DECIZIE nr. 781 din 3 septembrie 2019privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României
EMITENT
 • CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 6 septembrie 2019
  Având în vedere dubla calitate a Consiliului Național al Audiovizualului, de garant al interesului public și de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor de programe audiovizuale,
  conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a), art. 4, 5,27, 30, 31, art. 35-40, 54, art. 55 lit. y) și art. 56 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 485/2019 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2019,
  având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019,
  cu respectarea prevederilor art. 30 și 31 din Constituția României, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) pct. 11 și ale art. 26^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare,
  Consiliul Național al Audiovizualului adoptă următoarea decizie:

  Articolul 1
  (1) Campania electorală pe posturile de radio și de televiziune publice și private începe în ziua de 12 octombrie 2019, ora 0,00, și se încheie în ziua de 9 noiembrie 2019, ora 7,00.(2) Campania electorală prin intermediul serviciilor de programe audiovizuale se desfășoară în condițiile stabilite de Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, adoptat prin Decizia membrilor Consiliului Național al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prezentei decizii.


  Articolul 2
  (1) Candidații au acces, egal și gratuit, la serviciile de radio și de televiziune, publice și private, numai în emisiunile precizate la art. 5 și în conformitate cu dispozițiile art. 36 și art. 40 alin. (1) și (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Potrivit art. 40 alin. (2^1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale beneficiază de timpi de antenă, la serviciile private de radio și de televiziune, contra cost, în cadrul emisiunilor de promovare electorală prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), și prin difuzarea spoturilor electorale, în condițiile prezentei decizii.(3) Difuzarea emisiunilor de promovare electorală, a spoturilor electorale și a materialelor audiovizuale electorale, precizate la art. 5, trebuie să respecte dispozițiile art. 36 alin. (3^1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (la 04-10-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 848 din 1 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )


  Articolul 3
  (1) Radiodifuzorii sunt obligați să asigure, în cadrul emisiunilor prevăzute în prezenta decizie, reflectarea desfășurării campaniei electorale, cu respectarea următoarelor principii:
  a) echitate - toți candidații trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuți electoratului;
  b) echilibru în prezentarea activităților de campanie ale candidaților;
  c) imparțialitate - tratarea tuturor candidaților în mod obiectiv și echidistant.
  (2) Radiodifuzorii au obligația să se asigure că în cadrul emisiunilor de promovare electorală, precum și în conținutul spoturilor și al celorlalte materiale audiovizuale puse la dispoziția acestora de către candidați sunt respectate următoarele condiții:
  a) să nu fie pusă în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor;
  b) să nu incite la ură pe considerente de convingeri politice, rasă, religie, etnie, naționalitate, sex sau orientare sexuală și nici la violență;
  c) să nu conțină afirmații sau imagini care pot aduce atingere demnității umane, onoarei, vieții particulare a persoanei, dreptului la propria imagine ori care sunt contrare bunelor moravuri;
  d) să nu conțină acuzații cu incidență penală sau morală la adresa altor candidați, fără a fi însoțite de dovezi pertinente prezentate în mod explicit.
  (3) Realizatorii, prezentatorii și moderatorii dezbaterilor electorale au și următoarele obligații:
  a) să asigure menținerea dezbaterii în sfera tematicii electorale;
  b) să intervină atunci când invitații încalcă, prin comportament sau exprimare, regulile prevăzute la alin. (2); în cazul în care invitații nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii, după caz;
  c) să solicite dovezi explicite atunci când participanții aduc acuzații cu incidență penală sau morală unor contracandidați, astfel încât publicul să își poată forma o opinie corectă.
  (4) În cazul în care, în emisiunile de dezbateri, candidații, reprezentanții acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați nu se prezintă, radiodifuzorii nu vor reporta timpul de antenă respectiv; radiodifuzorii au obligația să difuzeze emisiunea cu cei care s-au prezentat, pe durata programată inițial; în cazul în care absenții își motivează neparticiparea la emisiune, radiodifuzorii au obligația să prezinte, în cadrul respectivei emisiuni, și motivația acestora.


  Articolul 4
  (1) În perioada campaniei electorale, candidații și reprezentanții acestora, precum și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați nu pot fi producători, realizatori sau moderatori ai emisiunilor realizate de radiodifuzorii publici și privați.(2) Candidații, reprezentanții acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați și care dețin funcții în instituții și/sau autorități publice pot avea intervenții, în direct sau înregistrate, și în alte emisiuni decât cele prevăzute la art. 5, strict în probleme legate de exercitarea funcției lor; în aceste situații radiodifuzorii au obligația să ia măsuri pentru asigurarea echidistanței și a pluralismului de opinii.


  Articolul 5
  (1) În timpul campaniei electorale, programele politice ale candidaților, opiniile și mesajele cu conținut electoral pot fi prezentate numai în următoarele tipuri de emisiuni:
  a) de promovare electorală - în care candidații și/sau reprezentanții lor își prezintă și promovează programele politice, activitățile de campanie electorală ori propria candidatură; acestea vor fi identificate ca atare, în cazul posturilor de radio, și, respectiv, semnalate prin marcajul „promovare electorală“, afișat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune;
  b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuție programele electorale și temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaților și/sau a reprezentanților lor, precum și a jurnaliștilor, analiștilor, consultanților politici și altor invitați; emisiunile vor fi semnalate pe toată durata acesteia prin marcajul „dezbatere electorală“.
  c) informative - în care activitățile de campanie ale candidaților sunt prezentate cu respectarea principiilor de echitate, echilibru, imparțialitate și informare corectă a publicului; radiodifuzorii pot prezenta în cadrul emisiunilor informative și intervenții făcute în direct de către candidați.
  (2) Difuzarea în direct sau înregistrată a mitingurilor și întâlnirilor electorale, a conferințelor de presă ori a altor activități de campanie ale candidaților este considerată emisiune de promovare electorală.(3) Materialele audiovizuale electorale, altele decât spoturile electorale, puse la dispoziția radiodifuzorilor de către candidați pot fi difuzate numai în cadrul emisiunilor de promovare electorală.(4) Radiodifuzorii sunt obligați să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi: candidați, reprezentant al candidatului sau al unui partid politic, al alianțelor politice sau electorale care susțin candidați, jurnalist, analist, comentator sau consultant politic etc.


  Articolul 6
  (1) Radiodifuzorii publici și privați pot difuza spoturi electorale, care îndeamnă electoratul să voteze un anumit candidat, numai în cadrul emisiunilor electorale prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea următoarelor condiții:
  a) spoturile electorale vor fi difuzate numai însoțite de un marcaj corespunzător;
  b) spoturile electorale nu pot avea o durată mai mare de 30 de secunde și trebuie să fie asumate în mod explicit, prin prezentare și conținut, de către candidați;
  c) difuzarea spoturilor electorale trebuie să asigure tuturor candidaților condiții egale de acces;
  d) în emisiunile de promovare nu pot fi inserate spoturi ale unor candidați în intervalele alocate altor candidați;
  e) conținutul spoturilor electorale trebuie să se conformeze condițiilor impuse de art. 3 alin. (2).
  (2) Spoturile electorale nu constituie comunicare comercială audiovizuală, în sensul dispozițiilor legale.
  (la 04-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 848 din 1 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )
  (3) În perioada campaniei electorale, cu excepția spoturilor electorale, este interzisă difuzarea oricăror forme de comunicare comercială audiovizuală sau noncomercială ce conține referiri la candidați sau la reprezentanții acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați.


  Articolul 7
  (1) Prezentarea de sondaje de opinie cu conținut electoral este permisă în condițiile precizate la art. 39 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cu 48 de ore înainte de ziua votării este interzisă prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete cu conținut electoral făcute pe stradă.(3) În ziua votării este interzisă prezentarea sondajelor realizate la ieșirea de la urne, înainte de încheierea votării.


  Articolul 8

  Cu 24 de ore înainte de începerea votării și până la închiderea urnelor sunt interzise difuzarea oricăror mesaje și comentarii cu conținut electoral, a emisiunilor și spoturilor electorale, precum și invitarea sau prezentarea în programe a candidaților și a reprezentanților acestora și ai partidelor politice, alianțelor politice și alianțelor electorale care susțin candidați, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9.


  Articolul 9
  (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informații inexacte beneficiază de drept la rectificare.(3) Radiodifuzorii au următoarele obligații privind dreptul la replică și la rectificare:
  a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situația în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
  b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic și/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului și Consiliului Național al Audiovizualului;
  c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situația în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;
  d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Național al Audiovizualului dă câștig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul și în condițiile comunicate radiodifuzorului.
  (4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spațiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor și a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.


  Articolul 10
  (1) Monitorizarea respectării prevederilor referitoare la asigurarea informării corecte și a pluralismului din Codul de reglementare a conținutului audiovizual se realizează săptămânal, iar radiodifuzorii au obligația să compenseze dezechilibrele evidente relevate, în săptămâna imediat următoare constatării acestora.(2) Radiodifuzorii au obligația de a comunica săptămânal, în prima zi lucrătoare, Consiliului Național al Audiovizualului timpii de antenă utilizați de fiecare candidat și/sau de reprezentanții lor în emisiunile electorale prevăzute la art. 5 alin. (1), conform formularului-tip disponibil pe pagina de internet a Consiliului Național al Audiovizualului.


  Articolul 11

  Posturile de radio și de televiziune care intenționează să realizeze și să difuzeze emisiuni electorale au obligația să facă cunoscut public acest lucru prin presă și/sau prin programele lor și să comunice Consiliului Național al Audiovizualului implicarea lor în campania electorală, până cel mai târziu în ziua de 1 octombrie 2019, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 12
  (1) Candidații au la dispoziție intervalul 1 octombrie-11 octombrie 2019 pentru a se adresa în scris posturilor private de radio și de televiziune care și-au anunțat intenția de realizare și difuzare a emisiunilor electorale, solicitând și timpii de antenă pe care intenționează să îi utilizeze.(2) După 27 septembrie 2019, data rămânerii definitive a candidaturilor, și până la data de 11 octombrie 2019, posturile de radio și de televiziune, în funcție de solicitările primite, vor stabili în grila de program intervalele de timp de difuzare a emisiunilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) și b) și le vor comunica în scris Consiliului Național al Audiovizualului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 13
  (1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor destinate campaniei electorale în condițiile stabilite în Decizia membrilor Consiliului Național al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune, cu modificările și completările ulterioare.(2) Înregistrările emisiunilor destinate campaniei electorale vor fi ținute la dispoziția Consiliului Național al Audiovizualului pe toată durata campaniei electorale și încă 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor.(3) Radiodifuzorii au obligația să furnizeze datele solicitate de personalul de control al Consiliului Național al Audiovizualului privind desfășurarea campaniei electorale, în termenul și condițiile comunicate.


  Articolul 14
  (1) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează potrivit dispozițiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, după caz, ale art. 55 lit. y) și art. 56 alin. (1) și alin. (2) lit. g) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația în care respectivele încălcări ale dispozițiilor legale se produc după momentul încheierii oficiale a campaniei electorale, Consiliul Național al Audiovizualului se va întruni de urgență și va analiza situația creată cu maximă celeritate.


  Articolul 15

  Prevederile prezentei decizii se vor aplica în mod corespunzător și pentru campania electorală ce se va desfășura pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.


  Articolul 16

  Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 17

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.

  Președintele Consiliului Național al Audiovizualului,
  Maria Monica Gubernat

  București, 3 septembrie 2019.
  Nr. 781.

  Anexa nr. 1

  Radiodifuzor ...................
  Licența nr. .......................
  Către
  Consiliul Național al Audiovizualului
  București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706
  Fax: 021.305.53.54, e-mail: cna@cna.ro
  În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 781/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României, vă comunicăm că postul de radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele ............................. din localitatea .......................... intenționează să difuzeze emisiuni destinate campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României.
  Estimăm că difuzarea acestor emisiuni va începe la data de .......... 2019.
  Persoanele învestite cu responsabilități directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt:– ..........................., având funcția de .........................;– ..........................., având funcția de .........................., și pot fi contactate la telefon/fax ........................................ .
  ............................................................
  (semnătura și ștampila titularului de licență)


  Anexa nr. 2

  Radiodifuzor ..........................
  Licența nr. ...................................
  Către
  Consiliul Național al Audiovizualului
  București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5, cod 050706
  Fax: 021.305.53.54, e-mail: cna@cna.ro

  În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Național al Audiovizualului nr. 781/2019 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României, cu modificările ulterioare, și ca urmare a Comunicării noastre nr. ........... din .............. 2019 privind difuzarea de către postul de radio/televiziune/distribuție prin cablu cu numele ............................ din localitatea ................... a emisiunilor destinate campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României, vă transmitem anexat prezentei lista cu tipurile acestor emisiuni, precum și programarea lor, pe zile și ore, pe întreaga durată a campaniei, conform formularului-tip disponibil pe pagina de internet a Consiliului Național al Audiovizualului, precum și tarifele aplicate pe unitatea de timp, în cazul prevăzut la art. 2 alin. (3) din aceeași decizie.
  ........................................................
  (semnătura și ștampila titularului de licență)

  (la 04-10-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din DECIZIA nr. 848 din 1 octombrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 04 octombrie 2019 )

  ------