ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)
privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free*****)
(aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 februarie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 132 din 11 aprilie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006; LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007****); ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  **) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform lit. a) a art. 23 din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 48 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iunie 2006 la data aderării României la Uniunea Europeană se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003.
  ***) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006, în tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma "dolari S.U.A." se înlocuieşte cu sintagma "euro".
  ****) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform articolului unic din LEGEA nr. 141 din 21 mai 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2007, se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 28 iunie 2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iunie 2006, care abroga prezenta ordonanţă de urgenţă începând cu data de 1 ianuarie 2007.
  În consecinţă, Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 5 septembrie 2002 se repune în vigoare începând cu data de 25 mai 2007, în forma pe care o avea înainte de abrogarea ei prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48 din 28 iunie 2006.
  *****) Titlul ordonanţei de urgenţă a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte condiţiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free.
  (2) Operatorii economici introduc mărfuri în vederea comercializării în magazinele duty-free/duty-free diplomatice, numai după plata accizei, taxei pe valoarea adăugată şi taxelor vamale, după caz.
  (3) Operatorii economici autorizaţi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă comercializează mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2) în regim duty-free, în limita cantităţilor destinate uzului personal, la preţuri care nu includ taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă, după caz.
  (4) Operatorii economici autorizaţi conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă comercializează mărfurile prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia mărfurilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în regim duty-free, la preţuri care nu includ taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă, după caz.
  (5) Mărfurilor comercializate prin magazinele autorizate, în valută, potrivit legii, în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.
  (6) Operatorii economici autorizaţi pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei, după caz, aferente produselor comercializate conform prezentei ordonanţe de urgenţă prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice.
  (7) Pentru mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2), operatorii economici autorizaţi să comercializeze mărfuri în regim duty-free prin magazine situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu ţările terţe pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei, după caz, aferente produselor comercializate, în limita cantitativă destinată uzului personal.
  (8) Procedura şi condiţiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată şi a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  -------------
  Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 2

  (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă cantităţi destinate uzului personal reprezintă cantităţile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul revânzării.
  (2) Pentru produsele din tutun, băuturile distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, bere, vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate, cantităţile destinate uzului personal pentru o persoană într-un interval de 24 de ore sunt limitate la:
  a) ţigarete - două pachete ţigarete/călător/zi;
  b) ţigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 100 de bucăţi;
  c) ţigări de foi - 20 de bucăţi;
  d) tutun de fumat - 250 grame;
  e) băuturi spirtoase - 1 litru;
  f) produse intermediare - 2 litri;
  g) vinuri sau băuturi fermentate - 20 litri;
  h) bere - 25 litri.
  -------------
  Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 3

  (1) Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free se face:
  - prin magazinele autorizate să comercializeze mărfuri în regim duty-free, ce pot fi amplasate numai pe partea dreaptă a sensului de ieşire din ţară, în punctele de trecere a frontierei de stat terestre, navale şi în aeroporturi internaţionale, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal;
  - la bordul navelor şi aeronavelor care efectuează curse în trafic extern de pasageri, în exclusivitate pentru persoanele care călătoresc având o destinaţie internaţională;
  - prin magazinele duty-free diplomatice situate în spaţii aflate în incinta complexului Clubul Diplomatic Bucureşti.
  -----------
  Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.
  (2) Lista cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free este prevăzută în anexă.
  -------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 4

  Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizaţiei eliberate de Ministerul Finanţelor Publice.
  -------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 5

  Pentru fiecare an de funcţionare a magazinelor duty-free se datorează o taxă anuală de 100.000 euro pentru fiecare magazin. Aceeaşi taxă se datorează şi în cazul comercializării mărfurilor în valută, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice sau la bordul aeronavelor care efectuează curse directe având ca destinaţie un stat terţ.
  -------------
  Art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 6

  Plata integrală a taxei de autorizare se efectuează în lei de către societăţile comerciale care solicită autorizare. Valoarea în lei a taxei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru taxele plătite în cursul acelei săptămâni.
  -----------
  Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 330 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006.


  Articolul 7

  Taxa de autorizare se constituie venit la bugetul de stat şi se plăteşte în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.


  Articolul 8

  (1) Taxa pentru fiecare an de funcţionare a magazinelor prin care se comercializează mărfuri în regim duty-free prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice şi, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se achită pentru următorii ani cel mai târziu cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de funcţionare precedent.
  (2) În situaţia în care operatorii economici autorizaţi renunţă la autorizaţiile de funcţionare a magazinelor în regim duty-free emise în favoarea acestora, înainte de expirarea autorizaţiilor respective, taxa anuală de autorizare se reduce în mod corespunzător cu perioada de nefuncţionare din anul de funcţionare înscris în autorizaţiile emise.
  (3) Restituirea diferenţelor de taxă de autorizare anuală se va face la solicitarea operatorilor economici de către unităţile Trezoreriei Statului în lei. Solicitarea va conţine obligatoriu perioada de nefuncţionare a magazinului, însoţită de certificarea privind perioada de nefuncţionare emisă de biroul/punctul vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.
  (4) Perioada de nefuncţionare, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, reprezintă intervalul dintre data de la care încetează comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi data de expirare a anului de funcţionare sau data de expirare a valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, după caz.
  (5) Procedura de restituire a diferenţei din taxa de autorizare anuală se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 7 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9

  Vânzarea mărfurilor în regim duty-free se efectuează pe baza următoarelor documente:
  a) pentru magazinele duty-free: pe baza paşaportului sau a cărţii de identitate şi a cărţii de îmbarcare, în cazul transporturilor aeriene;
  b) pentru magazinele diplomatice: pe bază de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamală competentă, în limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internaţionale în domeniu semnate de România.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 8 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^1

  (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free numai în ambalaje şi în cantităţi destinate uzului personal, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.
  (2) Preţurile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere.
  (3) Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în condiţiile emiterii de bonuri sau de facturi.
  (4) Bonurile trebuie să conţină următoarele date:
  a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia şi codul fiscal;
  b) numărul bonului - numerele se dau în ordine crescătoare;
  c) identitatea cumpărătorului: numele şi prenumele, felul şi numărul documentului de trecere a frontierei de stat, autoritatea emitentă a actului de identitate;
  d) numărul cursei, în cazul transportului aerian;
  e) felul produsului vândut;
  f) unitatea de măsură;
  g) cantitatea;
  h) valoarea unitară şi totală;
  i) data vânzării.
  -------------
  Art. 9^1 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^2*)

  (1) Aparatele de marcat electronice fiscale din dotarea magazinelor duty-free şi duty-free diplomatice vor fi conectate on-line la un server din cadrul biroului/punctului vamal în a cărui rază de competenţă se află magazinul duty-free.
  (2) Aplicaţia informatică trebuie să permită din punct de vedere tehnic semnalarea deconectării sau neconectării aparatelor de marcat electronice fiscale.
  (3) Cheltuielile necesare realizării acestui sistem de monitorizare vor fi suportate de fiecare operator economic autorizat.
  -------------
  Art. 9^2 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Art. VIII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010 prevede:
  "Art. VIII
  (1) Autorizaţiile de funcţionare emise pentru magazinele duty-free/duty-free diplomatice îşi încetează valabilitatea în termen de 5 ani de la data eliberării, fără posibilitatea continuării activităţii de comercializare de mărfuri în regim duty-free prin emiterea de noi autorizaţii.
  (2) După data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice nu mai eliberează autorizaţii de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.
  (3) Operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de comercializare a mărfurilor, în valută, în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu ţările terţe, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, vor lua măsurile care se impun în vederea respectării întocmai a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Operatorii economici care beneficiază de autorizaţie de funcţionare a magazinelor în regim duty-free şi care au achitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice sau de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, prevăzută la art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, cu modificările şi completările ulterioare, vor achita cuantumul taxei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu următorul termen de plată a taxei anuale din perioada de valabilitate a autorizaţiei de funcţionare.
  (5) Prevederile art. 9^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi puse în aplicare în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Autoritatea Naţională a Vămilor verifică la expirarea perioadei de 120 de zile îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (6) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, precum şi a produselor din tutun netimbrate existente în magazinele duty-free este permisă 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. După expirarea acestui interval de timp, stocurile necomercializate existente în magazinele duty-free vor fi inventariate în prezenţa unui reprezentant al autorităţii vamale şi retrase în vederea aplicării marcajului specific acestor categorii de mărfuri.
  (7) Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat deţinerea în cadrul magazinului duty-free/duty-free diplomatic, după termenul prevăzut la alin. (6), de produse supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora."


  Articolul 9^3

  (1) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor şi a altor băuturi spirtoase, precum şi a produselor din tutun se va face numai după marcarea specifică, respectiv aplicarea unui timbru cu inscripţia «EXPORT». Procedura privind marcarea se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  (2) Timbrul confecţionat din hârtie autocolantă va avea forma unui dreptunghi cu dimensiunile 4 cm lungime şi 1,5 cm lăţime, fondul de culoare roşu purpuriu şi inscripţionarea «EXPORT» de culoare neagră de mărime 7 mm.
  (3) Timbrele se tipăresc de Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., la solicitarea operatorilor economici autorizaţi să comercializeze mărfuri în regim duty-free, care suportă şi contravaloarea acestora.
  (4) Aplicarea timbrelor constituie obligaţia operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de introducerea în magazin în vederea comercializării.
  -------------
  Art. 9^3 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^4

  Este interzisă comercializarea de produse din tutun, de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase, vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate şi bere călătorilor care au vârsta sub 18 ani.
  -------------
  Art. 9^4 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^5

  (1) Ministerul Finanţelor Publice anulează autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în situaţia în care se constată că i-au fost oferite informaţii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice revocă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în următoarele situaţii:
  a) neplata taxei anuale la termenul stabilit de art. 8 alin. (1);
  b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă;
  c) dacă în legătură cu operatorul economic autorizat a fost deschisă procedura de faliment ori de lichidare;
  d) dacă oricare dintre administratorii persoanei juridice a devenit incapabil sau a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România ori într-un stat străîn, pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală ori infracţiuni dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003
  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006
  privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005
  pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare, Legea contabilităţii nr. 82/1991
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 31/1990
  privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 143/2000
  privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002
  pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, şi de Legea nr. 78/2000
  pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;
  -------------
  Lit. d) a alin. (2) al art. 9^5 a fost modificată de art. 117 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  e) în cazul în care operatorul economic autorizat solicită renunţarea la autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;
  f) când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronunţat o hotărâre definitivă pentru infracţiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infracţiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005
  , cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991
  , republicată, Legea nr. 31/1990
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000
  , cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 656/2002
  , republicată, sau pentru orice altă infracţiune contra regimului fiscal;
  ------------
  Lit. f) a alin. (2) al art. 9^5 a fost modificată de art. 117 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012.
  g) dacă în decurs de 2 ani de la data încetării ultimei suspendări a autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/ duty-free diplomatic se constată că operatorul economic autorizat să desfăşoare activitatea de comercializare a mărfurilor în regim duty-free săvârşeşte în cadrul aceluiaşi magazin duty-free/duty-free diplomatic o faptă care se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;
  h) dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice sunt comercializate mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală sau care sunt improprii uzului sau consumului uman.
  (3) Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârşirea uneia dintre următoarele fapte:
  a) comercializarea unor mărfuri peste limitele destinate uzului personal, astfel cum acesta este prevăzut la art. 2;
  b) comercializarea produselor supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora, astfel cum este prevăzut la art. 9^3;
  c) refuzul operatorului economic de a prezenta organelor de control documentele financiar-contabile solicitate de acestea;
  d) operatorul economic autorizat nu respectă oricare dintre cerinţele prevăzute la art. 9, 9^1 sau 9^2;
  e) înscrierea de date incomplete sau nereale care atestă vânzarea mărfurilor în regim duty-free.
  (4) Ministerul Finanţelor Publice suspendă autorizaţia de funcţionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice până la soluţionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva operatorului economic autorizat sau împotriva oricăruia dintre reprezentanţii legali ai acestuia pentru o faptă dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 86/2006
  , cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005
  , Legea nr. 82/1991
  , republicată, Legea nr. 31/1990
  , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) În cazul în care operatorul economic autorizat doreşte să renunţe la autorizaţia de funcţionare pentru un magazin duty-free/duty-free diplomatic, acesta are obligaţia să notifice acest fapt la autoritatea vamală în a cărei rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea magazinul în cauză, cu cel puţin 60 de zile înainte de data de la care renunţarea la autorizaţie produce efecte.
  (6) Operatorii economici autorizaţi cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizaţia de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pot valorifica produsele înregistrate în stoc la data comunicării deciziei de revocare, suspendare sau anulare a autorizaţiei de funcţionare, numai sub supravegherea biroului vamal în a cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea magazinul în cauză.
  (7) În cazul suspendării, revocării sau anulării autorizaţiei de funcţionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, valorificarea mărfurilor înregistrate în stoc se poate efectua numai la preţuri care să conţină taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată şi acciza aferentă mărfurilor respective, fără posibilitatea de a solicita restituirea acestor taxe.
  -------------
  Art. 9^5 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^6

  (1) Faptele prevăzute la art. 9^5 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către lucrătorii vamali din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor.
  -------------
  Art. 9^6 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 9^7

  Contravenţiilor prevăzute la art. 9^6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001
  privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Art. 9^7 a fost introdus de pct. 9 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010.


  Articolul 10

  Controlul activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free se face de organele Direcţiei Generale a Vamilor, ale Gărzii financiare şi de celelalte organe de control abilitate prin lege şi poate consta în verificări inopinate ale tranzacţiilor, în examinarea mărfurilor care sunt comercializate şi în verificări ale evidentelor operative, contabile şi fiscale.


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 30 decembrie 1999, aprobată şi modificată prin Legea nr. 640/2001.


  Articolul 12

  În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va emite norme de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 5 septembrie 2002.
  Nr. 104.


  Anexa
  LISTA
  cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free
  1. Accesorii pentru birou
  2. Apă minerală
  3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto
  4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni
  5. Articole de sport
  6. Articole de voiaj
  7. Articole din blană naturală
  8. Articole din piele naturală
  9. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)
  10. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi încălţăminte
  11. Articole optice
  12. Artizanat
  13. Băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase
  14. Băuturi răcoritoare
  15. Bere
  16. Bijuterii
  17. Cartele telefonice
  18. Casete video şi audio, baterii, CD-uri, DVD-uri
  19. Cărţi, reviste, ziare
  20. Ceasuri, brăţări de ceasuri, brichete
  21. Instrumente muzicale
  22. Jucării
  23. Produse alimentare
  24. Produse din tutun
  25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora
  26. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice
  27. Programe software
  28. Săpunuri
  29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii
  30. Vinuri, vermuturi*1) şi alte băuturi fermentate
  --------------
  *1) În această categorie intră şi produsele intermediare definite conform prevederilor titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003
  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
  -------------
  Anexa a fost introdusă de pct. 10 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010, având conţinutul anexei din acest act normativ.
  --------