ORDIN nr. 3.470 din 24 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 7 ianuarie 2020
  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) și (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Neplata tarifului corespunzător sau tarifarea incompletă a serviciilor solicitate se soluționează prin respingerea cererii.2. La articolul 2, alineatul (5) se abrogă.3. La articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse o singură dată, în limita cererii inițiale cu privire la obiectul și serviciul solicitate, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării respingerii cererii, și cu plata unui tarif suplimentar de 60 lei, după expirarea acestui termen. În cazul cererilor respinse conform alin. (4), dovada plății diferenței de tarif se va atașa cererii în momentul redepunerii.4. La articolul (4), alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta de îndată, în regim de urgență, dar nu mai târziu de 1/3 din termenul de eliberare, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile.
  5. La articolul 4, alineatele (5) și (6) se abrogă.6. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Tariful pentru cererile care au ca obiect imobile situate pe raza teritorială a aceluiași oficiu de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) se poate achita fie printr-un document de încasare distinct, anexat fiecărei cereri, fie printr-un singur document de încasare, care se anexează în original uneia dintre cereri. Pentru celelalte cereri se anexează copia documentului de plată și se face mențiune cu privire la numărul dosarului la care s-a depus documentul în original.(2) Pentru cererile privind actele juridice care au ca obiect mai multe bunuri imobile ce sunt situate pe raza teritorială a mai multor OCPI-uri, tariful se poate achita printr-un singur document de încasare numai pentru imobilele situate în aria teritorială a aceluiași OCPI.
  7. La articolul 8, alineatul (10) se abrogă.8. În anexă, la grupa de servicii „Informare“, la codul 2.7.7, în coloana „Referințe“ se introduc următoarele:
  Nota ^20) + Nota ^22)
  9. În anexă, la grupa de servicii „Autorizare“, codul 4.1.2, în coloana „Referințe“, nota^18) se modifică și va avea următorul cuprins:
  Nota ^23)
  10. În anexă, după nota ^21) se introduc două noi note de subsol, notele^22) și ^23), cu următorul cuprins:
  ^22) Extrasul de plan cadastral se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care imobilul pentru care se solicită extrasul nu are geometrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară la momentul înregistrării cererii.
  ^23) Se aplică și pentru recunoașterea autorizării persoanelor juridice străine.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu

  București, 24 decembrie 2019.
  Nr. 3.470.
  ----