LEGE nr. 148 din 5 iulie 2011privind desființarea unor instanțe judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege se desființează.(2) Posturile din cadrul instanțelor și al parchetelor prevăzute la alin. (1) se transferă, cu prioritate, la instanțele și parchetele care preiau competența teritorială a instanței și parchetului desființat ori, în funcție de necesități, la alte instanțe sau parchete.(3) Ministerul Justiției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, va stabili modul de distribuire a posturilor de judecător și procuror prevăzute la alin. (2), prin modificarea corespunzătoare a statelor de funcții și de personal.


  Articolul 2
  (1) Judecătorii și procurorii din cadrul instanțelor și al parchetelor de pe lângă acestea, desființate în condițiile prezentei legi, pot opta pentru transferul pe un post în cadrul instanțelor sau parchetelor, astfel:
  a) pe un post în cadrul instanței sau al parchetului care a preluat cauzele de competența teritorială a instanței sau parchetului desființat;
  b) pe un post vacant la o altă instanță sau la un alt parchet din circumscripția aceleiași curți de apel unde se află instanța sau parchetul desființat;
  c) pe un post vacant la o altă instanță sau la un alt parchet.
  (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se poate face la instanțe sau parchete corespunzătoare gradului profesional al judecătorului sau procurorului. Judecătorii pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii numai pentru posturi de procuror.(3) Dacă pentru același post dintre cele prevăzute la alin. (1) optează 2 sau mai mulți judecători sau, după caz, procurori, se vor acordă prioritate următoarelor criterii, în ordine:
  a) judecătorul/procurorul are domiciliul ori, după caz, locuiește în localitatea unde se află sediul instanței sau al parchetului;
  b) judecătorul/procurorul ori soțul/soția acestuia are o locuință în proprietate în localitatea unde se află sediul instanței sau al parchetului pentru care optează;
  c) vechimea efectivă mai mare în funcția de judecător sau procuror.
  (4) În vederea exprimării opțiunii, Consiliul Superior al Magistraturii va transmite lista posturilor prevăzute la alin. (1) curților de apel și parchetelor de pe lângă curțile de apel în circumscripția cărora se află instanțele/parchetele desființate, listă care se va aduce la cunoștința judecătorilor și procurorilor din cadrul acestor instanțe/parchete. Judecătorii și procurorii optează pentru unul dintre posturile vacante din listă, în termen de 15 zile de la comunicarea listei posturilor vacante.(5) Judecătorul sau procurorul care, în urma procedurii prevăzute la alin. (3), nu a obținut postul pentru care a optat poate face o nouă opțiune pentru un post vacant din lista prevăzută la alin. (4), într-un nou termen de 15 zile de la comunicarea modului de soluționare a primei opțiuni.


  Articolul 3

  În cazul transferului realizat în condițiile art. 2 la o altă instanță sau la un alt parchet decât cel din localitatea de domiciliu, judecătorii și procurorii beneficiază la data mutării efective de plată unei indemnizații egale cu indemnizația de încadrare brută lunară.


  Articolul 4

  Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și celorlalte categorii de personal din cadrul instanțelor și al parchetelor, prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.


  Articolul 5
  (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică potrivit prevederilor prezentului articol.(2) Prevederile art. 1 alin. (1) și (2) se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2011.(3) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripțiilor judecătoriilor și parchetelor de pe lângă judecătorii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea stabilirii noilor circumscripții teritoriale ale judecătoriilor care preiau cauzele de competența teritorială a instanțelor desființate, hotărâre care se va aplica începând cu 1 noiembrie 2011.(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3), Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii vor aduce la îndeplinire prevederile art. 1 alin. (3), ținând seama și de hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).(5) Până la data de 1 noiembrie 2011 se va desfășura procedura prevăzută la art. 2. Transferul posturilor și al personalului operează începând cu data de 1 noiembrie 2011.(6) Cauzele aflate pe rolul instanțelor/parchetelor prevăzute în anexă la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum și cele înregistrate după această dată se transmit pe cale administrativă, începând cu data de 1 octombrie 2011, instanțelor/parchetelor care preiau competența teritorială a instanței și, respectiv, parchetului desființat. În cauzele înregistrate după data de 1 octombrie 2011, stabilirea termenelor și efectuarea actelor de procedură urmează a fi realizate de instanțele/parchetele care preiau competența teritorială a instanței și, respectiv, parchetului desființat.


  Articolul 6
  (1) Bunurile mobile aflate în folosința judecătoriilor și a parchetelor prevăzute în anexă se redistribuie prin ordin al ordonatorului terțiar de credite în subordinea căruia funcționează instanța sau parchetul desființat, în principal către instanțele și parchetele care preiau competența teritorială a instanței și, respectiv, parchetului desființat.(2) Sediile judecătoriilor și ale parchetelor desființate pot fi folosite ca sedii secundare ale instanțelor sau, după caz, ale parchetelor din circumscripția respectivei curți de apel.


  Articolul 7

  Anexa nr. 1 la Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 5 iulie 2011.
  Nr. 148.

  ANEXĂ

  Nr. crt.

  Județul

  Judecătoria

  Localitatea de reședință

  1.

  Caraș-Severin

  Bocșa

  Orașul Bocșa

  2.

  Caraș-Severin

  Bozovici

  Comuna Bozovici

  3.

  Constanța

  Cernavodă

  Orașul Cernavodă

  4.

  Constanța

  Băneasa

  Orașul Băneasa

  5.

  Dolj

  Bechet

  Orașul Bechet

  6.

  Giurgiu

  Comana

  Comuna Comana

  7.

  Maramureș

  Șomcuta Mare

  Orașul Șomcuta Mare

  8.

  Mureș

  Sângeorgiu de Pădure

  Orașul Sângeorgiu de Pădure

  9.

  Olt

  Scornicești

  Orașul Scornicești

  10.

  Prahova

  Urlați

  Orașul Urlați

  11.

  Timiș

  Jimbolia

  Orașul Jimbolia

  12.

  Vaslui

  Murgeni

  Orașul Murgeni

  -------