ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000 (*actualizată*)
pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului
(actualizată până la data de 29 iunie 2003*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 29 decembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 iunie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001; LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001; LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003.
  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Secretariatul General al Guvernului funcţionează ca structura în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operaţiunilor tehnice aferente actelor de guvernare şi rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice şi tehnice ale activităţii Guvernului, precum şi reprezentarea Guvernului în faţa instanţelor judecătoreşti.


  Articolul 2

  Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum şi a procedurilor de adoptare a acestora;
  -----------
  Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  b) funcţia de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale;
  c) funcţia de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri organizatorice care funcţionează sub autoritatea sa, în relaţiile cu celelalte instituţii şi autorităţi;
  -----------
  Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  d) funcţia de administrare - prin care se asigura administrarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată din patrimoniul sau, potrivit prevederilor legale.


  Articolul 3

  (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai mulţi secretari de stat numiţi prin decizie a primului-ministru.
  (2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.
  -----------
  Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.
  (4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare, a Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor ca Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.
  -----------
  Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform literei b) a art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.
  Art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001 prevede:
  "Art. 1
  (1) Se înfiinţează Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, denumita în continuare Autoritatea, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sub directa coordonare a ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.
  (2) La data înfiinţării Autorităţii Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului îşi încetează activitatea.
  (3) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, bd Gheorghe Magheru nr. 7, sectorul 1.
  (4) Autoritatea aplica politicile şi elaborează strategiile în domeniul promovării drepturilor copilului, îngrijirii şi protecţiei copiilor aflaţi în dificultate şi a celor cu handicap, precum şi în domeniul adopţiei şi preia în acest sens atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului prevăzute de actele normative în vigoare.
  (5) Cheltuielile curente şi de capital ale Autorităţii se asigura de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii."


  Articolul 4

  (1) Atribuţiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aproba prin decizie a primului-ministru.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie se stabileşte prin decizie a primuluiministru.
  -----------
  Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  ------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform literei b) a art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.


  Articolul 5

  (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi faţă de Regia Autonomă "Locato".
  (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului spre adoptare actele normative care reglementează funcţionarea Regiei Autonome "Locato" şi a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".


  Articolul 6

  (1) În cuprinsul Legii nr. 37/1990**) pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, sintagmele "secretar general al Guvernului" şi "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului".
  (2) În cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998***) privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agenţia de Valorificare a Activelor Bancare" se înlocuieşte cu sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanţelor Bancare".
  (3) În cuprinsul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 192/1999
  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului, precum şi în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma <<Agenţia Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului>> se înlocuieşte cu sintagma <<Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie>>.
  -----------
  Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 255 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  *) Conform literei b) a art. 24 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001, pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifica în mod corespunzător art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000.
  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 8 decembrie 1999 a fost abrogată de art. 25 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 26 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 6 februarie 2001. În consecinţă, modificările determinate de alin. (3) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000 asupra ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 192 din 8 decembrie 1999, devin caduce.
  **) LEGEA nr. 37 din 7 decembrie 1990, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 8 decembrie 1990 a fost abrogată de art. 61 din LEGEA nr. 90 din 26 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001. În consecinţă, modificările determinate de alin. (1) al art. 6 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 292 din 29 decembrie 2000 asupra LEGII nr. 37 din 7 decembrie 1990, devin caduce.
  ***) ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 decembrie 1998 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 948 din 24 decembrie 2002.


  Articolul 7

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga prevederile art. 10 din Legea nr. 37/1990 pentru organizarea şi funcţionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, şi ale art. 5 1 lit. h) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru coordonarea
  Secretariatului General al
  Guvernului,
  Petru Şerban Mihailescu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  -------