ORDIN nr. 6.052 din 4 decembrie 2009
pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 30 decembrie 2009  Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5, 7, 9, 10 şi 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, denumit în continuare Centralizator.
  ------------ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Candidaţii ale căror specializări nu se regăsesc în Centralizator vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, dacă profilul postului/catedrei coincide cu profilul specializării absolvite şi dacă specializarea înscrisă pe diploma de studii a candidatului/programul de studii finalizat de candidat poate fi asimilată uneia dintre specializările/asimilat unuia dintre programele de studii incluse în acest centralizator. În aceste situaţii acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice din învăţământul preuniversitar se acordă cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
  (2) Cuprinderea specializărilor, a programelor de studii universitare de licenţă sau a programelor de studii de masterat existente în Centralizator şi pentru alte discipline/domenii din învăţământul preuniversitar se realizează cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării.


  Articolul 3

  Direcţia acreditarea, evaluarea şi performanţa în cariera didactică, Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei,
  cercetării şi inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  Bucureşti, 4 decembrie 2009.
  Nr. 6.052.
  -----------