ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 16 august 2002 (*actualizata*)
privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore**)
(actualizata până la data de 12 septembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 26 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005.
  **) Titlul ordonantei de urgenta a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se acorda gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/elev. Limita valorica cuprinde preţul produselor, cheltuielile de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, după caz*).
  (1^1) Începând cu luna septembrie 2003, se acordă gratuit pentru copiii din învăţământul prescolar de stat, cu program normal de 4 ore, produse lactate şi de panificatie în limita unei valori zilnice de 7.000 lei/copil, în condiţiile alin. (1) şi prezentei la program*).
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.
  (2) Limitele valorii zilnice pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, prevăzute la alin. (1) şi, respectiv, la alin. (1^1), se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia preturilor şi tarifelor*).
  --------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.
  (3) Regulamentul pentru desfăşurarea licitaţiei electronice, cantitatea, calitatea, lista sortimentelor de produse lactate şi de panificatie, modul de prezentare, precum şi condiţiile de eligibilitate ale ofertanţilor se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  -------------
  Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 16 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 23 ianuarie 2003.
  -------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
  Conform art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.052 din 8 iulie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 22 iulie 2004, începând cu data de 15 septembrie 2004 se actualizeaza limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 9.000 lei/elev, respectiv prescolar.
  Art. I din HOTĂRÂREA nr. 882 din 4 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 5 august 2005, începând cu data de 12 septembrie 2005 se actualizeaza limita valorii zilnice pentru produsele lactate şi de panificatie acordate pentru un elev, respectiv pentru un prescolar, la 0,97 lei (RON)/elev, respectiv prescolar.


  Articolul 2

  (1) Dreptul de a primi zilnic, pe perioada cursurilor, conform structurii anului scolar, produsele prevăzute la art. 1 îl au numai elevii prezenţi la cursuri.
  (2) Unitatile scolare raspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de primire, receptie şi distribuţie a produselor lactate şi de panificatie, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la baza platii acestora.


  Articolul 3

  (1) Sumele aferente acordarii drepturilor prevăzute la art. 1 se suporta din bugetele locale ale judetelor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.
  (2) Pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta vor fi acordate sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele locale.
  (3) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat care bugetele locale se repartizeaza pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu asistenţa tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti.
  --------------
  Art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.


  Articolul 4

  (1) Produsele lactate şi de panificatie, transportul şi distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de către consiliile judetene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, cu asistenţa inspectoratelor scolare judetene, respectiv a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
  (2) Atribuirea contractelor de furnizare pentru produse lactate şi de panificatie se face fie prin procedura de licitaţie electronică organizata la nivel judetean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, fie prin aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001
  privind achiziţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 212/2002
  , atunci când procedurile sunt organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor.
  (3) Plata produselor şi a serviciilor contractate se efectueaza, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de receptie calitativa şi cantitativa, intocmite de unitatile de invatamant şi aprobate de presedintii consiliilor judetene şi de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv de primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.
  --------------
  Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.


  Articolul 5

  Consiliile locale şi primarii au obligaţia sa urmareasca şi sa verifice buna desfăşurare a procesului de aprovizionare şi condiţiile igienico-sanitare privind distributia către elevi a produselor lactate şi de panificatie.


  Articolul 6

  (1) Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se constituie la nivelul judetelor şi al municipiului Bucureşti o comisie alcatuita din: prefect, preşedintele consiliului judetean, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ai comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz, inspectorul general al inspectoratului scolar, directorul general al directiei de sănătate publică, directorul executiv al directiei generale a finanţelor publice şi directorul executiv al oficiului judetean pentru protectia consumatorilor şi, respectiv, al municipiului Bucureşti.
  --------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.
  (2) Componenta nominala a comisiei prevăzute la alin. (1) se aproba prin ordin al prefectului, care este şi coordonatorul acesteia.
  (3) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea plăţilor către furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, primarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi, respectiv, primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz.
  --------------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003.


  Articolul 7

  Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, după caz.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul educatiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul agriculturii,
  alimentatiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protectia Consumatorilor,
  Rovana Plumb,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 16 august 2002.
  Nr. 96.
  -----------