ORDIN nr. 231 din 16 decembrie 2020privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și pentru modificarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1255 din 18 decembrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 52 alin. (2) lit. d) pct. (ii) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică și ale art. 11 alin. (1) din Metodologia privind armonizarea principalelor caracteristici ale decontării dezechilibrelor, aprobată prin Decizia Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei nr. 18/2020,
  în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În perioada prevăzută la alin. (1), informațiile aferente prețurilor finale unice de dezechilibru, ale prețurilor finale de deficit și de excedent și ale dezechilibrelor valorice pentru fiecare interval de decontare ale părților responsabile cu echilibrarea calculate conform aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 se transmit de operatorul de decontare al pieței de echilibrare către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și către părțile implicate în procesul de decontare al părților responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârșitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare sau când aceste informații devin disponibile. 2. Anexa se modifică și se completează după cum urmează:
  a) Articolul 118 se abrogă.
  b) Articolul 133 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 133
  (1) OTS determină operativ prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE în fiecare ID, cu formula:
  unde:– q^Cres_i,j , p^Cres_i,j reprezintă cantitatea, respectiv prețul energiei angajate, corespunzătoare tranzacției angajate j pentru furnizarea creșterii de putere în IDi;– q^Red_i,x , p^Red_i,x reprezintă cantitatea, respectiv prețul energiei angajate, corespunzătoare tranzacției angajate x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi;– C^aprox_Con,i reprezintă cea mai bună aproximație a costurilor pentru managementul restricțiilor de rețea pentru IDi.
  (2) Pentru fiecare IDi în care
  OTS determină operativ prețul estimat de deficit, P^def_estim,i , și prețul estimat de excedent, P^exc_estim,i , cu formulele următoare:
  unde:– P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;– P^Red_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi.
  (3) Pentru fiecare ID în care nu a fost selectată energie de echilibrare nici pentru creștere de putere, nici pentru reducere de putere, OTS determină operativ prețul estimat unic de dezechilibru pentru toate dezechilibrele PRE ca fiind egal cu media aritmetică dintre cel mai mic preț al ofertelor din ordinea de merit pentru creștere de putere și cel mai mare preț, în modul, al ofertelor din ordinea de merit pentru reducere de putere corespunzătoare ID respectiv.

  c) Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 141
  (1) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care:
  ODPE stabilește prețul final unic de dezechilibru cu formula:
  unde:– Pin_dez,i reprezintă prețul inițial unic de dezechilibru în IDi, determinat conform prevederilor art. 136;– C^fin_neutr,i reprezintă componenta de neutralitate financiară a OTS, determinată conform procesului descris la art. 140.
  (2) Dacă într-un IDi sistemul se află în deficit și P^fin_dez,i < P^Cres_med,i, unde P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi, atunci prețul final unic de dezechilibru va fi egal cu P^Cres_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (4) din Regulamentul EB. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor recupera prin intermediul tarifului pentru servicii funcționale de sistem în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB.(3) Dacă într-un IDi sistemul se află în excedent și P^fin_dez,i > P^Red_med,i, unde P^Red_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi, atunci prețul final unic de dezechilibru va fi egal cu P^Red_med,i, conform prevederilor art. 55 alin. (5) din Regulamentul EB. Costurile/Veniturile rezultate în urma aplicării acestei prevederi se vor recupera prin intermediul tarifului pentru servicii funcționale de sistem în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB.(4) Pentru fiecare IDi al lunii de livrare anterioare în care
  ODPE aplică metoda celor două prețuri de dezechilibru, respectiv calculează prețul final de deficit P^def_in, i, și prețul final de excedent P^exc_in,i, după cum urmează:
  a) Se determină prețurile de deficit și de excedent inițiale cu formulele următoare:
  unde:– P^Cres_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru creștere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi;– P^Red_med,i reprezintă media ponderată a prețurilor marginale pentru fiecare tip de energie de echilibrare livrată pentru reducere de putere și a cantităților de energie corespunzătoare în IDi.

  b) Pentru fiecare ID se calculează drepturile de încasare inițiale ale PRE, mai puțin PRE-SN, (DI_PRE) și obligațiile de plată inițiale ale acestora, mai puțin PRE-SN, (OP_PRE) prin înmulțirea dezechilibrelor negative ale PRE cu prețul de deficit inițial și a dezechilibrelor pozitive cu prețul de excedent inițial.
  c) Dacă (OP_PRE - DI_PRE) > CE_EchSist,i atunci:(i) Dacă într-un ID sistemul se află în deficit, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:
  unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE, mai puțin PRE-SN;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puțin PRE-SN;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;– CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de deficit inițial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de excedent inițial;– ΣDezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE, mai puțin PRE-SN.
  Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:
  (ii) Dacă într-un ID sistemul se află în excedent, se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:
  unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE, mai puțin PRE-SN;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puțin PRE-SN;– P_i reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;– CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de deficit inițial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de excedent inițial;– ΣDezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE, mai puțin PRE-SN.
  Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:

  d) Dacă (OP_PRE – DI_PRE) < (CE_EchSi,i) atunci se calculează componenta de neutralitate financiară a OTS cu formula:
  unde:– OP_PRE reprezintă obligațiile de plată ale PRE, mai puțin PRE-SN;– DI_PRE reprezintă drepturile de încasare ale PRE, mai puțin PRE-SN;– P_i - reprezintă suma penalităților, determinate pe baza prețurilor de deficit inițiale și de excedent inițiale pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare a tuturor PPE care au realizat o cantitate de energie de echilibrare efectiv livrată mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în IDi;– CE_EchSi,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi, calculate conform prevederilor art. 130 unde costurile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de deficit inițial, iar veniturile cu schimburile neplanificate sunt determinate prin aplicarea prețului de excedent inițial;– ΣDezPRE_poz,i reprezintă suma dezechilibrelor pozitive ale tuturor PRE, mai puțin PRE-SN;– ΣDezPRE_neg,i reprezintă suma dezechilibrelor negative ale tuturor PRE, mai puțin PRE-SN.
  Prețurile finale de deficit și excedent se calculează cu formulele:

  d) Articolul 142 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 142

  ODPE transmite la ANRE, până în a cincea zi care urmează lunii în care se fac calculele de decontare, valoarea costurilor/veniturilor determinate conform prevederilor art. 141 alin. (2) și (3), care vor fi recuperate prin intermediul tarifului în conformitate cu prevederile art. 44 paragraful (2) din Regulamentul EB, și publică pe pagina proprie de internet o notă lunară de regularizare, cuprinzând următoarele informații:
  a) costurile efective pentru echilibrarea sistemului în luna de livrare, cuprinse în nota lunară de regularizare corespunzătoare, prevăzută la art. 131;
  b) suma valorilor decontării lunare corespunzătoare tuturor PRE, mai puțin PRE-SN, pentru luna de livrare, rezultate prin însumarea algebrică a obligațiilor de plată finale și a drepturilor de încasat finale determinate conform prevederilor art. 169;
  c) suma valorilor penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare, determinate conform prevederilor din Regulamentul PE;
  d) valoarea costurilor/veniturilor lunare rezultate prin însumarea algebrică a costurilor/veniturilor determinate conform prevederilor art. 141 alin. (2) și (3).

  e) Articolul 169 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 169

  Pentru fiecare ID al lunii de livrare și pentru fiecare PRE, mai puțin PRE-SN, ODPE determină:
  a) pentru fiecare IDi în care a fost stabilit prețul final unic de dezechilibru conform prevederilor art. 141 alin. (1), valoarea obligațiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE cu formula:
  unde:– DI^fin_i sau OPfin_i reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligațiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE și pentru fiecare IDi din luna de livrare;– DezPRE_i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 112;– P^fin_dez,i reprezintă prețul final unic de dezechilibru calculat conform prevederilor art. 141 alin. (1) pentru fiecare IDi al lunii de livrare;

  b) pentru fiecare IDi în care au fost stabilite prețurile finale de deficit și de excedent conform prevederilor art. 141 alin. (4), valoarea obligațiilor de plată finale/a drepturilor de încasat finale corespunzătoare dezechilibrelor înregistrate de fiecare PRE cu formulele:
  respectiv
  unde:– DI^fin_i sau OPfin_i reprezintă valoarea drepturilor de încasat finale sau a obligațiilor de plată finale rezultate pentru fiecare PRE și pentru fiecare IDi din luna de livrare;– DezPRE_poz,i, DezPRE_neg,i reprezintă dezechilibrul unei PRE calculat pentru fiecare PRE în fiecare IDi al lunii de livrare conform prevederilor art. 112;– P^exc_fin,i, Pdef_fin,i reprezintă prețurile finale de deficit și de excedent calculate conform prevederilor art. 141 alin. (4) pentru fiecare Idi al lunii de livrare.

  f) La articolul 172, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  b^1) prețul final de deficit, respectiv prețul final de excedent, rezultate pentru fiecare ID din luna de livrare conform prevederilor art. 141 alin. (4);


  Articolul II

  Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– Art. 215 va avea următorul cuprins:

  Articolul 215

  Penalitatea specifică k_d, i ^cres, respectiv k_d,i^red, prevăzută la art. 214, care se aplică pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare la creștere, respectiv la reducere, în ziua d și în IDi, se determină astfel:(i) pentru IDi în care se va aplica metoda prețului unic de dezechilibru:(ii) pentru IDi în care se va aplica metoda prețurilor duale:
  unde:
  a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;
  P^cres_MAX,i - prețul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la creștere de putere în IDi al zilei d;
  P^red_min,i - prețul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricțiilor de rețea, corespunzătoare reglajului terțiar la reducere de putere în IDi al zilei d;
  P^in_dez,i, Pdef_in,i, P^exc_in,i - prețul inițial unic de dezechilibru în IDi în care se va aplica metoda prețului unic de dezechilibru al zilei d, respectiv prețul inițial de deficit și prețul inițial de excedent în IDi în care se va aplica metoda prețurilor duale ale zilei d.


  Articolul III

  Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță

  București, 16 decembrie 2020.
  Nr. 231.
  -----