LEGE Nr. 53 din 1 iunie 1992
privind protecţia specială a persoanelor handicapate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 119 din 4 iunie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Persoane handicapate, în înţelesul prezentei legi, sînt acele persoane care, datorită unor deficiente senzoriale, fizice sau mintale, nu se pot integra total sau parţial, temporar sau permanent, prin propriile lor posibilităţi, în viaţa socială şi profesională, necesitind măsuri de protecţie specială.
  (2) Încadrarea într-o categorie de persoane handicapate care necesita protecţie specială se face prin certificat emis de comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă de pe lîngă cabinetele de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru adulti, şi de către comisiile de diagnostic şi triaj judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru copii. Respingerea cererii de încadrare într-o categorie de persoane handicapate se face prin certificat emis în aceleaşi condiţii.
  (3) Certificatele emise în condiţiile prevăzute la alin. (2) pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează pe lîngă oficiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru adulti, şi la direcţiile sanitare judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru copii, care se pronunţa prin decizii.
  (4) Deciziile emise în condiţiile alin. (3) pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.


  Articolul 2

  Măsurile de protecţie specială prevăzute în prezenta lege au ca scop prevenirea, atenuarea, înlăturarea consecinţelor profesionale, economice şi sociale ale handicapului şi egalizarea sanselor prin:
  a) depistarea activa şi precoce a persoanelor handicapate;
  b) asistenţa medicală şi educaţie normală sau specială a persoanelor handicapate;
  c) orientarea şcolar-profesională, calificarea, sprijinirea încadrării în munca şi a integrării sociale a persoanelor handicapate.


  Articolul 3

  Protecţia specială a persoanelor handicapate se efectuează prin forme instituţionalizate, asigurindu-se drepturile materiale prevăzute de lege, şi prin forme neinstitutionalizate specifice.


  Articolul 4

  Căile de acces în clădirile şi locurile publice, precum şi ale unităţilor de ocrotire şi asistenţa socială vor fi amenajate corespunzător, prin adaptare sau din construcţie, astfel încît sa nu constituie bariere arhitecturale sau alte obstacole pentru persoanele handicapate.


  Articolul 5

  Persoanele handicapate au dreptul la:
  a) asigurarea asistenţei medicale prin acordarea gratuita de medicamente, tratament în unităţi sanitare şi staţiuni, proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura şi materiale ajutatoare-compensatorii, pentru cei cu un venit mediu lunar pe o persoană aflată în întreţinere mai mic decît salariul de baza minim brut pe ţara, indexat, precum şi asistenţa medicală gratuita la domiciliu pentru persoanele handicapate nedeplasabile;
  b) scutirea de plată taxelor vamale pentru proteze, orteze, aparate ortopedice, dispozitive de mers, aparatura şi materiale ajutatoare-compensatorii, medicamente şi, o dată la 8 ani, la alegere, pentru motorete, motociclete sau autoturisme adaptate special pentru transportul persoanelor handicapate, precum şi pentru piese de schimb necesare acestora, pentru folosinţă proprie;
  c) scutirea de plată taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare asimilabili gradului I de invaliditate; de acest drept beneficiază şi familiile care au în întreţinere astfel de persoane;
  d) reducerea costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive, în aceleaşi condiţii ca cele pentru elevi, studenţi sau militari în termen;
  e) prioritate la instalarea postului telefonic şi scutirea de plată taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi de costul de 50 impulsuri pentru abonamentul - comun la doi abonati şi 100 impulsuri pentru abonament - linie individuală, respectiv 400 impulsuri pentru nevăzători;
  f) gratuitatea transportului urban cu mijloace de transport în comun pentru cei asimilabili gradului I sau II de invaliditate; gratuitatea transportului interurban în limita a 12 călătorii în ţara, dus-întors pe an, la alegere, cu trenul clasa a II-a, cu autobuzele sau navele pentru transportul fluvial şi maritim de persoane, ale unităţilor cu capital integral de stat pentru cei asimilabili gradului I de invaliditate; beneficiază de aceste drepturi şi însoţitorul, cînd călătoreşte cu persoana handicapata pe baza unei legitimatii speciale; persoanele cu afecţiuni renale care necesita hemodializa în alte localităţi decît cele de domiciliu beneficiază de gratuitate şi peste limita menţionată, în funcţie de recomandarea centrului de hemodializa; cei asimilabili gradului II de invaliditate beneficiază de jumătate din numărul da călătorii interurbane stabilite pentru cei asimilabili gradului I de invaliditate.


  Articolul 6

  Persoanele handicapate, ocrotite prin forme neinstitutionalizate, mai beneficiază de:
  a) accesul liber şi egal în orice instituţie de învăţămînt obişnuit, cursuri de zi, serale sau fără frecventa, în raport cu restantul funcţional şi potenţialul recuperator, cu respectarea prevederilor legislaţiei de învăţămînt;
  b) pregătirea la domiciliu a copiilor handicapati nedeplasabili, pe durata învăţămîntului obligatoriu. De aceasta posibilitate beneficiază, la cerere, şi persoanele handicapate adulte nedeplasabile, în vîrsta de pînă la 30 de ani. Pregătirea şcolară la domiciliu a persoanelor handicapate se va asigura în condiţiile şi potrivit normelor stabilite de Ministerul Învăţămîntului şi Ştiinţei, cu avizul Secretariatului de Stat pentru Handicapati şi Ministerului Economiei şi Finanţelor;
  c) încadrarea într-o activitate salarizata a persoanelor handicapate calificate prin învăţămîntul obişnuit sau special, în locuri de muncă accesibile şi cît mai aproape de domiciliul lor, în condiţiile legii;
  d) pensionarea la cerere pentru munca depusa, cu reducerea vechimii în munca, potrivit legii;
  e) prioritate la închirierea, construirea şi cumpărarea locuinţelor din fondul de stat şi repartizarea, la cerere, a apartamentelor la nivelurile inferioare ale imobilului;
  f) acordarea unei camere în plus, la locuintele proprietate de stat, la solicitare, persoanelor handicapate încadrate în gradul I de invaliditate, cît şi familiilor care au în întreţinere un minor handicapat;
  g) acordarea de credite pentru cumpărarea sau construirea de locuinţe, în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege;
  h) prioritate la achiziţionarea obiectelor casnice de folosinţă îndelungată, precum şi a autovehiculelor adaptate sau care pot fi adaptate pentru folosinţă sau transportul persoanelor handicapate;
  i) repartizarea în folosinţă de motorete şi motociclete adaptate persoanelor cu deficiente locomotorii, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Secretariatul de Stat pentru Handicapati ;
  j) concediu de odihnă suplimentar, stabilit potrivit Legii privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor;
  k) concediu prenatal începînd cu luna a VI-a de sarcina, acordat la cerere;
  l) stabilirea chiriei pentru locuinta din fondul locativ de stat la tariful minim prevăzut de lege, iar pentru nevăzători, redus cu 50% .


  Articolul 7

  (1) Persoana care are în îngrijire un copil handicapat beneficiază, la cerere, de următoarele drepturi:
  a) concediu plătit pentru îngrijirea copilului handicapat, pînă la împlinirea de către acesta a virstei de 3 ani;
  b) concedii medicale pentru îngrijirea copilului handicapat, bolnav datorită unor afecţiuni intercurente, precum şi pentru tratamente de recuperare, pînă la împlinirea de către copil a virstei de 18 ani.
  (2) Persoana care are în îngrijire, supraveghere şi acorda ajutor permanent minorului sau adultului handicapat beneficiază de:
  a) un salariu la nivelul salariului minim brut, lunar, al asistenţei sociale cu pregătire medie - debutant, pe toată durata handicapului;
  b) recunoaşterea perioadei respective ca vechime în munca ce se ia în calcul la pensionarea pentru limita de vîrsta, potrivit înscrierii în carnetul de muncă efectuate de inspectoratele teritoriale de stat pentru handicapati, care încheie acestor persoane contracte de muncă în condiţiile legislaţiei prevăzute pentru personalul casnic, efectuind periodic anchete sociale.


  Articolul 8

  (1) Persoana adulta, incapabila de muncă datorită handicapului, beneficiază de ajutor special lunar în valoare de 50% din salariul de baza minim brut pe ţara, indexat, pe toată durata handicapului, dacă nu are alte venituri proprii, cu excepţia pensiei de urmaş; cei cu venituri pînă la acest cuantum primesc diferenţa pînă la nivelul ajutorului special; pentru afecţiuni care creează handicap ireversibil, ajutorul se stabileşte pe toată durata vieţii.
  (2) Nevazatorii beneficiază de venit lunar sub forma unei pensii sociale la nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, indexat, indiferent de vîrsta şi veniturile realizate din salarii, pe toată durata handicapului celor asimilabili gradului I de invaliditate şi de 50% din cuantumul stabilit pentru aceştia celor asimilabili gradului II de invaliditate; persoanele nevazatoare, care cumulează salariul cu pensia pentru limita de vîrsta, pensia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea capacităţii de muncă, pot opta pentru acestea sau pentru pensia socială. Nevazatorii care nu desfăşoară activitate salarizata cumulează pensia socială cu una din celelalte pensii stabilite potrivit legii.


  Articolul 9

  (1) Copiii handicapati, pînă la împlinirea virstei de 18 ani, aflaţi în întreţinerea familiei, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumurile prevăzute de lege, majorate cu 100%.
  (2) De alocaţia de stat pentru copii beneficiază şi copiii handicapati ai căror părinţi nu se încadrează în categoriile prevăzute de lege pentru acordarea alocaţiei.


  Articolul 10

  Alocaţia de întreţinere pentru minorii handicapati, aflaţi în plasament familial sau încredinţaţi unei familii ori persoane, pe baza prevederilor legale, se stabileşte la nivelul unui salariu minim brut pe ţara, pe toată durata cît aceştia nu se afla în întreţinere completa a unei instituţii de ocrotire.


  Articolul 11

  De drepturile prevăzute la art. 5 lit. e), art. 6, art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1) şi art. 9 din prezenta lege nu pot beneficia persoanele handicapate aflate în instituţii de ocrotire socială, învăţămînt special, asistenţa socială şi tratament medical în care li se asigura întreţinerea completa din partea statului.


  Articolul 12

  La drepturile băneşti acordate potrivit prezentei legi se adauga compensaţiile şi indexarile la aceleaşi date şi în aceleaşi condiţii ca şi pentru pensiile pentru limita de vîrsta.


  Articolul 13

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se constituie "Fondul de risc şi de accident", din următoarele surse:
  a) o cota de 1% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar de regii autonome, societăţi comerciale, organizaţii cooperatiste, de organizaţii economice străine cu sediul în România, de reprezentantele din România ale societăţilor străine care angajează personal român şi de persoanele fizice care utilizează munca salariata;
  b) donaţii ale persoanelor fizice şi juridice din ţara şi străinătate, cu respectarea destinaţiilor stabilite de donator;
  c) o subvenţie de la bugetul de stat din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru completarea fondului în situaţia în care, prin sursele de la lit. a) şi b), nu este acoperitor.


  Articolul 14

  Facilităţile financiare prevăzute la art. 5 lit. a), c), d), e), f), art. 7 alin. (2), art. 8 şi art. 9 de care beneficiază persoanele handicapate, precum şi cheltuielile ocazionate de plată drepturilor se suporta din Fondul de risc şi de accident.


  Articolul 15

  (1) Fondul de risc şi de accident constituit şi utilizat pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege este gestionat de Secretariatul de Stat pentru Handicapati şi are regimul fondurilor speciale prevăzute de Legea privind finanţele publice. Disponibilităţile din resursele proprii ale acestui fond sînt purtătoare de dobinda.
  (2) Disponibilul Fondului de risc şi de accident, înregistrat la finele anului, se vărsa la bugetul de stat, în limita subventiei acordate. Sumele rămase după efectuarea acestei operaţiuni se reportează în anul următor, cu aceeaşi destinaţie.


  Articolul 16

  (1) Încadrarea în categorii de persoane handicapate care necesita protecţie specială se face potrivit criteriilor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi de evaluare a capacităţii de muncă, elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale pentru gradele I, II, şi III de invaliditate, pentru adulti, iar pentru copii, de către Ministerul Sănătăţii.
  (2) În termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor elabora lista acestor criterii.


  Articolul 17

  (1) Persoanele handicapate beneficiază de facilităţile financiare şi de drepturile băneşti prevăzute de prezenta lege la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
  (2) Pe aceeaşi dată se abroga H.C.M. nr. 1060 din 15 mai 1968 privind acordarea unor gratuităţi pentru transportul pensionarilor şi beneficiarilor de ajutor social încadraţi în gradul I de invaliditate şi a unor nevăzători, H.C.M. nr. 2466 din 30 decembrie 1969 privind acordarea unor gratuităţi pentru transportul invalizilor şi accidentatilor de război încadraţi în gradul I de invaliditate sau mari mutilati, precum şi insotitorilor acestora, art. 1 alin. 1, art. 4, art. 5 şi art. 6 din Hotărîrea Guvernului României nr. 610 din 25 mai 1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  ------------------