HOTĂRÎRE Nr. 458 din 29 iulie 1994 *** Republicată
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 148 din 15 iulie 1996


  Notă *) Republicată în temeiulart. II din Hotărârea Guvernului nr. 394 din 28 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 6 iunie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 19 august şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 10 mai 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 20 mai 1996.

  Articolul 1

  Ministerul Învăţământului este organul administraţiei publice centrale de specialitate care aplica strategia dezvoltării şi politica Guvernului în domeniul învăţământului şi cercetării ştiinţifice universitare.


  Articolul 2

  (1) Ministerul Învăţământului organizează, finanţează şi coordonează învăţământul de toate gradele.
  (2) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate şcolare, ai căror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite şi care au în subordine unităţi de învăţământ preuniversitar, unităţi conexe acestuia şi unităţi pentru activitatea extraşcolară.


  Articolul 3

  (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti asigura activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.
  (2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara prevăzută la alin. (1) pot fi obţinute de la agenţii economici care şi-au asumat obligaţia editării, tipăririi şi difuzării manualelor şcolare sau pot fi virate direct de către Ministerul Învăţământului în cazul în care prin contractul cu aceşti agenţi economici s-a prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Învăţământului a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ.
  (3) Cheltuielile activităţii extrabugetare menţionate la alin. (2) constau în: cheltuieli de transport, manipulare şi depozitare, precum şi pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare desfăşurării acestei activităţi.
  (4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3).


  Articolul 4

  Ministerul Învăţământului exercita atribuţiile cuprinse înart. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995*) şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 5

  (1) În structura organizatorică a Ministerului Învăţământului pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri.
  (2) Structura organizatorică a Ministerului Învăţământului este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului învăţământului, se pot organiza numai servicii şi birouri.
  (3) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Învăţământului se sprijină pe următoarele organisme consultative de nivel naţional, alcătuite, în temeiulart. 140 din Legea învăţământului nr. 84/1995, din experţi selectaţi pe criterii de prestigiu profesional şi moral;
  - Consiliul Naţional pentru Reforma Învăţământului;
  - Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare;
  - Consiliul Naţional de Finanţare a Învăţământului Superior;
  - Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior;
  - Consiliul Naţional al Bibliotecilor;
  - Consiliul Naţional al Rectorilor.
  (4) Atribuţiile naţionale sunt stabilite prin regulamente de organizare şi funcţionare, aprobate prin ordin al ministrului învăţământului.
  (5) Consiliile au cîte un secretariat propriu format din 1-3 persoane încadrate în minister, care ajuta la elaborarea lucrărilor. Fiecare consiliu poate folosi în activitatea sa un corp de experţi.
  (6) Activitatea consiliilor este coordonata de ministrul învăţământului sau de un secretar de stat, desemnat de acesta.
  (7) Membrii consiliilor, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afară ministerului, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.
  (8) Ministerul Învăţământului va constitui structuri organizatorice necesare realizării reformei învăţământului, în conformitate cu obligaţiile asumate prin acordurile cu organismele internaţionale şi prin programele pentru integrare europeană.
  (9) Numărul maxim de posturi în structura organizatorică a Ministerului Învăţământului este de 287, exclusiv demnitarii.
  (10) Întreaga activitate a Ministerului Învăţământului este condusă de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. Acesta reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi din străinătate. Pe lângă ministru funcţionează colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordinul ministrului învăţământului.
  (11) Atribuţiile şi sarcinile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului învăţământului.
  (12) Structura organizatorică pe compartimente, statul de funcţii, atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al ministerului se aproba prin ordin al ministrului învăţământului.


  Articolul 6

  (1) Unităţile din subordinea Ministerului Învăţământului sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Ministerului Învăţământului se aproba prin ordin al ministrului învăţământului.
  (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii pentru instituţiile publice subordonate finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului învăţământului.


  Articolul 7

  În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul învăţământului emite ordine şi instrucţiuni.


  Articolul 8

  Ministerul Învăţământului va utiliza un parc propriu de transport atât pentru aparatul central, cît şi pentru unităţile subordonate, potrivit legii.


  Articolul 9

  Personalul care trece din unităţile de învăţământ în aparatul propriu al Ministerului Învăţământului sau în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic la unitatea de unde provine.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 11

  După intrarea în vigoare a Legii învăţământului, Ministerul Învăţământului va inainta Guvernului propuneri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Învăţământului şi a unităţilor sale subordonate, în conformitate cu prevederile acestei legi.


  Articolul 12

  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogaHotărârea Guvernului nr. 812/1992, cu modificările ulterioare.
  (2) Încadrarea în numărul de posturi aprobate se va încheia în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  ------------------------------
  *)Legea Învăţământului nr. 84/1995a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.


  Anexa 1
      MINISTERUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

      Numărul maxim de posturi: 287
            (exclusiv demnitarii)

                                                  ┌──────────┐
                                                  │ MINISTRU │
                                                  └────┬─────┘
                                                       │ ┌───────────────────┐
                                      ┌────────────┐ ├───┤ CONTROLUL │
                                      │ CONSILIERI ├───┤ │ MINISTRULUI │
                                      └────────────┘ │ └───────────────────┘
                                                       │ ┌───────────────────┐
                                                       ├───┤ DIRECŢIA CONTROL │
                                                       │ │ FINANCIAR PROPRIU │
                                      ┌────────────┐ │ └───────────────────┘
                                      │ CONTENCIOS ├───┤ ┌───────────────────┐
                                      └────────────┘ │ │ DIRECŢIA RELAŢII │
                                                       ├───┤ INTERNAŢIONALE │
                                                       │ └───────────────────┘
                              ┌────────────────────────┼─────────────────────────────┐
       ┌──────────────────────┴──────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┴──────────────────────┐
       │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │
       └──────────────────────┬──────────────────────┘ │ └──────────────────────┬──────────────────────┘
         ┌───────────┬────────┴────┬─────────────┬─────┼───────┬──────────────┬──────┴───────┬──────────────┐
  ┌──────┴─────┐┌────┴─────┐┌──────┴───────┐┌────┴────┐│┌──────┴───────┐┌─────┴──────┐┌──────┴───────┐┌─────┴────┐
  │ DIRECŢIA ││ ││ ││ │││ ││ ││ ││ │
  │ GENERALĂ ││ DIRECŢIA ││ ││DIRECŢIA │││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │
  │ ÎNVĂŢĂMÂNT ││ GENERALĂ ││DIRECŢIA BAZA ││ PENTRU │││ GENERALĂ ││ ACTIVITĂŢI ││ GENERALĂ ││ÎNVĂŢĂMÂNT│
  │ SUPERIOR ││ RESURSE ││ MATERIALĂ A ││INTEGRARE│││ ÎNVĂŢĂMÂNT ││ EDUCATIVE ││ STRATEGIA ││ PENTRU │
  │ŞI CERCETARE││ UMANE ŞI ││ÎNVĂŢĂMÂNTULUI││EUROPEANĂ│││PREUNIVERSITAR││ SCOLARE ŞI ││ŞI DEZVOLTAREA││MINORITĂŢI│
  │ŞTIINŢIFICĂ ││FINANCIARE││ ││ │││ ││EXTRASCOLARE││ÎNVĂŢĂMÂNTULUI││NAŢIONALE │
  │UNIVERSITARĂ││ ││ ││ │││ ││ ││ ││ │
  └────────────┘└──────────┘└──────────────┘└─────────┘│└──────────────┘└────────────┘└──────────────┘└──────────┘
                                     ┌─────────────────┼─────────────────┐
                       ┌─────────────┴──────────┐ ┌────┴────┐ ┌──────────┴──────────┐
                       │STRUCTURI ORGANIZATORICE│ │ │ │ STRUCTURI │
                       │ PENTRU REALIZAREA │ │CONSILII │ │ORGANIZATORICE PENTRU│
                       │PROGRAMELOR DE COOPERARE│ │NAŢIONALE│ │ REALIZAREA REFORMEI │
                       │ EUROPEANĂ*) │ │ │ │ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT*) │
                       └────────────────────────┘ └─────────┘ └─────────────────────┘

  --------------------- Notă *) Pot fi conduse de către coordonatori de programe, salarizaţi în condiţiile legii.


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  care funcţionează în subordinea Ministerului Învăţământului
    Nr. crt.Denumirea unităţiiSursa de finanţare
    A.Instituţii de învăţământ şi alte unităţi subordonate  
    I.Inspectorate şcolare, judeţene şi al municipiului Bucureşti - servicii publice descentralizate ale Ministerului Învăţământului, în subordinea cărora funcţionează unităţile de învăţământ preuniversitarBugetul de stat
    II.Instituţiile de învăţământ superior de stat:  
    1.Universitatea "Politehnica" BucureştiBugetul de stat
    2.Universitatea Tehnică de Construcţii BucureştiBugetul de stat
    3.Institutul de Arhitectură "Ion Mincu" BucureştiBugetul de stat
    4.Universitatea BucureştiBugetul de stat
    5.Universitatea de Ştiinţe Agronomice BucureştiBugetul de stat
    6.Academia de Studii Economice BucureştiBugetul de stat
    7.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" BucureştiBugetul de stat
    8.Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport BucureştiBugetul de stat
    9.Academia de Muzică BucureştiBugetul de stat
    10.Academia de Artă BucureştiBugetul de stat
    11.Academia de Teatru şi Film BucureştiBugetul de stat
    12.Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative BucureştiBugetul de stat
    13.Universitatea Tehnică Cluj-NapocaBugetul de stat
    14.Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-NapocaBugetul de stat
    15.Universitatea de Ştiinţe Agricole Cluj-NapocaBugetul de stat
    16.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-NapocaBugetul de stat
    17.Academia de Arte Vizuale "Ioan Andreescu" Cluj-NapocaBugetul de stat
    18.Academia de Muzică "Gheorghe Dima" Cluj-NapocaBugetul de stat
    19.Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" IaşiBugetul de stat
    20.Universitatea Agronomică "Ion Ionescu de la Brad" IaşiBugetul de stat
    21.Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" IaşiBugetul de stat
    22.Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" IaşiBugetul de stat
    23.Academia de Arte "George Enescu" IaşiBugetul de stat
    24.Universitatea Tehnică TimişoaraBugetul de stat
    25.Universitatea de Vest TimişoaraBugetul de stat
    26.Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului TimişoaraBugetul de stat
    27.Universitatea de Medicină şi Farmacie TimişoaraBugetul de stat
    28.Universitatea Tehnică Târgu MureşBugetul de stat
    29.Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu MureşBugetul de stat
    30.Academia de Artă Teatrală Târgu MureşBugetul de stat
    31.Universitatea "1 Decembrie" Alba IuliaBugetul de stat
    32.Universitatea "Aurel Vlaicu" AradBugetul de stat
    33.Universitatea Baia MareBugetul de stat
    34.Universitatea BacăuBugetul de stat
    35.Universitatea "Transilvania" BraşovBugetul de stat
    36.Universitatea "Ovidius" ConstanţaBugetul de stat
    37.Institutul de Marină Civilă ConstanţaBugetul de stat
    38.Universitatea CraiovaBugetul de stat
    39.Universitatea "Dunărea de Jos" GalaţiBugetul de stat
    40.Universitatea PiteştiBugetul de stat
    41.Universitatea OradeaBugetul de stat
    42.Universitatea Tehnică PetroşaniBugetul de stat
    43.Universitatea "Petrol-Gaze" PloieştiBugetul de stat
    44.Universitatea "Eftimie Murgu" ReşiţaBugetul de stat
    45.Universitatea SibiuBugetul de stat
    46.Universitatea "Ştefan cel Mare" SuceavaBugetul de stat
    47.Universitatea "Valachia" TârgovişteBugetul de stat
    48.Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu JiuBugetul de stat
    III.Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiBugetul de stat
    IV.Institutul de Recuperare şi Educaţie Specială a Persoanelor Handicapate BucureştiBugetul de stat
    V.Bibliotecile centrale universitare:Bugetul de stat
    1.Biblioteca Centrală Universitară BucureştiBugetul de stat
    2.Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" IaşiBugetul de stat
    3.Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Cluj-NapocaBugetul de stat
    4.Biblioteca Centrală Universitară TimişoaraBugetul de stat
    VI.Biblioteca Centrală Pedagogică "I.C. Petrescu" BucureştiBugetul de stat
    VII.Palatul Copiilor BucureştiBugetul de stat
    VIII.Institutul Român de Tracologie BucureştiBugetul de stat
    IX.Centrul de Cercetări Biologice JibouBugetul de stat
    X.Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    XI.Corul de Cameră "Madrigal"Venituri extrabugetare şi subvenţie
    XII.Casele de cultură studenţeşti:Venituri extrabugetare şi subvenţie
    1.Casa de Cultură Studenţească BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    2.Casa de Cultură Studenţească Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    3.Casa de Cultură Studenţească IaşiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    4.Casa de Cultură Studenţească TimişoaraVenituri extrabugetare şi subvenţie
    5.Casa de Cultură Studenţească CraiovaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    6.Casa de Cultură Studenţească BraşovVenituri extrabugetare şi subvenţie
    7.Casa de Cultură Studenţească GalaţiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    8.Casa de Cultură Studenţească PetroşaniVenituri extrabugetare şi subvenţie
    9.Casa de Cultură Studenţească Târgu MureşVenituri extrabugetare şi subvenţie
    10.Casa de Cultură Studenţească PloieştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    11.Casa de Cultură Studenţească PiteştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    12.Casa de Cultură Studenţească Alba IuliaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    13.Casa de Cultură Studenţească SibiuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    XIII.Cluburile sportive studenţeşti:  
    1.Clubul "Sportul Studenţesc" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    2.Clubul Sportiv "Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    3.Clubul Sportiv "Universitatea" TimişoaraVenituri extrabugetare şi subvenţie
    4.Clubul Sportiv "Politehnica" IaşiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    5.Clubul Sportiv "Universitatea" Cluj-NapocaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    6.Clubul Sportiv "Universitatea" CraiovaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    7.Clubul Sportiv "Universitatea" GalaţiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    8.Clubul Sportiv "Universitatea" BraşovVenituri extrabugetare şi subvenţie
    9.Clubul Sportiv "Ştiinţa" BacăuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    10.Clubul Sportiv "Ştiinţa" PetroşaniVenituri extrabugetare şi subvenţie
    11.Clubul Sportiv "Ştiinţa" ConstanţaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    12.Clubul Sportiv "Ştiinţa" Baia MareVenituri extrabugetare şi subvenţie
    13.Clubul Sportiv Universitar SibiuVenituri extrabugetare şi subvenţie
    14.Clubul Sportiv Universitar PloieştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    15.Clubul Sportiv Universitar Târgu MureşVenituri extrabugetare şi subvenţie
    16.Clubul Sportiv Universitar OradeaVenituri extrabugetare şi subvenţie
    17.Clubul Sportiv Universitar Piteşti  
    18.Fotbal Club "Sportul Studenţesc" BucureştiAutofinanţare
    19.Fotbal Club "Politehnica" TimişoaraAutofinanţare
    20.Fotbal Club "Politehnica" IaşiAutofinanţare
    21.Fotbal Club "Universitatea" Cluj-NapocaAutofinanţare
    22.Fotbal Club "Universitatea" CraiovaAutofinanţare
    XIV.Casele universitarilor:  
    1.Casa Universitarilor BucureştiAutofinanţare
    2.Casa Universitarilor Cluj-NapocaAutofinanţare
    3.Casa Universitarilor IaşiAutofinanţare
    4.Casa Universitarilor TimişoaraAutofinanţare
    5.Casa Universitarilor BraşovAutofinanţare
    6.Casa Universitarilor CraiovaAutofinanţare
    XV.Complexul Cultural-Sportiv Studenţesc "Tei" BucureştiVenituri extrabugetare şi subvenţie
    XVI.Regii autonome  
    1.Editura Didactică şi Pedagogică - R.A.  
    XVII.Centrul de Pregătire, Perfecţionare şi Conversie Profesională a Adulţilor Bucureşti  
    B.Alte unităţi finanţate prin Ministerul Învăţământului  
    1.Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES)  
    2.Comisia Naţională a României pentru UNESCO  
    3.Oficiul Român TEMPUS  
    C.Numărul mediu de personal în unităţile bugetare, din care:428.634
    - unităţi de învăţământ427.537
    - unităţi de cercetare236
    - unităţi de cultură şi artă861
    D.Numărul mediu de personal în unităţile subvenţionate, din care:806
    - unităţi de învăţământ435
    - unităţi de cultură117
    - unităţi de sport254
    E.Numărul mediu de personal la alte unităţi finanţate prin Ministerul Învăţământului44

  -------------------