LEGE nr. 64 din 21 mai 2020pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 21 mai 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 38, după alineatul (4^3) se introduce un nou alineat, alineatul (4^4), cu următorul cuprins:(4^4) Prin excepție de la prevederile alin. (4), personalul din sistemul sanitar care ocupă funcțiile de fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut și profesor CFM, potrivit anexei nr. II, beneficiază, începând cu data de 1 iulie 2020, de salariile de bază prevăzute de lege pentru anul 2022.2. La anexa nr. I capitolul III litera C, numărul curent 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  „3Secretar cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop825Profesor cu studii superioare, cu grad didactic II și vechime în învățământ între 10 și 15 ani“
  3. În anexa nr. II capitolul I punctul 1, la nota de la subpunctul 1.3, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1, 4^2 și 4^3, cu următorul cuprins:4^1. Salariul de bază pentru funcția de director general din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 10%.4^2. Salariul de bază pentru funcția de director general adjunct din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 7,5%.4^3. Salariul de bază pentru funcția de director centru național/șef centru din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică nu poate fi mai mic decât salariul de bază corespunzător funcției de medic deținute sau aflate în subordine, după caz, majorat cu 5%.4. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.1, numerele curente 22-25 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „22Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principalS59762,39
  23Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialistS52482,10
  24Fiziokinetoterapeut, bioinginer medicalS49041,96
  25Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutantS45431,82“
  5. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.3, numerele curente 17-20 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  17

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

  S

  6376

  2,55

  18

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

  S

  5601

  2,24

  19

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

  S

  5233

  2,09

  20

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

  S

  4847

  1,94
  6. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera a) subpunctul a.4, numerele curente 10-13 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  „10

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal

  S

  5677

  2,27

  11

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist

  S

  5124

  2,05

  12

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical

  S

  4904

  1,96

  13

  Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant

  S

  4543

  1,82“
  7. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.1, numerele curente 5-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „5Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS58692,35
  6Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS51962,08
  7Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS45431,82“
  8. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.3, numerele curente 1-3 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „1Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS62622,50
  2Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS55452,22
  3Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS48471,94“
  9. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b) subpunctul b.4, numerele curente 5-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  „5Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; principalS55902,24
  6Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent socialS49861,99
  7Logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; debutantS45431,82“


  Articolul II

  Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2020, cu excepția art. I pct. 2, care intră în vigoare la 3 zile de la publicare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

  București, 21 mai 2020.
  Nr. 64.
  ----