LEGE nr. 190 din 24 mai 2004
privind stimularea privatizării şi dezvoltării societăţilor comerciale din domeniul agriculturii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Societăţile comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului, precum şi terenuri ale altor proprietari, persoane fizice şi/sau juridice, privatizate sau în curs de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de următoarele facilităţi:
  a) scutirea de la plata obligaţiilor bugetare restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând: impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, precum şi cele datorate fondurilor speciale;
  b) scutirea de la plata obligaţiilor restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, faţă de bugetele locale, reprezentând taxe şi impozite locale;
  c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare restante la data la care s-a semnat contractul de privatizare;
  d) scutirea de la plata penalităţilor şi majorărilor de întârziere aferente redevenţei datorate Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi reeşalonarea redevenţei restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de un an.
  (2) Beneficiază de înlesnirile acordate conform prevederilor prezentei legi numai concesionarii care nu înregistrează debite restante faţă de Agenţia Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.
  (3) Contractele de concesiune a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate cu Agenţia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenţei, la termenele şi modalităţile stabilite în contracte.


  Articolul 2

  (1) De la prevederile art. 1 sunt exceptate obligaţiile bugetare reprezentând: contribuţia pentru pensia suplimentară, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia angajaţilor de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi contribuţia de 7% a angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe venitul din salarii şi alte impozite cu reţinere la sursă pentru care se acordă scutirea de la plata penalizărilor şi majorărilor de orice fel, iar pentru debitul datorat se acordă o eşalonare de până la 5 ani, cu o perioadă de graţie de până la 6 luni, cu o dobândă anuală de 10%.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) se eşalonează la plată de comun acord cu plătitorul, ţinând cont de specificul şi de ciclul de producţie din agricultură.


  Articolul 3

  Nivelul obligaţiilor bugetare pentru care se acordă facilităţile prevăzute la art. 1 şi 2 este cel prevăzut în certificatele de obligaţii bugetare prin care se atestă cuantumul sumei care face obiectul înlesnirilor la plată.


  Articolul 4

  Facilităţile acordate conform prevederilor art. 1 nu se aplică societăţilor comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu îşi achită datoriile curente privind obligaţiile bugetare, în condiţiile art. 2.


  Articolul 5

  Înregistrarea în contabilitate a înlesnirilor acordate contribuie la constituirea de rezerve legale care se folosesc pentru acoperirea pierderilor din perioada precedentă, diferenţa rămasă neutilizată constituie o sursă proprie de finanţare.


  Articolul 6

  Facilităţile prevăzute în prezenta lege se anulează în condiţiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte.


  Articolul 7

  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenţei, în numele ministerelor şi al celorlalte instituţii publice, ajutoarele de stat acordate de acestea, într-un singur formular de notificare.


  Articolul 8

  (1) Dispoziţiile prezentei legi modifică în mod corespunzător prevederile legale privind privatizarea societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat din domeniul agriculturii.
  (2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DAN MIRCEA POPESCU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Bucureşti, 24 mai 2004.
  Nr. 190.
  -----