HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 martie 2013
privind modificarea Regulamentului pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008
EMITENT
 • CAMERA CONSULTANŢILOR FISCALI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 3 aprilie 2013  Luând în considerare recomandarea Comisiei Europene referitoare la asigurarea unei conformităţi depline a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieţei interne şi ale Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale,
  în baza prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 36 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,
  Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 28 martie 2013, hotărăşte:

  Articolul I

  Regulamentul pentru autorizarea consultanţilor fiscali persoane străine, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 9/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 4 februarie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) În situaţia în care în urma evaluării candidatului Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice semnificative între nivelul de formare profesională a candidatului şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, aceasta informează candidatul că poate opta pentru susţinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare."
  2. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
  Ion-Toni Teau
  Bucureşti, 28 martie 2013.
  Nr. 5.
  ------