METODOLOGIE din 8 aprilie 2003 (*actualizată*)
privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea,avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementarilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat
(actualizată până la data de 25 august 2004*)
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • ---------- Notă

  ──────────

  *) Aprobată de ORDINUL nr. 542/2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 269 din 17 aprilie 2003.

  ──────────


  Capitolul I Prevederi generale


  Articolul 1

  Activitatea de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, denumita în continuare activitate de reglementare, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi ale Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, denumit în continuare Regulament, cuprinde:
  - elaborarea de reglementări tehnice în domeniul construcţiilor, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, denumite în continuare reglementări tehnice;
  - efectuarea/realizarea unor activităţi specifice de reglementare în domeniile menţionate - cercetări, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date, precum şi realizarea prototipurilor necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului, denumite în continuare activităţi specifice de reglementare, aşa cum sunt definite în Regulament.


  Articolul 2

  (1) Reglementările tehnice se redactează structurat pe titluri, capitole, secţiuni şi articole, după caz, în termeni clari şi precişi, fără posibilităţi de interpretare.
  (2) În cazul în care în cadrul reglementării tehnice se fac referiri la alte acte normative, inclusiv reglementări tehnice în vigoare, se va evita reproducerea de articole ori preluarea de texte din acestea, indicându-se numai actul, capitolul şi/sau articolul de referinţă.
  (3) Explicitarea prevederilor se face prin comentarii, exemple de aplicare, pachete de programe de calcul şi materiale ilustrative - figuri, desene, planşe, scheme -, după caz.
  (4) La finalul reglementării tehnice se menţionează lista actelor normative şi standardelor conexe şi glosarul de termeni specifici domeniului reglementat.
  (5) Standardele prevăzute în reglementările tehnice sunt documente normative de referinţă.
  ----------
  Alin. (5) al art. 2 a fost introdus prin art. I din ORDINUL nr. 1.410 din 10 august 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 25 august 2004.


  Articolul 3

  (1) Dreptul de proprietate asupra reglementărilor tehnice, pe toată durata elaborării acestora, se exercită de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, denumit în continuare M.L.P.T.L.
  (2) Reglementările tehnice intra în proprietatea publică a statului şi devin texte oficiale de natura normativă la data intrării în vigoare a ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei prin care au fost aprobate.
  (3) Dreptul de proprietate asupra rezultatelor activităţilor specifice de reglementare - cercetări, testări, documentaţii, studii, audit, bănci de date şi realizarea prototipurilor necesare fundamentării reglementărilor specifice domeniului - se exercită de M.L.P.T.L.


  Articolul 4

  (1) Sub autoritatea M.L.P.T.L. funcţionează Comitetul tehnic de coordonare generală, denumit în continuare CTCG, şi comitetele tehnice de specialitate, denumite în continuare CTS, organisme consultative şi de avizare în activitatea de reglementare.
  (2) Modul de organizare şi funcţionare a CTCG şi CTS se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.


  Capitolul II Atribuţii şi responsabilităţi privind activitatea de reglementare


  Secţiunea 1 Autoritatea contractantă


  Articolul 5

  Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 203/2003, M.L.P.T.L. are atribuţii privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare.


  Articolul 6

  (1) Direcţia generală tehnică în construcţii, denumită în continuare D.G.T.C., coordonează activitatea de reglementare.
  (2) D.G.T.C. administrează fondurile necesare activităţii de reglementare, împreună cu Direcţia generală economică şi relaţii bugetare, scop în care:
  a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţii de reglementare;
  b) propune componenta nominală a CTCG şi CTS, care se aproba prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei;
  c) elaborează împreună Direcţia generală economică şi relaţii bugetare şi cu consultarea CTCG, CTS şi/sau a autorităţilor publice proiecte de programe privind activitatea de reglementare, pe care le înaintează spre aprobare ordonatorului de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator;
  d) promovează proiectul ordinului de aprobare al fiecărei reglementări tehnice, însoţit de reglementarea tehnica respectiva şi, acolo unde este cazul, de eventualele avize ale autorităţilor împuternicite prin lege să desfăşoare activitate în domeniul reglementării tehnice respective;
  e) organizează programarea, contractarea, avizarea şi valorificarea activităţii de reglementare;
  f) tine registrul de evidenta a reglementărilor tehnice prin care se aloca fiecărei noi reglementări câte un indicativ (vezi anexa nr. I.5);
  g) verifica din punct de vedere tehnic contractele privind elaborarea reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice de reglementare;
  h) organizează achiziţiile publice de prestări de servicii pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activităţilor specifice de reglementare;
  i) întocmeşte anual lista reglementărilor tehnice în vigoare, pe care o transmite spre publicare în Buletinul construcţiilor.


  Articolul 7

  Direcţia generală economică şi relaţii bugetare, denumita în continuare D.G.E.R.B.:
  a) verifica, avizează şi urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii de reglementare, din fondul constituit din venituri proprii la M.L.P.T.L. în baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare;
  b) verifica utilizarea, în condiţiile legii, a fondurilor pentru activitatea de reglementare;
  c) verifica partea financiară a contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice de reglementare şi solicita elaboratorului, după caz, introducerea corecţiilor necesare;
  d) acorda viza de control financiar preventiv intern, semnează şi tine evidenta contractelor aferente activităţii de reglementare;
  e) asigura decontarea lucrărilor contractate, conform prevederilor contractuale.


  Articolul 8

  Direcţia generală juridică şi contencios, denumita în continuare D.G.J.C.:
  a) verifica legalitatea şi conformitatea proiectelor de contract prezentate cu contractul-cadru prevăzut în anexa nr. II;
  b) vizează contractele aferente activităţii de reglementare;
  c) asigura transmiterea ordinelor de aprobare a reglementărilor tehnice spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 9

  (1) Responsabilul de tema este un specialist din cadrul M.L.P.T.L., care are responsabilitatea urmăririi elaborării reglementării tehnice, respectiv a efectuării/realizării activităţilor specifice de reglementare, începând de la faza de pregătire a achiziţiei până la valorificarea acesteia.
  (2) Responsabilul de tema este nominalizat din cadrul direcţiei generale în al carei profil de activitate se regăseşte reglementarea tehnica respectiva, o data cu elaborarea programului privind activităţile de reglementare.
  (3) Responsabilul de tema are următoarele atribuţii:
  a) întocmeşte caietul de sarcini pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice de reglementare;
  b) răspunde la clarificările privind elementele cuprinse în acesta, solicitate de potenţialii ofertanţi la D.G.T.C.;
  c) asigura pregătirea documentelor necesare contractării lucrărilor de elaborare a reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activităţii specifice de reglementare şi verifica conformitatea proiectului de contract cu prevederile actelor normative în vigoare;
  d) îndruma şi coordonează din punct de vedere tehnic, în toate fazele, elaborarea reglementării tehnice sau, după caz, a realizării activităţii specifice de reglementare;
  e) aduce la cunoştinţa D.G.T.C. eventualele neconcordante cu prevederi ale altor reglementări tehnice - semnalate de elaborator - şi face propuneri privind armonizarea acestora;
  f) analizează lucrarea predată/activitatea realizată şi întocmeşte referatul de analiza prin care propune, după caz, avizarea favorabilă - fără condiţii/cu condiţii pentru faza următoare - sau reavizarea ca urmare a necesităţii refacerii/revizuirii;
  g) stabileşte, împreună cu secretarul CTS, data şedinţei de avizare, participa la avizarea lucrării şi susţine în faţa comitetului referatul de analiza;
  h) întocmeşte referatul de aprobare a proiectului de ordin privind aprobarea reglementării tehnice de care răspunde;
  i) participa în comisia de recepţie în calitate de membru;
  j) verifica şi răspunde de îndeplinirea obligaţiei elaboratorului de a prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, în 3 exemplare, textul reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare, precum şi materialele grafice, după caz, în redactarea finala pentru care s-a obţinut viza "Bun de tipar".


  Secţiunea a 2-a Organismele consultative şi de avizare


  Articolul 10

  (1) CTCG prevăzut la art. 4 este format din specialişti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din învăţământul superior, alţi specialişti cu activităţi recunoscute în domeniu.
  (2) CTCG are următoarele atribuţii:
  a) avizează - cu menţiunea "Bun de tipar" - şi propune spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei reglementările tehnice elaborate în redactarea a II-a, avizate în prealabil - fără condiţii - de CTS, potrivit prevederilor prezentei metodologii;
  b) mediază şi/sau, după caz, arbitrează divergenţele care pot apărea în procesul de avizare a reglementărilor tehnice şi/sau de realizare a activităţilor specifice de reglementare, în toate fazele de elaborare a acestora.


  Articolul 11

  (1) CTS prevăzute la art. 4 sunt formate din specialişti din cadrul M.L.P.T.L., din institute de profil aflate sub autoritatea sau în subordinea M.L.P.T.L., cadre didactice din învăţământul superior, alţi specialişti cu activităţi recunoscute în domeniu.
  (2) CTS au următoarele atribuţii:
  a) întocmesc, prin grija secretarilor acestora, propuneri de elaborare sau actualizare a reglementărilor tehnice şi/sau realizarea de activităţi specifice de reglementare;
  b) analizează şi avizează, în toate fazele, reglementările tehnice şi/sau rezultatele activităţilor specifice de reglementare prezentate, în concordanta cu reglementările tehnice şi cu celelalte acte normative în vigoare;
  c) propun avizarea finala în CTCG a reglementărilor tehnice, în vederea promovării acestora spre aprobare prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.
  (3) În cazul reglementărilor tehnice şi/sau activităţilor specifice de reglementare cu caracter multidisciplinar, în vederea analizării şi avizării pe faze de elaborare, a asigurării conţinutului tehnic, precum şi a formei de prezentare corespunzător domeniilor respective, funcţionează comitete tehnice de specialitate reunite - formate din membri ai comitetelor tehnice al căror profil se regăseşte în lucrările respective.


  Secţiunea a 3-a Entitatea contractantă


  Articolul 12

  (1) Entitatea contractantă este instituţia publică sau agentul economic care elaborează, pe baza de contract încheiat cu M.L.P.T.L., reglementări tehnice şi/sau realizează activităţi specifice de reglementare.
  (2) Entitatea contractantă menţionată la alin. (1) are următoarele obligaţii:
  a) elaborează reglementările tehnice şi/sau realizează activităţile specifice de reglementare în toate fazele, la termenele şi în condiţiile de calitate, tehnice şi financiare, potrivit contractului;
  b) sesizează responsabilului de tema în coordonarea căruia se afla orice neconcordante cu prevederi ale altor reglementări tehnice ori cu acte normative în vigoare şi face propuneri privind armonizarea acestora;
  c) răspunde de prevederile reglementărilor tehnice elaborate, respectiv de rezultatele obţinute ca urmare a efectuării/realizării activităţilor specifice de reglementare, în ceea ce priveşte asigurarea cerinţelor de calitate prevăzute în Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare.


  Capitolul III Organizarea activităţii de reglementare tehnică


  Secţiunea 1 Programarea


  Articolul 13

  (1) Reglementările tehnice, precum şi activităţile specifice de reglementare se contractează în baza programelor aprobate de conducerea M.L.P.T.L.
  (2) Programele se întocmesc de D.G.T.C. împreună cu D.G.E.R.B., conform anexei nr. I.1, se vizează de preşedinţii CTS şi se aprobă de ordonatorul de credit, la propunerea secretarului de stat coordonator.
  (3) Programele pot fi completate sau modificate, în condiţiile alin. (2), în funcţie de disponibilităţile financiare şi/sau de priorităţile ce apar ca urmare a unor necesităţi ulterioare elaborării şi aprobării lui.


  Articolul 14

  La elaborarea programelor se au în vedere:
  a) strategia M.L.P.T.L. în domeniul activităţii de reglementare;
  b) priorităţile integrării europene;
  c) programele-pilot, cercetările, testările, documentaţiile, studiile care pot fundamenta elaborarea unor noi reglementări tehnice sau revizuirea celor existente;
  d) propunerile făcute de CTS, CTCG, autorităţi ale administraţiei publice centrale/locale, institute de cercetare-dezvoltare, institute de proiectare, instituţii de învăţământ superior, agenţi economici, asociaţii profesionale sau persoane fizice;
  e) constatările Inspectoratului de Stat în Construcţii ca urmare a controalelor efectuate în teritoriu, precum şi sesizările primite din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale referitor la activităţi în domeniul construcţiilor, amenajării teritoriului, urbanism şi habitat.


  Secţiunea a 2-a Cerinţele activităţilor de reglementare


  Articolul 15

  La elaborarea reglementărilor tehnice, precum şi la realizarea activităţilor specifice de reglementare se are în vedere asigurarea cerinţelor de calitate stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, care să conducă la:
  a) armonizarea cu prevederile reglementărilor tehnice din Uniunea Europeană;
  b) valorificarea rezultatelor obţinute în urma cercetărilor, programelor-pilot, testărilor şi studiilor;
  c) asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii construcţiilor şi, după caz, al activităţilor de amenajare a teritoriului, urbanism şi habitat, în vederea satisfacerii cerinţelor utilizatorilor, ale societăţii, precum şi pentru protecţia mediului.


  Secţiunea a 3-a Fazele elaborării reglementărilor tehnice, efectuării/realizării activităţilor specifice de reglementare


  Articolul 16

  (1) Elaborarea reglementărilor tehnice cuprinde, de regulă, următoarele faze:
  a) redactarea I, ancheta şi sinteza observaţiilor la anchetă;
  b) redactarea a II-a - finala (bun de tipar).
  (2) În cazuri bine justificate reglementările tehnice se pot elabora într-o singură fază sau în mai multe faze, în funcţie de complexitatea materialului documentar existent, cu avizul comun al CTS, CTCG, precum şi de existenta unui consens al specialiştilor cu activităţi recunoscute în domeniu.


  Articolul 17

  (1) Faza "redactarea I, ancheta şi sinteza observaţiilor la ancheta" constă în parcurgerea următoarelor etape:
  a) elaborarea textului reglementării tehnice într-o primă formă, în baza lucrărilor de fundamentare, a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice utilizate, a analizei comparative a prevederilor din reglementările tehnice internaţionale sau naţionale din care s-au preluat unele prevederi, precum şi a materialelor dezbătute în cadrul unor întâlniri naţionale sau internaţionale, după caz. Fiecare relaţie de calcul sau formula prezentată şi reţinută va fi comentată, indicându-se explicit sursa;
  b) ancheta, care constă în transmiterea lucrării elaborate în conformitate cu prevederile lit. a) tuturor factorilor potenţial interesaţi în domeniul reglementat şi, în mod obligatoriu, autorităţilor publice centrale şi/sau locale şi altor instituţii publice cu atribuţii în domeniu, pentru a fi analizată şi a se formula eventuale observaţii;
  c) sinteza observaţiilor la anchetă, care constă în redactarea sintetică a observaţiilor primite, cu menţionarea celui care le-a formulat, precum şi rezultatul analizei fiecărei observaţii, precizându-se, după caz, însuşirea acestora sau motivaţiile pentru care acestea nu au fost însuşite;
  d) redactarea I, care consta în amendarea textului elaborat conform prevederilor lit. a), cu acele observaţii primite în urma anchetei şi însuşite de elaborator.
  (2) Faza "redactarea I, ancheta şi sinteza observaţiilor la ancheta" se preda la beneficiar în minimum 12 exemplare.


  Articolul 18

  (1) La faza "redactarea a II-a - finala" se revizuieşte conţinutul lucrării în conformitate cu dispoziţiile din avizul CTS, formulate la avizarea fazei "redactarea I, ancheta şi sinteza observaţiilor la anchetă", realizându-se forma finală a textului.
  (2) Redactarea a II-a finala va fi însoţită, acolo unde este cazul, de avizele favorabile ale autorităţilor publice cu activitate în domeniu, altele decât M.L.P.T.L., interesate de elaborarea reglementării tehnice respective, obţinute anterior prin grija elaboratorului.
  (3) Redactarea a II-a - finală se predă la beneficiar în minimum 12 exemplare.
  (4) După avizarea fără condiţii în CTCG, elaboratorul va preda la beneficiar, înregistrat pe suport magnetic - CD-ROM - (formatul cerut de beneficiar prin contract), în 3 exemplare, textul redactării a II-a - finale pentru care s-a obţinut viza "Bun de tipar" însoţit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, clişeele fotografiilor etc.); programele de calcul se vor prezenta pe suport magnetic - CD-ROM -, însoţit de manualul de utilizare.


  Articolul 19

  (1) Efectuarea/realizarea activităţilor specifice de reglementare se face, de regulă, într-una sau mai multe faze, după caz.
  (2) Lucrarea se predă la beneficiar în minimum 12 exemplare.
  (3) În cazul realizării de testări şi/sau în prototipuri în condiţii reale de exploatare, lucrările efectuate se recepţionează în situ, pe baza documentaţiilor specifice şi cu respectarea prevederilor legale.


  Secţiunea a 4-a Avizarea lucrărilor privind activitatea de reglementare


  Articolul 20

  (1) Reglementările tehnice, precum şi rezultatele activităţilor specifice de reglementare se avizează după cum urmează:
  a) de către CTS în domeniu, pentru toate fazele contractuale;
  b) de către CTS reunite în situaţiile în care, ca urmare a complexităţii reglementării tehnice, aceasta este de competenţa de analiză şi avizare a două sau mai multe CTS;
  c) de către CTCG pentru viza finala "Bun de tipar" a redactării a II-a a reglementărilor tehnice avizate favorabil fără condiţii în CTS.
  (2) Se supun avizării toate fazele de elaborare prevăzute prin contract, numai dacă acestea sunt însoţite de referatul de analiză întocmit de responsabilul de temă din cadrul M.L.P.T.L.
  (3) La avizarea fazelor beneficiarul asigură participarea reprezentanţilor autorităţilor publice cu activitate în domeniul reglementărilor tehnice respective, altele decât M.L.P.T.L., interesate în elaborarea reglementărilor tehnice.
  (4) Formularele pentru procesele-verbale de avizare sunt prezentate în anexele nr. I.2 şi I.3.


  Articolul 21

  (1) Avizarea în CTS, respectiv în CTCG, se poate desfăşura numai în prezenţa a cel puţin doua treimi din numărul membrilor respectivului comitet, în care nu pot fi incluşi membrii comitetului care au participat direct la elaborarea reglementării tehnice şi/sau la efectuarea activităţii specifice de reglementare care se avizează.
  (2) Concluziile avizării se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de avizare.
  (3) Ca urmare a analizei pe faze a reglementărilor tehnice/activităţilor specifice de reglementare, în cazul unor modificări ale textului, noua formulare adoptată se consemnează în procesul-verbal al şedinţei de avizare şi se înscrie în aviz la rubrica "Condiţii".
  (4) Divergenţele care pot apărea pe parcursul avizării se consemnează în procesul-verbal - însoţite de motivarea scrisă a celui care le-a formulat - şi se soluţionează de CTCG în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării.


  Secţiunea a 5-a Aprobarea reglementărilor tehnice


  Articolul 22

  (1) Reglementările tehnice se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, la propunerea D.G.T.C., cu avizul favorabil al secretarului de stat coordonator.
  (2) Reglementările tehnice care au aplicabilitate şi în domeniile de activitate ale altor ministere sau organisme ale administraţiei publice centrale se aproba prin ordin comun al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al conducătorilor respectivelor organisme.
  (3) Ordinul de aprobare al fiecărei reglementări tehnice conţine şi precizări privind publicarea acestuia.


  Secţiunea a 6-a Valorificarea activităţii de reglementare


  Articolul 23

  (1) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în conformitate cu prevederile ordinului de aprobare.
  (2) Valorificarea activităţilor specifice de reglementare se face prin constituirea fondului naţional de documentare-informare, în cadrul autorităţii cu atribuţii în domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L. şi, după caz, prin punerea la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi/sau locale şi celorlalte instituţii interesate.
  (3) Lucrările ce fac obiectul activităţilor specifice de reglementare şi care sunt legate de programele prioritare ale M.L.P.T.L. pot fi tipărite şi difuzate prin grija autorităţilor cu atribuţii în domeniu din subordinea/autoritatea M.L.P.T.L.


  Capitolul IV Finanţarea activităţii de reglementare


  Articolul 24

  (1) Din fondurile constituite din venituri proprii la M.L.P.T.L., în baza prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, se efectuează cheltuieli curente - cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii - şi cheltuieli de capital privind:
  a) plata contravalorii contractelor de elaborare a reglementărilor tehnice/activităţilor specifice de reglementare;
  b) retribuirea, în condiţiile legii, a membrilor CTCG şi ai CTS, alţii decât salariaţii M.L.P.T.L.;
  c) achiziţionarea de documentaţii, cărţi, reviste, publicaţii de specialitate etc. din ţara şi din străinătate;
  d) realizarea de traduceri necesare activităţilor specifice domeniului;
  e) cheltuieli generate de diseminarea reglementărilor tehnice, precum şi culegerea de informaţii privind modul de implementare a acestora, inclusiv publicarea lucrărilor;
  f) participarea la simpozioane şi întâlniri ştiinţifice din ţară şi din străinătate, în condiţiile legii;
  g) achiziţionarea de materiale, consumabile, echipamente, piese de schimb şi software;
  h) alte dotări necesare bunei desfăşurări a activităţii de reglementare;
  i) cheltuieli pentru întreţinerea şi repararea echipamentelor;
  j) cheltuieli pentru acţiuni de reprezentare şi protocol, în conformitate cu prevederile legale;
  k) orice alte cheltuieli necesare pentru realizarea activităţii de reglementare.
  (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se fac în limita fondurilor constituite şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.


  Capitolul V Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice şi a activităţilor specifice de reglementare


  Articolul 25

  (1) Decontarea lucrărilor de elaborare a reglementărilor tehnice, precum şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare se face pe faze, în baza facturii emise de executant şi însoţite de procesul-verbal de recepţie, redactat conform anexei nr. I.4, cu menţiunea SE RECEPŢIONEAZĂ şi vizat de conducerile celor doua părţi în contract.
  (2) Procesul-verbal de recepţie a fazei "redactarea a II-a finala" se întocmeşte numai după obţinerea avizului "Bun de tipar" de la CTCG.
  (3) Elaboratorul va emite factura numai după comunicarea procesului-verbal de recepţie a fazei.


  Capitolul VI Achiziţia


  Articolul 26

  (1) Activitatea de elaborare a reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice de reglementare este de natura serviciilor de cercetare-dezvoltare remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale căror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.
  (2) În condiţiile dezvoltării sistemului concurenţial, contractele de prestări de servicii pentru elaborarea de reglementări tehnice şi activităţi specifice de reglementare se atribuie în conformitate cu procedurile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 212/2002, şi cu actele normative emise în aplicarea acesteia, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice şi Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii.


  Articolul 27

  Contractele pentru elaborarea reglementărilor tehnice/activităţilor specifice de reglementare se întocmesc în conformitate cu prevederile contractului-cadru prevăzut în anexa nr. II.


  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 28

  Prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei se stabilesc condiţiile de remunerare, potrivit legii, a membrilor CTCG şi CTS, alţii decât angajaţii M.L.P.T.L.


  Articolul 29

  Reglementările tehnice/activităţile specifice de reglementare aflate în curs de elaborare la data intrării în vigoare a prezentei metodologii se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data contractării.


  Articolul 30

  Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa I


  Anexa I.1a)

  la metodologie
   ┌─────┐
   │STEMA│
   │ │
   └─────┘ MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
                      Direcţia Generală Tehnică în Construcţii
                               Nr.______/DGTC/______


                                                                  SE APROBĂ
                                                                  ---------
                                                                   MINISTRU


      PROPUN APROBAREA,
      -----------------
      SECRETAR DE STAT


                               PROGRAMUL .../anul...
                privind activitatea de reglementare în construcţii,
                    urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat
                            - etapa... de contractare -

  ┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
  │ DOMENIUL │ PROGRAMUL .../... │
  ├────┬────────────────────────────────────┼─────────┬──────────────┬───────────┤
  │COD │ DENUMIRE │ Număr │ Cheltuieli │ Lista │
  │ │ │lucrări │ estimate │ lucrărilor│
  │ │ │ │ - mil. lei - │ │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ Anexa 1 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ Anexa 2 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ Anexa 3 │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ Anexa n │
  ├────┼────────────────────────────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
  │ │ TOTAL │ │ │ │
  └────┴────────────────────────────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┘

      NOTA: finanţarea se realizează din veniturile proprii constituite la MLPTL
            în baza art. 40. alin. 1 lit. a) din Legea nr. 10/1995 privind
            calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

  DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ ŞI
                                                       RELAŢII BUGETARE
          DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR GENERAL,


                                  VIZAT
                                  -----
      Preşedinţii comitetelor tehnice de specialitate:


  Anexa I.1b)

  la metodologie
  Ministerul Lucrărilor Publice,
  Transporturilor şi Locuinţei
                                              Anexa.... la Programul .../anul


                                       LISTA
             reglementărilor tehnice şi activităţilor specifice propuse
              pentru elaborare în domeniul*) ........................

                            - etapa ... de contractare -

  ┌────┬────────────────────┬──────────────┬───────────┬────────────┬────────────┐
  │Nr. │ Denumirea lucrării │ Activitate1) │ │ Forma de │ Cheltuieli │
  │crt.│ │--------------│Necesitate,│atribuire a │ estimate │
  │ │ │ tip lucrare2)│ scop │contractului│ -mil. lei- │
  ├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼────────────────────┼──────────────┼───────────┼────────────┼────────────┤
  │ │TOTAL: │ X │ X │ X │ │
  └────┴────────────────────┴──────────────┴───────────┴────────────┴────────────┘

      Precizări (conform Regulamentului aprobat prin HG nr. 203/2003)
      ---------

      1) Activitatea de reglementare: 1 - Reglementări tehnice
                                       2 - Activităţi specifice

      2) Tip lucrare:
  ┌──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
  │ pentru 1 - Reglementări tehnice │ pentru 2 - Activităţi specifice │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │A. Regulamente │ A. Cercetări (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (2) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │B. Coduri/Normative │ B. Testări (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (3) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │C. Ghiduri/ Metodologii │ C. Documentaţii (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (4) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │D. Specificaţii tehnice │ D. Studii (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (5) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ E. Audit (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (6) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ F. Bănci de date (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (7) din Regulament) │
  ├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
  │ │ G. Prototipuri (detaliate conf. art. 3 │
  │ │ alin. (8) din Regulament) │
  └──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Domeniile sunt cele corespunzătoare comitetelor tehnice de specialitate.

  ──────────


  Anexa I.2

  la metodologie
  COMITETUL TEHNIC DE SPECIALITATE...................................

                                                         Preşedinte,
                                                      .................


                              PROCES-VERBAL DE AVIZARE
                               Nr. .... din ........

  1. Simbolul şi denumirea lucrării:
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  2. Faza ...............................................
  3. Elaborator .........................................
  4. Contract nr. ..... din ............
  5. Concluziile avizării
  5.a - Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIŢII
  5.b - Faza se AVIZEAZĂ FAVORABIL - cu următoarele CONDIŢII pentru faza următoare:
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  În vederea avizării şi recepţionării fazei, elaboratorul are obligaţia de a introduce în documentaţie condiţiile stabilite de Comitetul Tehnic de Specialitate, menţionate la pct.6.c, în termen de ... zile de la data prezentului aviz, procedând după cum urmează:
  - va face dovada în scris a îndeplinirii obligaţiei de mai sus;
  - va prezenta documentaţia la reavizare.
  5.c - Faza se AVIZEAZĂ NEFAVORABIL - cu următoarele CONDIŢII în vederea refacerii şi prezentării documentaţiei pentru o nouă avizare:
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  .................................................................
  Documentaţia, refăcută în conformitate cu condiţiile de la pct. 6.d, se va prezenta la responsabilul de temă în termen de ... zile de la data prezentului aviz.
  6. În temeiul concluziilor de la pct.5, Comitetul Tehnic de Specialitate nr. ... apreciază că, din punct de vedere tehnic, documentaţia analizată prezentată în Faza ........,
                     SE POATE
                   ------------ RECEPŢIONA.
                   NU SE POATE

  7. Participanţi:
          7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Specialitate:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr
   crt. Numele şi prenumele Profesia / Funcţia Semnătura
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
              7.b. Invitaţi:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numele şi prenumele Profesia / Funcţia Semnătura
   crt.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

              Secretar Responsabil lucrare/temă,
     Comitet tehnic de specialitate,

     .............................. ...........................


  Anexa I.3

  la metodologie
      COMITETUL TEHNIC DE COORDONARE GENERALĂ
                                                            Preşedinte,
                                                          SECRETAR DE STAT

                              PROCES VERBAL DE AVIZARE
                               Nr. .... din ........

      1. Denumirea reglementării tehnice:
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      2. Faza: Redactarea a III-a - finală.
      3. Elaborator ...........................
      4. Contract nr. ..... din ...............

      5. Concluziile avizării:
      Urmare analizei şi văzând Avizul favorabil - fără condiţii - nr. ........
  din ........, emis de Comitetul Tehnic de Specialitate nr. ..... pentru
  reglementarea tehnică prezentată în Redactarea a II-a (finală):
      5.a - se AVIZEAZĂ FAVORABIL şi se acordă viza "BUN DE TIPAR" - reglementarea
  tehnică se poate promova pentru aprobare şi publicare;
      5.b - se amână acordarea vizei "BUN DE TIPAR" până la introducerea
  următoarelor CONDIŢII:

      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────

      6. În temeiul concluziilor de la pct.5, Comitetul Tehnic de Coordonare
  Generală apreciază ca, din punct de vedere tehnic, documentaţia analizată
  prezentată în Faza .........................,


                       SE POATE
                     ------------ RECEPŢIONA.
                     NU SE POATE

      7. Participanţi:
           7.a. Membrii Comitetului Tehnic de Coordonare Generală:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numele şi prenumele Profesia / Funcţia Semnătura
   crt.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           7.b. Invitaţi:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Numele şi prenumele Profesia / Funcţia Semnătura
   crt.
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                  Secretar Responsabil tema
    Comitet Tehnic de Coordonare Generală, din M.L.P.T.L,

    ..................................... .....................


  Anexa I.4

  la metodologie
        M.L.P.T.L-D.G.T.C. EXECUTANT


            Se aprobă Se aprobă
        Director General, Director General,        Nr. şi data înregistrare la Nr. şi data înregistrare la
               BENEFICIAR EXECUTANT

         ......................... ........................


                             PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
                                  (conţinut-cadru)
                              Nr. ... din data .......


      1. Simbolul şi denumirea lucrării:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2. Faza ──────────────────────────────────────────────────────────────
      3. Elaborator ────────────────────────────────────────────────────────
      4. Contract nr. ─────────── din ───────────
      5. Comisia de recepţie - paritară - este constituită din reprezentanţii
  beneficiarului şi executantului, după cum urmează:

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Nr. Numele şi prenumele Instituţia Funcţia
  crt. reprezentată
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                     M.L.P.T.L Responsabil lucrare/temă
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Elaborator Şef de proiect
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                    Elaborator Director economic
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      6. Văzând documentele prezentate, Comisia constata următoarele:
      6.1. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - FĂRĂ CONDIŢII - de către Comitetul
  Tehnic de Specialitate nr. ......, conform Procesului verbal de avizare
  nr. ..... din data ........., anexat, prin care se propune recepţionarea fazei.
      6.2. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - CU CONDIŢII PENTRU FAZA
  URMĂTOARE - de către Comitetul Tehnic de Specialitate nr. ...., conform
  Procesului verbal de avizare nr. ..., din data ........, anexat, prin care
  se propune recepţionarea fazei.
      6.3. Lucrarea a fost AVIZATĂ FAVORABIL - "BUN DE TIPAR" - de către Comitetul
  Tehnic de Coordonare Generală, conform Procesului verbal de avizare nr...., din
  data ....... , anexat, prin care se propune recepţionarea fazei.
      7. Ca urmare a celor constatate, precum şi a recomandării din Procesul
  verbal de avizare, Comisia de recepţie hotărăşte:
      7.a Întrucât lucrările executate sunt corespunzătoare din punct de vedere
  tehnic şi conforme clauzelor contractuale SE RECEPŢIONEAZĂ.
      7.b Întrucât lucrările executate nu sunt corespunzătoare din punct de vedere
  tehnic şi/sau nu sunt conforme clauzelor contractuale clauzelor contractuale,
  NU SE RECEPŢIONEAZĂ.
      8. Valoarea contractată a lucrărilor corespunzătoare fazei .............
  este de ....(cifre şi litere)... lei.
      9. - Data prevăzută în contract pentru predarea la beneficiar a lucrărilor
  fazei supuse recepţiei: ........
      - Data la care au fost predate la beneficiar lucrările fazei supuse
  recepţiei: ...... .
      10. Se anexează următoarele documente analizate în vederea recepţionării
  (după caz):
      - Procesul verbal de avizare al executantului, nr. .....;
      - Procesul verbal nr. .... din ..... al Comitetului Tehnic de Specialitate,
  nr...;
      - Procesul verbal nr. ... din ..... al Comitetului Tehnic de Coordonare
  Generală;
      - Post-calculul întocmit de executant;
      - Nota justificativă a consumului de manoperă;
      - Nota justificativă a consumului de materiale;
      - Nota justificativă a consumului cheltuieli directe;
      - Copiile contractelor / convenţiilor civile ale colaboratorilor la lucrare;
      - Post-calculul, precum şi Notele justificative ale consumului de
  materiale, manoperă şi cheltuieli directe ale colaboratorilor;
      - Procesele verbale de recepţie a lucrărilor colaboratorilor la
  contractantul general.
      11. Alte observaţii
      ──────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────
      ──────────────────────────────────────────────────────────────

      Întocmit azi ......, în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (două) pentru
  beneficiar şi 3 (trei) pentru executant.


                                COMISIA DE RECEPŢIE:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
         Nume şi prenume Funcţia Semnătura
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      BENEFICIAR:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - Responsabil lucrare/tema
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                       EXECUTANT:
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - Şef proiect
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
       - Director economic
      ──────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 1.5

  la metodologie
                                MODEL FILĂ DE CAPĂT
            MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI

      1) ..................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
           2)........................
           3)........................
      4)...................................................................
      .....................................................................
      5)...................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
      .....................................................................
           6) ......................


                    Precizări privind redactarea filei de capăt

      La redactarea filei de capăt a lucrării, corespunzător fiecărei faze de
  elaborare, se vor completa, după caz, spaţiile marcate de la 1) la 6), având
  în vedere următoarele:

      1) Titlul lucrării (conform poziţiei din lista de lucrări
                              componenta a Programului de activităţi de
                              reglementare)
      2) Indicativul (numai în cazul reglementărilor tehnice)
          Exemplu: GP-027-95 semnifică:
                              GP - ghid de proiectare
                              027 - numărul de ordine în ansamblul reglementărilor
                              95 - anul aprobării prin ordin
      3) Tipul lucrării (conform Hotărârii Guvernului nr. 203/2003)
      4) Aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice,
                              transporturilor şi locuinţei
                              nr. ..................../....................
                                  (numai în cazul reglementărilor tehnice)
      5) Structura lucrării Se vor înscrie date de identificare: volum nr.,
                              titlul acestuia etc.
      6) Data elaborării

      NOTA:
      Nu se va inscripţiona "Anexa nr. I.5".


  Anexa II

  la metodologie
             M.L.P.T.L. EXECUTANT
  Nr. intrare ........ din data ........ Nr. ieşire ..... din data ......


                                  CONTRACT - CADRU
                pentru elaborarea reglementărilor tehnice/realizarea
                      activităţilor specifice de reglementare

                                Nr.*) ........ din .....
  Notă

  ──────────

  *) Numărul contractului este alocat de M.L.P.T.L.-D.G.T.C.; data înscrisă este data de intrare în vigoare a contractului, corespunzând datei semnării acestuia de către ambele părţi.

  ──────────

  I. Părţile contractante
  Art. 1. - Între: a) ......, cu sediul în ......, str. ....... nr. ...., judeţul ......, cod poştal ......, telefon ......, fax ......, e-mail ......, cont virament nr. ......, deschis la ......, sucursala ......, reprezentată prin:
  Director general ...................................
  Director economic ...............................,
  în calitate de executant; şi
  b) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, cod poştal 77113, tel. 314.15.06, fax 224.90.09, e-mail: dtc6@mt.ro, cont virament nr. ...., deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentat prin:
  Secretar de stat ..............................
  Direcţia generală tehnică în construcţii - director general .........
  Direcţia generală economică şi relaţii bugetare - director general ..........,
  în calitate de beneficiar,
  a intervenit următorul contract.
  II. Obiectul, valoarea şi valabilitatea contractului
  Art. 2. - Obiectul contractului
  Elaborarea lucrării: ..........................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................,
  în conformitate cu Metodologia privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea, aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 542/2003.
  Art. 3. - Valoarea totală ferma a contractului este de ...... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ...... lei.
  Pentru anul în curs valoarea contractului este de ...... lei, din care taxa pe valoarea adăugată de ...... lei, conform devizelor anexate.
  Art. 4. - Executantul se obliga să elaboreze lucrarea astfel cum este prevăzut în graficul de realizare a lucrării, în decurs de... zile de la data intrării în vigoare a contractului.
  Art. 5. - Contractul îşi încetează valabilitatea o data cu efectuarea de către beneficiar a ultimei plăţi.
  Art. 6. - Programul de elaborare a reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare conţine următoarele faze:
  a) redactarea I, ancheta, sinteza observaţiilor la ancheta/faza......
  cu predare la data de: .......;
  c) redactarea a II-a, finala/faza ..............
  cu predare la data de: ........
  Art. 7. - Modificările de program (termene, valori, grup de lucru, colaboratori) pot fi efectuate prin acte adiţionale la prezentul contract, care se depun pentru semnare la beneficiar cu minimum 15 zile calendaristice înaintea termenului de predare a fazei respective şi care vor fi avizate de comitetul tehnic de specialitate.
  Art. 8. - Îndeplinirea condiţiilor rezultate din avizări şi/sau a recomandărilor din anchetele la factorii interesaţi se va face prin grija executantului, în cadrul valorii totale a contractului.
  Art. 9. - Decontarea se face pentru fiecare fază, pe baza facturii emise de executant, însoţită de procesul-verbal de recepţie fără obiecţiuni.
  III. Documentele contractului
  Art. 10. - Fac parte integrantă din prezentul contract următoarele anexe:
  Anexa nr. 1 - Fişa reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare
  Anexa nr. 2 - Devizul de cheltuieli
  Anexa nr. 2.a - Detaliere art. Materiale
  Anexa nr. 2.b - Detaliere art. Manopera
  Anexa nr. 2.c - Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze)
  Anexa nr. 3 - Tema reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare.
  IV. Obligaţiile părţilor contractante
  IV.a) Obligaţii ale ambelor părţi
  Art. 11. - Predarea fiecărei faze la beneficiar - Direcţia generală tehnica în construcţii - se face pe baza adresei de înaintare emise de executant, vizată de primire de către responsabilul de tema şi înregistrată la registratura generală a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.
  IV.b) Obligaţiile executantului
  Art. 12. - Executantul declara pe propria răspundere că nu a mai contractat alte lucrări finanţate din fonduri publice şi având acelaşi conţinut cu cel al prezentului contract.
  Art. 13. - În situaţiile în care specificul reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare o impune, după avizarea favorabilă a ultimei faze, executantul va obţine avizele organelor administraţiei publice centrale/locale în al căror domeniu de autoritate reglementarea tehnica poate produce efecte.
  Art. 14. - Executantul va preda fazele la termenele stabilite prin prezentul contract şi în condiţii bune de grafica şi redactare.
  Art. 15. - Lucrarea se preda la beneficiar într-un număr de 12 (douăsprezece) exemplare, pentru fiecare faza.
  Elaboratorul va preda la beneficiar, înregistrat pe CD-ROM - 3 exemplare -, în formatul cerut de beneficiar, textul redactării a II-a - finale pentru care a obţinut de la beneficiar viza "Bun de tipar", însoţit, după caz, de materialul ilustrativ în original (pe folii transparente, clişeele fotografiilor etc.).
  În cazul reglementărilor tehnice elaborate sau însoţite de programe de calcul, o data cu redactarea a II-a se vor preda la M.L.P.T.L. programul sursa, programul de calcul şi manualul de utilizare, înregistrate pe CD-ROM.
  Art. 16. - Întârzierile de predare a fazelor de contract se penalizează cu 0,3% din valoarea totală a contractului, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decât valoarea fazei asupra căreia este aplicată penalizarea.
  Art. 17. - Executantul va introduce observaţiile rezultate în urma şedinţelor de avizare în termenul stabilit prin procesul-verbal de avizare - de regula fără afectarea termenelor de predare a fazelor următoare - şi în cadrul valorii fazei prevăzute în contract.
  Art. 18. - Executantul răspunde, în calitate de autor, de prevederile reglementării tehnice, respectiv de calitatea şi/sau rezultatele lucrării care face obiectul prezentului contract, inclusiv pentru părţile elaborate de colaboratori, pe care şi le-a însuşit prin avizarea interna.
  IV.c) Obligaţiile beneficiarului
  Art. 19. - Beneficiarul va asigura avizarea fiecărei faze în comitetul tehnic de specialitate, în termen de cel mult 30 de zile de la data predării acestora.
  Art. 20. - În situaţia în care, ca urmare a formulării unor condiţii necesare a fi introduse în faza analizata, prin procesul-verbal de avizare se face recomandarea de a nu se recepţiona faza, executantul are obligaţia de a prezenta lucrarea la reavizare în termenul prevăzut prin procesul-verbal de avizare.
  V. Dispoziţii finale
  Art. 21. - În cazul în care predarea primei faze nu are loc în cel mult 15 zile lucrătoare de la termenul prevăzut, inclusiv termenul prevăzut în procesul-verbal de avizare pentru refacerea lucrării, prezentul contract se considera reziliat de drept.
  Art. 22. - În cazul în care la avizare lucrarea primei faze este respinsă de comitetul tehnic de specialitate fără menţiuni de refacere, beneficiarul îşi rezerva dreptul ca, în termen de 10 zile de la data avizării, să notifice executantului rezilierea unilaterala a contractului.
  Art. 23. - Reglementarea tehnica/activitatea specifica de reglementare care face obiectul prezentului contract este în proprietatea beneficiarului - Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei - începând cu decontarea primei faze.
  La data publicării ordinului de aprobare a reglementării tehnice în Monitorul Oficial al României, Partea I, reglementarea tehnica devine bun public.
  Art. 24. - Contractul se considera stins o data cu recepţia ultimei faze contractuale şi cu decontarea acesteia de către beneficiar.
  Art. 25. - Situaţiile de forţa majoră - calamitaţi naturale sau antropice, stare de război - se comunica în maximum 5 zile calendaristice de la producerea lor, dovada cazului de forţa majoră urmând a fi făcută în termen de 15 zile calendaristice de la data declanşării stării de forţa majoră.
  În aceste situaţii termenele contractuale se vor prelungi cu perioada de întrerupere efectivă datorată motivelor menţionate, părţile având obligaţia de a încheia un proces-verbal în care se vor consemna perioada de întrerupere şi cauza care a determinat-o.
  Art. 26. - Eventualele neînţelegeri dintre părţi, ivite pe parcursul derulării contractului, se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de litigii părţile se vor adresa organelor de justiţie competente.
  Art. 27. - Prezentul contract s-a încheiat în 5 (cinci) exemplare, din care 2 (doua) exemplare pentru executant şi 3 (trei) exemplare pentru beneficiar, şi intra în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi.
               EXECUTANT BENEFICIAR
               --------- ----------

           Director general, Secretar de stat,
     ............................ ..........................

          Director economic, Secretar general,
     ............................ ..........................


                Vizat Vizat
                ----- -----

           Oficiul juridic Direcţia generală juridică şi contencios
                                                    Director general,

                                  Direcţia generală economică şi relaţii bugetare
                                                    Director general,


      Control financiar preventiv Control financiar preventiv

                                         Direcţia generală tehnica în construcţii
                                                     Director general,


                                                Serviciul programe cercetare
                                                   şi reglementări tehnice
                                                        Şef serviciu,


  Anexa 1

  la Contractul nr. ......
  FIŞA REGLEMENTĂRII TEHNICE/ACTIVITĂŢII SPECIFICE
  DE REGLEMENTARE
                                                                      mii lei
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┐
  │Nr. │Denumirea lucrării: │ Perioada de │Graficul de realizare a lucrărilor- │
  │crt.│ │ execuţie │ durata în zile/faze │
  │ │─────────────────────│Valoare totală│ valoarea lucrărilor/faze │
  │ │─────────────────────│ Valoare în ├───────┬─────────┬─────────┬────────┤
  │ │─────────────────────│ anul curent │Faza 1 │ Avizarea│ Faza n │Avizarea│
  │ │ │ │ │ fazei 1 │ │ fazei n│
  ├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────┼─────────┼─────────┼────────┤
  │ │Grupul de lucru: │ ───────── │ │ │ │ │
  │ 1 │──────────────────── │ ───────── │ │ │ │ │
  │ 2 │──────────────────── │ │ │ │ │ │
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │
  │ │Colaboratori la │ │ │ │ │ │
  │ │elaborare: │ │ │ │ │ │
  │ 1 │─────────────────────│ │ │ 30 │ │ 45 │
  │ 2 │─────────── │ │ │ --- │ │ -- │
  │ 3 │ │ │ │ - │ │ - │
  ├────┼─────────────────────┤ │ │ │ │ │
  │ │Colaboratorii la │ │ │ │ │ │
  │ │ancheta: │ │ │ │ │ │
  │ 1 │──────────────────── │ │ │ │ │ │
  │ 2 │───────────── │ │ │ │ │ │
  │ 3 │ │ │ │ │ │ │
  └────┴─────────────────────┴──────────────┴───────┴─────────┴─────────┴────────┘

                EXECUTANT, BENEFICIAR-MLPTL,
                ---------- -----------------

             Director general, Serviciul Programe Cercetare
                                       ----------------------------
                                          şi Reglementări Tehnice
                                          -----------------------
                                               Şef serviciu,


                Şef de proiect, Responsabil temă,


  Anexa 2

  la Contractul nr. .........
  ........................
  ........................
  (UNITATEA EXECUTANTĂ)


                               DEVIZUL DE CHELTUIELI
                                                                  -lei-
  ┌────┬─────────────────────────┬─────────┬────────────────────────────┐
  │Nr. │Articole de calculaţie şi│ Valoare │ Din care: │
  │crt.│ elemente de calcul │ totală ├──────────────┬─────────────┤
  │ │ │ │ Faza 1 │ Faza n │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 1.│Materiale*) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 2.│Manoperă**) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 3.│CAS, Ajutor şomaj, CASS │ │ │ │
  │ │etc. (rd. 2 x .....%) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 4.│Alte cheltuieli │ │ │ │
  │ │directe***) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 5.│Cheltuieli regie secţie │ │ │ │
  │ │(rd. 2 + rd. 3) x .....% │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 6.│Total cost secţie (rd. 1 │ │ │ │
  │ │la rd. 5) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 7.│Cheltuieli regie institut│ │ │ │
  │ │(rd. 6 x .....%) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 8.│Total preţ de cost │ │ │ │
  │ │(rd. 6 + rd. 7) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 9.│Profit (rd. 8 x 5%) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 10.│TOTAL (rd. 8 + rd. 9) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 11.│Colaboratori │ │ │ │
  │ │din care: colaboratori │ │ │ │
  │ │ persoane fizice│ │ │ │
  │ │ colaboratori │ │ │ │
  │ │ persoane juridice│ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 12.│TOTAL (rd. 10 + rd. 11) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ 13.│TVA (rd. 12 x 19%) │ │ │ │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────┼──────────────┼─────────────┤
  │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │
  └────┴─────────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────────┘

      Răspundem pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi
      corectitudinea datelor înscrise în prezentul deviz de cheltuieli.


          Director General, Director Economic,

                           Şef de proiect,

      NOTĂ: În completarea prezentei anexe, a se vedea:

      *) Detaliere art. Materiale (pe faze) - vezi anexa 2.a
      **) Detaliere art. Manoperă (pe faze) - vezi anexa 2.b
      ***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze) - vezi anexa 2.c


  Anexa 2.a

  la Contractul nr. .......
      *) Detaliere art. Materiale
                                                                      - lei -
  ┌────┬──────────────┬──┬─────────────────────┬─────────────────────┬──────────┐
  │Nr. │ Articol │UM│ Faza 1 │ Faza n │ Valoare │
  │crt.│ │ ├─────┬───────┬───────┼─────┬───────┬───────┤ totală │
  │ │ │ │Cant.│Val./UM│Valoare│Cant.│Val./UM│Valoare│ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼──────────┤
  │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────┴──┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴──────────┘


                                UNITATEA EXECUTANTĂ
                                -------------------
                  Director General, Director Economic,

                                   Şef proiect

      Data: .......


  Anexa 2.b

  la Contractul nr. .......
      **) Detaliere art. Manoperă

  ┌───────┬────────┬────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nume, │ │ TOTAL │ │
  │prenume│Funcţie │ CONTRACT │ Faza 1 │
  ├───────┼────────┼────┬───────┼─────────────────┬─────────────────┬────────────┤
  │ │ │ Nr.│Valoare│ Luna... │ Luna... │ Total fază │
  │ │ │ ore│ │ │ │ │
  ├───────┼────────┼────┼───────┼───┬─────┬───────┼───┬─────┬───────┼───┬────────┤
  │ │ │ │ │nr.│tarif│valoare│nr.│tarif│valoare│nr.│valoare │
  │ │ │ │ │ore│orar │ │ore│orar │ │ore│ │
  ├───────┼────────┼────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────┼────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼─────┼───────┼───┼────────┤
  │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────┴────────┴────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴─────┴───────┴───┴────────┘

  ┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Nume, prenume│ Faza n │
  ├──────────────┼────────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
  │ │ Luna... │ Luna... │ Total faza │
  ├──────────────┼──────┬─────┬───────┼──────┬──────┬───────┼────────┬─────────┤
  │ │nr.ore│tarif│valoare│nr.ore│tarif │valoare│ nr.ore │ valoare │
  │ │ │orar │ │ │orar │ │ │ │
  ├──────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├──────────────┼──────┼─────┼───────┼──────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
  │Total: │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────┴──────┴─────┴───────┴──────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘

                                      UNITATEA EXECUTANTĂ
                                      -------------------
                            Director General, Director Economic,

                                          Şef proiect


        Data: .........


  Anexa 2.c

  la Contractul nr. .......
      ***) Detaliere art. Alte cheltuieli directe (pe faze)


      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
      ─────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                  UNITATEA EXECUTANTĂ
                                  -------------------
                       Director General, Director Economic,


                                       Şef proiect


      NOTĂ:
      -----
      Se completează de către elaborator în funcţie de datele reale necesare
      pentru elaborarea lucrării

      Data: .........


  Anexa 3

  la Contractul nr. .......
  TEMA
  reglementării tehnice/activităţii
  specifice de reglementare
  1. Titlul lucrării
  2.a) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare pe plan internaţional
  2.b) Stadiul tratării subiectului supus reglementării tehnice/activităţii specifice de reglementare pe plan naţional
  3. Alinierea la normele Uniunii Europene
  4. Necesitatea şi oportunitatea elaborării lucrării. Obiective propuse
  5. Conţinutul lucrării
  (titluri, capitole, subcapitole, secţiuni, cu prezentarea scurtă a acestora)
  6. Bibliografie
  7. Glosar de termeni
                    EXECUTANT BENEFICIAR-M.L.P.T.L.
                 Şef de proiect, Responsabil tema,

  NOTĂ:
  Pct. 1-5 se vor completa cu date succinte şi definitorii în vederea elaborării şi aprecierii unitare a lucrării.
  ------