HOTĂRÂRE nr. 1.552 din 23 septembrie 2004
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Secretariatului permanent pentru afaceri europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 5 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se înfiinţează Secretariatul permanent pentru afaceri europene, denumit în continuare SPAE, structură fără personalitate juridică, organizată la nivel de departament în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 2

  (1) SPAE are ca principal obiect de activitate coordonarea interministerială a politicilor din domeniul afacerilor europene ale României.
  (2) SPAE are următoarele atribuţii specifice:
  a) asigură activitatea executivă şi de secretariat a Comitetului Executiv pentru Integrare Europeană (CEIE);
  b) urmăreşte îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;
  c) asigură soluţionarea diferenţelor de poziţii interministeriale în domeniul politicilor de pregătire pentru aderarea României la Uniunea Europeană, pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de CEIE;
  d) participă la coordonarea aplicării strategiei de comunicare internă şi externă privind aderarea României la Uniunea Europeană;
  e) asigură consilierea primului-ministru în domeniul afacerilor europene;
  f) prezintă primului-ministru rapoarte periodice cu privire la aspecte semnificative în domeniul afacerilor europene;
  g) organizează activitatea proprie de informare şi documentare a CEIE în domeniul afacerilor europene şi elaborează un plan de acţiune propriu pentru perioada până la finalizarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană;
  h) informează factorii de decizie despre proiectele de acte normative comunitare care influenţează legislaţia naţională;
  i) stabileşte raporturi de cooperare cu structuri similare din state membre ale Uniunii Europene;
  j) iniţiază şi gestionează Registrul naţional al experţilor în domeniul european, care se actualizează anual.
  (3) Pentru realizarea atribuţiilor sale SPAE colaborează cu celelalte instituţii ale administraţiei publice centrale implicate în procesul aderării României la Uniunea Europeană, astfel:
  a) este inclus în circuitul informaţional al Ministerului Integrării Europene şi al Ministerului Afacerilor Externe;
  b) participă la întâlnirile organizate de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale cu reprezentanţi ai instituţiilor şi structurilor europene sau la nivel bilateral, cu reprezentanţi ai statelor membre ale Uniunii Europene sau aflate în procesul de aderare şi este informat despre rezultatele acestora;
  c) organizează sau, după caz, participă la întâlniri interministeriale care vizează aspecte din domeniul afacerilor europene;
  d) analizează, centralizează şi arhivează documentele în domeniul afacerilor europene înaintate primului-ministru şi Guvernului;
  e) solicită instituţiilor administraţiei publice centrale orice fel de informaţii şi documente cu relevanţă în domeniul afacerilor europene;
  f) transmite informaţii reprezentanţilor României în structurile europene;
  g) colaborează cu instituţiile administraţiei publice centrale în vederea prezentării spre aprobarea CEIE a unei poziţii globale şi sintetice în problematica europeană;
  h) participă la elaborarea dosarelor Consiliilor Europene;
  i) participă la coordonarea interministerială în privinţa Strategiei "Lisabona";
  j) colaborează cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Afacerilor Externe în vederea prezentării Guvernului a unor rapoarte periodice referitoare la aspecte strategice din domeniul afacerilor europene;
  k) colaborează cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Afacerilor Externe la elaborarea Tratatului de aderare a României la U.E.


  Articolul 3

  Activitatea SPAE este coordonată de consilierul de stat pentru afaceri europene al primuluiministru.


  Articolul 4

  Numărul de posturi de specialitate al SPAE este de 33, exclusiv coordonatorul SPAE.


  Articolul 5

  Cheltuielile curente şi de capital ale SPAE se finanţează din bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.


  Articolul 6

  (1) Personalul SPAE este încadrat prin detaşare de la ministerele prevăzute la alin. (2) cu funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special, diplomaţi şi magistraţi, precum şi prin recrutare directă în condiţiile legii, cu personal contractual.
  (2) Ministerele care, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, vor asigura detaşarea specialiştilor corespunzători în cadrul SPAE, în condiţiile legii, sunt:
  - Ministerul Afacerilor Externe;
  - Ministerul Integrării Europene;
  - Ministerul Finanţelor Publice;
  - Ministerul Justiţiei;
  - Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
  - Ministerul Economiei şi Comerţului;
  - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
  - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
  - Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
  - Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei;
  - Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.


  Articolul 7

  Structura organizatorică a SPAE este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Alin Teodorescu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  George Ciamba,
  secretar de stat
  p. Ministrul integrării europene,
  Vasile Puşcaş,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 23 septembrie 2004.
  Nr. 1.552.


  Anexa
  ORGANIGRAMA
  Secretariatului permanent pentru afaceri europene
  Numărul maxim de posturi = 33
  (exclusiv coordonatorul SPAE)

                             ┌───────────────────┐
                             │ COORDONATOR SPATE │
                             └──────────┬────────┘
                                        │
                        ┌───────────────┴──────────────────┐
                  ┌─────┴──────┐ ┌──────┴──────┐
                  │ Directia I │ │ Directia II │
                  └────────────┘ └─────────────┘

  NOTĂ:
  Numărul maxim de posturi şi structura acestora pe direcţii se stabilesc prin decizie a primului-ministru.
  _____________