REGULAMENT din 27 iulie 2022privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 12 august 2022 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 213 din 27 iulie 2022, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 802 din 12 august 2022.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Prezentul Regulament privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme, denumit în continuare regulament, se referă la recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității organismelor de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.(2) Prevederile prezentului regulament se aplică și băuturilor spirtoase care au dobândit protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase în temeiul Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/89 al Consiliului.


  Articolul 2

  Rolul organismelor de certificare a băuturilor spirtoase este de a verifica și certifica că băuturile spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase îndeplinesc criteriile cuprinse în caietul de sarcini, conform modelului prevăzut la art. 22 din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008.


  Articolul 3

  Certificarea conformității băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase se efectuează de organisme care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.


  Articolul 4

  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, transmite Comisiei Europene lista cu organismele recunoscute, precum și competențele acestora.


  Capitolul II Condițiile de recunoaștere a organismelor de certificare

  Articolul 5

  Organismele de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:
  a) să fie persoane juridice cu sediul în România sau persoane juridice care au sediul principal în alte state membre, dar care pe toată perioada desfășurării activității de verificare și control privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini au obligația de a-și stabili și menține un sediu secundar în România în condițiile legii;
  b) să dispună de structură, echipamente și proceduri care să permită efectuarea tuturor activităților privind verificarea, controlul și certificarea respectării datelor cuprinse în caietul de sarcini;
  c) să dispună de un laborator propriu acreditat sau să aibă un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele și determinările necesare în vederea efectuării verificării, controlului și certificării respectării de către produse a datelor cuprinse în caietul de sarcini;
  d) să dispună de personal calificat și cu experiență în domeniu pentru efectuarea verificărilor și controalelor;
  e) să fie imparțiale și independente în raport cu toate părțile implicate; organismele de certificare și personalul aferent nu trebuie să fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea să le influențeze deciziile;
  f) să satisfacă în totalitate exigențele impuse prin standardul european ISO/IEC 17065:2013 (și sunt acreditate în conformitate cu acesta sau cu orice viitoare modificare, revizuire ori versiune aplicabilă a acestuia), de către organismul național de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) 2019/787.


  Articolul 6

  În vederea recunoașterii, organismul candidat va depune la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale următoarele documente:
  a) cererea pentru obținerea certificatului de recunoaștere aferent categoriei/categoriilor de băuturi spirtoase, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament;
  b) copia certificatului de înmatriculare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din România, care să conțină și codul unic de înregistrare;
  c) copia certificatului de acreditare conform standardului european ISO/IEC 17065:2013;
  d) actul constitutiv sau statutul organismului candidat;
  e) o declarație scrisă prin care se angajează să pună la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în anumite situații, alte documente și informații cu privire la acreditarea conform standardului european ISO/IEC 17065: 2013;
  f) procedura standard de control care să conțină o descriere detaliată a măsurilor și cerințelor de control pe care organismul se angajează să le impună operatorilor;
  g) dosarul personalului angajat și/sau colaborator, care va cuprinde:(i) copii de pe diplomele de studii superioare/postuniversitare de specialitate;(ii) curriculum vitae;(iii) copii ale contractelor individuale de muncă sau ale contractelor de prestări servicii;(iv) copii ale adeverințelor de formare sau perfecționare profesională a auditorilor/inspectorilor care să dovedească calificarea lor pentru efectuarea auditurilor/ inspecțiilor, eliberate de un organism abilitat în acest scop.


  Articolul 7
  (1) După analiza documentelor depuse, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, emite un raport, care conține, la secțiunea concluzii, propunerea motivată de aprobare sau de respingere a cererii pentru obținerea certificatului de recunoaștere.(2) În baza raportului prevăzut la alin. (1) se emite ordinul semnat de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind recunoașterea organismului de certificare a băuturilor spirtoase și de supraveghere a activității organismelor de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase sau, după, caz, se respinge cererea. Ordinul se consemnează în Registrul de recunoaștere a organismelor de certificare și se comunică în scris organismului candidat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de recunoaștere. Modelul ordinului se găsește în anexa nr. 2 la prezentul regulament.(3) În urma emiterii ordinului de aprobare, direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice eliberează certificatul de recunoaștere organismului solicitant, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. În funcție de solicitarea din cererea menționată la art. 6 lit. a), certificatul de recunoaștere se acordă pentru certificarea băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa I din Regulamentul (UE) 2019/787 sau termenul „băutură spirtoasă“, dacă băutura spirtoasă nu îndeplinește cerințele stabilite pentru categoriile de băuturi spirtoase prevăzute în anexa I din Regulamentul (UE) 2019/787.(4) Certificatul de recunoaștere prevăzut de dispozițiile alin. (3) reprezintă actul în baza căruia Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale deleagă organismelor de control atribuții de certificare și control al băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.


  Articolul 8
  (1) Certificatul de recunoaștere acordat unui organism de certificare este valabil 4 ani și se vizează anual de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma controlului și supravegherii activității organismului de certificare efectuate de structura de specialitate cu atribuții de inspecție și control.(2) Pentru vizarea certificatului de recunoaștere, în fiecare an, organismul de certificare transmite Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cererea pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaștere ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, însoțită de următoarele documente:
  a) certificatul de acreditare conform standardului european ISO/IEC 17065: 2013 al organismului de certificare;
  b) lista cu numele și funcțiile personalului responsabil pentru executarea inspecției și certificării;
  c) procedurile privind inspecția și certificarea.
  (3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, analizează documentația depusă în vederea vizării anuale a certificatului de recunoaștere și întocmește raportul, care conține, la secțiunea concluzii, propunerea motivată de aprobare sau de respingere a cererii de vizare anuale a certificatului de recunoaștere. (4) În baza raportului prevăzut la alin. (3) se emite ordinul privind vizarea anuală a certificatului de recunoaștere ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, semnat de ministrul agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sau, după caz, respingerea motivată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5. (5) Ordinul prevăzut la alin. (4) se comunică organismului de certificare prin grija direcției de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.


  Articolul 9
  (1) Certificatul de recunoaștere acordat organismului de certificare poate fi retras sau o cerere de avizare anuală poate fi respinsă în următoarele cazuri:
  a) activitatea sa nu este conformă cu procedura de control standard;
  b) organismul de certificare nu a corectat neconformitățile identificate în urma controlului efectuat de structura de specialitate cu atribuții de inspecții și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  c) organismul de certificare nu a permis reprezentanților structurii de specialitate cu atribuții de inspecție și control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale să își desfășoare activitatea de control și supraveghere;
  d) organismul de certificare și-a încetat activitatea, activitatea sa este suspendată sau organismul de certificare este supus procedurii de executare silită;
  e) atunci când, în urma comunicării primite de la organismul național de acreditare din România (RENAR) sau de la un alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, se constată că acreditarea organismului a expirat sau a fost retrasă în baza deciziei de retragere a acreditării;
  f) cererea pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaștere nu a fost depusă înainte de data expirării termenului.
  (2) În condițiile prevăzute la art. 8 alin. (5) se comunică și ordinul privind retragerea totală/parțială a certificatului de recunoaștere acordat organismului de certificare. Modelul ordinului este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul regulament.(3) În cazul în care un organism de certificare nu este de acord cu ordinul de retragere a certificatului de recunoaștere sau cu respingerea cererii de avizare anuală, poate formula la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale plângere prealabilă, în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (4) Contestația se soluționează în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii de către comisia de soluționare a contestațiilor, numită de conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(5) Comisia de soluționare a contestațiilor prevăzută la alin. (4), în urma soluționării contestației, va comunica decizia de aprobare/respingere a contestației.(6) În cazul emiterii unei decizii de aprobare a contestației, aceasta se comunică și structurii cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, în vederea punerii în aplicare.(7) În situația în care un certificat de recunoaștere acordat unui organism de certificare este retras sau o cerere de avizare anuală este respinsă, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale informează organismul național de acreditare din România (RENAR) sau alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA, și grupul aplicant/operatorii economici înscriși la acest organism cu privire la interzicerea utilizării mărcii de certificare a acestuia și a oricărei declarații de conformitate cu legislația națională și comunitară în domeniu, precum și la necesitatea încheierii unui contract cu un alt organism de certificare. (8) Dacă unui organism de certificare i-a fost retras certificatul de recunoaștere, depunerea unei noi solicitări se face numai după 12 luni de la retragerea acestui certificat.


  Articolul 10
  (1) În vederea extinderii recunoașterii pentru noile categorii de băuturi spirtoase, organismul de certificare recunoscut transmite o solicitare la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale însoțită de următoarele documente:
  a) cererea pentru extinderea recunoașterii pentru noile categorii de băuturi spirtoase prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 787/2019, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7;
  b) certificatul de acreditare pentru noile categorii de băuturi spirtoase, emis de organismul de acreditare, conform standardului european ISO/IEC 17065:2013 (și sunt acreditate în conformitate cu acesta sau cu orice viitoare modificare, revizuire ori versiune aplicabilă a acestuia), de către organismul național de acreditare din România (RENAR) sau de către alte organisme de acreditare echivalente din Uniunea Europeană, semnatare ale acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) nr. 787/2019;
  c) procedurile de certificare necesare pentru noile categorii de băuturi spirtoase.
  (2) La primirea solicitării pentru extinderea recunoașterii pentru noi categorii de băuturi spirtoase, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale verifică, prin direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, documentele menționate la alin. (1) și aprobă sau respinge această solicitare în termen de 30 de zile de la depunerea ei. Prevederile art. 8 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 11

  Lista organismelor de certificare pentru care s-au emis certificate de recunoaștere va conține informații privind denumirea completă și sediul acestora și se va publica anual pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.


  Capitolul III Obligațiile organismelor de certificare recunoscute

  Articolul 12
  (1) Organismele de certificare recunoscute au următoarele obligații:
  a) să verifice cererea de certificare a conformității băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, menționată în Regulamentul (UE) nr. 2019/787;
  b) să controleze și să certifice respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini prevăzut la art. 22 și art. 23 din Regulamentul (UE) 2019/787;
  c) să fundamenteze decizia de înregistrare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase;
  d) să fundamenteze decizia de respingere a cererii de înregistrare a băuturilor spirtoase în vederea dobândirii protecției indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, în situația în care constată că cererea și caietul de sarcini nu întrunesc condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, pe care o transmit solicitantului și direcției cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  e) să realizeze prima inspecție de certificare/control anunțat într-un interval de maximum 120 de zile calendaristice de la data semnării contractului de certificare cu operatorul, în conformitate cu procedura de control/certificare standard a fiecărui organism de certificare al/a conformității produselor;
  f) să efectueze într-un an minimum o inspecție planificată. De asemenea, pot efectua o inspecție neanunțată, din propria inițiativă sau la sesizarea unor terți, pentru a verifica dacă sunt respectate condițiile care au stat la baza înregistrării indicațiilor geografice pentru a fi protejate;
  g) să propună Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din motive justificate, anularea înregistrării indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, când respectarea condițiilor din caietul de sarcini nu mai poate fi asigurată;
  h) să permită accesul la sediul social și punctele de lucru și să pună la dispoziție toată documentația solicitată de către reprezentanții direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, atunci când aceștia exercită atribuțiile de control și supraveghere;
  i) să verifice, la locul de fabricare a produselor, modul de aplicare a legislației privind regulile specifice de etichetare a produselor care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, folosirea pe etichetă a logoului național, în conformitate cu prevederile art. 3 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 132/2022 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentației pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național al băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice;
  j) să comunice Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale eventualele modificări în statutul lor de acreditare, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării oficiale din partea organismului de acreditare;
  k) să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor verificați și controlați până la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele și adresa grupului aplicant/operatorii economici, tipul operatorului (producător, procesator), denumirea produsului, data înregistrării, data certificării, neconformități constatate/măsuri de remediere dispuse;
  l) să transmită Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale raportul final al controlului efectuat la grupul aplicant/operatorii economici (conform modelului RENAR);
  m) să efectueze controale oficiale pentru verificarea conformității cu specificațiile din caietul de sarcini;
  n) să efectueze controale oficiale neanunțate, cu excepția situațiilor precum auditurile, care necesită notificarea prealabilă a operatorilor din sectorul băuturilor spirtoase;
  o) să anunțe Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale despre orice schimbare a statutului juridic, sediului sau orice fel de informații relevante care ar împiedica desfășurarea activității de control și supraveghere.
  (2) Grupul aplicant/Operatorii economici încheie contract cu un singur organism de certificare. Dacă grupul aplicant/Operatorii economici încheie contractul de certificare cu un organism de certificare și din motive pertinente nu poate fi respectat, atunci grupul aplicant/operatorii economici poate/pot încheia un alt contract de certificare cu un alt organism de certificare cu condiția rezilierii primului contract. Primul organism are obligația să transmită cu celeritate organismului de certificare care a preluat activitatea toate informațiile necesare pentru continuarea activității de certificare pentru verificarea și certificarea realității datelor cuprinse în caietul de sarcini. (3) Organismele de certificare a băuturilor spirtoase transmit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale orice nereguli constatate în urma auditurilor realizate la grupul aplicant/operatorii economici privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini și măsurile dispuse.


  Articolul 13
  (1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, are următoarele atribuții privind supravegherea organismelor de certificare recunoscute:
  a) verifică dacă documentația primită în conformitate cu art. 2 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 132/2022 este în conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul act normativ;
  b) retrage recunoașterea organismului de certificare în cazul în care acesta nu respectă cerințele prevăzute la art. 9 alin. (1);
  c) asigură o comunicare eficientă atât cu organismele de certificare, cu organismul național de acreditare din România (RENAR), cât și cu alt organism de acreditare echivalent din Uniunea Europeană, semnatar al acordului de recunoaștere multilaterală a acreditării europene EA-MLA;
  d) participă, după caz, cu rol de observator în cadrul inspecțiilor efectuate la punctul de lucru al operatorului economic pentru acordarea certificatului de conformitate;
  e) informează structura de specialitate cu atribuții de control din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la riscurile identificate pentru băuturile spirtoase.
  (2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate cu atribuții de inspecții și control, are următoarele atribuții privind controlul și supravegherea organismelor de certificare recunoscute:
  a) verifică în urma sesizărilor primite activitatea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase;
  b) monitorizează activitatea desfășurată în anul în curs de organismele de certificare prin evaluarea modului în care gestionează rezolvarea notificărilor, sesizărilor, efectuarea inspecțiilor, frecvența operatorilor în diferite notificări, realizarea schimbului de informații, precum și analiza constatărilor/ neconformităților din rapoartele transmise;
  c) întocmește raportul de evaluare a activității organismului de certificare, pentru anul anterior, pe care îl comunică și direcției de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase până la data de 31 martie a anului în curs;
  d) elaborează în fiecare an tematica și programul activității de control și supraveghere a organismelor de certificare recunoscute, pe care le supune spre aprobare conducerii Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  e) efectuează auditul anual cu privire la menținerea condițiilor care au stat la baza recunoașterii ca organism de certificare;
  f) notifică organismelor de certificare neconformitățile identificate în urma auditului anual și termenele prevăzute în vederea remedierii acestora;
  g) participă, după caz, cu rol de observator la controalele efectuate de organismele de certificare;
  h) aduce la cunoștința direcției de specialitate cu atribuții în înregistrarea indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase orice nereguli și/sau încălcări ale activității organismelor de certificare recunoscute și propune retragerea recunoașterii acestora, după caz.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1

  la regulament
  - model -
  CERERE
  pentru obținerea certificatului de recunoaștere de către organismul de certificare a băuturilor spirtoase
  în vederea dobândirii protecției indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

  Persoana juridică, ............................., cu sediul în localitatea ........................, str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ......, județul/sectorul ................., România, nr. de telefon .................., fax ......................, înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ................., reprezentată prin administrator ......................., solicit eliberarea certificatului de recunoaștere ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, având următoarele categorii de băuturi spirtoase ......................................... menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
  alte categorii de băuturi spirtoase care nu sunt menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787: ...................... .
  Anexez următoarele documente:
  a) copie de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului (care să conțină și codul unic de înregistrare);
  b) actul constitutiv al organismului de certificare;
  c) copia certificatului de acreditare obținut conform standardului european ISO/IEC 17065:2013;
  d) declarație scrisă prin care solicitantul este de acord ca organismul care a emis certificatul de acreditare menționat la lit. c) să pună la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la cerere sau din oficiu, documente și informații cu privire la acreditarea acestuia conform ISO/IEC 17065:2013;
  e) procedura standard de control cu descrierea detaliată a măsurilor și cerințelor de control care vizează operatorii economici interesați de certificarea băuturilor spirtoase în vederea dobândirii protecției indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase;
  f) dosarul de prezentare a personalului, care cuprinde: copia diplomei de studii superioare de specialitate, curriculum vitae și copia cărții de muncă sau a contractului de colaborare.

  Semnătura administratorului ........................................


  Anexa nr. 2

  la regulament
  - model -

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  ORDIN Nr. ...../......
  privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și de supraveghere
  a activității organismelor de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

  Având în vedere: – Cererea nr. ..............;– Raportul nr. ............; – Referatul de aprobare nr. ..............,
  în temeiul:– art. 38 alin. (2) lit. b) și alin. (5) din Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008;– art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă recunoașterea ....................................... ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, în urma evaluării documentelor prezentate prin care s-a constatat conformitatea cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 2

  Se eliberează certificatul de recunoaștere a ............................ ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare de la data comunicării acestuia către organismul de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  .......................................


  Anexa nr. 3

  la regulament
  - model -
  CERTIFICAT DE RECUNOAȘTERE
  Nr. ........... din data de ..................

  Persoana juridică, .............................., cu sediul în localitatea .........................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul .........................................., România, nr. de telefon ....................., fax ......................................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ........................., reprezentată prin administrator .........................., este recunoscută ca organism de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, ale Hotărârii Guvernului nr. 537/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și a măsurilor pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008, precum și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 132/2022 privind aprobarea Procedurii de verificare a documentației pentru înregistrarea unei indicații geografice și dobândirea protecției băuturilor spirtoase, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicației geografice a băuturilor spirtoase, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a Regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național al băuturilor spirtoase care au dobândit protecție națională a indicațiilor geografice, pentru următoarele
  categorii de băuturi spirtoase ......................................... menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787
  alte categorii de băuturi spirtoase care nu sunt menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787: ...................... .
  Director general, .........................
  Viză anul I anul ...............Valabil din data de .............până în data de ...................
  Viză anul II anul ...................Valabil din data de ............până în data de ...................
  Viză anul III anul .................Valabil din data de ...........până în data de ...................
  Viză anul IV anul .................Valabil din data de ...........până în data de ....................

  Acest certificat este valabil doar cu viza pe anul în curs.


  Anexa nr. 4

  la regulament
  - model -
  CERERE
  pentru vizarea anuală a certificatului de recunoaștere ca organism de certificare a băuturilor spirtoase
  care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

  Persoana juridică, ......................, cu sediul în localitatea .........................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ....................., România, nr. de telefon ...................., fax .........................., înmatriculată la registrul comerțului cu nr. ......................., reprezentată prin administrator .................................., cu sediul în localitatea ..............., str. ........................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., județul/sectorul .................., țara ................., nr. de telefon ..........................., fax .............................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. .................................., solicit vizarea Certificatului de recunoaștere nr. .................. din data de ....................... în conformitate cu legislația în vigoare.
  Semnătura administratorului ............................................
  Ștampila organismului de certificare ................................


  Anexa nr. 5

  la regulament
  - model -

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  ORDIN Nr. ...................
  privind vizarea anuală a certificatului de recunoaștere ca organism de certificare
  a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

  Având în vedere: – Cererea nr. ..............................................................;– Raportul nr. .............................................................; – Referatul de aprobare nr. ........................................,
  în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă/Nu se aprobă vizarea anuală a certificatului de recunoaștere eliberat pentru ............................. în urma evaluării documentelor prezentate de ..........................., ca urmare a constatării conformității/neconformității cu prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 213/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare de la data comunicării acestuia către organismul de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  ............................................


  Anexa nr. 6

  la regulament
  - model -

  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  ORDIN Nr. ...................
  privind retragerea totală/parțială a certificatului de recunoaștere acordat organismului de certificare

  Având în vedere: – Cererea nr. .........................................; – Referatul de aprobare nr. ..................,
  în temeiul art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 213/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea organismelor de certificare a băuturilor spirtoase și supravegherea activității acestor organisme și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se retrage total/parțial Certificatul de recunoaștere nr. ...../................, cu valabilitate până la data de ................., eliberat pentru ....................., cu sediul în localitatea .............., str. ..................................... nr. ......., bl. ......, sc. ...., ap. ........, județul/sectorul .........................., înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. ....................., cod unic de identificare, CUI .............................., reprezentată legal prin ..........................., acordat pentru următoarele
  categorii de băuturi spirtoase ........................... menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
  alte categorii de băuturi spirtoase care nu sunt menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787: ...................... .


  Articolul 2

  Motivele care au stat la baza retragerii totale/parțiale a Certificatului de recunoaștere nr. ......../............., precum și normele de drept încălcate sunt: în fapt, ......................, în drept, ................................ .


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare de la data comunicării acestuia către organismul de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se poate contesta în condițiile și termenele prevăzute de prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  ...................................


  Anexa nr. 7

  la regulament
  - model -
  CEREREpentru extinderea domeniului de certificare, pentru categorii conform anexei I la Regulamentul (UE) 2019/787sau pentru alte categorii care nu sunt menționate în Regulamentul (UE) 2019/787

  Organismul de certificare a băuturilor spirtoase care vor dobândi protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, .............................., cu sediul în localitatea ..........................................., str. .................... nr. ......., bl. ....., sc. ....., ap. ...., județul/sectorul ............................., România, nr. de telefon ................................, fax .........................................., înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ..........................., deținător al Certificatului de acreditare nr. ......./......................., reprezentat prin administrator .............................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ...., județul/sectorul ............................., țara ........................, nr. de telefon .........................., fax ............................, înmatriculat la registrul comerțului cu nr. ....................., solicit extinderea pentru următoarele
  categorii de băuturi spirtoase ................................ menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor spirtoase, utilizarea denumirilor băuturilor spirtoase în prezentarea și etichetarea altor produse alimentare, protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase, utilizarea alcoolului etilic și a distilatelor de origine agricolă în băuturile alcoolice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008
  alte categorii de băuturi spirtoase care nu sunt menționate în anexa I la Regulamentul (UE) 2019/787: ...................... .
  Anexez la prezenta cerere o copie de pe Certificatul de acreditare nr. ........../................., eliberat de organismul național de acreditare, conform standardului european ISO/IEC 17065:2013 și documentele care atestă îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 38 din Regulamentul (UE) 2019/787.
  Semnătura administratorului .............................................
  Ștampila organismului de certificare ..................................

  -----