REGULAMENT din 24 septembrie 1998 (*actualizat*)
de organizare şi functionare a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(actualizat până la data de 12 ianuarie 2012*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui regulament până la data de 12 ianuarie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRAREA nr. 72 din 23 ianuarie 2003; HOTĂRAREA nr. 2.340 din 14 decembrie 2004; HOTĂRAREA nr. 57 din 19 ianuarie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006; HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumita în continuare A.R.R., este înfiinţată potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 2

  A.R.R. este instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţată integral din venituri proprii realizate din prestaţiile de servicii specifice, şi îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor în vigoare şi ale prezentului regulament.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 3

  A.R.R. are sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.


  Capitolul II Atribuţii


  Articolul 4

  A.R.R. este organismul specializat al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi îndeplineşte, potrivit legii, următoarele atribuţii principale:
  a) eliberează licenţe comunitare şi copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu şi copii conforme ale acestora, licenţe de traseu, licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi certificate/atestate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
  b) elaborează programul de transport interjudeţean şi avizează programele de transport rutier judeţene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudeţean;
  c) înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi asigură gestionarea registrului;
  d) înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic naţional al întreprinderilor şi asigură gestionarea registrului;
  e) asigură activitatea de registru pentru deţinătorii de licenţe pentru activităţi conexe transportului rutier;
  f) eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007
  privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi operatorilor economici autorizaţi, conform reglementărilor legale;
  g) autorizează şcolile de conducători auto, instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră;
  h) asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum şi pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale;
  i) eliberează certificate/atestate profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice şi/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranţă rutieră, precum şi pentru profesorii de legislaţie rutieră şi instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii;
  j) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor comunitare şi a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier, precum şi a documentelor de transport specifice;
  k) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calităţii prestaţiilor de transport rutier;
  l) gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranţei rutiere, auditului de siguranţă rutieră, inspecţiei de siguranţă, precum şi desfăşurarea activităţilor de formare, atestare, instruire şi perfecţionare profesională a auditorilor de siguranţă rutieră;
  m) asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranţă rutieră;
  n) eliberează atestate auditorilor de siguranţă rutieră şi aplică sancţiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii;
  o) elaborează şi înaintează spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii liniile directoare privind măsurile de siguranţă care trebuie aplicate lucrărilor de construcţie, reparare şi întreţinere a infrastructurii rutiere şi un program de inspecţie care are ca scop garantarea aplicării corespunzătoare a liniilor directoare temporare stabilite;
  p) asigură determinarea şi actualizarea periodică a costului social mediu al unui accident soldat cu persoane decedate şi a costului social mediu al unui accident grav, în condiţiile în care ambele se produc în România;
  q) avizează proiectele de siguranţă rutieră pentru certificarea conformităţii cu prevederile legale în vederea eliberării autorizaţiilor de construire;
  r) analizează şi rezolvă reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind calitatea serviciilor şi modul de acordare a licenţelor de transport/licenţelor comunitare, a certificatelor de transport în cont propriu şi a copiilor conforme ale acestora, a licenţelor de traseu, a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier şi a documentelor de transport specifice;
  s) acordă consultanţă operatorilor de transport rutier şi întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere, precum şi privind întocmirea documentaţiei necesare implementării, funcţionării şi certificării sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional de organizare SR EN ISO: 9001/2008;
  ş) colaborează cu alte organisme de specialitate, în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea acestora;
  t) colaborează cu alte organe de specialitate, în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor, şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor, a protecţiei mediului înconjurător, precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal;
  ţ) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere;
  u) participă în comisiile de clasificare a autocarelor şi autobuzelor pe stele şi categorii;
  v) elaborează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme de aplicare a legii privind auditul de siguranţă rutieră;
  w) elaborează regulamente-cadru şi caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului rutier public local, potrivit art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007
  , cu modificările şi completările ulterioare;
  x) exercită alte atribuţii date în competenţa sa de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
  -----------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Capitolul II^1

  Abrogat.
  -----------
  Cap. II^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.

  Articolul 4^1

  Abrogat.
  -----------
  Art. 4^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 4^2

  Abrogat.
  -----------
  Art. 4^2 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Capitolul III Patrimoniul


  Articolul 5

  Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea A.R.R. pe toată durata de existenta a acesteia, care pot fi înstrăinate în condiţiile legii.


  Capitolul IV Structura organizatorică


  Articolul 6

  Structura organizatorică a A.R.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 7

  (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, la nivel central, A.R.R. are în structura sa organizatorică departamente, direcţii, servicii şi birouri.
  -----------
  Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (2) La nivel teritorial, A.R.R. are în structura sa organizatorică agenţii teritoriale, fără personalitate juridică.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.

  -----------
  Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.392 din 4 octombrie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 18 octombrie 2006.


  Capitolul V Organele de conducere


  Articolul 9

  (1) Conducerea A.R.R. este asigurată de către un consiliu de conducere format din 7 membri.
  -----------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRAREA nr. 1.105 din 3 noiembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 17 noiembrie 2010.
  (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general.
  -----------
  Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 10

  Preşedintele şi ceilalţi membri ai consiliului de conducere sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 11

  Salarizarea directorului general - inspector de stat şef, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 12

  Consiliul de conducere îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.


  Articolul 13

  Consiliul de conducere are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:
  a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  b) aprobă regulamentul de ordine interioară;
  c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R. şi programul de dezvoltare a sistemului de control managerial al A.R.R.;
  d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a A.R.R.;
  e) numeşte şi revocă personalul de conducere al A.R.R.;
  f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii;
  g) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi asigură execuţia acestuia după aprobare;
  h) aprobă sau propune spre aprobare, după caz, documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor ce urmează a se realiza de către A.R.R., în condiţiile legii;
  i) propune modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat ori cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii;
  j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., în condiţiile legii;
  k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii tarifele pentru prestaţiile de servicii;
  l) analizează raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
  m) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente, care vizează domeniul său de activitate, pentru a fi supuse aprobării, conform reglementărilor în vigoare;
  n) aprobă închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri aflate în administrarea A.R.R.;
  o) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;
  p) elaborează şi/sau avizează, după caz, şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate sau participă la elaborarea unor astfel de norme şi reglementări;
  q) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control intern din cadrul A.R.R, conform legii;
  r) aprobă angajamentul directorului general privind politica de calitate;
  s) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare, din regulamentul său de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
  -----------
  Art. 13 a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 14

  Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de convenţie civilă.


  Articolul 15

  Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi competenţe:
  a) asigură conducerea operativă a A.R.R.;
  b) reprezintă A.R.R. în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
  c) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor A.R.R.;
  d) numeşte şi, după caz, revocă personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;
  e) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul A.R.R.;
  f) exercită orice atribuţii care îi revin din hotărârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.
  -----------
  Art. 15 a fost modificat de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 16

  (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
  (2) şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de către preşedinte.
  (3) şedinţele consiliului de conducere se desfăşoară în prezenta a cel puţin jumătate plus unul dintre membrii acestuia.
  (4) Hotărârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.


  Articolul 17

  Consiliul de conducere prezintă, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activităţii din perioada expirată şi asupra programului de activitate pentru perioada în curs.


  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli


  Articolul 18

  (1) A.R.R. întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.
  (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se avizează de către consiliul de conducere şi se aprobă de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în condiţiile legii.
  -----------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Articolul 19

  (1) A.R.R. virează lunar o sumă echivalentă cu 60% din cuantumul tarifelor încasate pentru serviciile specifice prestate, în contul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în vederea funcţionării acestuia.
  (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al A.R.R. se reportează în anul următor.
  -----------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.


  Capitolul VII Personalul


  Articolul 20

  (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al A.R.R.
  (2) Abrogat.
  -----------
  Alin. (2) al art. 20 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (3) Abrogat.
  -----------
  Alin. (3) al art. 20 a fost abrogat de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.289 din 27 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 12 ianuarie 2012.
  (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementărilor stabilite pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare.


  Capitolul VIII Relaţiile A.R.R.


  Articolul 21

  A.R.R. poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu agenţi economici, din ţara şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul sau de activitate.
  -----------