HOTĂRÂRE nr. 23 din 4 ianuarie 2001privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 11 ianuarie 2001
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Educației și Cercetării este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Educației și Cercetării aplica strategia și Programul de guvernare în domeniul învățământului și cercetării științifice.(3) Sediul central al Ministerului Educației și Cercetării este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 30.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Educației și Cercetării conduce sistemul național de învățământ și cercetare, exercitandu-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate.(2) Ministerul Educației și Cercetării preia patrimoniul fostei Agenții Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare.


  Articolul 3

  Ministerul Educației și Cercetării exercita următoarele funcții:
  a) de strategie - prin care planifica strategic și asigura elaborarea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovarii;
  b) de administrare - prin care prognozeaza, planifica, aloca, monitorizează și evalueaza utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniu;
  c) de evaluare și control al realizării politicilor în domeniul învățământului, cercetării, tehnologiei și inovarii;
  d) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcțional, operational și financiar în care se realizează politicile în domeniu;
  e) de autoritate de stat - prin care asigura urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniul sau de activitate;
  f) de reprezentare - prin care asigura, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de activitate;
  g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;
  h) de cooperare internationala - prin care asigura aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri.


  Articolul 4

  Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării pentru domeniile învățământului și cercetării științifice universitare sunt prevăzute în Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 5

  În vederea exercitării funcțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării științifice următoarele atribuții:
  a) fundamentarea, elaborarea și actualizarea periodică a politicilor și strategiilor în domeniu;
  b) diseminarea de informații în domeniile cercetării-dezvoltării și inovarii; asigurarea cadrului de reglementări interne privind implementarea unui sistem de calitate aferent elaborării rapoartelor de cercetare, precum și pentru clasificarea rezultatelor de interes strategic în domeniu și gestionarea rezultatelor de interes public;
  c) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovarii, a absorbtiei și difuziei acestora în rândul agenților economici și în economie în general; susținerea brevetarii unor rezultate ca prima forma de valorificare; cofinantarea temelor care asigura parteneriate între centrele de cercetare și agenți economici;
  d) organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promotionale de imagine și diseminare de informații, traduceri, precum și altele asemenea în domeniul sau de activitate;
  e) stimularea și, după caz, asigurarea editării, tipăririi și difuzării de publicații sau de materiale specifice domeniului sau de competența; publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea;
  f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, sănătății, muncii, precum și din alte domenii;
  g) elaborarea de acte normative și de reglementări în domeniu, precum și crearea și dezvoltarea cadrului instituțional aferent; avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi ce intră în domeniul sau de competența; monitorizarea aplicării, după aprobare, a legilor și reglementărilor promovate;
  h) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru și prin cercetare;
  i) susținerea prin cofinantare a participării instituțiilor de învățământ și de cercetare la elaborarea strategiilor de ramura privind dezvoltarea economică durabila;
  j) stimularea și monitorizarea participării României la programe și la proiecte internaționale, europene, comunitare și bilaterale în domeniu;
  k) atragerea, utilizarea, monitorizarea și evaluarea asistenței tehnice și a consultantei interne și internaționale pentru domeniul sau specific de competența;
  l) definirea de politici de restructurare, modernizare și de atragere a capitalului străin în domeniu, împreună cu celelalte organe ale administrației publice centrale care au atribuții specifice;
  m) stimularea dezvoltării regionale și locale, prin programe și proiecte de dezvoltare a învățământului, cercetării, tehnologiei și de stimulare a inovarii; stimularea și inițierea infiintarii și dezvoltării de centre de excelenta, de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic și altele asemenea; sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii prin transferuri tehnologice selectate în prealabil pentru aplicare, la solicitarea ministerului de resort, cu aprobarea Guvernului;
  n) stimularea dialogului între comunitatea științifică și alte structuri ale societății civile și promovarea implicarii acestor structuri, în mod direct și activ, inclusiv prin sustinere financiară, în definirea și implementarea politicilor în domeniul învățământului, științei, tehnologiei și inovarii;
  o) definirea procedurilor specifice de analiza, de monitorizare și evaluare a sistemului cercetării, tehnologiei și inovarii; realizarea de studii, analize, monitorizari, evaluări și alte activități similare în domeniul cercetării, tehnologiei și inovarii, pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor. Ministerul Educației și Cercetării poate contracta servicii de consultanța, expertiza, asistența tehnica etc.;
  p) elaborarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pe perioade multianuale; evaluarea surselor necesare; stabilirea și actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin plan, în concordanta cu prioritățile politicilor economice și sociale ale Guvernului;
  r) evaluarea programelor cuprinse în planul național și detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale planului național și informarea Guvernului asupra realizării acestora;
  s) conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică și de stimulare a inovarii; atribuirea conducerii programelor către agenți economici, instituții publice, instituții și unități cu profil de cercetare-dezvoltare și inovare, organizații neguvernamentale cu activitate de profil, în sistem competitional sau în mod direct, conform reglementărilor în vigoare;
  s) prognozarea, planificarea și programarea, după caz, în capitolul aferent cercetării din proiectul bugetului de stat, a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul sau de competența și utilizarea acestor resurse;
  t) implementarea sistemului informatic național pentru învățământ, cercetare și tehnologie, inclusiv prin cofinantare, elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; crearea de rețele pe domenii specifice între institutele de cercetare, unitățile și instituțiile de învățământ;
  t) armonizarea politicilor de dezvoltare a infrastructurilor pentru asigurarea calității produselor, procedeelor și serviciilor, în ceea ce privește activitățile de standardizare, certificare, acreditare, metrologie, protecția consumatorilor și coordonarea asistenței tehnice în acest domeniu;
  u) coordonarea de politici în domeniul proprietății intelectuale și stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovarii;
  v) în vederea sustinerii efortului general de integrare se va putea întocmi și finanta un program de traducere și tehnoredactare a legislației și reglementărilor comunitare; prioritate în realizarea acestor lucrări vor avea serviciile de specialitate din cadrul institutelor de cercetare și al instituțiilor de învățământ;
  w) coordonarea activității de participare a României la târguri, expoziții și la alte asemenea manifestări interne și internaționale cu caracter tehnico-științific.


  Articolul 6
  (1) Ministerul Educației și Cercetării organizează în structura sa o direcție generală specializată - Agenția Naționala pentru Energie Atomica - în coordonarea ministrului delegat.(2) Agenția Naționala pentru Energie Atomica coordonează cercetarea științifică în domeniul energiei nucleare și exercită, în domeniul utilizării fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice, următoarele atribuții principale:
  a) elaborarea și monitorizarea strategiei, politicilor și a programului nuclear național pentru promovarea și utilizarea fenomenelor și proceselor atomice și nucleare în scopuri pașnice; ia în considerare propunerile pe care le fac organele de specialitate ale administrației publice centrale, agenții economici, unitățile de învățământ și de cercetaredezvoltare, care au responsabilitatea de a aplica în practica activitățile din domeniul atomic și nuclear;
  b) elaborarea, implementarea și monitorizarea strategiei, politicilor și programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniul nuclear;
  c) informarea cetățenilor în legătură cu beneficiile și riscurile asociate activităților nucleare, precum și crearea de atitudini și comportamente adecvate;
  d) stimularea dezvoltării parteneriatului internațional; colaborarea, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, cu Agenția Internationala pentru Energie Atomica de la Viena (A.I.E.A.) și cu alte organizații internaționale, regionale sau naționale de profil din alte tari, precum și reprezentarea României în relațiile cu acestea; în acest scop încheie, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, acorduri și contracte de cercetare-dezvoltare, de asistența tehnica, de expertiza, de informare și/sau de specializare a personalului, cu avizele ministerelor de specialitate; coordonează Consiliul interministerial pentru energie atomica, analizează propunerile privind activitățile prioritare ale României în domeniul nuclear și propune măsuri corective în cazul sesizării unor deficiente în aplicarea programelor în domeniu;
  e) propune anual, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, componenta delegației României la Conferința Generală a A.I.E.A.;
  f) promovează, împreună cu Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare, participarea agenților economici din domeniul nuclear la activitățile pe profilul de activitate și la cele care se desfășoară sub egida A.I.E.A.;
  g) monitorizează sau, după caz, coordonează activități ale unor unități de cercetare-dezvoltare de profil sau implicate în programe specifice în domeniu;
  h) asigura cadrul necesar în vederea corelării politicilor și programelor industriale și a celor de alta natura, care au relevanta pentru domeniul în cauza, cu politicile și programele de cercetare-dezvoltare și inovare de profil.(3) Atribuțiile Ministerului Educației și Cercetării, care, potrivit regulamentului propriu de organizare și funcționare, sunt aduse la îndeplinire de către Agenția Naționala pentru Energie Atomica, nu inlatura sau nu restrang competența ce revine, potrivit legii, ministerelor, altor organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și agenților economici, unităților de învățământ, de cercetare, de sănătate, care desfășoară activități în domeniul nuclear-atomic.


  Articolul 7
  (1) În structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației și Cercetării este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației și cercetării pot fi organizate servicii, birouri și colective temporare de lucru.(3) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice descentralizate ale ministerului, inspectorate școlare, cu structura aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării. Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonatori secundari de credite. Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, au în subordine unități de învățământ preuniversitar, unități conexe acestora, unități pentru activitatea extrașcolară.(4) Ministerul Educației și Cercetării poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului și cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele pentru integrare europeană.


  Articolul 8
  (1) Pentru exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Educației și Cercetării se sprijină pe organisme de nivel național în domeniul învățământului și cercetării: consilii, comisii și colegii prevăzute în anexa nr. 2.(2) Componenta acestor organisme naționale este stabilită prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Atribuțiile organismelor naționale sunt stabilite prin regulamente de organizare și funcționare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform reglementărilor legale.(4) Organismele naționale pot avea câte un secretariat propriu, format, de regula, din 1-3 persoane, care ajuta la elaborarea lucrărilor și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și cercetării și/sau din fondurile bugetare și extrabugetare.(5) Activitatea organismelor naționale este coordonata de ministrul educației și cercetării sau, după caz, de ministrul delegat sau de un secretar de stat.(6) Membrii consiliilor naționale, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora din afară ministerului pot fi remunerați în condițiile legii.


  Articolul 9
  (1) Întreaga activitate a Ministerului Educației și Cercetării este condusă de ministru, care are calitatea de ordonator principal de credite. În exercitarea atribuțiilor sale ministrul educației și cercetării emite ordine și instrucțiuni.(2) Ministrul delegat conduce activitatea de cercetare științifică.(3) Ministrul educației și cercetării reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țara și din străinătate.(4) Pe lângă ministru funcționează Colegiul ministerului, cu rol consultativ, numit prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 10
  (1) Numărul total de posturi este de 386, exclusiv demnitarii și cabinetele ministrilor.(2) Structura organizatorică pe compartimente, atribuțiile și sarcinile aparatului propriu al ministerului sunt aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Atribuțiile și sarcinile secretarilor de stat, ale secretarului general și ale secretarului general adjunct pentru probleme de cercetare sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 11

  Personalul care trece din instituțiile și unitățile de învățământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educației și Cercetării ori în serviciile publice descentralizate ale acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituția sau la unitatea de la care provine.


  Articolul 12
  (1) Instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexele nr. 3, 4, 5 și 6.(2) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării este aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în baza Legii învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a celorlalte reglementări legale.


  Articolul 13

  Ministerul Educației și Cercetării asigura, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării și inovarii, iar pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea și evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului național și internațional de cercetare, tehnologie și inovare, dezvoltarea economică durabila, accesul rezultatelor cercetării și tehnologiilor dezvoltate pe piața interna și internationala, realizarea societății informationale, satisfacerea nevoilor cetățeanului și creșterea calității vieții acestuia.


  Articolul 14

  Ministerul Educației și Cercetării are în domeniul cercetării și tehnologiei următoarele responsabilități:
  a) de a defini obiectivele strategice;
  b) de a asigura planificarea activităților, conform obiectivelor stabilite;
  c) de a defini, aplica, monitoriza și evalua politicile necesare în vederea realizării acestor obiective, pe termen scurt, mediu și lung;
  d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcțional, operational și financiar necesar în vederea aplicării politicilor de cercetare;
  e) de a asigura armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene și de a prelua acquisul comunitar;
  f) de a asigura comunicarea cu celelalte autorități publice pentru a realiza coerenta politicilor guvernamentale;
  g) de a asigura comunicarea cu structurile societății civile și cu cetățenii;
  h) de a promova parteneriatul între cercetători și beneficiari/utilizatori ai rezultatelor;
  i) de a defini, finanta, aplica, monitoriza și evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor;
  j) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internațional


  Articolul 15
  (1) Unitățile de cercetare științifică care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării sunt prevăzute în anexa nr. 5, iar cele care funcționează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) Structura organizatorică, statele de funcții și regulamentele de organizare și funcționare pentru unitățile subordonate cuprinse în anexa nr. 5 se stabilesc prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unității.(3) Numirea și eliberarea din funcție a directorilor generali, a directorilor și a membrilor consiliilor de administrație ale unităților prevăzute în anexele nr. 5 și 6 se fac prin ordin al ministrului, în condițiile legii.


  Articolul 16

  Ministerul Educației și Cercetării îndeplinește și alte atribuții ce îi revin prin acte normative.


  Articolul 17
  (1) Încadrarea în numărul de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Până la data aplicării prevederilor alin. (1) personalul existent în fostul Minister al Educației Naționale și în cadrul fostei Agenții Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare este preluat de Ministerului Educației și Cercetării pe bază de examen sau concurs.


  Articolul 18
  (1) Ministerul Educației și Cercetării va utiliza un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cat și pentru instituțiile și unitățile subordonate, precum și autovehicule destinate deplasarilor în teritoriu pentru monitorizare și control, potrivit legii.(2) Ministerul Educației și Cercetării va prelua, în condițiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reforma care aplica programele educaționale sprijinite prin împrumuturi externe.


  Articolul 19

  Ministerul Educației și Cercetării va analiza rețeaua școlară din mediul rural și va propune Guvernului soluții de restructurare până la 30 iulie 2001.


  Articolul 20

  Din taxele de la studenții și cursanții străini - în baza art. 92 alin. (4) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare - se constituie un fond, la dispoziția ministrului educației și cercetării, pentru situații speciale și neprevăzute, având un cuantum de cel mult 5% din încasările în valută.


  Articolul 21
  (1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, asigura activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ din subordine, ca activitate extrabugetara, prin contabilitate distinctă.(2) Veniturile înregistrate din activitatea extrabugetara prevăzute la alin. (1) vor fi obținute de la agenții economici care și-au asumat obligația de a edita, tipari și difuza manualele școlare sau vor fi virate direct de Ministerul Educației și Cercetării în cazul în care prin contractul cu acești agenți economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației și Cercetării a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ.(3) Cheltuielile pentru activități extrabugetare, menționate la alin. (2), constau în: cheltuieli de transport, manipulare și depozitare, precum și pentru dotarea cu bunuri de natura obiectelor de inventar sau a mijloacelor fixe, strict necesare în vederea desfășurării acestei activități.(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinatiile prevăzute la alin. (3) sau pentru alte destinații stabilite de inspectoratele școlare conform prevederilor legale.


  Articolul 22

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 23

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga: Hotărârea Guvernului nr. 690/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 noiembrie 1997, Hotărârea Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, Hotărârea Guvernului nr. 1.005/1999 privind organizarea modului de colaborare și de asigurare a legăturilor României cu Agenția Internationala pentru Energie Atomica, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 decembrie 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul
  administrației publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul
  finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexa 1


                                                             Numărul total de
                                                               posturi = 386,
                                                           exclusiv demnitarii
                                                               și cabinetele
                                                                ministrilor

                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                       a Ministerului Educației și Cercetării                              ╔═════════════════════╗
                              ║ Ministrul Educației ╟──────────────────┐
                              ║ și Cercetării ║ │
                              ╟─────────────────────╢ │
                              ║ Cabinet Ministru ║ ┌────────┴────────┐
                              ╚══════════╤══════════╝ │Ministrul Delegat│
                                         │ │ cu Cercetarea │
                                         │ ├─────────────────┤
                                         │ │ Cabinet Demnitar│
                                         │ └────────┬────────┘
                                         │ │
                                         │ ┌───────────────────────┐ │
                                         ├──┤ Consilier Diplomatic │ │
              ┌-----------------------┐ │ └───────────────────────┘ │
              | Consiliul ministerial | │ │
              | pentru politici | │ ┌───────────────────────┐ │
              | educaționale și ├──┼──┤ Colegiul Ministrului │ │
              | cercetare-dezvoltare | │ │Educației și Cercetării│ │
              └-----------------------┘ │ └───────────────────────┘ │
                                         │ │
            ┌────────────────────┬───────┴────────┬────────┬───────────┤
            │ │ │ │ │
   ┌────────┴────────┐ ┌────────┴────────┐ │ │ ┌────────┴────────┐
   │Secretar de satat│ │Secretar de satat│ │ │ │Secretar de satat│
   │pentru Învățământ│ │pentru Învățământ│ │ │ │pentru Cercetare │
   │ Preuniversitar │ │ Superior și │ │ │ │ și Relațiile │
   └────────┬────────┘ │ Integrare │ │ │ │ cu Parlamentul │
            │ │ Europeană │ │ │ └────────┬────────┘
            │ └────────┬────────┘ ┌────┴─────┐ │ │
            │ │ │ Secretar │ │ │
            │ │ │ General │ │ │
            │ │ └────┬─────┘ │ │
            │ │ ┌──────┤ │ │
            │ │ │ ┌────┴─────┐ │ │
            │ │ │ │ Secretar │ │ │
            │ │ │ │ General │ │ │
            │ │ │ │ Adjunct │ │ │
            │ │ │ └──────────┘ │ │
            │ │ │ │ │
    ┌───┬───┼───┬─────┐ ┌────┬───┼───┐ │ ┌──┼──┐ ┌──┬──┼──┬──┐
   ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴─┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐ │ ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐
   │A│ │B│ │C│ │D│ │ E │ │F│ │G│ │H│ │I│ │J││K││L│ │ │M││N││O││P│
   └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┬─┘ └─┘ └─┘ └┬┘ └─┘ └─┘└─┘└─┘ │ └─┘└─┘└─┘└─┘
                       └─────────────┴───────────────────────────┘


      LEGENDA
      -------

      A = Direcția Generală pentru Învățământ Preuniversitar
      B = Direcția Generală pentru Evaluare, Prognoze și Dezvoltare
      C = Direcția Generală pentru Învățământ în Limbile Minorităților
      D = Direcția Generală pentru Activități Extrașcolare

      E = Direcția Generală pentru Patrimoniu și investiții

      F = Direcția Generală pentru Coordonarea Învățământului Superior
      G = Direcția Generală pentru Educație Continua,
          Formarea și Perfecționarea Personalului Didactic
      H = Direcția Generală pentru Integrare Europeană și
          Relații Internaționale

      I = Direcția Generală Informatizare, Relații Publice,
          Administrativ și Personal

      J = Direcția Generală pentru Relațiile cu Sindicatele și Patronatul
      K = Direcția Generală Buget-Finanțe
      L = Direcția Generală Juridic, Audit și Control

      M = Agenția Naționala pentru Energie Atomica-Direcție Generală
      N = Direcția Generală pentru Transfer Tehnologic și Inovare
      O = Direcția Generală pentru Politici, Strategii de Cercetare,
          Plan Național
      P = Direcția Generală pentru Dezvoltare Instituțională

  ---------------
      *) Anexa este reprodusa în facsimil.


  Anexa 2


                     CONSILII CONSULTATIVE
           ale Ministerului Educației și Cercetării


      A. Consilii consultative pentru educație
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I. Consiliul Național pentru Reforma a Învățământului Bugetul de stat
     II. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Bugetul de stat
         Diplomelor și Certificatelor Universitare
    III. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Bugetul de stat
         Superior
     IV. Consiliul Național al Cercetării Științifice Bugetul de stat
         din Învățământul Superior
      V. Consiliul Național al Bibliotecilor Bugetul de stat
     VI. Consiliul Național al Rectorilor Bugetul de stat
    VII. Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Bugetul de stat
         Preuniversitar de Stat
   VIII. Consiliul Național pentru Curriculum Venituri extrabugetare
                                                            și alocații de la
                                                             bugetul de stat
     IX. Consiliul pentru Standarde Ocupationale Venituri extrabugetare
         și Atestare și alocații de la
                                                             bugetul de stat

      B. Consilii consultative pentru cercetare

      I. Consiliul interministerial pentru energie atomica
     II. Consiliul interministerial pentru știința, tehnica
         și inovare
    III. Consiliul interministerial pentru infrastructura
         calității și armonizarea reglementărilor tehnice
     IV. Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare
         și inovare și Consiliul Național al Cercetării
         Științifice din Învățământul Superior
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 3                        INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
       care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării,
               exceptând unitățile de cercetare științifică

      A. Instituții de învățământ și alte unități subordonate
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      I. Inspectorate școlare județene și
         Inspectoratul Școlar al Municipiului București:

         - Servicii publice descentralizate ale Bugetul de stat
           Ministerului Educației și Cercetării
           în a căror subordine funcționează
           unitățile de învățământ preuniversitar
           și unitățile conexe (ateliere, cămine,
           internate, cantine, tabere școlare etc.)

      NOTĂ:
      Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat este de 359.502.

     II. Instituții de învățământ superior de stat:

      1. Universitatea "Politehnica" Transfer de la bugetul de
         din București stat și venituri proprii


      2. Universitatea Tehnica de Construcții Transfer de la bugetul de
         din București stat și venituri proprii

      3. Universitatea de Arhitectura și Transfer de la bugetul de
         Urbanism "Ion Mincu" din București stat și venituri proprii

      4. Universitatea de Științe Agronomice Transfer de la bugetul de
         și Medicina Veterinara din București stat și venituri proprii

      5. Universitatea din București Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

      6. Universitatea de Medicina și Farmacie Transfer de la bugetul de
         "Carol Davila" din București stat și venituri proprii

      7. Academia de Studii Economice din București Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

      8. Universitatea Naționala de Muzica Transfer de la bugetul de
         din București stat și venituri proprii

      9. Universitatea de Arte din București Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     10. Universitatea Naționala de Arta Transfer de la bugetul de
         Teatrala și Cinematografica "Ion Luca stat și venituri proprii
         Caragiale" din București

     11. Academia Naționala de Educație Fizica Transfer de la bugetul de
         și Sport din București stat și venituri proprii

     12. Școala Naționala de Studii Politice Transfer de la bugetul de
         și Administrative din București stat și venituri proprii

     13. Universitatea "1 Decembrie 1918" Transfer de la bugetul de
         din Alba Iulia stat și venituri proprii

     14. Universitatea "Aurel Vlaicu" Transfer de la bugetul de
         din Arad stat și venituri proprii

     15. Universitatea din Bacau Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     16. Universitatea de Nord din Baia Mare Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     17. Universitatea "Transilvania" din Brașov Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     18. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     19. Universitatea de Științe Agricole Transfer de la bugetul de
         și Medicina Veterinara din Cluj-Napoca stat și venituri proprii

     20. Universitatea "Babes-Bolyai" Transfer de la bugetul de
         din Cluj-Napoca stat și venituri proprii

     21. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de
         Farmacie "Iuliu Hatieganu" din Cluj-Napoca stat și venituri proprii

     22. Academia de Muzica "Gheorghe Dima" Transfer de la bugetul de
         din Cluj-Napoca stat și venituri proprii

     23. Universitatea de Arta și Design Transfer de la bugetul de
         din Cluj-Napoca stat și venituri proprii

     24. Universitatea "Ovidius" din Constanta Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     25. Universitatea Maritima din Constanta Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     26. Universitatea din Craiova Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     27. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de
         Farmacie din Craiova stat și venituri proprii

     28. Universitatea "Dunarea de Jos" din Galați Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     29. Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" Transfer de la bugetul de
         din Iași stat și venituri proprii

     30. Universitatea de Științe Agricole și Transfer de la bugetul de
         Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" stat și venituri proprii
         din Iași

     31. Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Transfer de la bugetul de
         din Iași stat și venituri proprii

     32. Universitatea de Medicina și Farmacie Transfer de la bugetul de
         "Grigore T. Popa" din Iași stat și venituri proprii

     33. Universitatea de Arte "George Enescu" Transfer de la bugetul de
         din Iași stat și venituri proprii

     34. Universitatea din Oradea Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     35. Universitatea din Petrosani Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     36. Universitatea din Pitesti Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     37. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     38. Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     39. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     40. Universitatea "Ștefan cel Mare" Transfer de la bugetul de
         din Suceava stat și venituri proprii

     41. Universitatea "Valachia" din Targoviste Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     42. Universitatea "Constantin Brancusi" Transfer de la bugetul de
         din Targu Jiu stat și venituri proprii

     43. Universitatea "Petru Maior" Transfer de la bugetul de
         din Targu Mures stat și venituri proprii

     44. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de
         Farmacie din Targu Mures stat și venituri proprii

     45. Universitatea de Arta Teatrala Transfer de la bugetul de
         din Targu Mures stat și venituri proprii

     46. Universitatea "Politehnica" din Timișoara Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     47. Universitatea de Științe Agricole și Transfer de la bugetul de
         Medicina Veterinara a Banatului stat și venituri proprii
         din Timișoara

     48. Universitatea de Vest din Timișoara Transfer de la bugetul de
                                                       stat și venituri proprii

     49. Universitatea de Medicina și Transfer de la bugetul de
         Farmacie "Victor Babes" din Timișoara stat și venituri proprii
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      III. Specializări autorizate sa funcționeze provizoriu:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. Finanțe Bugetul de stat în cadrul
                                                           unei instituții de
                                                      învățământ superior de stat

      2. Managementul întreprinderii Bugetul de stat în cadrul
                                                           unei instituții de
                                                      învățământ superior de stat
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      IV. Biblioteci centrale universitare:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. Biblioteca Centrala Universitară din București Bugetul de stat
      2. Biblioteca Centrala Universitară "Mihai Eminescu" Bugetul de stat
         din Iași
      3. Biblioteca Centrala Universitară "Lucian Blaga" Bugetul de stat
         din Cluj-Napoca
      4. Biblioteca Centrala Universitară "Eugen Todoran" Bugetul de stat
         din Timișoara
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

       V. Comisia Naționala a României pentru UNESCO Bugetul de stat

      VI. Centrul de Management pentru Finanțarea Bugetul de stat
          Învățământului Superior și al Cercetării
          Științifice Universitare

     VII. Serviciul Național de Evaluare și Examinare Bugetul de stat

    VIII. Centrul Național pentru Programul de Formare Bugetul de stat
          Profesională "Leonardo da Vinci"

      IX. Agenția Naționala "Socrates" Bugetul de stat

       X. Agenția Socială a Studenților Bugetul de stat

      XI. Biblioteca Pedagogica Naționala Bugetul de stat
          "I. C. Petrescu" din București

     XII. Palatul Național al Copiilor din București Bugetul de stat

    XIII. Comitetul Roman pentru Deceniul Mondial al Bugetul de stat
          Dezvoltării Culturale

     XIV. Muzeul de Istorie Naturala "Grigore Antipa" Venituri extrabugetare
          din București și alocații de la
                                                              bugetul de stat

      XV. Corul Național de Camera "Madrigal" Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat

     XVI. Oficiul Național al Burselor de Studii Venituri extrabugetare
          în Străinătate și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    XVII. Centrul Național de Dezvoltare a Venituri extrabugetare
          Învățământului Profesional și Tehnic și alocații de la
                                                              bugetul de stat

   XVIII. Oficiul Național pentru Administrare Venituri extrabugetare
          și Operare al Infrastructurii de și alocații de la
          Comunicații de Date ROEDUNET bugetul de stat

     XIX. Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Venituri extrabugetare
          Românii de Pretutindeni și alocații de la
                                                              bugetul de stat

      XX. Federația Sportului Școlar și Universitar Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat

     XXI. Agenția Naționala a Taberelor și Turismului Venituri extrabugetare
          Școlar din România și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    XXII. Centrul Național de Formare a Personalului Venituri extrabugetare
          Didactic din Învățământul Preuniversitar și alocații de la
                                                              bugetul de stat

   XXIII. Centrul Național de Formare a Managerilor Venituri extrabugetare
          din Învățământul Preuniversitar și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    XXIV. Centrul de Formare Continua în Limba Germană Venituri extrabugetare
          (la Medias) și alocații de la
                                                              bugetul de stat

     XXV. Comisia Naționala de Evaluare și Acreditare Venituri extrabugetare
          în Învățământul Preuniversitar

    XXVI. Editura Didactica și Pedagogica - R.A. Venituri extrabugetare

   XXVII. Centrul de Pregătire, Perfecționare și Venituri extrabugetare
          Conversie Profesională a Adulților

  XXVIII. Centrul Național de Formare Continua pentru Venituri extrabugetare
          Administrația Publică Locală și centrele
          teritoriale de formare continua pentru
          administrația publică locală

    XXIX. Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Venituri extrabugetare
          Inovare și Transfer Tehnologic
          (AMCSIT - Politehnica)

     XXX. Complexul Cultural Sportiv Studentesc Venituri extrabugetare
          "Tei" din București și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    XXXI. Casele universitarilor:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Casa Universitarilor din București Venituri extrabugetare
     2. Casa Universitarilor din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare
     3. Casa Universitarilor din Iași Venituri extrabugetare
     4. Casa Universitarilor din Timișoara Venituri extrabugetare
     5. Casa Universitarilor din Brașov Venituri extrabugetare
     6. Casa Universitarilor din Craiova Venituri extrabugetare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      B. Alte unități aflate în sfera de competența a Ministerului
         Educației și Cercetării

      I. Oficiul Național CEEPUS - în cadrul ministerului Bugetul de stat

     II. Oficiul Roman TEMPUS Bugetul de stat

    III. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare Venituri extrabugetare
         a Diplomelor - în cadrul ministerului și alocații de la
                                                              bugetul de stat
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 4


            CASE DE CULTURA STUDENȚEȘTI ȘI CLUBURI SPORTIVE STUDENȚEȘTI
        care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării

      I. Case de cultura studențești:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Casa de Cultura Studenteasca din București Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     2. Casa de Cultura Studenteasca din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     3. Casa de Cultura Studenteasca din Iași Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     4. Casa de Cultura Studenteasca din Timișoara Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     5. Casa de Cultura Studenteasca din Craiova Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     6. Casa de Cultura Studenteasca din Brașov Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     7. Casa de Cultura Studenteasca din Galați Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     8. Casa de Cultura Studenteasca din Petrosani Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     9. Casa de Cultura Studenteasca din Targu Mures Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    10. Casa de Cultura Studenteasca din Ploiesti Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    11. Casa de Cultura Studenteasca din Pitesti Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    12. Casa de Cultura Studenteasca din Alba Iulia Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    13. Casa de Cultura Studenteasca din Sibiu Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

      II. Cluburi sportive studențești:
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Clubul "Sportul Studentesc" din București Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     2. Clubul Sportiv "Academia Naționala de Venituri extrabugetare
        Educație Fizica și Sport" din București și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     3. Clubul Sportiv "Universitatea" din Timișoara Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     4. Clubul Sportiv "Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     5. Clubul Sportiv "Universitatea" din Craiova Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     6. Clubul Sportiv "Universitatea" din Galați Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     7. Clubul Sportiv "Universitatea" din Brașov Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     8. Clubul Sportiv "Politehnica" din Iași Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
     9. Clubul Sportiv "Știința" din Bacau Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    10. Clubul Sportiv "Știința" din Petrosani Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    11. Clubul Sportiv "Știința" din Constanta Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    12. Clubul Sportiv "Știința" din Baia Mare Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    13. Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    14. Clubul Sportiv Universitar din Ploiesti Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    15. Clubul Sportiv Universitar din Targu Mures Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    16. Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
    17. Clubul Sportiv Universitar din Pitesti Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


  Anexa 5                             INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
              de cercetare științifică care funcționează în subordinea
                        Ministerului Educației și Cercetării
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Institutul de Fizica Atomica din București*) Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat

     2. Institutul Național de Informare și Documentare Venituri extrabugetare
        din București**) și alocații de la
                                                              bugetul de stat

     3. Agenția Spatiala Română Venituri extrabugetare

     4. Institutul de Chimie "Raluca Ripan" Venituri extrabugetare
        din Cluj-Napoca

     5. Institutul Național de Inventica din Iași Venituri extrabugetare

     6. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Venituri extrabugetare
        Aplicare a Inventiilor din Craiova

     7. Centrul Regional de Inovare, Implementare și Venituri extrabugetare
        Aplicare a Inventiilor din Targu Mures

     8. Centrul de Cercetări de Medicina Comparata - CCMC Venituri extrabugetare

     9. Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    10. Institutul Limbii Române Venituri extrabugetare
                                                             și alocații de la
                                                              bugetul de stat

    11. Institutul de Științe ale Educației Bugetul de stat

    12. Centrul European UNESCO pentru Învățământul Bugetul de stat
        Superior (CEPES)

    13. Institutul Național Roman de Tracologie Bugetul de stat
        din București
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      *) Un număr maxim de 10 posturi pentru administrativ se finanțează de la
         bugetul de stat.
     **) Un număr maxim de 20 de posturi pentru biblioteca se finanțează de la
         bugetul de stat.


  Anexa 6                             INSTITUȚIILE ȘI UNITĂȚILE
             de cercetare științifică care funcționează sub coordonarea
                        Ministerului Educației și Cercetării
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr.
    crt. Denumirea unității Sursa de finanțare
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Optoelectronica - INOE 2000 București
     2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        Turbomotoare-COMOTI București
     3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei
        și Teledetectiei - IGR București
     4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Textile și Pielarie - INCDTP București
     5. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
         pentru Biotehnologie București
     6. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Mașini și Instalații Destinate
        Agriculturii și Industriei Alimentare -
        INMA București
     7. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Fizica și Inginerie Nucleara "Horia
        Hulubei" - IFIN-HH București
     8. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Fizica Laserilor, Plasmei și
        Radiatiei - INFLPR București
     9. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Fizica Tehnica - IFT Iași
    10. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Fizica Materialelor - INCDFM București
    11. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Fizica Pământului - INCDFP București
    12. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        Chimico-Farmaceutica - ICCF București
    13. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Electrochimie și Materie Condensata
        - INCEMC București
    14. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Geologie și Geoecologie Marina -
        GEOCOMAR București
    15. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Științe Biologice București
    16. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Microtehnologie - IMT București
    17. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Venituri extrabugetare
        pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice -
        ICSI Ramnicu Valcea
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  -----