ORDONANŢĂ nr. 54 din 1 septembrie 2005
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 2 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX.4 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Alineatul (1) al articolului 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.096 din 24 noiembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin fondurile FEOGA, secţiunea Garantare, şi prin fondurile structurale şi de coeziune, poate fi constituit din personal contractual sau, după caz, funcţionari publici."


  Articolul II

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Nicolae Flaviu Lazin,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 1 septembrie 2005.
  Nr. 54.
  ____________