HOTĂRÂRE nr. 1.609 din 4 decembrie 2008 privind înființarea Agenției de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 decembrie 2008
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se înființează Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, denumită în continuare Agenția, ca instituție publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, prin reorganizarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", care se desființează.(2) Sediul Agenției este în municipiul București, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.(3) Agenția administrează Rețeaua națională de informatică pentru educație și cercetare, definită în plan european prin sintagma NREN (Național Research and Education Network), denumită în continuare Rețea.


  Articolul 2

  Obiectul de activitate al Agenției îl constituie administrarea, operarea și dezvoltarea Rețelei, precum și cercetarea științifică în domeniul rețelelor de comunicații.


  Articolul 3

  La Rețea se pot conecta următoarele tipuri de entități:
  a) unități și instituții publice subordonate Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului;
  b) unități și instituții de cercetare-dezvoltare acreditate și definite conform art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
  c) unități și instituții de cercetare-dezvoltare atestate și definite conform art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru activitatea de cercetare-dezvoltare;
  d) unități și instituții de educație de toate gradele, atestate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;
  e) clinici și spitale universitare atestate de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Ministerul Sănătății Publice, potrivit prevederilor Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  f) biblioteci, muzee și instituții publice de cultură subordonate sau în coordonarea Ministerului Culturii și Cultelor.


  Articolul 4

  Agenția are următoarele atribuții principale:
  a) asigură administrarea și operarea Rețelei și a conexiunilor internaționale ale acesteia în scopul interconectării rețelelor de comunicații ale unităților și instituțiilor conectate la Rețea;
  b) desfășoară activitate de cercetare științifică, participă la proiecte de cercetare științifică europene, naționale, regionale și locale în calitate de administrator și operator al Rețelei;
  c) elaborează și pune în aplicare proiecte de dezvoltare și modernizare a Rețelei naționale de informatică, precum și proiecte pentru introducerea de noi servicii în acord cu cerințele comunității de cercetare, educație și academice din România și a obligațiilor asumate în cadrul parteneriatelor în domeniu din care România face parte;
  d) îndeplinește toate atribuțiile specifice stabilite în plan național și european în calitate de Rețea națională de informatică pentru educație și cercetare (NREN - Național Research and Education Network);
  e) oferă asistență tehnică și consultanță în domeniul comunicațiilor de date instituțiilor conectate la Rețea, prin contracte de consultanță sau de expertiză;
  f) realizează alte atribuții specifice domeniului de activitate stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Agenției de către Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică.


  Articolul 5
  (1) Structura organizatorică a Agenției este formată din aparatul central, cu sediul în municipiul București, str. Mendeleev nr. 21-25, și 4 unități fără personalitate juridică în București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Conducerea Agenției este asigurată de un director general, un director tehnic și 4 șefi ai unităților fără personalitate juridică.(3) Numirea directorului general al Agenției se face prin ordin al ministrului educației, cercetării și inovării, pe baza rezultatelor concursului organizat în condițiile legii. Directorul general al Agenției numește directorul tehnic și șefii unităților fără personalitate juridică, în condițiile legii.
  ------------
  Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de alin. (2) al art. 20 din HOTĂRÂREA nr. 51 din 29 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 3 februarie 2009.


  Articolul 6
  (1) Operarea și administrarea Rețelei se realizează astfel:
  a) la nivel internațional și național, prin Nodul de comunicații național care va asigura conexiunile internaționale și conexiunile cu nodurile operaționale ale rețelei;
  b) la nivel zonal, prin nodurile operaționale ale rețelei care vor opera conexiunile dintre acestea și nodurile județene;
  c) la nivel județean, prin nodurile județene care vor asigura conexiunile la nivelul fiecărui județ cu unitățile și instituțiile de cercetare și de educație.
  (2) Nodurile de comunicații funcționează astfel:
  a) Nodul național, în str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, sectorul 1, București, România;
  b) nodurile operaționale funcționează în spațiile universităților, potrivit anexei, și sunt subordonate unităților fără personalitate juridică, conform deciziei conducerii Agenției;
  c) locația nodurilor județene și subordonarea acestora la unitățile fără personalitate juridică va fi stabilită de conducerea Agenției.
  (3) Nodul național și nodurile operaționale pot realiza interconectări cu alte rețele de comunicații în vederea minimizării traficului pe magistralele proprii.


  Articolul 7
  (1) Finanțarea Agenției se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.(2) Veniturile proprii provin din activități de consultanță, tarife pentru servicii prestate instituțiilor conectate la Rețea, venituri din activități de cercetare-dezvoltare, donații, sponsorizări și din alte venituri, dobândite în condițiile legii.


  Articolul 8
  (1) Agenția funcționează cu un număr maxim de 20 de posturi, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.
  (la 25-08-2010, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 830 din 4 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 602 din 25 august 2010 )
  (2) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit reglementărilor legale în vigoare aplicabile personalului bugetar din administrația publică centrală și serviciilor descentralizate ale acesteia.(3) Statul de funcții, structura organizatorică și Regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică.


  Articolul 9
  (1) Agenția este succesoarea în drepturi și obligații a Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", aceasta dobândind inclusiv drepturile de membru în organizații internaționale și dreptul de folosire a numelui rețelei de comunicații "Roedunet".(2) Personalul existent la data reorganizării Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" este preluat de către Agenție, în condițiile prevăzute de lege.(3) Patrimoniul Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet" se preia de Agenție, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situațiilor financiare încheiate la data de 30 septembrie și datelor din evidența contabilă aferentă exercițiului financiar pe anul 2008.


  Articolul 10

  La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare - Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat


  Articolul 11

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 515/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date "Roedunet", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 27 august 1998, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației, cercetării și tineretului,
  Anton Anton
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Karoly Borbely
  Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 4 decembrie 2008.
  Nr. 1.609.

  Anexa

  Adresele unde funcționează unitățile fără
  personalitate juridică și nodurile operaționale ale Agenției

  1. Unitatea fără personalitate juridică București și Nodul operațional București: Universitatea "Politehnica" București, Spl. Independenței nr. 313, corp R, camera R506, R507, sectorul 6, 060042, București
  2. Unitatea fără personalitate juridică Iași și Nodul operațional Iași: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, bd. Carol I nr. 11, corp A, camera 167-169, 700506, Iași
  3. Unitatea fără personalitate juridică Cluj și Nodul operațional Cluj-Napoca: Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 26-28, camera 22, 400027, Cluj-Napoca
  4. Unitatea fără personalitate juridică Timișoara și Nodul operațional Timișoara: Universitatea Tehnică din Timișoara, str. Vasile Pârvan nr. 2, corp B, camera 521, cod. 300223, Timișoara
  5. Nodul operațional Galați: Universitatea "Dunărea de Jos" Galați, Str. Științei nr. 2, corp Y, camera 010, 800146, Galați
  6. Nodul operațional Târgu Mureș: Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureș, str. Nicolae Iorga nr. 1, camera 204, 540088, Târgu Mureș
  7. Nodul operațional Craiova: Universitatea din Craiova, bd. Decebal nr. 107, camera 308, 200440, Craiova.
  -------------