ORDIN nr. 3.894 din 18 octombrie 2022pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 27 octombrie 2022
  În temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) și (5) și ale art. 34 din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, precum și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Se aprobă Procedura de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, prevăzută în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Se aprobă modelul autorizației pentru organizarea și desfășurarea activității de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 4

  Se aprobă modelul scrisorii de atribuire a codului statistic, prevăzut în anexa nr. 4.


  Articolul 5

  Se aprobă modelul declarației notariale pe propria răspundere prin care se face dovada îndeplinirii condițiilor de funcționalitate a spațiului, prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 6

  Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a acționarilor semnificativi/asociaților, administratorilor sau reprezentanților legali ai entității, prin care se face dovada că nu au deținut/dețin în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare această calitate la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie, după caz, fără autorizație/cod statistic, prevăzut în anexa nr. 6.


  Articolul 7

  Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a administratorului/administratorilor entității din care să reiasă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, prevăzut în anexa nr. 7.


  Articolul 8

  Se aprobă modelul declarației pe propria răspundere a persoanelor care dețin o funcție de conducere în cadrul entității și persoanelor care sunt beneficiarii reali ai entității, din care să reiasă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021, prevăzut în anexa nr. 8.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2022.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 18 octombrie 2022.
  Nr. 3.894.

  Anexa nr. 1

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității
  de schimb valutar


  Anexa nr. 2

  PROCEDURĂ
  de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală


  Anexa nr. 3*)


  *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 4


  - Model -
  SCRISOARE
  de atribuire a codului statistic

  ROMÂNIA
  MINISTERUL FINANȚELOR
  Comisia de autorizare a activității de schimb valutar
  Nr. ......../............
  Denumire
  Adresa, CUI
  Ca urmare a cererii Societății .......................... privind înființarea unui punct de schimb valutar situat în localitatea .........(adresa completă).........., în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) și (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar, vă comunicăm că, în ședința din data de ..............., Comisia de autorizare a activității de schimb valutar a atribuit următorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societății .................. din ......(adresa completă a punctului de schimb valutar).......:
  Cod statistic
  XXXX.XX.XXX.XX

  Entitatea căreia îi aparține punctul de schimb valutar este obligată să respecte prevederile legale în vigoare care au incidență asupra activității pentru care este autorizat, inclusiv reglementările emise de Banca Națională a României.
  Președinte,

  Data acordării:
  Valabilă până la data de: ...............


  Anexa nr. 5


  - Model -
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/Subsemnata, ........(numele și prenumele)......., fiul/fiica lui ........(prenumele tatălui)..... și al/a .......(prenumele mamei) ......., născut/născută la data de .....(data nașterii)...... în localitatea .......(localitatea)........., de cetățenie ......(cetățenia)......, cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)......... și reședința în ....................., (Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .....(seria actului de identitate)..... și numărul ........(numărul actului de identitate)......., identificat prin CNP ......(Se completează CNP-ul.)........, în calitate de administrator/reprezentant legal al Societății ..................., cu sediul în ................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului ................. cu nr. ...................., având cod unic de înregistrare .......................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că spațiul propus pentru activitatea de schimb valutar, situat în .........(adresa completă)........., îndeplinește toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru desfășurarea activității de schimb valutar, astfel:
  a) nu este amplasat în garaje, chioșcuri, alte construcții similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinație de locuință*);
  *) Excepție fac punctele de schimb valutar înființate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioșcuri, containere sau alte construcții similare.

  b) spațiul este cu acces public direct;
  c) în spațiu nu funcționează alt punct de schimb valutar;
  d) în spațiul punctului de schimb valutar nu se desfășoară alte activități, cu excepția celor incluse în codul CAEN 6619 - Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii - furnizarea de servicii de remitere de bani în numele și pe seama unei instituții de plată sau instituții emitente de monedă electronică;
  e) spațiul propus îndeplinește cerințele prevăzute de legislația în vigoare pentru organizarea activităților cu scop comercial (doar pentru spații situate în cadrul imobilelor cu destinația de locuință);
  f) spațiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activității de schimb valutar, aparat de verificare a autenticității bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim nonstop, sistem de alarmare împotriva efracției, planul de securitate și pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autoritățile competente.

  Programul de funcționare al punctului de schimb valutar va fi: .......... .
  Dau prezenta declarație spre a servi Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar.
  Data Declarant,


  Anexa nr. 6


  - Model -
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/Subsemnata, .......(numele și prenumele)........, fiul/fiica lui .......(prenumele tatălui)......... și al/a ....(prenumele mamei)......, născut/ă la data de .....(data nașterii)..... în localitatea .........(localitatea)......., de cetățenie ........(cetățenia) cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)....... și reședința în ........................., (Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.).......... posesor al actului de identitate cu seria .........(seria actului de identitate) și numărul ........(numărul actului de identitate).........., identificat prin CNP ......(Se completează CNP-ul.)...., în calitate de acționar semnificativ/asociat/administrator/ reprezentant legal al societății ......................., cu sediul în ..................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului .................... cu nr. ..............., având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu am deținut/nu dețin calitatea de acționar/asociat, precum și de administrator ori reprezentant legal la entități care au desfășurat/desfășoară activitate de schimb valutar și de încasare a cecurilor de călătorie fără autorizație/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare.
  Data: ........................... Semnătura:


  Anexa nr. 7


  - Model -
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/Subsemnata, .......(numele și prenumele)........, fiul/fiica lui ..... (prenumele tatălui).. și al/a ........(prenumele mamei)......, născut/ă la data de ......(data nașterii)....... în localitatea ........(localitatea)...., de cetățenie ........(cetățenia)......., cu domiciliul în .....(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)......... și reședința în ......................, (Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .....(seria actului de identitate) și numărul .......(numărul actului de identitate)........, identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)......, în calitate de administrator al societății ................................, cu sediul în .................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului .............. cu nr. ........, având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:– entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;– nu mă aflu într-o stare de incompatibilitate conform legii.
  Data: ........................... Semnătura:


  Anexa nr. 8


  - Model -
  DECLARAȚIE

  Subsemnatul/Subsemnata, ........(numele și prenumele)......., fiul/fiica lui ........(prenumele tatălui).... și al/a ......(prenumele mamei)....., născut/ă la data de .... (data nașterii)..... în localitatea .....(localitatea)......., de cetățenie .....(cetățenia)....., cu domiciliul în ..............(Se trece adresa de domiciliu menționată în documentul de identitate.)........... și reședința în ........................., (Se trece obligatoriu adresa de reședință în cazul deținerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuiește efectiv solicitantul.)......... posesor al actului de identitate cu seria .........(seria actului de identitate)........ și numărul ..........(numărul actului de identitate).........., identificat prin CNP ........(Se completează CNP-ul.)....., în calitate de persoană care dețin o funcție de conducere/ beneficiar real al societății ............................................, cu sediul în .................................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului .............. cu nr. .............., având cod unic de înregistrare ........................... atribuit în data de ................, declar pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile privind sancționarea falsului în declarații, prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021.
  Data: ........................... Semnătura:

  ------