HOTĂRÂRE nr. 661 din 29 iunie 2011
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării la nivel naţional a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 6 iulie 2011  În scopul asigurarii aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Se desemnează Ministerul Mediului şi Pădurilor ca autoritate competentă pentru acordarea etichetei UE ecologice.
  (2) Se desemnează Garda Naţionala de Mediu şi Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor ca autorităţi competente pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor stabilite prin prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  (1) Pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor se înfiinţează şi funcţionează Comisia pentru eticheta UE ecologica, organ consultativ fără personalitate juridică, cu rol în evaluarea dosarului pentru acordarea etichetei UE ecologice.
  (2) Comisia pentru eticheta UE ecologica este formată din 3 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu, 3 reprezentanţi ai institutelor de cercetare din domeniul protecţiei mediului, 2 reprezentanţi ai patronatelor, 2 reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protecţiei mediului, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza nominalizărilor primite de la ministerele, instituţiile, patronatele şi organizaţiile neguvernamentale implicate.
  (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru eticheta UE ecologica se elaborează de către membrii acesteia şi se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi pădurilor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Solicitările pentru acordarea etichetei UE ecologice pentru produsele introduse pe piaţă se înaintează autorităţii competente de către operatorii economici.


  Articolul 4

  (1) Fiecare solicitare pentru acordarea etichetei UE ecologice unui produs este supusă plăţii unei sume ce reprezintă taxa pentru procesarea cererii respective.
  (2) Taxa prevazută la alin. (1) percepută de autoritatea competentă pentru fiecare solicitare privind acordarea etichetei UE ecologice unui produs este în valoare de 200 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb leu/euro al Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii. Nu se percepe taxă anuală.
  (3) Taxa prevazută la alin. (1) se varsă integral la bugetul de stat.


  Articolul 5

  (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:
  a) introducerea pe piaţă a produselor care poartă eticheta UE ecologică fără să fi fost acordat dreptul de a purta această etichetă;
  b) refuzul operatorului economic de a prezenta contractul referitor la condiţiile de utilizare a etichetei UE ecologice la cererea autorităţii competente pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor;
  c) prezentarea de către operatorul economic de date inexacte privind rezultatele procesului de evaluare a performanţelor produsului;
  d) introducerea pe eticheta UE ecologică a altor menţiuni decât a celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică.
  (2) Publicitatea falsă sau înşelătoare ori utilizarea oricărei etichete care poate fi confundată cu eticheta UE ecologică este sancţionată potrivit art. 10 din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă.
  (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), sau de Garda Naţională de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d).


  Articolul 6

  Contravenţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 8

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  p. Ministrul economiei,
  comerţului şi mediului de afaceri,
  Borbely Karoly,
  secretar de stat
  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  Bucureşti, 29 iunie 2011.
  Nr. 661.
  -------