LEGE nr. 71 din 8 aprilie 2008
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 10 aprilie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 20 martie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "d) formulează teme de cercetare şi contractează elaborarea de studii sociologice privind viaţa persoanelor vârstnice cu instituţii şi unităţi specializate în domeniu, realizează analize proprii şi elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;".
  2. La articolul 4, litera g) se abrogă.
  3. La articolul 4, după litera h) se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:
  "i) participă, în calitate de reprezentant al societăţii civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii şi comitete organizate la nivel naţional, local şi în cadrul ministerelor, al agenţiilor şi al instituţiilor asimilate acestora, alături de alţi parteneri sociali şi guvernamentali, care analizează şi propun măsuri ce privesc îmbunătăţirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;
  j) îl informează pe Preşedintele României, pe primul-ministru, conducerile organelor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul protecţiei sociale, prefecţii şi primarii în legătură cu aspecte ce privesc riscurile şi situaţia de criză în care se găsesc unele persoane vârstnice;
  k) întreţine relaţii permanente de colaborare cu reprezentanţii mass-media, pentru informarea populaţiei cu privire la problematica persoanelor vârstnice."
  4. La articolul 5, literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;
  b) preşedinţii sau vicepreşedinţii organizaţiilor centrale reprezentative ale pensionarilor a căror stare de sănătate le permite să participe permanent la acţiunile stabilite;
  c) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al Ministerului Sănătăţii Publice, al Ministerului Economiei şi Finanţelor, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, al Ministerului Culturii şi Cultelor, al Institutului Naţional de Statistică, al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, desemnat de conducerea autorităţii publice respective."
  5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice are un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi.
  (2) Preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuţi la art. 5 lit. b), fără posibilitatea reînnoirii mandatului de preşedinte, respectiv de vicepreşedinte."
  6. La articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  "d) nu prezintă afecţiuni de sănătate care ar putea împiedica participarea la acţiunile organizate."
  7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7."
  8. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 12^1. - Membrii comisiei permanente a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se desemnează dintre persoanele prevăzute la art. 5 lit. b) şi c), astfel încât organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor să aibă în mod obligatoriu câte un reprezentant."
  9. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în structura Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite şi pot funcţiona comisii de specialitate pentru analizarea şi iniţierea de propuneri, în vederea soluţionării problemelor ce privesc persoanele vârstnice."
  10. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi are următoarele atribuţii principale:
  a) alege preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2);
  b) alege membrii comisiei permanente;
  c) aprobă componenţa comisiilor de specialitate;
  d) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  e) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie, precum şi raportul privind execuţia bugetară;
  f) aprobă raportul anual privind activitatea desfăşurată de membrii săi;
  g) aprobă planul de acţiuni pentru perioada următoare."
  11. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
  (2) Sesiunile plenului se pot desfăşura numai în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.
  (3) Membrii plenului şi ai comisiei permanente nu pot delega votul."
  12. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi 10 membri. Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice este şi preşedintele comisiei permanente.
  (2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre şedinţele plenului şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen.
  (3) Comisia permanentă se întruneşte în şedinţe de lucru cel puţin o dată pe lună şi are următoarele atribuţii principale:
  a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezenţa preşedintelui şi a cel puţin 8 membri;
  c) soluţionează problemele curente apărute între sesiunile plenului;
  d) pregăteşte desfăşurarea în bune condiţii a sesiunilor plenului;
  e) aprobă statul de funcţii şi structura organizatorică a secretariatului tehnic.
  (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (5) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, iar vicepreşedinţii beneficiază de o indemnizaţie lunară în cuantum de 75% din indemnizaţia preşedintelui. Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizaţie lunară al cărei cuantum este de 50% din indemnizaţia preşedintelui."
  13. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, comisia permanentă şi comisiile de specialitate îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul secretariatului tehnic, format din 12 persoane, încadrate în muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Secretariatul tehnic este condus de un director general şi are un contabil-şef.
  (3) Angajaţii secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (4) Salarizarea angajaţilor secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de dispoziţiile legale pentru aparatul ministerelor.
  (5) Atribuţiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, iar repartizarea lor pe funcţiile de conducere şi execuţie se realizează prin fişa postului.
  (6) Secretariatul tehnic asigură, în principal, lucrările de secretariat pentru desfăşurarea activităţii plenului, a comisiei permanente şi a comisiilor de specialitate ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi cele necesare acţiunilor de relaţionare cu Guvernul, instituţiile publice centrale şi locale, prefecturi, consilii judeţene şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile care au atribuţii şi preocupări în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice; administrează şi gestionează fondurile pe care le are la dispoziţie, monitorizează execuţia bugetară în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat."
  14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - (1) La nivelul judeţelor şi al sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează şi funcţionează câte un consiliu al persoanelor vârstnice, îndeplinind atribuţiile stabilite în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
  (2) Consiliul persoanelor vârstnice prevăzut la alin. (1) se constituie din toţi preşedinţii organizaţiilor pensionarilor şi persoanelor vârstnice judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică sau care sunt afiliate la una dintre organizaţiile centrale reprezentative ale pensionarilor, membră a Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (3) Conducerea consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, este asigurată de un preşedinte şi de un vicepreşedinte şi se desfăşoară prin aportul voluntar al celorlalţi membri ai acestora.
  (4) Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se aleg pe o perioadă de 2 ani, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7.
  (5) Preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, beneficiază, trimestrial, de o indemnizaţie la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, iar vicepreşedinţii, de o indemnizaţie trimestrială în cuantum de 75% din acesta."
  15. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Pentru soluţionarea pe plan central a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse vor fi desemnate persoane care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.
  (2) Pentru soluţionarea pe plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcţii de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, este desemnată persoana care asigură colaborarea permanentă cu consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti."
  16. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi ale consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, se asigură din donaţii, sponsorizări, alte activităţi nonprofit, realizate în condiţiile legii, precum şi din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate pentru:
  a) cheltuieli de personal, materiale şi capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;
  b) plata indemnizaţiilor preşedintelui şi vicepreşedinţilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi ale membrilor comisiei permanente şi ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  c) cheltuieli de transport, diurnă şi cazare pentru membrii Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispoziţiile legale;
  d) cheltuieli materiale şi servicii pentru funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, precum şi a comisiei permanente şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
  e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi a consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
  (3) Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice fondurile pentru decontarea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), pe baza documentelor justificative, potrivit legii. În cazul consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, aceste documente se elaborează sub coordonarea metodologică a direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.
  (4) Preşedintele Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice şi preşedinţii consiliilor judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinaţiilor reglementate la alin. (2)."
  17. La articolul 27 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) În sensul prezentei legi, prin organizaţie centrală reprezentativă a pensionarilor se înţelege organizaţia care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
  a) are minimum 75.000 de membri cotizanţi;
  b) are cel puţin 15 filiale la nivel de judeţ şi, respectiv, al municipiului Bucureşti;
  c) desfăşoară în mod constant acţiuni de ajutorare a persoanelor vârstnice dezavantajate."
  18. La articolul 29, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice;".
  19. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
  "Art. 31. - La expirarea mandatului de 4 ani al membrilor Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, secretariatul tehnic preia atribuţiile comisiei de pregătire prevăzute la art. 28, pentru înfiinţarea unui nou consiliu, şi se preocupă ca, într-o perioadă de cel mult 3 luni, acesta să se valideze."
  20. În tot cuprinsul legii, sintagma "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului Bucureşti" se înlocuieşte cu sintagma "consiliile judeţene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti".


  Articolul II

  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, plenul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice va lua măsurile legale necesare pentru modificarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice în conformitate cu prevederile prezentei legi.


  Articolul III

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 8 aprilie 2008.
  Nr. 71.
  -----