  Operator lianți și azbociment
   
   
   
   

  20.
   
   
   
   
   
   
   

  8221
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  pentru
  producerea
  medicamen-
  telor și
  produselor
  cosmetice

  8221.1.1
  8221.1.2
   
  8221.1.3
   
   
   
   

  Operator la fabricarea săpunurilor
  Preparator la fabricarea produselor
  cosmetice și parfumerie
  Preparator prafuri de spălat și
  curățat
   
   
   

  8221.2.1
   
   
  8221.2.2
   
   
   
   

  Operator în industria de
  medicamente și produse
  cosmetice
  Operator la instalațiile
  pentru producerea produselor
  cosmetice
   
   

  21.
   
   
   
   
   
   

  8222
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fabricare
  a muniției
  chimice și
  explozibi-
  lilor

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  8222.2.1
   
   
   
   
   
   

  Operator la instalațiile de
  tratare chimică a metalelor
   
   
   
   
   

  22.
   
   
   
   

  8223
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de tratare
  chimică a
  metalelor

  8223.1.1
  8223.1.2
  8223.l.3
   
  8223.1.4

  Arzător cuptorar
  Emailator
  Confecționer izolații la
  conductoare electrice
  Galvanizator

  8223.2.1
   
   
   
   

  Operator la confecționarea
  materialelor electroizolante
   
   
   

  23.
   
   
   
   

  8224
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fabricare
  a produselor
  fotografice

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

  8224.2.1
   
   
   
   

  Operator producție și
  exploatare film
   
   
   

  24.
   
   
   
   
   

  8229
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  de fabricare
  a altor
  produse
  chimice

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  8229.2.1
   
   
   
   
   

  Operator la producerea sodei
  și produselor cloro-sodice
   
   
   
   

  25.
   
   
   
   
   
   
   

  8231
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  utilajele și
  mașinile
  pentru
  fabricarea
  produselor
  din cauciuc

  8231.1.1
  8231.1.2
  8231.1.3
   
   
   
   
   

  Mecanic vulcanizator
  Preparator de cauciuc
  Dozator prelucrare cauciuc
   
   
   
   
   

  8231.2.1
   
  8231.2.2
   
   
   
   
   

  Operator fabricarea și
  prelucrarea polimerilor
  Mașinist la mașini pentru
  confecționat materiale
  electroizolante
   
   
   

  26.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8232
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  instalațiile
  utilajele și
  mașinile
  pentru
  fabricarea
  articolelor
  din
  materiale
  plastice

  8232.1.1
  8232.1.2
   
   
   
   
   
   
   
   

  Preparator mase plastice
  Presator mase plastice
   
   
   
   
   
   
   
   

  8232.2.1
   
  8232.2.2
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la prelucrarea
  maselor plastice termoreactive
  Operator la prelucrarea
  maselor plastice termoplastice
   
   
   
   
   
   

  27.
   
   
   
   
   
   

  8240
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și
  utilajele
  pentru
  fabricarea
  produselor
  din lemn

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

  8240.2.1
   
   
   
   
   
   

  Operator la fabricarea
  produselor finite din lemn
   
   
   
   
   

  28.
   
   
   

  8251
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și,
  utilajele
  de imprimat

   
   
   
   

   
   
   
   

  8251.2.1
  8251.2.2
   
  8251.2.3

  Tipăritor offset
  Operator montaj copiat tipar
  de probă
  Tipograf flexograf

  29.
   
   

  8261
   
   

  Operatori la
  utilajele de
  filatură

  8261.1.1
  8261.1.2
  8261.1.3

  Pregătitor amestecuri în filaturi
  Pieptănător
  Destrămător

   
   
   

   
   
   

  30.
   
   
   

  8262
   
   
   

  Operatori la
  mașinile de
  țesut și
  tricotat

  8262.1.1
  8262.1.2
   
   

  Operator la mașini de urzit
  Operator la mașini de tricotat
  rectiliniu
   

  8262.2.1
   
   
   

  Operator la fabricarea și
  prelucrarea fibrelor chimice
   
   

  31.
   
   
   
   
   

  8263
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașini și
  utilaje
  pentru
  industria
  confecțiilor

  8263.1.1
   
   
   
   
   

  Operator confecționer industrial
   
   
   
   
   

  8263.2.1
   
  8263.2.2
   
   
   

  Confecționer produse textile
  sintetice
  Operator la mașini și utilaje
  pentru industria confecțiilor
   
   

  32.
   
   
   
   

  8264
   
   
   
   

  Operatori la
  utilajele și
  instalațiile
  de finisare
  textilă

  8264.1.1
  8264.1.2
  8264.1.3
   
   

  Curățitor-vopsitor textile
  Apretator textile
  Operator universal spălător textile
  și curățitor chimic
   

  8264.2.1
   
   
   
   

  Operator la utilajele și
  instalațiile de finisare
  textilă
   
   

  33.
   
   
   
   
   

  8265
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașini
  pentru
  tratarea
  blănurilor
  și pieilor

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  8265.2.1
   
   
   
   
   

  Operator la mașini pentru
  tratarea blănurilor și pieilor
   
   
   
   

  34.
   
   
   
   
   
   
   

  8266
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașini,
  utilaje și
  instalații
  din
  industria
  încălțămin-
  tei

  8266.1.1
  8266.1.2
  8266.1.3
  8266.1.4
  8266.1.5
   
   
   

  Pregătitor piese încălțăminte
  Tălpuitor industrial
  Pregătitor articole marochinărie
  Cusător articole marochinărie
  Cusător piese din înlocuitori
   
   
   

  8266.2.1
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la mașini, utilaje și
  instalații din industria
  încălțămintei
   
   
   
   
   

  35.
   
   
   
   
   
   
   
   

  8269
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașini de
  prelucrare
  a altor
  articole din
  textile,
  blănuri și
  alte materi-
  ale similare

  8269.1.1
   
   
   
   
   
   
   
   

  Cusător confecții industriale din
  blană
   
   
   
   
   
   
   

  8269.2.1
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operator la confecționarea
  industrială a articolelor de
  sport și protecție din piele
  și înlocuitori
   
   
   
   
   

  36.
   
   
   
   
   

  8271
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și
  utilajele de
  prelucrare a
  cărnii și
  peștelui

  8271.1.1
  8271.1.2
   
   
   
   

  Preparator pește, raci și broaște
  Preparator pepsină, cheag
   
   
   
   

  8271.2.1
   
   
   
   
   

  Operator la prepararea
  conservelor din carne, pește
  și legume
   
   
   

  37.
   
   
   
   
   

  8272
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și
  utilajele de
  fabricare a
  produselor
  lactate

  8272.1.1
   
   
   
   
   

  Preparator brânzeturi
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   

  38.
   
   
   
   

  8273
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile de
  măcinat
  cereale și
  mirodenii

  8273.1.1
  8273.1.2
  8273.1.3
   
   

  Morar
  Silozar
  Preparator extracte, arome și
  esențe
   

  8273.2.1
  8273.2.2
   
   
   

  Morar-silozar
  Operator la fabricarea
  nutrețurilor combinate
   
   

  39.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8274
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și
  utilajele
  pentru
  fabricarea
  pâinii,
  pastelor
  făinoase, a
  produselor
  de patiserie
  cofetărie și
  zaharoase

  8274.1.1
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Preparator înghețată
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  40.
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  8275
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Operatori la
  mașinile și
  utilajele
  pentru
  prelucrarea
  fructelor,
  legumelor și
  fabricarea
  uleiurilor
  alimentare

  8275.1.1
   
  8275.1.2
   
  8275.1.3
   
   
   
   
   

  Lucrător la fabricarea uleiurilor
  vegetale
  Lucrător la fabricarea conservelor
  din legume sau fructe
  Lucrător în industria alimentară
  extractivă