NORME METODOLOGICE din 27 septembrie 2006
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 4 octombrie 2006
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, familiile şi persoanele singure care locuiesc în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.


  Articolul 2

  Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
  a) cetăţenii străini, pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii;
  b) cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o altă formă de protecţie umanitară prevăzută de lege;
  c) apatrizii care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legii.


  Capitolul II Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 3

  (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termică furnizată în sistem centralizat, beneficiază, în condiţiile prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii la energie termică, indiferent de modul de facturare pentru care acestea au optat.
  (2) În sensul prevederilor alin. (1), ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat se acordă numai pentru energia termică consumată în scopul încălzirii locuinţei şi nu include energia termică consumată în scopul preparării apei calde menajere.


  Articolul 4

  În situaţia persoanei singure, compensarea suplimentară prevăzută la art. 5 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă se acordă după cum urmează:
  a) în proporţie de 100% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează până la 125 lei;
  b) în proporţie de 90% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 125 lei şi 170 lei;
  c) în proporţie de 80% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 170 lei şi 210 lei;
  d) în proporţie de 70% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 210 lei şi 250 lei;
  e) în proporţie de 60% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 250 lei şi 290 lei;
  f) în proporţie de 50% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 290 lei şi 345 lei;
  g) în proporţie de 40% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 345 lei şi 390 lei;
  h) în proporţie de 30% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 390 lei şi 440 lei;
  i) în proporţie de 20% în situaţia în care venitul net lunar al persoanei singure se situează între 440 lei şi 500 lei.


  Articolul 5

  Pentru familiile şi persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, procentul de compensare este cel prevăzut la art. 5 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 6

  În sensul prevederilor art. 5 alin. (8) din ordonanţa de urgenţă, valoarea efectivă a ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei se calculează lunar de către furnizor, după cum urmează:
  Ajutor efectiv = C(p) x C(id) x P(l),
  unde:
  - C(p) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;
  - C(id) reprezintă consumul defalcat de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
  - P(l) reprezintă preţul local al energiei termice facturate populaţiei de către furnizor.


  Articolul 7

  (1) Ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 6 nu poate depăşi, pe toată perioada sezonului rece, ajutorul maxim lunar stabilit de către primar în condiţiile art. 16^2 alin. (1) şi (4) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Ajutorul maxim lunar stabilit de primar se calculează astfel:
  Ajutor maxim lunar = C(p) x C(max.I.) x P(Ir),
  unde:
  - C(p) reprezintă compensarea procentuală prevăzută la art. 5 alin. (2) şi (4) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 4;
  - C(max.I.) reprezintă consumul maxim lunar stabilit pe tip de apartament şi în funcţie de zona de temperatură, prevăzut în anexa nr. 1 la ordonanţa de urgenţă;
  - P(Ir) reprezintă preţul local de referinţă.
  (3) Ajutorul maxim calculat în condiţiile alin. (2) se stabileşte o singură dată, prin dispoziţie a primarului, la începutul sezonului rece şi este acelaşi pentru fiecare lună din sezonul rece.


  Articolul 8

  (1) Preţul local de referinţă va fi stabilit şi transmis primăriilor de autorităţile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, până la data de 1 octombrie a fiecărui an.
  (2) Consiliile locale stabilesc, prin hotărâre, preţul local al energiei termice facturate populaţiei conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006.
  (3) În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, în care nu se stabileşte de către autorităţile de reglementare competente preţul local de referinţă, primăriile au obligaţia să aprobe pentru furnizori preţul local al energiei termice facturate populaţiei.


  Articolul 9

  Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei, peste cele stabilite în condiţiile art. 5 din ordonanţa de urgenţă şi ale art. 4, prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.


  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat


  Articolul 10

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi numărul de camere aferent locuinţei.
  (2) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de energie termică, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 11

  (1) La stabilirea numărului de camere prevăzut în anexa nr. 1 pct. II lit. C la prezentele norme metodologice, solicitantul va ţine cont de suprafaţa locuibilă, respectiv suprafaţa desfăşurată a încăperilor de locuit, care cuprinde dormitoarele şi camera de zi, potrivit notei de la lit. B din anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Ajutorul maxim calculat în condiţiile art. 7 alin. (2) se va stabili în funcţie de consumul maxim lunar prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.


  Articolul 12

  La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.


  Articolul 13

  (1) Furnizorii de energie termică transmit formularele titularilor de contract, şi anume consumatorilor individuali şi asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă depun individual, prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau prin furnizorii de energie termică, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 1 din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 14

  (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, care conţin compensarea procentuală stabilită în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi valoarea ajutorului maxim lunar.
  (2) Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, direct sau prin intermediul furnizorilor ori al asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică este prevăzut în anexa nr. 2a.
  (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii vor comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3a.


  Articolul 15

  În aplicarea prevederilor art. 16^2 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea procentuală şi valoarea maximă calculată a ajutorului stabilit potrivit art. 7 alin. (2), în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4a.


  Articolul 16

  (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de energie termică.
  (2) Prin consumul general de energie termică prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.
  (3) În situaţia în care la branşamentul unde se realizează citirea sunt racordaţi mai mulţi titulari de contract, defalcarea consumului general de energie termică se face în funcţie de reglementările legale în vigoare.
  (4) La stabilirea consumului general de energie termică prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5a.
  (5) În situaţia asociaţiilor de proprietari/chiriaşi în care există modalitatea de stabilire a consumului de energie termică, furnizată în sistem centralizat, pe bază de repartitoare montate de prestatorii autorizaţi de către autorităţile de reglementare, citirea şi repartizarea consumului general de energie termică pe consumatori individuali se vor realiza pe baza unor contracte încheiate, în condiţiile legii, de asociaţiile de proprietari/chiriaşi cu aceşti prestatori, cu respectarea termenelor prevăzute de ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 17

  (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 16 alin. (4), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de energie termică pe consumatori individuali.
  (2) Modalitatea de defalcare a consumului general de energie termică pe consumatori individuali se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Atât consumul general de energie termică, cât şi cel defalcat pe consumatori individuali vor fi determinate în gigacalorii şi exprimate cu 6 zecimale.
  (4) În termenul prevăzut la art. 16^4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de energie termică situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei.
  (5) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a.


  Articolul 18

  Pe baza consumului defalcat prevăzut la art. 17, furnizorul calculează cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, astfel:
  a) la nivelul ajutorului efectiv calculat potrivit prevederilor art. 6, dacă valoarea acestuia este mai mică sau egală cu cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar, potrivit prevederilor art. 7 alin. (2);
  b) la nivelul ajutorului maxim calculat potrivit art. 7 alin. (2), dacă valoarea ajutorului efectiv este mai mare decât cuantumul ajutorului maxim stabilit de primar.


  Articolul 19

  (1) Furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de energie termică şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei calculat în condiţiile art. 18.
  (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorul de energie termică întocmeşte situaţia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a.
  (3) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general de energie termică şi suma totală a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, prevăzute la coloana 10 din anexa nr. 7a.
  (4) Factura prevăzută la alin. (3) va fi însoţită de situaţia centralizatoare întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7a.
  (5) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică în tabelul cu cheltuielile de întreţinere.


  Articolul 20

  (1) Situaţiile centralizatoare prevăzute la art. 19 alin. (2) şi (4) reprezintă documente de plată, se întocmesc de către furnizor şi se transmit primarilor pentru certificare.
  (2) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit exemplarul original direcţiilor teritoriale, pe baza căruia acestea achită la furnizori sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică.


  Capitolul III Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 21

  Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor lunar pentru încălzirea locuinţei pe perioada sezonului rece în cuantumurile şi în funcţie de veniturile nete medii lunare pe membru de familie, prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 22

  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se acordă în cuantumurile stabilite la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, dar nu mai mult decât valoarea facturii individuale sau, după caz, a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale consumată lunar în perioada sezonului rece.


  Articolul 23

  Consiliile locale pot aproba din bugetele proprii ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste nivelul celor stabilite în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, prin majorări cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri.


  Secţiunea a 2-a Modul de stabilire şi acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


  Articolul 24

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza cererii titularilor, însoţită de declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia.
  (2) Formularele conţinând cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt transmise de către primării furnizorilor de gaze naturale, cu respectarea termenului prevăzut la art. 15 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.
  (3) Formularul conţinând cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se completează de către persoanele care îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 25

  La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, potrivit pct. II lit. B din anexa nr. 1.


  Articolul 26

  (1) Furnizorii de gaze naturale transmit formularele titularilor de contract, consumatori individuali şi asociaţii de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 septembrie a fiecărui an.
  (2) Familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă depun individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi cererile şi declaraţiile pe propria răspundere la primăria comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă, cu respectarea termenului prevăzut la art. 16^1 din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 27

  (1) Pe baza cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere completate de către familiile şi persoanele singure care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţă, primarii emit dispoziţii privind acordarea ajutorului, care prevăd cuantumul acestuia calculat în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure.
  (2) Dispoziţiile primarilor prevăzute la alin. (1) se transmit direct titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sau prin intermediul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, precum şi, în copie, direcţiilor teritoriale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Modelul dispoziţiei pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale este prevăzut în anexa nr. 2b.
  (3) În termenul prevăzut la alin. (2) primarii comunică solicitanţilor care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei dispoziţia privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3b.


  Articolul 28

  (1) În cazul modificărilor prevăzute la art. 16^3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, comunicarea acestora se va face prin depunerea unei noi declaraţii pe propria răspundere, potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) primarii emit noi dispoziţii pe care le transmit titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, în termen de 5 zile de la data emiterii, potrivit prevederilor art. 16^3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă.


  Articolul 29

  În aplicarea prevederilor art. 16^2 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă, primarii au obligaţia de a transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/chiriaşi şi direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale stabilit în condiţiile art. 6 din ordonanţa de urgenţă, în scris şi în format electronic, conform anexei nr. 4b.


  Articolul 30

  (1) Lunar, până la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de gaze naturale împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/chiriaşi, după caz, stabilesc consumul general de gaze naturale.
  (2) Prin consumul general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se înţelege consumul contorizat la data citirii ce urmează să fie facturat.
  (3) La stabilirea consumului general de gaze naturale prevăzut la alin. (1) se încheie un proces-verbal constatator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5b.


  Articolul 31

  (1) Pe baza datelor cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 30 alin. (3), asociaţia de proprietari/chiriaşi defalcă consumul general de gaze naturale pe consumatori individuali, beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (2) În termenul prevăzut la art. 16^4 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, asociaţia de proprietari/chiriaşi transmite furnizorilor de gaze naturale situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (3) Situaţia centralizatoare cuprinzând consumurile defalcate de asociaţia de proprietari/chiriaşi pe beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b.
  (4) Pe baza consumului defalcat prevăzut la alin. (1), furnizorul stabileşte cuantumul ajutorului efectiv, după cum urmează:
  a) la nivelul cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel;
  b) la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.


  Articolul 32

  (1) În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriaşi, furnizorii de gaze naturale transmit lunar factura reprezentând valoarea consumului general de gaze naturale la nivel de asociaţie şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului general şi suma totală a ajutoarelor efective pentru încălzirea locuinţei prevăzută la coloana 8 din anexa nr. 7b.
  (2) Factura prevăzută la alin. (1) este însoţită de un borderou întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b.
  (3) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 16^8 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.
  (4) Asociaţia de proprietari/chiriaşi are obligaţia de a evidenţia lunar ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale în tabelul cu cheltuieli de întreţinere.


  Articolul 33

  (1) Furnizorii de gaze naturale transmit lunar consumatorilor individuali, titulari de contracte, factura reprezentând consumul de gaze naturale şi, după caz, suma de plată calculată ca diferenţă între valoarea consumului şi ajutorul efectiv calculat în condiţiile art. 31 alin. (4).
  (2) Pe baza facturilor prevăzute la alin. (1), furnizorii de gaze naturale întocmesc borderoul cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi ajutoarele efective calculate pentru aceştia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7b.
  (3) Lunar, până la data de 15 a lunii, după certificare, primarii transmit direcţiilor teritoriale exemplarul original al documentului de plată prevăzut la art. 16^8 din ordonanţa de urgenţă, pe baza căruia acestea achită sumele reprezentând ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale.


  Capitolul IV Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri


  Articolul 34

  (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă beneficiarilor de ajutor social stabilit în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei, stabilit în condiţiile art. 16^11-16^13 din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură dată pentru toată perioada sezonului rece.


  Articolul 35

  În cazul în care mai multe familii şi persoane singure beneficiare de ajutor social locuiesc împreună, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă pentru fiecare dintre acestea.


  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 36

  Direcţiile teritoriale, pe baza situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 20, respectiv a borderourilor prevăzute la art. 32 alin. (2) şi art. 33 alin. (2), solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni, creditele bugetare corespunzătoare ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei.


  Articolul 37

  Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei transmite Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 23 a fiecărei luni, documentaţia pentru deschiderea de credite bugetare.


  Articolul 38

  În baza creditelor bugetare deschise de Ministerul Finanţelor Publice, direcţiile teritoriale virează, până la sfârşitul lunii, sumele alocate cu titlu de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ, escrow, deschise de către producătorii şi distribuitorii de energie termică sau gaze naturale.


  Articolul 39

  În aplicarea prevederilor art. 16^17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, primarii transmit, la solicitarea direcţiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 8a-8c.


  Articolul 40

  Pe baza rapoartelor prevăzute la art. 39, direcţiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei până la data de 25 a fiecărei luni.


  Articolul 41

  Până la data de 31 mai, potrivit prevederilor art. 16^17 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, furnizorii şi primarii au obligaţia de a pune la dispoziţie direcţiilor teritoriale date şi informaţii sintetice solicitate de acestea cu privire la numărul de beneficiari de ajutor pentru încălzirea locuinţei în funcţie de venituri, numărul de persoane din familie, sistemul de încălzire utilizat, modul de facturare a energiei termice, precum şi cheltuielile cu încălzirea locuinţei şi gradul de acoperire a acestora prin acordarea ajutoarelor.


  Articolul 42

  În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Administraţiei şi Internelor pot emite precizări sau instrucţiuni care se aprobă prin ordin comun.


  Articolul 43

  Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a/1-8a/3, 8b şi 8c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  la Normele metodologice

                                      CERERE
                                        şi
                         DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
                pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

                 Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/
                         sectorului municipiului Bucureşti
                            ___________________________


    I. Subsemnatul,

    Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Adresa: Str. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Nr. |_|_|_|_|_| Sc. |_|_| Ap. |_|_|_| Sector |_|_|

    Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Judeţul |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Actul de identitate*1) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|

    Eliberat de sectia de politie |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    va rog să-mi aprobati acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

    Mentionez ca utilizez pentru încălzirea locuinţei*2):

    Energie termica în sistem |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
    centralizat

    Codul titularului de contract |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Gaze naturale |_| Denumire furnizor |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Cod client nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    Modul de facturare a energiei termice*3):
    a) facturarea şi plata în transe lunare egale pe perioada unui an |_|

    b) facturarea şi plata în transe lunare egale, stabilite diferentiat
       în perioada sezonului rece şi în restul anului |_|

    c) facturarea şi plata lunara pe baza consumului efectiv |_|

    d) facturarea şi plata în sistem de facturare binom |_|

  --------------
    *1) În cazul cetatenilor români se va specifică tipul de act de identitate:
              - B.I. - buletin de identitate
              - C.I. - carte de identitate
              - C.I.P. - carte de identitate provizorie
         Pentru cetatenii straini sau apatrizi:
              - P.S.T. - permis de sedere temporara
              - P.S.P. - permis de sedere permanenta
              - D.I. - document de identitate.
    *2) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare şi se va completa obligatoriu:
    pentru energie termica - codul titularului de contract, iar pentru gaze
    naturale - codul clientului; se va menţiona denumirea distribuitorului
    de energie termica în sistem centralizat sau de gaze naturale, cu care
    consumatorul individual sau, după caz, asociaţia de proprietari/chiriasi
    are incheiat contract de furnizare.
    *3) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare modulului de facturare prevăzut
    în contractul de furnizare.

    II. Declar pe propria raspundere urmatoarele:

    A. Referitor la componenta familiei, urmatorii membrii*4):
  1. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  2. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  3. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  4. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  5. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  6. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  7. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_
  8. Numele şi prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Act de identitate/act doveditor*5) |_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_  -----------
    *4) În cazul familiilor cu mai mult de 8 membri se va completa o anexa.
    Prin membri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu exista relatii
    de rudenie, dar care locuiesc împreună, sunt inscrise în cartea de imobil şi
    sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere.
    *5) În cazul copiilor sub 14 ani sau care nu au act de identitate se vor
    specifică datele din certificatul de nastere.


      B. Referitor la veniturile realizate:
   
  1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE DE FAMILIE IN LUNA:


   
  Cod Categoria de venituri Venitul realizat*6) (lei)


  --------
      *6) Pentru aceeasi categorie de venituri se va inscrie suma totala a
  acestora.

   
  SALARIUL ŞI ALTE DREPTURI SALARIALE
  01 pe bază de contract de muncă
  02 salariul asistentului personal al persoanei cu handicap
  03 salariul asistentului maternal
  04 salariul ingrijitorului la domiciliu al persoanei varstnice dependente
  05 venitul lunar realizat ca membru asociat sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta
  06 indemnizatia de şomaj şi/sau venit lunar de completare   
  PENSII
  Pensii de stat
  07 pensia pentru limita de vârsta
  08 pensia anticipata
  09 pensia anticipata parţială
  10 pensia de invaliditate
  11 pensia de urmas
  Pensii agricultori
  12 pensia agricultor
  Pensii militare
  13 pensia de serviciu
  14 pensia de invaliditate
  15 pensia de urmas
  16 pensia I.O.V.R


   
  17 Indemnizatia pt. persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă ca urmare a participării la revolutie şi pt. urmasii acestora


   
  18 Alocatia sociala pentru nevazatori


   
  19 Indemnizatia de însoţitor pentru pensionari gr. I invaliditate/ nevazatori handicap grav


   
  20 Indemnizatia pentru incapacitatea temporara de muncă


   
  21 Indemnizatia lunara pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreţi sau executanţi


   
  22 Indemnizatia pentru maternitate   
  INDEMNIZATII ŞI STIMULENTE PENTRU CRESTEREA COPILULUI
  23 Indemnizatia pentru cresterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
  24 Stimulent   
  INDEMNIZATII CU CARACTER PERMANENT
  25 Indemnizatia lunara acordată magistratilor inlaturati din justiţie din considerente politice
  26 Indemnizatia lunara acordată persoanelor persecutate din motive politice sau etnice
  27 Indemnizatia, sporul sau renta acordată invalizilor, veteranilor şi vaduvelor de razboi
  28 Indemnizatia lunara pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
  29 Indemnizatia lunara pentru pensionarii sistemului de pensii, membrii ai uniunilor de creatie, legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică
  30 Indemnizatia lunara pentru persoanele cu handicap
  31 Indemnizatia cuvenita revolutionarilor
  32 Indemnizatia de merit acordată în temeiul Legii nr. 118/2002
  33 Renta viagera pentru sportivi   
  ALOCATII
  34 Alocatia de stat pentru copii
  35 Alocatia de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau incredintati, potrivit legii, unor familii sau persoane   
  BURSE
  36 pentru elevi
  37 pentru studenti   
  AJUTOARE
  38 ajutorul banesc lunar pentru persoanele care au devenit incapabile de muncă în perioada efectuării unei pedepse privative de libertate
  39 ajutorul social lunar acordat sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu


   
  TOTAL 1   
  2. ALTE SURSE DE VENIT


   
  Sursa de venit Venitul realizat (lei)
  Bunuri mobile, imobile aducatoare de venituri nete
  Venituri nete din dobanzi, dividende, părţi sociale
  Activităţi nepermanente
  Alte venituri
  TOTAL 2   
  3. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1 + Total 2)   
  4. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE (Venit lunar total/nr. membri familie)    C. Referitor la numărul de camere al locuinţei *7):

       Locuinta: - 1 camera |_|
                   - 2 camere |_|
                   - 3 camere |_|
                   - 4 camere |_|
                   - peste 4 camere |_|

  ---------
      *7) Se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare şi se va completa numai în
  situaţia în care solicitantul utilizeaza pentru încălzirea locuinţei energie
  termica furnizata în sistem centralizat.
  D. Având în vedere cele declarate consider ca ma incadrez pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în intervalul de venituri:
  Limite de venituri (lei) până la 125
  125 170
  170 210
  210 250
  250 290
  290 345
  345 390
  390 440
  440 500
          (se va bifa cu "X" casuta corespunzătoare)

  E. Am luat la cunoştinţa ca ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în condiţiile ordonantei de urgenta, astfel:
  a) nu mai mult decat valoarea ajutorului maxim lunar stabilit prin dispoziţie a primarului în cazul utilizarii pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizata în sistem centralizat;
  b) nu mai mult decat valoarea facturii individuale ori a cheltuielilor efectiv repartizate pentru cantitatea de gaze naturale folosita.
  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termica furnizata în sistem centralizat sau, după caz, cu gaze naturale, se achită de către directiile teritoriale direct furnizorului.
  F. Ma oblig sa aduc la cunoştinţa primarului orice modificare intervenita în componenta familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificarii.
  G. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca cele declarate sunt corecte şi complete, iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.
  Data Semnatura solicitantului
  ............. ........................

      ANEXA 2a
      la normele metodologice

      ROMÂNIA
      Judeţ/Mun. Bucureşti_________________
                           (cod, denumire)
      Primarul localităţii/sector _______________
                                  (cod, denumire)

                                     DISPOZIŢIE
                               Nr._______/___________
     pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică


      Primarul unităţii administrativ-teritoriale _______________________________
  având în vedere:
      - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003
  privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
  acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. .../2006
      - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
  pentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.__________

                                      DISPUNE

      1. Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie termică
  doamnei/domnului _____________________ cu domiciliul în_______________________,
  CNP_________________________, în calitate de__________________ titular al
  ajutorului, prin compensarea procentuală a valorii efective a facturii de energie
  termică, în funcţie de venitul net/ membru de familie în proportie de ____ %.
      2. Valoarea ajutorului maxim lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie
  termică, funcţie de consumul stabilit pe tip de apartament, zonă de temperatură
  şi Preţul Local de Referinţă al gigacaloriei, este de _________ lei pentru
  perioada _____________________
      3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
  comunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.
      4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
  dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederile
  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

                                      PRIMAR,
                                 ................


  Anexa 2b
  la Normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţ/Mun. Bucureşti_________________
                           (cod, denumire)
      Primarul localităţii/sector _______________
                                  (cod, denumire)

                                     DISPOZIŢIE
                               Nr._______/___________
      pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


      Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________
  având în vedere:
      - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003
  privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
  acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. .../2006
      - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
  pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.__________

                                      DISPUNE

      1. Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale
  doamnei/domnului _____________________ cu domiciliul în_______________________,
  CNP_________________________, în calitate de__________________ titular al
  ajutorului.
      2. Cuantumul ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze
  naturale, este de _________ lei pentru perioada _____________________.
      3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
  comunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.
      4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
  dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederile
  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

                                      PRIMAR,
                                 ................


  Anexa 3a
  la Normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţ/Mun. Bucureşti_________________
                           (cod, denumire)
      Primarul localităţii/sector _______________
                                  (cod, denumire)

                                     DISPOZIŢIE
                               Nr._______/___________
      privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică


      Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________
  având în vedere:
      - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003
  privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
  acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. .../2006
      - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
  pentru încălzirea locuinţei cu energie termică înregistrată la nr.__________

                                      DISPUNE

      1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu energie
  termică doamnei/domnului _________________ cu domiciliul în__________________,
  CNP_________________________.
      2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor
  prevăzute de art. 5 alin. (2) - (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
  nr. 57/2006.
      3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
  comunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.
      4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
  dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederile
  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

                                      PRIMAR,
                                 ................


  Anexa 3b
  la Normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţ/Mun. Bucureşti_________________
                           (cod, denumire)
      Primarul localităţii/sector _______________
                                  (cod, denumire)

                                     DISPOZIŢIE
                               Nr._______/___________
      privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


      Primarul unităţii administrativ-teritoriale ______________________________
  având în vedere:
      - prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru
  modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003
  privind ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi
  acordate populaţiei pentru plata energiei termice şi a Normelor metodologice
  de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 aprobate prin
  Hotărârea Guvernului nr. .../2006
      - cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului
  pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale înregistrată la nr.__________

                                      DISPUNE

      1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuinţei cu gaze
  naturale doamnei/domnului______________ cu domiciliul în_________________,
  CNP_________________.
      2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea condiţiilor
  prevăzute de art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006.
      3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
  comunicare la primarul unităţii administrativ-teritoriale.
      4. În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
  dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul_______________, potrivit prevederile
  Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

                                      PRIMAR,
                                 ................


  Anexa 4a
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------


      ROMÂNIA

      Judet/Mun. Bucureşti ..................
                            (cod, denumire)

      Primar comuna/oras/municipiu/sector mun. Bucureşti ...............
                                                         (cod, denumire)                          SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                 privind beneficiarii ajutoarelor, compensarea
                  procentuala şi valoarea maxima calculată


      Cod titular de contract .... (denumire şi adresa complete .....)*)
   
  ┌─────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┐
   │Nr. │Nr.**)│Nr. │Nr. │Nr. │Titular│ CNP │numar │compensare │Valoare │
   │crt. │bloc │scara│apt.│camere│ajutor │ │dispoziţie│procentuala│maxima a│
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajutoru-│
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar │
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   └─────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┘   .....................................................................


      Cod titular de contract .... (denumire şi adresa complete .....)
   
  ┌─────┬──────┬─────┬────┬──────┬───────┬─────┬──────────┬───────────┬────────┐
   │Nr. │Nr.**)│Nr. │Nr. │Nr. │Titular│ CNP │numar │compensare │Valoare │
   │crt. │bloc │scara│apt.│camere│ajutor │ │dispoziţie│procentuala│maxima a│
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ajutoru-│
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lui │
   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lunar │
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   ├─────┼──────┼─────┼────┼──────┼───────┼─────┼──────────┼───────────┼────────┤
   └─────┴──────┴─────┴────┴──────┴───────┴─────┴──────────┴───────────┴────────┘
                                      PRIMAR,
                                      ........

  --------------
      *) Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectiv
  asociaţie de proprietari/chiriasi din localitatea respectiva.
      **) Se completează în situaţia în care titularul de contract (asociaţia
  de proprietari/chiriasi) are în componenta mai multe imobile de
  tip "condominiu".
  NOTĂ:
  Se transmite în scris şi în format electronic, într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cale informatică se stabilesc de comun acord între primari şi furnizori.


  Anexa 4b
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------


      ROMÂNIA

      Judet/Mun. Bucureşti ..................
                            (cod, denumire)

      Primar comuna/oras/municipiu/sector mun. Bucureşti ...............
                                                         (cod, denumire)                              SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                   privind beneficiarii şi cuantumul ajutoarelor
                    pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale


      A. Pentru consumatorii individuali:
   
  Nr. crt. Cod titular de contract (client) Titular de contract (client) Beneficiar ajutor incalzire CNP numar dispoziţie a primarului adresa beneficiar ajutor cuantum ajutor sta- bilit de primar pen- tru benefi- ciar
  . . .
      B. Pentru consumatorii colectivi (asociaţii proprietari/chiriasi):

    Cod titular de contract (client) ..... (denumire şi adresa complete .....)*)

   
  Nr. crt. Beneficiar ajutor incalzire CNP numar dispoziţie a primarului adresa beneficiar ajutor cuantum ajutor sta- bilit de primar pen- tru benefi- ciar
  . . .      ..................................................


                                      PRIMAR,
                                      ........

  ------------
      *) Se completează pentru fiecare titular de contract în parte, respectiv
  asociaţie de proprietari/chiriasi din localitatea respectiva.
  NOTĂ:
  Se transmite în scris şi în format electronic într-un limbaj de programare agreat de furnizor. Modalităţile de transmitere pe cale informatică se stabilesc de comun acord între primari şi furnizori.


  Anexa 5a
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                   PROCES-VERBAL
                          incheiat azi, data ............
                                       între


      1. FURNIZORUL DE ENERGIE TERMICA FURNIZATA IN SISTEM CENTRALIZAT
         ....................................... reprezentat(ă) prin
         d-na/d-ul .................................................
         ........... în calitate de ................................

         şi

      2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIASI ................. reprezentată
         prin d-na/d-ul ................., în calitate de ...............

         am procedat la determinarea consumului general de energie termică
         aferent lunii ................, înregistrat de aparatul de măsură
         instalat la nivelul bransamentului imobilului din localitatea
         ............................ strada ........... nr. ..........,
         în cantitate de ............................ .           REPREZENTAT FURNIZOR, REPREZENTANT
                                       ASOCIAŢIE PROPRIETARI/CHIRIASI
             ( L.S. ) ( L.S. )


  Anexa 5b
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                   PROCES-VERBAL
                          incheiat azi, data ............
                                       între


      1. FURNIZORUL DE GAZE NATURALE ....................................
         reprezentat(ă) prin d-na/d-ul ..................................,

         şi

      2. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/CHIRIASI ................. reprezentată
         prin d-na/d-ul ..................,

         am procedat la determinarea consumului general de gaze naturale
         aferent lunii ................., pe baza contorului.


             INDEX citit:

             DATA citirii:           REPREZENTAT FURNIZOR, REPREZENTANT
                                       ASOCIAŢIE PROPRIETARI/CHIRIASI
             ( L.S. ) ( L.S. )


  Anexa 6a
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                      SITUAŢIA
                  cuprinzand consumurile defalcate de asociaţia de
                  proprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului
                   pentru incălzirea locuinţei cu energie termică
                         Perioada de consum ..............
      Denumire titular de contract ............
      Adresă titular de contract ..............
      Cod titular de contract .................
   
  Nr. crt. Nr. apt. Nr. camere Beneficiar ajutor CNP numar dispoziţie primar Valoare ajutor maxim stabilit prin dispo- zitie a primarului Consum defalcat pe apar- tamente (Gcal)
  0 1 2 3 4 5 6 7
  . . . .
  TOTAL:
      Valorile din coloana 7 reprezintă consumul de energie termică
  pentru incălzire alocat prin defalcarea consumului general stabilit
  în baza procesului verbal pe beneficiarii ajutorului pentru
  incălzirea locuinţei.
      Reprezentant titular de contract, Preluat de furnizor,
      Nume şi prenume .............. Nume şi prenume ..............
      Data şi semnătura ............ Funcţia ......................
      Stampila (după caz) Data şi semnătura ............
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.


  Anexa 6b
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                           SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
                  cuprinzand consumurile defalcate de asociaţia de
                  proprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului
                   pentru incălzirea locuinţei cu gaze naturale
                         Perioada de consum ..............
      Denumire titular de contract (client) ............
      Adresă titular de contract (client) ..............
      Cod titular de contract (client) .................
   
  Nr. crt. Beneficiar ajutor de incalzire CNP numar dispoziţie primar Cuantum aju- tor stabilit prin dispoziţie a primarului Consum defalcat pe apar- tamente (NMC)
  0 1 2 3 4 5
  . . . .
  TOTAL:
      Valorile din coloana 5 reprezintă consumul de gaze naturale pentru
  incălzire alocat prin defalcarea consumului general de asociaţia de
  proprietari/chiriasi pe beneficiarii ajutorului pentru incălzirea locuinţei.
      Reprezentant titular de contract Preluat de furnizor,
      (client),
      Nume şi prenume .............. Nume şi prenume ..............
      Data şi semnătura ............ Funcţia ......................
      Stampila (după caz) Data şi semnătura ............
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  NOTĂ:
  Se întocmeşte în 2 exemplare, din care unul se predă furnizorului sub semnătură de primire.


  Anexa 7a
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                     SITUAŢIA*)
                     cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru
                     incălzirea locuinţei cu energie termică şi
                   cuantumul acestuia pentru perioada ...........
                                                  (certificare)
                                                  ( primar )
      Denumire furnizor .........
      Adresa furnizor ...........
                                      Anexa la factura nr. ...../......
      Denumire titular de contract ......... Adresa titular de contract ......
      Cod titular de contract .........
  Nr. crt Nr. apt Nr. dis pozitie primar Bene- ficiar ajutor CNP Propor- tie com pensare (%) Consum repar- tizat de aso ciatia de pro prie- tari/ chiri- asi Preţul local al ener- giei termi- ce fac turata popu- latiei Valoare ajutor efectiv Valoare ajutor maxim stabi- lit prin dispozi tia primaru lui Cuantum ajutor incal- zire Suma de plata pen- tru benef aj. incal zire
  0 1 2 3 4 5 6 7 8=5x6x7 9 10=min (8,9) 11= (6x7) -10
  . . .
  TOTAL: -
      NOTĂ:
      Valoarea efectivă a ajutorului pentru incălzirea locuinţei nu poate depăsi
  valoarea maximă stabilita prin dispoziţie a primarului în condiţiile Ordonantei
  de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
                          SEMNATURA ŞI STAMPILA FURNIZOR,
                          ...............................
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Situaţia se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, cat
  şi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriasi),
  titulari de contracte de furnizare a energiei termice.
      În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriasi, această situaţie se
  transmite ca anexă la factură.


  Anexa 7b
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                     BORDEROU*)
                     cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru
                      incălzirea locuinţei cu gaze naturale şi
                           cuantumul efectiv al acestuia
                            Perioada de consum .........
                                                  (certificare)
                                                  ( primar )
      Denumire furnizor .........
      Adresa furnizor ...........
                                      Anexa la factura nr. ...../......
     Denumire titular de contract (client) ......... Adresa titular de
     contract (client) ...... Cod titular de contract (client) .........
  Nr. crt Bene- ficiar ajutor CNP Nr. dis pozitie primar Consum repar- tizat de aso ciatia de pro prie- tari/ chiri- asi Preţul gaze- lor natu- rale (lei/ NMC) Valoare consum Cuantum ajutor stabi- lit prin dispo- zitie a prima- rului Cuantum efectiv al aju- torului pentru incal- zire Suma de plata pen- tru benef aj. incal zire
  0 1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=min (6,7) 9=6-8
  . . .
  TOTAL: -
      NOTĂ:
      Valoarea efectivă a ajutorului pentru incălzirea locuinţei nu poate depăsi
  cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului în condiţiile
  Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5/2003, cu modificările şi completările
  ulterioare.
                          SEMNATURA ŞI STAMPILA FURNIZOR,
                          ...............................
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Borderoul se întocmeşte atât pentru consumatorii individuali, cat
  şi pentru consumatorii colectivi (asociaţiile de proprietari/chiriasi),
  titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale.
      În cazul asociaţiilor de proprietari/chiriasi, această situaţie se
  transmite ca anexă la factură.


  Anexa 8a/1
  -----------
  la Normele metodologice
  -----------------------
                                  RAPORT STATISTIC

                  ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT (FAMILII)


  ┌─────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │Venit net│Procent│Numar │ Numar familii beneficiare │
  │mediu lu-│compen-│luni ├────────┬─────────────────────────────────────────┤
  │nar pe │sare │ │Total │ Familii cu: │
  │membru │ │ │din care├───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
  │de fami- │ │ │ │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
  │lie (lei)│ │ │ │membri │membri │ membri│ membri │ membri│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ 100% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ până la │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 125 ├───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ 90% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 125-170 │ 80% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 170-210 │ 70% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 210-250 │ 60% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 250-290 │ 50% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 290-345 │ 40% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 345-390 │ 30% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 390-440 │ 20% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 440-500 │ 10% ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┴───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ TOTAL ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────────────┴───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │ TOTAL GENERAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  └─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

  ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ La data de: │
  │ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
  │ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28(29) │31 mar.│
  │ │ │ │ │ │febr. │ │
  ├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │Numar │ │ │ │ │ │ │
  │total de │ │ │ │ │ │ │
  │cereri │ │ │ │ │ │ │
  │depuse │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │Numar │ │ │ │ │ │ │
  │total │ │ │ │ │ │ │
  │ajutoare │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘


  Anexa 8a/2
  -----------
  la Normele metodologice
  -----------------------
  ENERGIE TERMICA IN SISTEM CENTRALIZAT (PERSOANA SINGURA)
  ┌─────────┬───────┬───────┬────────┐
  │Venit net│Procent│Numar │Numar │
  │mediu lu-│compen-│luni │benefi- │
  │nar pe │sare │ │ciari │
  │persoana │ │ │ │
  │singura │ │ │ │
  │ (lei) │ │ │ │
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │până la │ │4 luni │ 0│
  │ 125 │ 100% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 125-170 │ 90% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 170-210 │ 80% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 210-250 │ 70% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 250-290 │ 60% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 290-345 │ 50% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 345-390 │ 40% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 390-440 │ 30% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┼───────┼───────┼────────┤
  │ │ │5 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │4 luni │ 0│
  │ 440-500 │ 20% ├───────┼────────┤
  │ │ │3 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │2 luni │ 0│
  │ │ ├───────┼────────┤
  │ │ │1 luna │ 0│
  ├─────────┴───────┼───────┼────────┤
  │ │5 luni │ 0│
  │ ├───────┼────────┤
  │ │4 luni │ 0│
  │ TOTAL ├───────┼────────┤
  │ │3 luni │ 0│
  │ ├───────┼────────┤
  │ │2 luni │ 0│
  │ ├───────┼────────┤
  │ │1 luna │ 0│
  ├─────────────────┴───────┼────────┤
  │ TOTAL GENERAL │ 0│
  └─────────────────────────┴────────┘
  La data de:
  31 oct. 30 nov. 31 dec. 31 ian. 28(29) febr. 31 mar.
  Numar total de cereri depuse
  Numar total ajutoare


  Anexa 8a/3
  -----------
  la Normele metodologice
  -----------------------
  PLATI ENERGIE TERMICA
  Aferente Plati în cursul lunii
  lunii
  DecembrieIanuarie FebruarieMartie Aprilie Mai Iunie
  Noiembrie 0 0 0 0 0 0 0
  Decembrie 0 0 0 0 0 0 0
  Ianuarie 0 0 0 0 0 0 0
  Februarie 0 0 0 0 0 0 0
  Martie 0 0 0 0 0 0 0
  TOTAL 0 0 0 0 0 0 0


  Anexa 8b
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
  Gaze naturale
  ┌───────┬───────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┐
  │Venit │Cuantum│Numar │ Numar beneficiari │
  │net │ajutor │luni ├───────┬───────┬────────────────────────────────────┤
  │mediu │incal- │ │Total │Persoa-│ Familii cu: │
  │lunar │zire │ │din │na ├──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤
  │pe mem-│ (lei) │ │care │singura│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ > 5 │
  │bru de │ │ │ │ │membri│membri │membri│ membri│membri│
  │familie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │sau per│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │soana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │singura│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ (lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │până la│ 210 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ 125 │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │125-170│ 130 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │170-210│ 110 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │210-250│ 90 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │250-290│ 70 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │290-345│ 50 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │345-390│ 35 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │390-440│ 25 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │440-500│ 15 │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┴───────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ TOTAL │5 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │4 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │3 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │2 luni │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  │ ├───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ │1 luna │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────────────┴───────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
  │ TOTAL GENERAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  └───────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

  ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
  │ │ La data de: │
  │ ├────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┤
  │ │31 oct. │30 nov.│31 dec. │31 ian.│28(29) │31 mar.│
  │ │ │ │ │ │febr. │ │
  ├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │Numar │ │ │ │ │ │ │
  │total de │ │ │ │ │ │ │
  │cereri │ │ │ │ │ │ │
  │depuse │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├─────────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
  │Numar │ │ │ │ │ │ │
  │total │ │ │ │ │ │ │
  │ajutoare │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  └─────────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

   ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │ Aferente│ Plati în cursul lunii │
   │ lunii ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┤
   │ │Decembrie│Ianuarie │Februarie│Martie │Aprilie │Mai │Iunie │
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │Noiembrie│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │Decembrie│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │Ianuarie │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │Februarie│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │Martie │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┤
   │ TOTAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
   └─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┘


  Anexa 8c
  --------
  la Normele metodologice
  -----------------------
  LEMNE, CARBUNI, COMBUSTIBILI PETROLIERI
  ┌───────┬─────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
  │ │Nr. a│noiembrie │ decembrie │ ianuarie │ februarie │ martie │
  │ │jutoa├──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────┬─────┤
  │ │re a-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ Tip │proba│Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │Nr. │
  │familie│te la│ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │ajutoa│aju- │
  │ │ince-│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│re │toare│
  │ │putul│apro- │ince-│apro- │ince-│apro- │ince-│apro- │ince-│apro- │ince-│
  │ │sezo-│bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │bate │tate │
  │ │nului│în │în │în │în │în │în │în │în │în │în │
  │ │rece │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │luna │
  │ │ │curen-│curen│curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │curen-│cu- │
  │ │ │ta │ta │ta │renta│ta │renta│ta │renta│ta │renta│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │persoa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │na sin-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │gura │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │membri │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │membri │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │membri │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │membri │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │familii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │cu > 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │membri │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  ├───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┤
  │ TOTAL │ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│ 0│
  └───────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┘
   
  PLATI La incepu- tul sezo- nului rece În luna noiembrie În luna decembrie În luna ianuarie În luna februarie În luna martie

  -------