HOTĂRÂRE nr. 259 din 23 februarie 2022pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 7 martie 2022
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, punctele 16 și 20 se modifică și vor avea următorul cuprins:16. comunicare - procedura prin care angajatorul comunică producerea unui eveniment, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea evenimentului, autorităților prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege;
  ..................................................................................................20. raportare a bolilor profesionale declarate, contestate și infirmate - procedura prin care direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București transmit informații referitoare la bolile profesionale declarate, a celor contestate și a celor infirmate, precum și motivarea infirmării lor, la Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică, Compartimentul sănătate ocupațională din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, denumit în continuare Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, care se includ în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale, prevăzut la art. 166;
  2. La articolul 2, după punctul 20 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul cuprins:21. semnătură electronică - semnătura electronică astfel cum este definită la art. 3 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;22. semnătură electronică avansată - semnătura electronică avansată astfel cum este definită la art. 3 pct. 11 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;23. semnătură electronică calificată - semnătura electronică calificată astfel cum este definită la art. 3 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.3. Articolul 27 se abrogă.4. La articolul 36 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) reprezentantul agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv al Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, din cadrul comisiei de autorizare județene sau a municipiului București, înființată de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale potrivit art. 22 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. La articolul 81, alineatele (1), (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 81
  (1) Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se consemnează în mod obligatoriu în fișa de instruire individuală, întocmită pe suport hârtie sau în format electronic, conform informațiilor prevăzute în anexa nr. 11, cu indicarea materialului predat, a duratei și datei instruirii.(2) Completarea fișei de instruire individuală se va face în format electronic sau olograf, în funcție de varianta de instruire aleasă, imediat după verificarea instruirii.
  ..................................................................................................(4) Fișa de instruire individuală va fi păstrată de către conducătorul locului de muncă, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, și va fi însoțită de o copie a ultimei fișe de aptitudini completate de către medicul de medicina muncii.(5) Fișa de instruire individuală se păstrează în întreprindere/unitate, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, de la angajare până la data încetării raporturilor de muncă.
  6. La articolul 81, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:(3^1) În funcție de modalitatea stabilită de angajator prin regulamentul intern, fișa de instruire individuală se semnează olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.(3^2) În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) lit. o) și alin. (4) din Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate pentru semnarea fișei de instruire individuală se regăsesc în contractul individual de muncă.(3^3) Angajatorul are obligația de a asigura trasabilitatea și integritatea materialelor utilizate în cadrul fiecărei instruiri în format electronic a lucrătorului.7. După articolul 81 se introduce un nou articol, articolul 81^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 81^1

  În cazul în care instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă se realizează în format electronic, fișa de instruire trebuie să fie semnată de către toate persoanele implicate în procesul de instruire, cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.
  8. La articolul 82, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 82
  (1) Pentru persoanele aflate în întreprindere și/sau unitate cu permisiunea angajatorului, cu excepția altor participanți la procesul de muncă, așa cum sunt definiți potrivit art. 5 lit. c) din lege, angajatorul stabilește prin regulamentul intern instrucțiuni privind deplasarea acestora în întreprindere și/sau unitate.
  ..................................................................................................(3) Rezultatul instruirii prevăzute la alin. (2) se consemnează:
  a) pe suport hârtie în fișa de instruire colectivă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12; sau
  b) în format electronic, cuprinzând informațiile prevăzute în anexa nr. 12.
  (4) Fișa de instruire colectivă se întocmește pe suport hârtie în două exemplare sau în format electronic și se păstrează atât de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție care a efectuat instruirea, cât și de către angajatorul lucrătorilor instruiți sau, în cazul vizitatorilor, de către conducătorul grupului. Dacă este întocmită în format electronic, fișa de instruire colectivă se semnează cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată.
  9. La articolul 89, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Rezultatul verificării prevăzute la alin. (1) se consemnează:
  a) pe suport hârtie în fișa de instruire individuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; sau
  b) în format electronic, cuprinzând informațiile prevăzute în anexa nr. 11.
  10. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 94

  Începerea efectivă a activității la postul de lucru de către lucrătorul instruit se face numai după verificarea însușirii cunoștințelor de către șeful ierarhic superior celui care a făcut instruirea și se consemnează în fișa de instruire individuală întocmită pe suport hârtie sau în format electronic.
  11. La articolul 96, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Verificarea efectuării instruirii periodice se face de către șeful ierarhic al celui care efectuează instruirea și prin sondaj de către angajator/lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție/serviciile externe de prevenire și protecție, care vor semna fișele de instruire ale lucrătorilor olograf sau cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, confirmând astfel că instruirea a fost făcută corespunzător.12. La articolul 108, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă printre victimele evenimentului se află și lucrători ai altor angajatori, evenimentul se comunică și angajatorilor acestora de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.13. La articolul 109, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) denumirea/numele angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs accidentul și, dacă este cazul, denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul;
  14. La articolul 112, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul evenimentelor produse în afara granițelor României, în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români aflați în îndeplinirea sarcinilor de stat de interes public sau a îndatoririlor de serviciu, inspectoratele teritoriale de muncă pe raza cărora se află sediile sociale ale angajatorilor vor comunica evenimentele la Inspecția Muncii.15. La articolul 116, alineatele (1), (1^1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 116
  (1) Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă se efectuează de către angajatorul la care este angajată victima.(1^1) Fac excepție de la prevederile alin. (1) următoarele cazuri:
  a) lucrătorii au suferit o invaliditate evidentă;
  b) victimele sunt cetățeni străini aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care sunt lucrători ai unor angajatori străini;
  c) printre victime se află cetățeni străini aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care sunt lucrători ai unor angajatori străini.

  ..................................................................................................(6) Dacă în eveniment sunt implicate victime cu angajatori diferiți, comisia de cercetare, numită de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, va fi constituită din reprezentanți ai tuturor angajatorilor victimelor evenimentului.
  16. La articolul 118, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării și analizării probelor în vederea cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima.17. La articolul 119, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile aferente efectuării expertizelor, precum și cele necesare analizării probelor prelevate cu ocazia cercetării se suportă de către angajatorul la care este angajată victima sau care se face răspunzător de organizarea activității în urma căreia s-a produs evenimentul.18. La articolul 122 alineatul (1), literele c) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) nota de constatare la fața locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către inspectorul de muncă, în cazul evenimentelor care se cercetează de către inspectoratul teritorial de muncă/Inspecția Muncii, conform competențelor, sau de către lucrătorul desemnat/serviciul intern de prevenire și protecție, iar în absența acestuia, de serviciul extern de prevenire și protecție, în cazul evenimentelor a căror cercetare intră în competența angajatorului, și semnată de către angajator, care va cuprinde precizări referitoare la poziția victimei, existența sau inexistența echipamentului individual de protecție, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcționau dispozitivele de protecție, închiderea fișei de instruire individuală prin barare și semnătură în cazul întocmirii acesteia pe suport hârtie, ridicarea de documente sau prelevarea de probe și orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele și împrejurările producerii evenimentului;
  ..................................................................................................
  k) copii ale fișelor de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă ale victimelor; în caz de deces aceste fișe se vor anexa în original dacă au fost întocmite pe suport hârtie și pe suport electronic dacă au fost întocmite și semnate cu semnătură electronică, semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată;
  19. La articolul 128, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) datele de identificare ale angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul, numele reprezentantului său legal, precum și denumirea/numele angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul, numele reprezentantului său legal;
  20. La articolul 136, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Accidentul de muncă produs ca urmare a unei acțiuni întreprinse de o persoană, din proprie inițiativă, pentru salvarea de vieți omenești sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav și iminent ce amenință avutul public sau privat din întreprinderea și/sau unitatea unui angajator se înregistrează de către angajatorul pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.21. La articolul 143, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 143
  (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara granițelor țării în care sunt implicați lucrători ai unor angajatori români se face conform prevederilor art. 108, 109 și art. 112 alin. (4).
  22. La articolul 144, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazul evenimentelor produse în afara granițelor țării care au avut drept consecință incapacitatea temporară de muncă pentru lucrătorii asigurați potrivit Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dosarul de cercetare întocmit de comisia numită de angajator cuprinde:
  a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k) și, după caz, cele prevăzute la alin. (1) lit. c), c^1), d), g), n), p), q) și la art. 122 alin. (2);
  b) declarația pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;
  c) declarațiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului și care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în fața organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28.
  23. La articolul 144, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) Dosarul de cercetare prevăzut la alin. (1^1) va fi completat cu informarea, prevăzută în anexa nr. 29, a casei teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială în care se află sediul angajatorului, transmisă inspectoratului teritorial de muncă din aceeași unitate administrativ-teritorială, cu privire la producerea unui eveniment considerat accident de muncă conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, care devine parte integrantă a acestuia.24. La articolul 144, alineatele (4) și (5) se abrogă.25. La articolul 144, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În cazul în care cercetarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, documentele prevăzute la alin. (1^1) sunt puse la dispoziția organului de cercetare de către angajatorul la care era angajată victima.26. La articolul 145, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Dosarul de cercetare va cuprinde:
  a) actele prevăzute la art. 122 alin. (1) lit. a), b), e), h), i), j), k), o) și, după caz, cele prevăzute la lit. c), c^1), d), g), l), m), n), p), q) și la art. 122 alin. (2);
  b) declarația pe propria răspundere a angajatorului/ reprezentantului angajatorului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 27;
  c) declarațiile pe propria răspundere ale martorilor, după caz, sau ale persoanelor, nominalizate de angajator/reprezentantul angajatorului, care pot contribui la elucidarea împrejurărilor producerii evenimentului și care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta în fața organelor de cercetare prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege, conform modelului prevăzut în anexa nr. 28;
  d) după caz, informarea casei teritoriale de pensii din cadrul unității administrativ-teritoriale în raza căreia se află sediul angajatorului către inspectoratul teritorial de muncă din aceeași unitate administrativ-teritorială, privind producerea în afara granițelor țării a unui eveniment considerat accident de muncă, conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român, conform anexei nr. 29.
  (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c) sunt puse la dispoziția organului de cercetare prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. b)-d) din lege de către angajatorul la care era angajată victima.(5) Cheltuielile necesare traducerii în limba română a documentelor anexate la dosarul de cercetare se suportă de către angajatorul sau angajatorii victimei/victimelor.
  27. La articolul 145, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Termenul de finalizare a cercetării evenimentelor pentru care angajatorul menționat la alin. (1) a solicitat prelungirea în termenul prevăzut la art. 120, în scris și argumentat, la inspectoratul teritorial de muncă, Inspecția Muncii, după caz, nu poate depăși 9 luni de la data comunicării.(7) În situația în care angajatorul menționat la alin. (1) nu a comunicat producerea evenimentului în afara granițelor țării în care a fost implicat lucrătorul, nu a solicitat în scris și argumentat prelungirea termenului de cercetare prevăzut la art. 120, prevederile alin. (6) se aplică de la data sesizării inspectoratului teritorial de muncă de către casa teritorială de pensii în temeiul art. 144 alin. (1^2).28. Articolul 149 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 149

  Orice suspiciune de boală profesională, inclusiv intoxicația acută profesională, se va semnala obligatoriu de către toți medicii, indiferent de specialitate și de locul de muncă, cu prilejul oricărei prestații medicale, prin completarea fișei de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 19, conform domeniului de competență.
  29. Articolul 150 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 150
  (1) Medicul care suspectează o boală profesională sau o intoxicație acută profesională trimite bolnavul cu fișa de semnalare BP1 la unitatea sanitară de medicina muncii, respectiv clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor, în vederea stabilirii diagnosticului de boală și diagnosticului prezumtiv de boală profesională.(2) Medicul specialist de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor stabilește diagnosticul prezumtiv de boală profesională în baza documentelor care atestă expunerea profesională și completează fișa de semnalare BP1, conform domeniului de competență.(3) Boala profesională și factorii de risc profesional sunt prezentați în Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie, prevăzut în anexa nr. 22.(4) În situația în care pentru același bolnav sunt formulate mai multe diagnostice prezumtive de boală profesională, pentru fiecare diagnostic de boală profesională se va elibera câte o fișă de semnalare BP1.
  30. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 151

  După primirea fișei de semnalare BP1, transmisă de către medicii prevăzuți la art. 150 alin. (2), medicul specialist de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene sau a municipiului București cercetează în termen de 30 de zile, având în vedere ruta profesională, cauzele îmbolnăvirii profesionale.
  31. Articolul 154 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 154

  În procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se vor menționa în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea angajatorilor și măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnăviri profesionale similare.
  32. Articolele 155 și 156 se abrogă.33. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 157

  Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 20, se întocmește de către medicul de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, în 7 exemplare, din care un exemplar rămâne emitentului actului, iar restul exemplarelor se transmit către angajator, medicul de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, lucrător, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar și asiguratorul la nivel teritorial.
  34. După articolul 157 se introduc două noi articole, articolele 157^1 și 157^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 157^1

  Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională prevăzut la art. 153 poate fi contestat în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 157^2
  (1) În vederea soluționării contestațiilor depuse în conformitate cu prevederile art. 157^1, la nivelul fiecărei direcții de sănătate publică județene și a municipiului București se constituie comisia de soluționare a contestațiilor.(2) Componența și atribuțiile comisiilor de soluționare a contestațiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.
  35. Articolul 159 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 159
  (1) Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București și cuprinde următoarele documente:
  a) opisul documentelor din dosar;
  b) fișa de semnalare BP1;
  c) documente care certifică ruta profesională, precum: copie de pe carnetul de muncă, extrase din Registrul general de evidență a salariaților, adeverințe;
  d) documente care atestă expunerea profesională, precum: copie de pe fișa de identificare a factorilor de risc profesional, adeverințe și, după caz, nivelul măsurat al noxelor sau noxa identificată;
  e) istoricul stării de sănătate la locul de muncă, cum ar fi: documentul eliberat de medicul de medicina muncii care asigură asistența de medicina muncii la unitatea respectivă, după caz;
  f) document medical care precizează diagnosticul prezumtiv de boală profesională, respectiv: biletul de ieșire emis de clinica/secția de medicina muncii din structura spitalelor sau referat medical în cazul în care bolnavul nu a fost internat;
  g) documente care să ateste statusul socioprofesional, de exemplu: pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă;
  h) procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.
  (2) În vederea completării dosarului de cercetare pentru declararea bolilor profesionale, angajatorul are obligația să pună la dispoziția medicului de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București, în termenul stabilit de acesta, toate documentele necesare solicitate.
  36. La articolul 160 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) semnalarea și declararea se fac în termen de 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauză a îmbolnăvirii. Excepție fac cazurile de cancer, pneumoconioze, fibroze pulmonare, pleurezie benignă prin expunere la azbest, îngroșări pleurale difuze prin expunere la azbest, îngroșări pleurale localizate - plăci pleurale, atelectazii rotunde prin expunere la azbest.
  37. După articolul 164 se introduce un nou articol, articolul 164^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 164^1
  (1) În situații epidemiologice excepționale, respectiv pandemii sau epidemii, stabilite de către autoritățile competente în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la procedura prevăzută la art. 149-164, cercetarea cazurilor de îmbolnăvire profesională prin expunere la factorul de risc biologic care a generat situația epidemiologică excepțională se face de către medicul de medicina muncii din cadrul direcției de sănătate publică județene și a municipiului București în baza documentelor primite prin corespondența electronică sau poștală, fără a mai fi necesară prezența acestuia la sediul întreprinderii și/sau unității la care a fost semnalat cazul de boală profesională.(2) Toate documentele generate în urma procedurii de la alin. (1), respectiv procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională și fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2, se transmit conform art. 157 și art. 165 alin. (4) prin corespondența electronică sau poștală.
  38. Articolul 165 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 165
  (1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în termen de 30 de zile de la data declarării de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, la Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar, precum și la structurile teritoriale ale asiguratorului stabilite conform legii.(2) Direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București trimite către Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar procesul-verbal de cercetare în original și fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2 în original.(3) Datele cuprinse în documentele enumerate la alin. (2) sunt înregistrate în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale.(4) Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2 se întocmește în 6 exemplare pentru: direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, medicul de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar și asiguratorul la nivel teritorial.
  39. Articolul 166 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 166

  La nivelul Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar se constituie Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale, care se reactualizează lunar cu datele din documentele enumerate la art. 165 alin. (2).
  40. Articolul 167 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 167

  Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar are următoarele atribuții principale:
  a) asigură funcția de coordonare tehnică profesională a structurilor de specialitate și asigură suportul tehnic profesional structurilor de specialitate din direcțiile de sănătate publică;
  b) coordonează și participă la elaborarea metodologiilor de monitorizare și supraveghere a sănătății în relație cu mediul de viață și muncă;
  c) participă la elaborarea strategiilor privitoare la prevenirea îmbolnăvirilor, supravegherea și controlul bolilor asociate determinanților din mediul de muncă;
  d) coordonează programe de studii și cercetări în vederea evaluării sănătății în relație cu mediul de muncă;
  e) participă la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniile de competență.
  41. Articolul 168 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 168

  Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar raportează datele privind morbiditatea profesională către Direcția generală asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății.
  42. Articolul 169 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 169

  Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar transmite, la cerere, informațiile de interes public privind bolile profesionale tuturor instituțiilor implicate în activități cu impact asupra sănătății lucrătorilor.
  43. Articolul 171 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 171
  (1) Structurile de medicina muncii din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București raportează anual Centrului național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar situația absenteismului medical ca urmare a bolilor profesionale în anul respectiv, precum și lista cu bolile legate de profesie.(2) Datele menționate la alin. (1) sunt înregistrate în Registrul operativ național informatizat al bolilor profesionale.
  44. După articolul 192^1 se introduce un articol nou, articolul 192^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 192^2

  Orice activitate care implică prelucrarea datelor cu caracter personal, realizată în aplicarea prevederilor prezentelor norme metodologice, se efectuează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale de aplicare a acestuia.
  45. Articolul 193 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 193

  Anexele nr. 1-29 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  46. Anexa nr. 13 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.47. Anexa nr. 19 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.48. Anexa nr. 20 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.49. Anexa nr. 21 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.50. Anexa nr. 22 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.51. Anexa nr. 23 la normele metodologice se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.52. După anexa nr. 26 la normele metodologice se introduc trei noi anexe, anexele nr. 27-29, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 7-9 la prezenta hotărâre.


  Articolul II

  În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătății va elabora un ordin al ministrului sănătății pentru stabilirea componenței și atribuțiilor comisiilor de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 157^2 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.


  Articolul III
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, cu modificările ulterioare.(2) Contestațiile depuse în baza Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările ulterioare, și rămase nesoluționate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se redirecționează, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II, de către secretariatul Institutului Național de Sănătate Publică către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, în sarcina comisiei de soluționare a contestațiilor.(3) Contestațiile prevăzute la alin. (2) vor fi preluate de comisiile de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, prevăzut de Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 1.256/443/2008, cu modificările ulterioare.(4) În cazul litigiilor Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, aflate pe rolul instanțelor de judecată, indiferent de faza de judecată, comisiile de soluționare a contestațiilor constituite la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București se subrogă în toate drepturile și obligațiile Comisiei de experți de medicina muncii acreditați de Ministerul Sănătății Publice și de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, fiindu-le transmisă calitatea procesuală, iar reprezentarea acestora în instanțele de judecată se asigură de către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.


  Articolul IV

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va modifica Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire și protecție și de avizare a documentațiilor cu caracter tehnic de informare și instruire în domeniul securității și sănătății în muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă.


  Articolul V

  Dosarele de cercetare nefinalizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pentru evenimentele produse în afara granițelor țării în care au fost implicați lucrători ai unor angajatori români aflați în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, vor fi completate, în vederea finalizării, conform dispozițiilor art. 144 alin. (1^1) și (1^2), cu respectarea prevederilor art. 144 alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila

  București, 23 februarie 2022.
  Nr. 259.

  Anexa nr. 1

  (Anexa nr. 13 la normele metodologice)
  COMUNICAREA EVENIMENTELOR

  FIȘA Nr.
  JUDEȚUL:
  LOCALITATEA:
  Denumirea angajatorului pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul:
  Adresă:
  Telefon:
  Cod CAEN
  Denumirea angajatorului la care este/a fost angajat accidentatul:
  Adresă:
  Telefon:
  Data/Ora producerii:
  Data comunicării:Locul producerii evenimentului:VICTIME

  Nume:
  Prenume:

  Nume:
  Prenume:

  Nume:
  Prenume:
  Numele/Funcția persoanei care comunică:

  Ocupație:
  Vechime în ocupație:
  Vechime la locul de muncă: Vârsta:
  Starea civilă:
  Copii în întreținere:
  Alte persoane în întreținere:

  Ocupație:
  Vechime în ocupație: Vechime la locul de muncă:
  Vârsta:
  Starea civilă:
  Copii în întreținere:
  Alte persoane în întreținere:

  Ocupație:
  Vechime în ocupație: Vechime la locul de muncă: Vârsta:
  Starea civilă:
  Copii în întreținere:
  Alte persoane în întreținere:
  Unitatea medicală la care a fost internat accidentatul:
  ACCIDENTINCIDENT PERICULOSDecizia de încadrare INV
  ColectivIndividualNr./DataGr.
  Nr. de victimeDin care decedațiInvaliditate evidentăInvaliditateDeces


  Descrierea împrejurărilor care se cunosc și cauze prezumtive în care s-a produs evenimentul:
  Consecințele accidentului (în cazul decesului se vor menționa data și ora decesului):
  Starea civilă:
  C - căsătorit
  D - divorțat
  N - necăsătorit


  Anexa nr. 2

  (Anexa nr. 19 la normele metodologice)
  Nr. ....../data ...........................
  Județul .......................................................
  Localitatea .................................................
  Unitatea medicală: .....................................
  FIȘA DE SEMNALARE BP1

  Numele și prenumele .................................................................................
  Sexul .............. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetățenie .......................
  Data nașterii: anul .......... luna ............... ziua ...............
  Buletin/Carte de identitate seria ....... nr. .......................
  Adresa de domiciliu .................................................................
  Date de contact actuale (telefon, fax, e-mail) ................................
  Ocupația ............................................................
  Statusul socioprofesional (pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă) .............................
  Unitatea angajatoare (denumire, cod CAEN, CIF)
  ..........................................................................

  Adresa completă a unității
  ......................................................................................

  Diagnosticul prezumtiv ......................... (CIM)
  Factorul de risc profesional ........................................................
  Ocupațiile care au generat boala:1. ...................................................................... .2. ...................................................................... .3. ...................................................................... .
  Vechimea în ocupațiile respective:1. ........................ .2. ........................ .3. ........................ .
  Semnătura și parafa medicului
  .................................................

  Nr. ....../data ...........................
  Județul .......................................................
  Localitatea .................................................
  Unitatea medicală: .....................................
  Diagnosticul prezumtiv de boală profesională: ..................................
  .......................................................
  ......................................................

  Comisie de pneumoconioze: nr. registru/data: ..............................
  Data completării:
  Ștampila unității sanitare
  Medic medicina muncii: .........................................
  Cod parafă: .................................
  (semnătura și parafa)


  Anexa nr. 3

  (Anexa nr. 20 la normele metodologice)
  Județul: .................................................
  Localitatea: ...........................................
  Direcția de sănătate publică: ................................................
  PROCES-VERBAL
  Nr. .................. de cercetare a cazului de boală profesională
  anul ........... luna ......................... ziua ...

  Subsemnatul, dr. ............................, cu legitimația nr. ..........., eliberată de Ministerul Sănătății, în prezența...............(numele, prenumele, funcția)............, efectuând cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională .............. (nume, prenume, CNP, ocupație, cetățenie).............. din unitatea .........(nume complet, cod CAEN, CIF)..........., cu sediul în localitatea ..............., str. ....................................... nr. ........, semnalat de unitatea sanitară/medicul ......................, cu suspiciune de diagnostic de boală profesională ........................., am constatat următoarele:1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:
  ...........................................................................
  a) Îmbolnăvirea profesională este cauzată de următorii factori de risc profesional:
  ..................................................................................

  b) Descrierea detaliată a celor constatate la locul de muncă (postul de muncă, condiția de muncă, operațiuni îndeplinite de lucrător, factori de risc profesional de vecinătate):
  ...........................................................................
  Documentele care atestă expunerea profesională: ............................

  c) Recomandări: .............................................................
  2. Se infirmă caracterul profesional al bolii:
  ......................................................................

  Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
  ..........................................................................................

  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 7 exemplare.
  Data
  ..............................
  Medicul de medicina muncii,
  .............................................
  (semnătura și parafa)

  Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal și am luat cunoștință de recomandările făcute, astăzi, data de mai jos.
  Data
  ..............................
  Conducătorul unității,
  .............................................
  (semnătura de primire)


  Anexa nr. 4

  (Anexa nr. 21 la normele metodologice)
  FIȘĂ
  de declarare a cazului de boală profesională BP2
  Nr. .................... din data ......./........./................
  ZZ/LL/AAAA

  Județul: .................................
  Localitatea: ..................................
  Direcția de sănătate publică: ....................................
  Numele și prenumele (cu inițiala tatălui): .................................
  CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cetățenie: .........................................................
  Unitatea angajatoare (denumire completă):
  .....................................................................................

  Adresa completă a unității:
  ....................................................................................

  Cod CAEN^1) ....................., CIF ......................................
  Secția, atelierul, postul de lucru: .................................................
  Cod ocupație actuală^2) .................................................
  Cod ocupație care a generat boala^2) ............................
  Status socioprofesional (pensionar de invaliditate, pensionar de vârstă, persoană cu handicap, angajat cu unul sau mai multe contracte de muncă): .........................
  Vechimea în ocupația care a generat boala: ................
  Data semnalării: ........../........./..........
  Unitatea care a semnalat diagnosticul prezumtiv de boală profesională: ..............................................................................
  Diagnosticul de boală profesională precizat complet^3) [codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză^4), codificare CIM]: ............................................
  Comisie de pneumoconioze: nr. registru/data: .....................................................................
  Data declarării (anul, luna, ziua) ........../......../............
  Factorul de risc profesional (circumstanțe): .............................................................................................................
  Recomandări: ................................................................................................
  Bolnavul a decedat (da, nu): ............., dacă da, la ce dată: .........................
  Starea de gravitate (incapacitate temporară, incapacitate permanentă, neprecizată) .......................................
  Rezultatul cercetării s-a consemnat în Procesul-verbal nr. .................... din data ........./........../............. .
  Fișa de declarare a cazului de boală profesională BP2 s-a întocmit în 6 exemplare, pentru direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București, lucrătorul diagnosticat cu boală profesională, medicul de medicina muncii din clinica/secția de medicina muncii sau cabinetul de medicina muncii din structura spitalelor care a semnalat îmbolnăvirea, inspectoratul teritorial de muncă, Centrul național de monitorizare a riscurilor din mediul comunitar - Secția sănătate ocupațională și informare toxicologică din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică și asiguratorul la nivel teritorial.
  Data completării:
  Medic medicina muncii: .........................................
  Cod parafă: .................................
  (semnătura și parafa)

  ^1) Din 4 cifre, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.
  ^2) Conform Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare.
  ^3) Denumire completă conform tabelului cu bolile profesionale cu declarare obligatorie în vigoare.
  ^4) După caz.


  Anexa nr. 5

  (Anexa nr. 22 la normele metodologice)
  TABEL
  cu bolile profesionale cu declarare obligatorie
  1. Cancer profesional

  Boala profesională

  Factor de risc profesional*/proces tehnologic

  Cancer al cavității nazale și al sinusurilor feței

  Alcool izopropilic (procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic)

  Crom hexavalent și compuși

  Formaldehidă

  Nichel și compuși (lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și la electrorafinarea matelor de nichel)

  Pulbere de lemn de esență tare

  Pulberi din piele tăbăcită

  Radiu-226 și produșii săi de dezintegrare

  Radiu-228 și produșii săi de dezintegrare

  Cancer nazofaringian

  Formaldehidă

  Pulbere de lemn de esență tare

  Fabricarea cauciucului

  Cancer laringian

  Acizi anorganici tari (aerosoli)

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Cancer bronhopulmonar primitiv

  Arsen și compuși anorganici (inhalarea de pulberi sau de vapori care conțin arsen, precum și inhalarea de pulberi sau de vapori care conțin particule de arsenopirită auriferă)

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Beriliu și compuși

  Bis (clorometil) eter (puritate tehnică)

  Cadmiu și compuși

  Clorometil-metileter (puritate tehnică)

  Crom hexavalent și compuși (acidul cromic și cromații sau bicromații alcalini sau alcalino-pământoși, cromatul de zinc)

  Dioxid de siliciu (pulbere respirabilă de silice cristalină)

  Emisii de eșapament ale motoarelor diesel

  Fabricarea carburii de siliciu (procedeul Acheson)

  Fabricarea aluminiului

  Fabricarea cauciucului

  Fabricarea cocsului

  Fumuri de sudură

  Gaze muștar

  Gazeificarea cărbunelui

  Hidrocarburi aromatice policiclice prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă rezultate din distilarea cărbunelui

  Nichel și compuși (lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și la electrorafinarea matelor de nichel)

  Oxizi de fier

  Plutoniu

  Radiații ionizante (X și gama)

  Radon și produși de dezintegrare ai radonului (inclusiv la mineritul subteran al hematitei)

  Cancer gastric

  Fabricarea cauciucului

  Radiații ionizante (X și gama)

  Cancer hepatic (carcinom hepatocelular, angiosarcom) și al ductelor biliare intrahepatice

  Clorură de vinil monomer

  1,2-Dicloropropan

  Plutoniu

  Virusul hepatitic B

  Virusul hepatitic C

  Cancer osos (osteosarcom)

  Plutoniu

  Radiu-224 și produșii săi de dezintegrare

  Radiu-226 și produșii săi de dezintegrare

  Radiu-228 și produșii săi de dezintegrare

  Radiații X și gama

  Cancer melanocitar al pielii sau buzelor (melanom)

  Bifenili policlorinați

  Radiația solară

  Radiații ultraviolete

  Cancer nonmelanocitar al pielii sau buzelor: epiteliom spinocelular, epiteliom bazocelular, carcinom in situ (Boala Bowen)
  Leziuni epiteliale precanceroase (keratoza actinică)

  Arsen și compuși anorganici (inhalarea de pulberi sau de vapori care conțin arsen, precum și inhalarea de pulberi sau de vapori care conțin particule de arsenopirită auriferă)

  Hidrocarburi aromatice policiclice prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă rezultate din distilarea cărbunelui

  Uleiurile minerale (activități profesionale care implică expunerea cutanată la uleiuri minerale care au fost utilizate în prealabil în motoarele cu ardere internă pentru a lubrifia și a răci piesele mobile din motor)

  Radiația solară

  Radiații ultraviolete

  Radiații X și gama

  Uleiuri de șist

  Mezoteliom pleural

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Erionit

  Fluoro-edenit

  Vopsele cu adaos de azbest

  Mezoteliom peritoneal

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Erionit

  Fluoro-edenit

  Vopsele cu adaos de azbest

  Endoteliom (sarcomul Kaposi)

  Virusul imunodeficienței umane (HIV) tipul 1

  Virusul herpetic al sarcomului Kaposi

  Cancer renal

  Tricloretilenă

  Radiații X și gama

  Cancer al vezicii urinare

  Amine aromatice și sărurile lor [4-aminobifenil și sărurile sale (xenilamină); 4,4’-diaminobifenil și sărurile sale (benzidină); 2naftilamină și sărurile sale; 4,4’-metilen bis (2-cloroanilină) și sărurile sale (MBOCA); 3,3’-dimetoxibenzidină și sărurile sale (o-dianisidină); 3,3’-dimetilbenzidină și sărurile sale (otoluidină); 4-cloro-2-metilanilină și sărurile sale (p-cloro-o-toluidină); auramină (puritate tehnică)]

  Arsen și compuși anorganici

  Coloranți derivați din benzidină (CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95)

  Fabricarea aluminiului

  Fabricarea auraminei

  Fabricarea cauciucului

  Fabricare magenta

  Orto-toluidină

  Radiații X și gama

  Tricloretilenă

  Cancer ocular

  Radiații ultraviolete (procedee de sudare)

  Virusul imunodeficienței umane (HIV) tipul 1

  Cancer cerebral și al sistemului nervos central

  Radiații X și gama

  Cancer al tiroidei

  Radioizotopi ai iodului, inclusiv I-131

  Radiații X și gama

  Cancer ovarian

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Leucemie și/sau limfom

  1,3-Butadienă

  Benzen

  Fabricarea cauciucului

  Formaldehidă

  Fosfor-32

  Lindan

  Pentaclorofenol

  Produși de fisiune, inclusiv stronțiu-90

  Toriu-232 și produșii săi de dezintegrare

  Virusul Epstein-Barr

  Virusul hepatitic C

  Virusul herpetic al sarcomului Kaposi

  Virusul imunodeficienței umane (HIV) tipul 1

  Virusul T-limfotropic uman (HTLV) tip 1

  Radiații X și gama

  Alte afecțiuni maligne cauzate de expunerea profesională obiectivată și evaluată la unul sau mai mulți agenți din lista IARC (International Agency for Research on Cancer).

  Agenți cancerigeni cerți din lista IARC

  * Agenți cancerigeni.
  2. Alte boli și modificări hematologice nonmaligne profesionale

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  Anemie

  Ankylostoma duodenale

  Arsen și compuși

  Benzen

  Brucella

  Butil de staniu

  Cimen (paracimol)

  Compuși organofosforici și organoclorurați

  Crezoli

  Fosfor și compuși

  Hidrocarburi alifatice halogenate (clorură de metil = monoclormetan, hexaclorciclohexan = lindan, tricloretilenă)

  Hidrogen arseniat (arsină)

  Medicamente

  Mesitilen

  Metilcelosolv

  Monoxid de carbon

  Naftalină

  Nitro-, cloro- și cloronitroderivați aromatici (monoclorbenzen, odiclorbenzen, DDT, trinitrotoluen, pentaclorfenol)

  p-Butilbenzen

  Pirocatechină

  Pirogalol

  Plumb

  Radiații ionizante

  Silicat de etil

  Trimetilbenzen (pseudocumen) și alte hidrocarburi aromatice

  Agranulocitoză

  Benzen

  Radiații ionizante

  Trinitrotoluen

  Methemoglobinemie

  Amino- și nitroderivați

  Hidrogen arseniat

  Oxizi de azot

  Pirocatechină

  Pirogalol

  Rezorcină
  3. Afecțiuni psihice și comportamentale profesionale
  Boala profesionalăFactor de risc profesional
  Sindrom posttraumaticTraumatisme cranio-cerebrale prin accident de muncă
  Sindrom de stres posttraumaticSituații sau evenimente excepționale stresante la locul de muncă
  4. Boli neurologice profesionale

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  Sindrom de tunel carpian

  Mișcări repetitive sau prelungite de flexie/extensie/ laterodeviație a pumnului sau de prehensiune palmo-digitală

  Presiune prelungită sau repetată pe podul palmei

  Sprijin prelungit pe regiunea carpiană

  Vibrații mecanice transmise sistemului mână-braț

  Sindrom de tunel cubital Guyon (compresia nervului ulnar la nivelul articulației pumnului)

  Mișcări repetitive sau prelungite de extensie a pumnului sau de prehensiune a mâinii

  Presiune prelungită sau repetată pe podul palmei

  Sprijin prelungit pe regiunea carpiană

  Sindrom de tunel epitrohleo-olecranian (compresia nervului ulnar la nivelul cotului)

  Sprijin prelungit pe fața posterioară a cotului

  Sindrom de tunel radial (compresia nervului radial la nivelul cotului)

  Mișcări repetitive la nivelul cotului

  Sindrom de compresie a nervului sciatic popliteu extern

  Poziție ghemuit prelungită

  Neuropatie

  Acrilamidă

  Borrelia (maladia Lyme)

  Brucella (bruceloza cronică)

  Dicloracetilenă

  Hexan

  Mercur

  N-metil-butil-cetonă

  Plumb

  Sulfură de carbon

  Toluen

  Virusul hepatitic C

  Virusul varicelo-zosterian

  Virusul SARS-CoV-2

  Vibrații mecanice

  Parkinsonism secundar

  Mangan (dioxid de mangan)

  Mercur și compuși

  Monoxid de carbon

  Sulfură de carbon
  5. Boli profesionale ale analizatorului vizual

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  Conjunctivită

  Alergeni și iritanți profesionali

  Radiații infraroșii

  Radiații ionizante

  Virusuri, bacterii

  Cheratită

  Acid clorhidric

  Acid fluorhidric

  Amoniac

  Arsen și compuși

  Benzochinone

  Cianamidă calcică

  Clor

  Creozot

  Crezoli

  Dioxid de sulf

  Etilen-oxid (oxid de etilenă)

  Fenoli (fenol, pirocatechină, pirogalol, rezorcină)

  Formiat de metil

  Hidrochinonă

  Hidrogen sulfurat

  Piridine

  Quinoleină

  Alergeni și iritanți profesionali

  Radiații infraroșii

  Radiații ionizante

  Radiații ultraviolete

  Seleniu

  Silicat de metil

  Streptococcus suis

  Sulfură de carbon

  Virusuri

  Cataractă

  Dinitrocrezol

  Dinitrofenol

  Etilen-oxid (oxid de etilenă)

  Lasere

  Microunde

  Naftalină

  Radiații infraroșii

  Radiații ionizante

  Radiații ultraviolete

  Trinitrotoluen

  Nistagmus

  Iluminat inadecvat în mine

  Astenopie acomodativă

  Suprasolicitări vizuale, în special în condiții de iluminat necorespunzător cantitativ și/sau calitativ

  Nevrită optică

  Alcool alilic

  Alcool metilic (metanol)

  Arsen și compuși

  Hidrocarburi alifatice halogenate

  Mercur

  Naftalină

  Nitro- și aminoderivați aromatici

  Piridine

  Sulfură de carbon

  Taliu

  Ambliopie
  Diplopie
  Amauroză

  Bromură de metil (monobrommetan)

  Carbamați heterociclici anticolinesterazici

  Clorură de metil (monoclormetan)

  Compuși organofosforici

  Fosfați, pirofosfați, tiofosfați, fosforamide

  Hidrogen fosforat (fosfină, trihidrură de fosfor)

  Monoxid de carbon

  Sulfură de carbon

  Taliu

  Uveită
  Endoftalmie

  Streptococcus suis

  Boli oftalmologice cauzate de agenți nemenționați anterior, dacă pot fi documentate cu date de literatură și se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală

  Alți agenți nemenționați anterior, dacă se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală, documentată cu date de literatură științifică
  6. Boli profesionale ale analizatorului auditiv
  Boala profesionalăFactor de risc profesional
  Hipoacuzie^1Zgomot mai mare sau egal cu 85 dB (A)
  Substanțe chimice ototoxice (arsen, bromură de metil, n-butil alcool, compuși organomercuriali, mangan, mercur, monoxid de carbon, plumb, stiren, sulfură de carbon, toluen, tricloretilenă)
  Explozii cu afectarea timpanului
  Scântei sau metale topite ce determină perforații ale timpanului
  Traumă barometrică
  Traumatisme cu interesarea urechii medii și a timpanului
  Traumatisme cu interesarea stâncii temporale
  Curent electric

  ^1 Hipoacuzia profesională este scăderea permanentă a pragului auditiv peste 35 dB (media aritmetică a valorilor la frecvențele de 500, 1000, 2000, 4000 Hz în conducerea aeriană), fără corecție de presbiacuzie, în general simetrică și bilaterală, de cauză profesională.
  7. Boli profesionale ale aparatului cardiovascular
  Boala profesionalăFactor de risc profesional
  Sindrom RaynaudClorură de vinil
  Rășini epoxidice
  Vibrații mecanice transmise sistemului mână-braț
  Varice ale membrelor inferioare complicate cu tulburări trofice sau cu tromboflebiteOrtostatism prelungit static sau asociat cu manipulare de greutăți
  Tromboflebita de efort a membrelor superioareEfort cu mișcări ample ale membrelor superioare
  Tromboflebita profundă a membrelor inferioarePoziție șezând prelungită la conducătorii profesioniști de vehicule și utilaje
  8. Boli profesionale ale aparatului respirator

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  Silicoză cronică

  Dioxid de siliciu liber cristalin

  Silicoză acută (silicoproteinoză)

  Silicotuberculoză

  Dioxid de siliciu liber cristalin

  Pneumoconioza minerului la cărbune

  Cărbune

  Azbestoză

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Pneumoconioze

  Bariu (baritoză), caolin (caolinoză), fier (sideroză), grafit (grafitoză), mică (micatoză), nefelina apatita, negru de fum, olivina (olivinoză), pământ de diatomee, perlit, roci șistoase (shale), staniu (stanoză), sticlă vitroasă, talc (talcoză), vermiculită, zeolit

  Pneumoconioze mixte

  Pulberi anorganice mixte

  Aluminoză

  Aluminiu

  Pneumopatie interstițială difuză (PID)/Fibroză pulmonară

  Agenți biologici

  Antimoniu/Stibiu (stibioză)

  Ardezie

  Beriliu

  Carburi metalice (frite)

  Clorură de vinil

  Cobalt

  Medicamente (unele citostatice)

  Metale grele (crom, nichel, cobalt, molibden, titan)

  Oxizi de ceriu

  Radiații ionizante

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori) - inclusiv gaze de furnal, gaze de sudură

  Șisturi

  Uleiuri minerale

  Virusul SARS-CoV-2

  Pleurezie benignă

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Îngroșări pleurale difuze

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Îngroșări pleurale localizate (plăci pleurale)

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Atelectazii rotunde

  Azbest (actinolit, amosit, antofilit, crisotil, crocidolit, tremolit)

  Bisinoză

  Bumbac, cânepă, in, iută, sisal, capoc

  Pneumonită de hipersensibilitate (alveolita alergică extrinsecă)

  Agenți biologici (bacterii, fungi, protozoare) care contaminează pulberi vegetale (trestie de zahăr, malț, boia, plută, celuloză de hârtie, praf de lemn), brânzeturi (maturare), mezeluri

  Antigene proteice provenite de la animale, păsări și insecte

  Enzime de Bacil subtilis din detergenți, enzime proteolitice din soluții de curățat

  Substanțe chimice cu greutate moleculară mică: izocianați, anhidride, piretroide, anhidrida trimelitică, medicamente (azatioprina, 6-mercaptopurina, beta-blocante, busulfan, fluoxetina, nitrofurantoin, procarbazina, fenitoina)

  Febră de fum

  Fumuri de zinc, cupru, cadmiu, crom, mangan, nichel, staniu

  Febra produsă de fumuri de polimeri

  Fumuri de polimeri

  Sindromul toxic al pulberilor organice (boala de siloz)

  Pulberi organice

  Bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC)
  (inclusiv la lucrătorii fumători)

  Azbest

  Dioxid de siliciu liber cristalin

  Gaze diesel

  Produși de combustie

  Pulberi organice

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)

  Alte pulberi anorganice

  Rinite

  Alergeni respiratori profesionali

  Iritanți respiratori profesionali

  Ulcer nazal și/sau perforația septului nazal

  Acid clorhidric

  Acid fluorhidric

  Arsen și compuși

  Clorură de potasiu

  Clorură de sodiu

  Crom și compuși

  Lemn (pulberi)

  Laringită

  Alergeni respiratori profesionali

  Iritanți respiratori profesionali

  Suprasolicitare vocală profesională cronică

  Noduli ai corzilor vocale („nodulii cântăreților“)

  Suprasolicitare vocală profesională cronică

  Iritație acută a căilor aeriene:
  - edem laringian
  - edem pulmonar
  - sindromul de detresă respiratorie acută/ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome)
  - bronșită acută

  Substanțe chimice (gaze, fumuri, vapori, aerosoli)

  Sindrom de disfuncție reactivă de căi aeriene (RADS = Reactive airways dysfunction syndrome)

  Produși de combustie

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)

  Astm bronșic alergic
  (inclusiv la lucrătorii cu teren atopic și la lucrătorii fumători)

  Alergeni respiratori profesionali

  Astm bronșic nonalergic (iritativ)
  (inclusiv la lucrătorii cu teren atopic și la lucrătorii fumători)

  Iritanți respiratori profesionali

  Bronșită cronică
  (inclusiv la lucrătorii fumători)

  Azbest

  Dioxid de siliciu liber cristalin

  Gaze diesel

  Produși de combustie

  Pulberi organice

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)

  Alte pulberi anorganice

  Bronșiolită obliterantă

  Gaze diesel

  Produși de combustie

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori)

  Pneumopatie cauzată de sisteme de aer condiționat și de umidifiere a aerului

  Agenți infecțioși vehiculați prin sistemele de aer condiționat și de umidifiere a aerului

  Pneumonie chimică

  Substanțe chimice (gaze, fumuri și vapori), uleiuri minerale (pneumonia lipoidică), parafină (pneumonia lipoidică)

  Emfizem pulmonar

  Efort respirator cronic (la suflători)

  Boli respiratorii cauzate de agenți nemenționați anterior, dacă pot fi documentate cu date de literatură și se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală

  Alți agenți nemenționați anterior, dacă se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală, documentată cu date de literatură științifică
  9. Boli profesionale ale ficatului
  Boala profesionalăFactor de risc profesional
  Hepatită toxicăSubstanțe chimice hepatotoxice: arsen și compuși, brombenzen, clorură de vinil, crezoli, dinoseb, dinoterbe, eter clormetilic, eter dicloretilic, etilenclorhidrină, fenoli, halotan, hidrocarburi alifatice halogenate, ioxinil, nitro- și cloronitroderivați aromatici
  Hepatită infecțioasăAmoebe
  Brucella
  Rickettsii (febra Q)
  Virusuri hepatitice
  Boli ale ficatului cauzate de agenți nemenționați anterior, dacă pot fi documentate cu date de literatură și se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boalăAlți agenți nemenționați anterior, dacă pot fi documentați cu date de literatură și se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală
  10. Boli profesionale ale pielii și țesutului subcutanat

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  DERMATITĂ ALERGICĂ DE CONTACT

  a) Eczemă alergică de contact

  Adezivi

  Alimente în contact cu pielea (antigene animale și vegetale)

  Biocide, cauciuc, detergenți, esențe aromate, explozivi, fotoprotectoare, gaze de luptă, rășini naturale și sintetice (monomeri), revelatori fotografici, substanțe de contrast, substanțe de curățat, uleiuri de răcire

  Coloranți

  Cosmetice

  Medicamente (unele anestezice de contact, antibiotice, antifungice imidazolice, chinină, corticoizi, nitrofurazonă, sulfamide) în contact cu pielea

  Metale și compușii lor

  Plante (cu excepția alimentelor)

  Solvenți organici

  b) Eczemă fotoalergică de contact

  Fotoalergeni

  c) Dermatită alergică de contact la proteine

  Proteine vegetale și animale

  d) Eritrodermie

  Insectofuncigide arsenicale și mercuriale

  Tetracloretilenă

  Tricloretilenă

  e) Eritem polimorf

  Alergeni ce induc eritem polimorf: plante (Artemisia vulgaris, Primula, Toxidendron), lemn exotic (Dalbergia nigra, Eucalyptus, Saligna), factori chimici (etilendiamină, tricloretilenă, triclortoluen, clorură de cobalt), dezinfectanți (formaldehidă, thiomersal), medicamente (econazol nitrat, balsam de Peru, sulfamide, neomicină, scopolamină), rășini epoxi, parfumuri

  f) Erupție lichenoidă

  Alergeni ce induc erupții lichenoide: fenildiamină, hidrochinonă, metilaminofenol, hidroxilamină, metale (arsenic, nichel, crom), aditivi de cauciuc, rășini epoxi, coloranți textili, alfa-amilaze

  g) Dermatită limfomatoidă

  Alergeni ce induc dermatită limfomatoidă: plante (alcaloizi vegetali), metale (aur, crom, nichel), dezinfectanți (formaldehidă, glutaraldehidă), coloranți, diamino-difenilmetani, etilen-a-diamină, mecaptobenzotiazol, tetrametilthiuram

  h) Dermatită purpurică de contact

  Adjuvanți ai cauciucului

  Coloranți (de tipul Disperse și Basic, parafenilendiamină și derivați, coloranți de tip azo-)

  Cumarine

  Dimetilol-dihidroxi-etilenuree, dimetilol-dihidroxi-propilenuree, dimetilol-propilenuree, tetrametilol-acetilendiuree

  Fibre de sticlă

  Lână

  Medicamente (balsam de Peru, aprotinină, chinidină, flavonoide, mefenazină, peroxid de benzoil)

  Plante (mușchi de copac, păstârnac, țelină, morcov, plante ornamentale, sumac)

  Rășini melamin-formaldehidice, rășini ureo-formaldehidice

  Sulfură de carbon, tetrametilol-acetilendiuree

  i) Dermatită de contact sistemică

  Alergeni ce induc dermatită de contact sistemică: ciment, plante (de exemplu, ricin), rășini epoxidice, lacuri, vopsele, solvenți organici, parafenilendiamină, paraaminoazobenzen, mercaptobenzotiazol, ulei anticoroziv, lichid antigel, lichid de răcire, biocide, medicamente (sulfamide, benzocaidă, procaină, betacaină, antihistaminice, teofilină, aminofilină, hidrocortizon)

  DERMATITĂ ORTOERGICĂ DE CONTACT

  a) Dermatită de uzură

  Microtraumatisme repetate

  Pulberi anorganice (de ciment, metalice, minerale, vată de sticlă, zgură), pulberi organice (lemn), microtraumatisme repetate

  Pulberi organice (lemn)

  b) Dermatită iritativă

  Acizi, baze, săruri de metale, reactivi chimici, produse petroliere, săpunuri

  Alimente în contact cu pielea (antigene animale și vegetale)

  Ciment

  Cosmetice

  Detergenți

  Lână de sticlă

  Medicamente

  Plante (cu excepția alimentelor)

  Solvenți organici

  Uleiuri și lubrifianți

  Umezeală („eczemă menajeră“)

  Zgură

  c) Dermatită caustică (arsură chimică)

  Acizi și baze tari (caustici)

  Alumino-silicați de calciu (ciment)

  Arsen și compuși

  Fosfor și compuși

  Var nestins (oxid de calciu)

  d) Dermatită fototoxică de contact

  Substanțe fototoxice: creozot, gudron, asfalt, bitum, smoală, antracen, medicamente (fenotiazine, sulfamide, cicline), psoraleni, plante (păstârnac, țelină, morcov, lămâie, mandarină, portocală), coloranți, parfumuri (bergamotă, lavandă)

  Dermatită de contact mixtă (alergică și iritativă)

  Alergeni și iritanți cutanați

  Urticarie, angioedem (edem Quincke), șoc anafilactic

  Alergeni ce induc urticarie: alimente, produse animaliere, conservanți, antiseptice, medicamente, metale, îmbrăcăminte, altele (amoniac, silicat de sodiu, amidon de porumb)

  Presiune cutanată

  Spectrul solar (radiații infraroșii, vizibile și ultraviolete)

  Temperaturi extreme

  Vibrații

  Urticarie de contact

  Latex (cauciuc natural), produse alimentare (făină, fructe, vegetale), epiteliu animale

  Radiodermită

  Radiații ionizante

  Erupții acneiforme profesionale

  Petrol și derivații lor (petrol brut, uleiuri minerale industriale, kerosen), gudron de huilă și derivate (ulei de huilă, creozot, smoală), hidrocarburi aromate (naftenele polihalogenate, compuși clorofenolici, tetraclorodibenzo-p-dioxin, dicloroanilină, hexaclorură de benzen, difenili policlorinati), zgură, asfalt, factori fizici (căldură, umezeală), factori mecanici, detergenți, agenți infecțioși

  Porfirie cutanată tardivă

  Hidrocarburi aromatice (din gudroane, smoală), tetraclorodibenzodioxină, policlorodifenoli, policlorură de vinil (monomeri), hexaclorobenzen, alcool, medicamente (estrogeni, griseofulvină, barbiturice)

  Virusul hepatitic C, HIV

  Vitiligo

  Alachlor (Lasso) - acetanilidă ierbicidă
  Aldehidă cinamică
  p-terț-Amilfenol
  Benzoil peroxid (peroxid de benzoil)
  p-terț-Butil-catechol
  p-terț-Butil-fenol (PTBP)
  2-terț-Butil-4-metoxi-fenol
  Carbyne - ierbicid carbamat
  Clioquinol
  Clorură de mercuramoniu
  p-Crezol
  Diizopropil-fluorofosfat
  2- și 4-Fenilfenol (o- și p-fenilfenol)
  Fizostigmină (eserină)
  p-Izopropil-catechol
  Hidrochinonă
  β-Mercaptoetilamină HCl (MEA)
  N-(2-Mercaptoetil)-dimetilamină HCl (MEDA)
  p-Metil-catechol
  Monobenzil-eter de hidrochinonă (MBEH)
  Monoetil-eter de hidrochinonă (p-etoxifenol)
  Monometil-eter de hidrochinonă (p-metoxifenol = p-hidroxianisol)
  p-Nonilfenol
  p-Octilfenol
  Octadecilfenol
  Peroxid de hidrogen (apă oxigenată)
  Pirocatechol (pirocatechină, 1,2-benzendiol, 1,2-dihidroxibenzen)
  Rășini fenol-formaldehidice (de exemplu: p-terț-butil-fenol-formaldehidă)
  Rezorcină
  N, N`, N``-Trietilen-tiofosforamidă (Thio-TEPA)

  Ulcerații cutaneo-mucoase profesionale

  Crom, produse alcaline, antimoniu, beriliu, clorură de zinc, ciment, mercur, arsenic

  Onicopatii profesionale

  Factori infecțioși, factori fizici și mecanici, factori chimici (acizi, baze, ciment, săruri de crom, tanin, uleiuri minerale, cloralhidrat, formaldehidă, săruri mercuriale, sublimat coroziv, binitrotoluen, trinitrotoluen, acid dinitrosalicilic, dinitrobenzen, fenilendiamină, dinobutan, formol, gudron)

  Alopecii profesionale

  Radiații ionizante, factori chimici (taliu, borat de sodiu, dimeri de neopren, cupru, cobalt, acid picric, dinobutan, trinitrotoluen), posttraumatic

  Boli ale pielii și țesutului subcutanat cauzate de agenți nemenționați anterior

  Alți agenți nemenționați anterior, dacă se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală, documentată cu date de literatură științifică
  11. Boli profesionale ale sistemului musculo-scheletic și ale țesutului conjunctiv

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  ARTICULAȚIA PUMNULUI

  Sinovite

  Mișcări repetitive ^2 ale articulației pumnului

  Suprasolicitarea^3 articulației pumnului

  Poziții extreme^4 ale articulației pumnului

  Acțiunea combinată a celor trei factori de risc

  Tendinite. Tenosinovite. Peritendinite

  Mișcări repetitive^2 ale articulației pumnului

  Suprasolicitarea^3 articulației pumnului

  Poziții extreme^4 ale articulației pumnului

  Acțiunea combinată a celor trei factori de risc

  Tenosinovita stiloidei radiale (de Quervain)

  Mișcări repetitive^2 ale articulației pumnului

  Suprasolicitarea^3 articulației pumnului

  Poziții extreme^4 ale articulației pumnului

  Acțiunea combinată a celor trei factori de risc

  Tenosinovita cronică a mâinii și articulației pumnului

  Mișcări repetitive^2 ale articulației pumnului

  Suprasolicitarea^3 articulației pumnului

  Poziții extreme^4 ale articulației pumnului

  Acțiunea combinată a celor trei factori de risc

  Osteonecroza semilunarului (boala Kienbock)

  Vibrații mecanice transmise sistemului mână-braț, traumatisme provocate de utilizarea manuală de unelte percutante

  Osteonecroza scafoidului carpian (B. Kolher)

  Vibrații mecanice transmise sistemului mână-braț, traumatisme provocate de utilizarea manuală de unelte percutante

  ANTEBRAȚ

  Tendinite

  Mișcări repetitive^2 ale antebrațului

  ARTICULAȚIA COTULUI

  Bursita olecraniană acută

  Poziții vicioase prelungite^5 (presiune prelungită la nivelul feței posterioare a cotului)

  Microtraumatisme mecanice repetate^6

  Bursita olecraniană cronică

  Poziții vicioase prelungite^5 (presiune prelungită la nivelul feței posterioare a cotului)

  Microtraumatisme mecanice repetate^6

  Artroza cotului

  Vibrații mecanice transmise sistemului mână-braț

  Epicondilita cotului

  Mișcări repetitive^2 de prehensiune sau mișcări repetitive de extensie a mâinii pe antebraț sau mișcări repetitive de supinație și pronosupinație

  Epicondilita medială sau cotul jucătorului de golf

  Suprasolicitarea^3 articulației cotului

  Epicondilita laterală sau cotul tenismenului

  Suprasolicitarea^3 articulației cotului

  ARTICULAȚIA UMĂRULUI

  Tendinopatia coafei rotatorilor (umăr dureros)

  Manipulare manuală de mase^7

  Mișcări de menținere a umărului în abducție

  Mișcări repetitive^2 de ridicare (abducție) a brațului

  ARTICULAȚIA COXO-FEMURALĂ

  Coxartroză

  Microtraumatisme repetate^6

  Manipulare manuală de mase^7

  ARTICULAȚIA GENUNCHIULUI

  Leziuni cronice degenerative ale meniscului

  Poziții vicioase prelungite^5

  Microtraumatisme repetate^6

  Mișcări repetitive^2 ale articulației genunchiului

  Boala profesională

  Factor de risc profesional*/proces tehnologic

  Bursita prepatelară a genunchiului

  Poziții vicioase prelungite^5 (presiune prelungită pe genunchi)

  Tendinite rotuliene

  Mișcări repetitive^2 și prelungite de extensie sau flexie

  Gonartroză

  Microtraumatisme repetate^6

  Manipulare manuală de mase^7

  Mișcări repetitive^2 ale articulației genunchiului

  TENDON AHILE

  Tendinita achileană

  Poziții vicioase prelungite^5 (poziție prelungită pe vârfuri)

  COLOANA VERTEBRALĂ

  Discopatie cervicală, inclusiv hernia de disc cervicală

  Poziții vicioase prelungite^5 ale coloanei cervicale în flexie, extensie, aplecare laterală, rotație

  Mișcări repetitive^2 ale membrelor superioare

  Manipulare manuală de mase^7

  Vibrații mecanice transmise întregului corp

  Deformări ale coloanei vertebrale cervicale

  Manipulare manuală de mase^7

  Discopatie toracală, inclusiv hernia de disc toracală

  Poziții vicioase prelungite^5 ale coloanei cervicale

  Manipulare manuală de mase^7

  Vibrații mecanice transmise întregului corp

  Deformări ale coloanei vertebrale toracale

  Manipulare manuală de mase^7

  Discopatii lombare, inclusiv hernia de disc lombară

  Manipulare manuală de mase^7

  Vibrații mecanice transmise întregului corp

  Suprasolicitarea^3 prin supraîncordări, presiuni, torsiuni, tracțiuni

  Deformări ale coloanei vertebrale lombare

  Manipulare manuală de mase^7

  Poziții vicioase prelungite^5 ale coloanei lombare

  ^2 Mișcări repetitive: mișcări efectuate prin repetarea aceluiași gest, cu o frecvență impusă ca număr de acțiuni pe minut și cu o durată a ciclului egală sau mai mică de 30 de secunde.
  ^3 Suprasolicitări musculoscheletice: solicitarea excesivă prin supraîncordări, presiuni, torsiuni, tracțiuni.
  ^4 Poziții extreme: posturi cu caracter nefiresc ale aparatului musculoscheletic ce suprasolicită diferite segmente ale organismului.
  ^5 Poziții vicioase prelungite: postura incorectă prelungită ce determină stres mecanic asupra unor porțiuni ale aparatului musculoscheletic.
  ^6 Microtraumatisme repetate: traumatisme de mică intensitate care prin repetare frecventă pot deveni cauza unei boli profesionale.
  ^7 Manipulare manuală de mase: se înțelege orice tip de transport sau susținere a unei mase de către unul ori mai mulți lucrători, inclusiv ridicarea, așezarea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase, care, datorită caracteristicilor acesteia sau condițiilor ergonomice necorespunzătoare, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.
  12. Boli profesionale ale aparatului excretor

  Boala profesională

  Factor de risc profesional

  Nefropatie toxică

  Acrilonitril

  Aldrin

  Benzochinone

  Butil-toluen terțiar

  Clor

  Crezoli

  Cumen

  N, N-Dimetilformamidă

  Dimetilsulfat

  Dioxan

  Eter etilic

  Eteri de glicoli

  Etil-benzen

  Etilenclorhidrină

  Etilenglicol și derivați

  Fenoli și derivații lor halogenați și nitrați

  Fosfor și compuși

  β-Propiolactonă

  Hidrazine

  Hidrocarburi halogenate alifatice

  Hidrogen arseniat

  Metale grele și compuși (cadmiu, crom, mercur, plumb, vanadiu și altele)

  Nitro- și cloronitroderivați aromatici

  Paraquat (dipiridillium)

  Piridine

  Pirogalol

  Silicat de metil și de etil

  Stiren

  Tetralină (tetrahidronaftalină)

  Triazine

  Nefropatie infecțioasă

  Brucella

  Hantavirus

  Mycobacterium tuberculosis

  Streptococ beta-hemolitic din grupul A

  Boli ale aparatului excretor cauzate de agenți nemenționați anterior

  Alți agenți nemenționați anterior, dacă se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală, documentată cu date de literatură științifică
  13. Boli profesionale cauzate de expunerea la agenți fizici neclasificate anterior
  Boala profesionalăFactor de risc profesional
  Colaps caloric, crampe calorice, șoc caloricMicroclimat cald
  Hipotermie, degerăturiMicroclimat rece
  Îmbolnăviri datorate compresiunilor sau decompresiunilorPresiuni atmosferice crescute (hiperbarism) sau scăzute (hipobarism)

  Boala de vibrații:
  - sindrom osteo-musculo-articular
  - sindrom digestiv
  - sindromul Raynaud
  - sindrom neurologic
  Vibrații mecanice
  Sindrom acut de iradiereRadiații ionizante
  Sindroame neuro-cardio-vasculare și endocrineCâmpuri electrice și magnetice
  Radiații electromagnetice neionizante din banda microunde și radiofrecvență
  14. Boli profesionale, inclusiv complicațiile și sechelele lor, induse de agenți biologici

  Boala profesională

  Factor de risc profesional**

  BOLI INFECȚIOASE BACTERIENE

  Tuberculoză (pleuropulmonară și extrapulmonară)

  Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae (Mycobacterium tuberculosis subsp. caprae), Mycobacterium microti, Mycobacterium pinnipedii

  Ulcer Buruli

  Mycobacterium ulcerans

  Lepră

  Mycobacterium leprae

  Erizipel cutanat

  Erysipelothrix rhusiopathiae

  Boala Lyme

  Borrelia burgdorferi

  Tularemie

  Francisella tularensis

  Leptospiroză

  Leptospira

  Bruceloză

  Specii de Brucella (Brucella melitensis, abortus, suis, canis, inopinata)

  Tetanos

  Clostridium tetani

  Antrax

  Bacillus anthracis

  Febră purpurie

  Rickettsia australis, Rickettsia conorii, Rickettsia heilongjiangensis, Rickettsia japonica, Rickettsia rickettsii, Rickettsia sibirica

  Tifos

  Rickettsia typhi

  Tifos exantematic de păduche

  Rickettsia prowazekii

  Ricketsioze transmise prin acarieni

  Rickettsia akari, Orientia tsutsugamushi (Rickettsia tsutsugamushi)

  Febră tifoidă

  Salmonella typhi

  Dizenterie bacilară

  Shigella dysenteriae (tip 1)

  BOLI INFECȚIOASE VIRALE

  Hepatita acută A

  Virusul hepatitic A

  Hepatita acută B

  Virusul hepatitic B

  Hepatita acută C

  Virusul hepatitic C

  Hepatita acută E

  Virusul hepatitic E

  Hepatita cu virusul D

  Virusul hepatitic D

  Infecția HIV/SIDA (sindromul imunodeficienței umane dobândite)

  Virusul imunodeficienței umane (HIV)

  Rabie

  Lyssavirusul liliacului australian, Lyssavirus Duvenhage, Lyssavirusul liliacului european 1, Lyssavirusul liliacului european 2, Lyssavirusul liliacului Lago, Lysavirus Mokola, Lyssavirus de rabie

  Varicelă

  Virusul varicelo-zosterian

  Rujeolă

  Virusul rujeolic

  Infecția cu virusul SARS-CoV-2 (COVID-19)

  Virusul SARS-CoV-2

  Infecția cu virusul SARS

  Virusul SARS

  Sindromul respirator din Orientul Mijlociu

  Coronavirus asociat sindromului respirator din Orientul Mijlociu (virusul MERS)

  Sindromul pulmonar cu hantavirus

  Ortohantavirus Andes (specia de hantavirus care provoacă sindromul pulmonar cu hantavirus [HPS], Ortohantavirus Bayou, Ortohantavirus Black Creek Canal, Ortohantavirus Cano Delgadito, Ortohantavirus El Moro Canyon, Ortohantavirus Laguna Negra, Ortohantavirus Sin Nombre

  Febră hemoragică cu sindrom renal

  Ortohantavirus Dobrava-Belgrade, Ortohantavirus Hantaan, Ortohantavirus Seul

  Febră hemoragică

  Ortonairovirus Crimeea-Congo

  Melioidoză

  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

  Glanders

  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

  Psitacoză

  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci) (tulpini aviare)

  Infecții cu Escherichia coli producătoare de toxine Shiga

  Escherichia coli, tulpinile verocitotoxigenice (de exemplu, O157:H7 sau O103)

  Poliomielită

  Poliovirus tip 2

  Febre hemoragice cu arenavirus

  Virusul Mammarena brazilian, virusul Mammarena Chapare, virusul Mammarena Flexal, virusul Mammarena Guanarito, virusul Mammarena Junin, virusul Mammarena Lassa, virusul Mammarena Lujo, virusul Mammarena Machupo

  Boala Denga

  Virusul Denga

  Febră hemoragică

  Virusul Denga, virusul Ebola, virusul Marburgvirus Marburg, virusul febrei hemoragice Omsk

  Boala din pădurea Kyasanur

  Virusul bolii de pădure Kyasanur

  Encefalite transmise prin căpușe

  Virusul encefalitei transmise de căpușe (subtip din Europa Centrală), virusul encefalitei transmise de căpușe (subtip din Extremul Orient), virusul encefalitei transmise de căpușe (subtip siberian)

  Alte encefalite

  Virusul encefalitei japoneze, virusul encefalitei ecvine de est, virusul encefalitei Valea Murray (virusul encefalitei Australia), virusul encefalitei St. Louis, virusul encefalitei ruse de primăvară-vară

  Encefalomielite

  Virusul encefalomielitei ecvine venezuelene, virusul encefalomielitei ecvine vest-americane

  Febra galbenă

  Virusul febrei galbene

  Gripa

  Virusuri gripale

  Variolă

  Virusul variolei

  Alte boli virale

  Virusul Rocio, virusul Absettarov, virusul Hanzalova, virusul Hypr, virusul Kumlinge, virusul Mucambo, virusul Alfaherpesvirus Macacine 1 (Herpesvirus simiae, virusul Herpes B), Henipavirus Hendra, Henipavirus Nipah, virusul Mammarena Whitewater Arroyo, virusul bolii Louping, virusul Powassan, virusul Negishi, virusul Wesselsbron, virusul febrei Nil de Vest, virusul Monkeypox, virusul T limfotropic 2 primate (virus celule T limfotropice umane, tip 2), virusul Cabassou, virusul Chikungunya, virusul Everglades, virusul Mayaro, virusul Ndumu, virusul Tonate

  BOLI PARAZITARE

  Amibiază

  Entamoeba histolitica

  Toxoplasmoză

  Toxoplasma gondii

  Echinococoză

  Echinococcus

  Schistosomiază

  Schistosoma

  Echinococoză chistică

  Echinococcus granulosus

  Echinococoză alveolară

  Echinococcus multilocularis

  Echinococoza unichistică neotropicală

  Echinococcus oligarthrus

  Echinococoza unichistică neotropicală

  Echinococcus vogeli

  Leishmanioză

  Leishmania braziliensis, Leishmania donovani, Leishmania guyanensis (Viannia guyanensis), Leishmania infantum (Leishmania chagasi), Leishmania panamensis (Viannia panamensis)

  Meningoencefalită

  Naegleria fowleri

  Cisticercoza

  Taenia solium

  Tripanosomiaza africană (boala somnului)

  Trypanosoma brucei rhodesiense

  Boala Chagas

  Trypanosoma cruzi

  INFECȚII FUNGICE (MICOZE)

  Aspergiloză

  Aspergillus

  Coccidioză

  Coccidioides immitis

  Histoplasmoză

  Histoplasma capsulatum

  Sporotricoză

  Sporothrix schenkii

  Alte infecții fungice

  Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis), Blastomyces gilchristii, Coccidioides posadasii, Histoplasma capsulatum var. Farciminosum, Histoplasma duboisii

  BOLI PRIONICE

  Boala Creutzfeldt-Jakob

  Agentul bolii Creutzfeldt-Jakob și variante ale agentului bolii Creutzfeldt-Jakob

  Encelopatia spongiformă bovină

  Agent al encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) și al altor EST legate de animale

  Boala Gerstmann-Straussler-Scheinker

  Agent al sindromului Gerstmann-Straussler-Scheinker

  Boala Kuru

  Agent al Kuru

  Boli infecțioase și parazitare, inclusiv tropicale, reacții alergice și toxice, complicații produse de agenți biologici nemenționați anterior

  Agenți biologici, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici în muncă, cu modificările și completările ulterioare

  **Agenți biologici.
  15. Boli profesionale produse de agenți chimici

  Boala profesională

  Factor de risc profesional***

  Intoxicații acute, subacute și cronice profesionale, complicațiile și sechelele lor

  Acid azotic

  Acid cianhidric și compuși

  Acid sulfuric

  Acizi organici

  Acrilonitril

  Alcool butilic (butanol)

  Alcool izopropilic (izopropanol)

  Alcool metilic (metanol)

  Amine alifatice

  Amine alifatice halogenate

  Amoniac

  Antimoniu (stibiu) și compuși

  Arsen și compuși

  Benzen sau omologi ai acestuia (omologii benzenului sunt definiți prin formula: CnH2n-6)

  Benzochinone

  Beriliu și compuși

  Bitum

  Brom

  1,4-Butandiol

  Cadmiu și compuși

  Carbazol și compuși

  Cetone: acetonă, cloracetonă, bromacetonă, hexafluoracetonă, metil etil cetonă, metil n-butil cetonă, metil izobutil cetonă, diacetonă alcool, oxid metil izoftalic, 2-metilciclohexanonă

  Cianuri și compuși

  Clor

  Crom și compuși

  Cupru și compuși

  Derivați halogenați, fenolici, nitriți, nitrați sau sulfonați ai hidrazinelor

  Dietilen glicol

  Disulfură de carbon

  Esteri organofosforici

  Esterii acidului azotic

  Eteri: metil eter, etil eter, izopropil eter, vinil eter, diclorizopropil eter, guaiacol, metil eter și etil eter ai etilenglicolului

  Etilen glicol

  Fenoli halogenați

  Fenoli sau omologi

  Fluor și compuși

  Formaldehidă

  Fosfor și compuși

  Fosgen (oxiclorură de carbon)

  Funingine, negru de fum

  Gaz, petrol lampant

  Gudroane

  n-Hexan

  Hidrazine

  Hidrocarburi alifatice derivate din benzină (solvent nafta) sau petrol

  Hidrocarburi alifatice halogenate

  Hidrocarburi aromatice (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice = HPA)

  Hidrocarburi aromatice halogenate

  Hidrogen sulfurat

  Iod

  Izocianați

  Mangan și compuși

  Mercur și compuși

  Monoxid de carbon

  Naftalen (naftalină) sau omologi ai ei (omologul ei este definit prin formula: CnH2n-12)

  Naftoli halogenați

  Naftoli sau omologi

  Nichel și compuși

  Nitro- și aminoderivați ai benzenului sau ai omologilor acestuia

  Nitroderivați ai glicolilor și ai glicerolului

  Nitroderivați alifatici

  Nitrofenoli și omologi

  Nitroglicerină

  Osmiu și compuși

  Oxizi alchilarilici halogenați

  Oxizi de azot

  Oxizi de sulf

  Parafină

  Pesticide

  Platină

  Plumb și compuși

  Produse petroliere

  Produși de distilare a cărbunelui

  Seleniu și compuși

  Smoală

  Solvenți organici

  Staniu

  Sulfonați alchilarilici halogenați

  Taliu și compuși

  Uleiuri minerale

  Vanadiu și compuși

  Vinilbenzen (=stiren) și divinilbenzen

  Zinc

  Alți agenți nemenționați anterior (conform Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, republicată), dacă se stabilește legătura de cauzalitate între expunere și boală, documentată cu date de literatură științifică

  ***Agenți chimici.

  NOTĂ:
  Tabelul cu bolile profesionale cu declarare obligatorie va fi revizuit periodic și va rămâne deschis și pentru alte boli pentru care se face dovada relației noxă/suprasolicitare profesională - boală profesională.


  Anexa nr. 6

  (Anexa nr. 23 la normele metodologice)
  TABEL
  cu bolile legate de profesie

  Boala legată de profesieFactor de risc profesional
  Hipertensiune arterialăZgomot, vibrații, temperatură și radiații calorice crescute, suprasolicitare neuropsihică
  Boală cardiacă ischemicăSuprasolicitări fizice și neuropsihice crescute
  Afecțiuni respiratorii cronice nespecificePulberi, gaze iritante
  Afecțiuni digestiveTemperatură crescută, zgomot, noxe chimice
  Afecțiuni musculo-scheletice (lombalgii, cervico-scapulalgii și altele)Microclimat nefavorabil, vibrații, efort fizic crescut, postură incomodă, traumatism mecanic
  Tulburări psihiceZgomot, vibrații, noxe chimice, suprasolicitare neuropsihică


  Anexa nr. 7

  (Anexa nr. 27 la normele metodologice)
  Conține ....... pagini
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  Subsemnatul/Subsemnata, ................................ fiul (fiica) lui ............................ și al(a) ........................, născut(a) în localitatea ..........................., județul ........................., la data de ................., cu domiciliul stabil în județul ......................., localitatea .............................., str. ................................ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ....., sectorul ............, posesor/posesoare al/a Bl/CI seria .........nr. ............... eliberat(ă) la data de ....................., CNP ................................, în calitate de reprezentant*** al: angajatorului: .........., cu sediul în: județul .....…., localitatea ........., str. .... nr. ….., bl. …., ap. …., sc. …., sectorul ......, număr din registrul comerțului: J...../...../..., forma de proprietate: ......,
  activitatea preponderentă (codul și denumirea clasei CAEN): .......-.................., codul de identificare fiscală: ................................,
  declar în deplină cunoștință și pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile și sancțiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, următoarele:1. Angajatorul străin la care a avut loc evenimentul: ......................................2. Data, ora și locul unde a avut loc evenimentul: ..............................3. Când ați luat cunoștință de producerea evenimentului și de la cine: ...............................................4. Evenimentul a fost comunicat autorităților din țara în care a avut loc
  DA [ ] NU [ ]
  Dacă răspunsul este „DA“, se va preciza cărei autorități și de către cine a fost făcut anunțul:
  .......................................................................................
  5. Scurtă descriere a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul:
  .........................................................................................
  .............................................................................................
  ..........................................................................................
  6. Nominalizați martorii sau persoanele care pot contribui la elucidarea împrejurărilor evenimentului:
  .............................................................................................
  7. Menționați care sunt persoanele nominalizate la pct. 6 care nu se pot prezenta pentru declarații în fața comisiei numite pentru cercetarea evenimentului****
  ............................................................................................
  8. Autoritățile (servicii medicale, poliție, inspecții, alte autorități) din țara în care a avut loc evenimentul v-au înmânat documente cu privire la acesta
  DA [ ] NU [ ]

  Dacă răspunsul este „DA“, se vor preciza documentele și se vor anexa.9. Dețineți formularul „A1“ pentru victimă/victime
  DA [ ] - dacă bifați „DA“, anexați formularul/formularele.
  NU [ ] - dacă bifați „NU“, contactați instituția competentă din România în vederea obținerii acestuia.

  Dau prezenta declarație în vederea declarării accidentului de muncă pentru numitul/numiții:
  ......................................................................................

  Anexez la prezenta următoarele documente*:
  .............................................................................................
  ............................................................................................
  ..........................................................................................

  Data: .......................................
  Semnătura**
  ..........................................

  NOTĂ:
  Dacă declarația va avea mai multe pagini, semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spațiile și filele albe vor fi barate.
  Art. 326 din Codul penal prevede:(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

  * Toate documentele redactate în altă limbă vor fi prezentate și traduse de traducător autorizat.
  ** Semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spațiile și filele albe vor fi barate.
  *** Se anexează documentul care confirmă calitatea de reprezentat al angajatorului.
  **** Se anexează declarațiile pe propria răspundere, în calitate de martori, date de aceste persoane conform modelului prevăzut în anexa nr. 28 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările și completările ulterioare.


  Anexa nr. 8

  (Anexa nr. 28 la normele metodologice)
  Conține ........ pagini
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE ÎN CALITATE DE MARTOR

  Subsemnatul/Subsemnata, ..................... fiul (fiica) lui ............................ și al (a) ........................, născut(ă) în localitatea ..........................., județul ........................., la data de ................., cu domiciliul stabil în județul ............................., localitatea ..................................., str. .................................... nr. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......., sectorul ............, posesor/posesoare al/a Bl/CI seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) la data de ....................., de profesie ......................., angajat(ă) la ...................... din data de .........................., în funcția ......................., cu privire la evenimentul din data de ......................, ora ..............., ce a avut loc la ................................, la locul de muncă ................................... situat ................................, și în care au fost implicați numiții: ................................... declar în deplină cunoștință și pe propria răspundere, cunoscând dispozițiile și sancțiunile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la falsul în declarații, următoarele:
  ..........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ...........................................................................
  ..............................................................................

  Au intervenit autoritățile (servicii medicale, poliție, inspecții, alte autorități) din tara în care a avut loc evenimentul la locul producerii acestuia
  DA [ ] NU [ ]
  Dacă răspundeți DA, precizați ce autorități:
  Data
  Semnătura
  NOTĂ:
  Dacă declarația va avea mai multe pagini, semnătura se va pune pe fiecare pagină. Paginile se vor numerota. Spațiile și filele albe vor fi barate.
  Art. 326 din Codul penal prevede:(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.


  Anexa nr. 9

  (Anexa nr. 29 la normele metodologice)
  Către: Inspectoratul Teritorial de Muncă .....................
  Nr. ............./..................
  INFORMARE
  privind producerea în afara granițelor țării a unui eveniment considerat accident de muncă,
  conform legislației din statul în care s-a produs și în care a fost implicat lucrătorul unui angajator român

  Vă comunicăm faptul că în data de ......................, instituția ........ (denumire)...... din .......(statul)........ a solicitat Casei Județene de Pensii ......................../Casei de Pensii a Municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială/acordurilor internaționale în domeniul securității sociale, certificarea dreptului la prestații în natură pentru domnul/doamna ....................., cu domiciliul în județul ................................., localitatea ......................, str. ................... nr. ...., sc. ....., et. ....., ap. ..., sectorul ......., CNP ...................., angajat/ă la ....................., cu sediul în județul ......................................., localitatea ........................................, str. .................... nr. ...., sc. ..., et. ...., ap. ..., sectorul ........., CUI ..............................., ca urmare a evenimentului produs la data de ..................., considerat accident de muncă, conform legislației din ........(statul)........... .
  Ca urmare a acestui eveniment, domnul/doamna ...................................... a suferit următoarele leziuni^1:– – – – 
  și a beneficiat de prestații medicale în ..........(statul)........ în data de/în perioada .............................. .
  Prezenta informare este transmisă inspectoratului teritorial de muncă în vederea aplicării prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
  Casa Județeană de Pensii ..................................
  Semnătura/Ștampila ..............................
  Data ...................................
  ^1 Documentul medical primit din statul unde s-a produs evenimentul se anexează, după caz.

  ------