LEGE nr. 154 din 15 iulie 2016
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 19 iulie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2016, cu următoarele modificări:
  1. La articolul I punctul 1, la articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile art. 1 lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la art. 1 lit. a) al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;"
  2. La articolul I punctul 4, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz."
  3. La articolul I punctul 5, la articolul 6, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(1^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi filialele acestora, prezintă, potrivit legii, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adunării generale a acţionarilor, în vederea aprobării acestora, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, şi publică bugetul de venituri şi cheltuieli cu valorile aferente anului curent, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz."
  4. La articolul I punctul 9, la articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exerciţiului financiar al anului curent."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 15 iulie 2016.
  Nr. 154.
  ------