ORDIN nr. 4.160 din 28 decembrie 2017privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele"
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 8 ianuarie 2018
  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 716.036 din 27.12.2017,
  în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit“ și 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 1, formularul 101 „Declarație privind impozitul pe profit“, cod. 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.2. Anexa nr. 2, formularul 120 „Decont privind accizele“, cod. 14.13.01.03, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.3. Anexa nr. 3 „Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04“, se modifică și se completează după cum urmează:
  a) La capitolul II „Completarea declarației“, textul de la punctul 1 „Perioada de raportare“ se modifică și va avea următorul cuprins:1. Perioada de raportare
  În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2017).
  Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.
  Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.
  Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.
  Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:– perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor încep, în cursul anului, să desfășoare activități de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau în cazul în care se realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv și sfârșitul anului de raportare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07.17-31.12.17). Microîntreprinderile existente care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal, pentru care datorează impozit pe profit;– perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (5^1) și alin. (5^2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;– perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  b) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 2 „Secțiunea A «Date de identificare a contribuabilului/ plătitorului»“, după al doilea paragraf se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
  În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală a entității care și-a încetat existența.

  c) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 42.2.1 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
  Rândul 42.2.2 - se înscrie suma ce reprezintă scutirea de impozit pe profit, în conformitate cu prevederile art. 22^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

  d) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Rândul 46 - se înscrie suma ce reprezintă reducerea de 5% a impozitului pe profit, calculată conform Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.

  e) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, textul prevăzut pentru instrucțiunile de la rândul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:
  Rândul 47 - se înscrie suma reprezentând diferența de impozit pe profit stabilită de organele de inspecție fiscală pentru anul fiscal de raportare și care se regăsește în indicatorii din formular.

  f) La capitolul II „Completarea declarației“, la punctul 3 „Secțiunea B «Date privind impozitul pe profit»“, după instrucțiunile de la rândul 47 se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
  Rândul 48 - se înscriu, pentru anul de raportare, după caz, sumele reprezentând impozit pe profit sau plăți anticipate în contul impozitului pe profit, declarate trimestrial prin formularul 100. În cazul persoanelor juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, cu care este încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informații, respectiv rezidente într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri, care optează pentru regularizarea impozitului plătit în România, potrivit art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, se înscrie impozitul reținut la sursă de către plătitorul de venit, care constituie plată anticipată în contul impozitului pe profit.
  4. În anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03“, la capitolul II „Completarea decontului“, secțiunea A «Date de identificare a contribuabilului/plătitorului»“, după al doilea paragraf se introduce un nou text, cu următorul cuprins:
  În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/ entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală a succesorului în rubrica din formular prevăzută în acest scop. La rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care șia încetat existența.


  Articolul II

  Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2017.


  Articolul III

   Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul IV

  Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul V

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu


  București, 28 decembrie 2017.
  Nr. 4.160.

  Anexa nr. 1


  Anexa nr. 2

  ----