HOTĂRÂRE nr. 307 din 23 martie 2011
privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa în domeniul public al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla.


  Articolul 2

  (1) Consiliul Local al Comunei Tuzla are obligaţia de a menţine destinaţia imobilelor preluate în administrare, prevăzute în anexă, pentru desfăşurarea activităţilor de turism pentru tineret şi pentru organizarea de tabere şcolare.
  (2) Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va verifica şi controla periodic, prin Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, modul de folosire a imobilelor transmise Consiliului Local al Comunei Tuzla, în conformitate cu destinaţia acestora.


  Articolul 3

  (1) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Odată cu preluarea imobilelor Consiliul Local al Comunei Tuzla va proceda, în condiţiile legii, la actualizarea valorii de inventar a imobilelor preluate.
  (3) La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
  (4) Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice a acestora, existentă la data transferului dreptului de administrare.
  (5) Odată cu predarea imobilelor se vor preda-prelua activul şi pasivul acestora, conform balanţei de verificare întocmite la data predării imobilelor.
  (6) În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Tuzla şi a dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, în condiţiile legii.


  Articolul 4

  La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului va modifica în mod corespunzător anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul educaţiei, cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Constantin-Traian Igaş
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 23 martie 2011.
  Nr. 307.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilelor care se transmit din
  domeniul public al statului şi din
  administrarea Ministerului Educaţiei,
  Cercetării, Tineretului şi Sportului -
  Autoritatea Naţională pentru Sport şi
  Tineret - Direcţia Judeţeană pentru
  Sport şi Tineret Constanţa în domeniul
  public al comunei Tuzla şi în administrarea
  Consiliului Local al Comunei Tuzla
  *FONT 9*
  Nr. M.F. Codul de cla- sifica- re Locul unde este situat imobilul Denu- mirea bunu- lui Valoa- rea de inven- tar (în lei) Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracte- risticile tehnice ale imo- bilului
  36523 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 160,000 Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în admi- nistrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla Pavilion central - demisol + 2E, cărămidă, beton
  36524 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 6,548 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în administra- rea Consiliului Local al Comunei Tuzla Club - beton, azboci- ment
  36525 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 1,166 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în administra- rea Consiliului Local al Comunei Tuzla Bloc alimentar - cărămi- dă, be- ton, azboci- ment
  36526 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 3,800 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în administra- rea Consiliului Local al Comunei Tuzla Spălăto- rie şi grup sanitar - cărămidă, beton
  36527 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 245,000 Din domeniul public al sta- tului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în administra- rea Consi- liului Local al Comunei Tuzla Căsuţe lemn 1E; 14 bucăţi
  36528 8.29.06 Comuna Tuzla, judeţul Constanţa Baza turis- tică Tuzla 1 Din domeniul public al statului şi din administra- rea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa În domeniul public al comunei Tuzla şi în administra- rea Consiliului Local al Comunei Tuzla Magazie - cărămidă, beton, azboci- ment

  -----