DECRET-LEGE nr. 67 din 8 februarie 1990
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi de credit
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 9 februarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Cooperativele de consum sînt organizaţii obşteşti, cu caracter economic, create la oraşe şi sate, în scopul de a satisface unele cerinţe de ordin economic, social şi cultural ale populaţiei.
  Cooperativele de credit sînt organizaţii obşteşti cu caracter economic, create la oraşe şi sate, în scopul intrajutorarii financiare a membrilor săi.


  Articolul 2

  Cooperativele de consum şi cooperativele de credit se asociaza în uniuni judeţene, iar acestea în Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit.


  Articolul 3

  Activitatea cooperativelor de consum, de credit şi a uniunilor acestora se desfăşoară pe baza prezentului decret-lege şi în conformitate cu statutul aprobat de Congresul cooperaţiei de consum şi de credit.


  Articolul 4

  Cooperatia de consum şi de credit îşi desfăşoară activitatea în mod autonom, pe baza legii şi statutului propriu.


  Capitolul 2 Obiectul activităţii cooperaţiei de consum şi de credit


  Articolul 5

  Cooperatia de consum şi de credit realizează activităţi privind:
  a) comerţul cu amănuntul, cu întreaga gama de mărfuri alimentare şi nealimentare necesare consumului personal, gospodăresc şi productiv;
  b) alimentaţia publică şi turismul, pe plan intern şi extern;
  c) comerţul cu ridicată, prin bazele proprii, pentru aprovizionarea unităţilor sale, a micilor comercianţi şi a altor unităţi solicitante, asigurindu-şi fondul de marfa prin relaţii directe în întreprinderile producătoare;
  d) producţia industriala şi prestările de servicii de toate categoriile pentru populaţie, unităţi economice şi social-culturale de stat şi particulare;
  e) cumpărarea, potrivit legii, de produse agroalimentare de la populaţie şi unităţi agricole, în condiţii reciproc avantajoase, precum şi valorificarea acestora în stare proaspăta sau prelucrata;
  f) vînzarea către gospodăriile populaţiei de maşini şi unelte agricole, îngrăşăminte, animale de reproducţie, furaje, seminţe, rasaduri, puieţi şi alte produse necesare acestor gospodării;
  g) exportul şi importul, cooperări şi schimburi de mărfuri cu organizaţii cooperatiste, întreprinderi sau firme de peste hotare, organizarea de societăţi mixte cu organizaţii cooperatiste sau firme din alte tari, în condiţiile prevăzute de lege;
  h) proiectarea şi executarea de investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale proprii, precum şi pentru terţi;
  i) cooperări între organizaţiile şi întreprinderile sale cu alte organizaţii cooperatiste, întreprinderi de stat, precum şi cu particularii, în condiţii stabilite pe bază de contract;
  j) acordarea de împrumuturi membrilor cooperatori şi prestări servicii bancare, operaţiuni bancare în mandat, organizarea de bănci cooperatiste;
  k) pregătirea şi perfecţionarea cadrelor prin licee, şcoli profesionale, centre de perfecţionare proprii şi alte forme de învăţămînt;
  l) reclama, publicitate, activităţi de presa, editura şi tipărire;
  m) activitatea cultural-educativă, sportiva şi recreativa.


  Capitolul 3 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor cooperaţiei de consum şi de credit


  Articolul 6

  Cooperativele de consum şi cooperativele de credit, uniunile judeţene ale acestora şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit se înfiinţează, se organizează şi funcţionează potrivit prezentului decret-lege şi statutului.


  Articolul 7

  Cooperativele de consum, cooperativele de credit, uniunile judeţene, întreprinderile şi Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit sînt reprezentate în faţa organelor puterii şi ale administraţiei de stat, a organelor judecătoreşti, a organelor procuraturii, precum şi în faţa organizaţiilor obşteşti de către conducătorii lor.
  Conducătorii organizaţiilor cooperaţiei de consum şi de credit pot imputernici şi alte persoane pentru reprezentare.


  Articolul 8

  Organizaţiile, întreprinderile şi alte unităţi ale cooperaţiei de consum şi de credit dobîndesc personalitate juridică prin înregistrare la organele de stat competente, potrivit legii.
  Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi Credit dobîndeşte personalitate juridică în temeiul prezentului decret-lege.


  Articolul 9

  Uniunea centrala, uniunile judeţene şi cooperativele pot înfiinţa întreprinderi şi unităţi proprii cu sau fără personalitate juridică, în vederea realizării activităţilor economice.
  Criteriile de înfiinţare, organizare şi funcţionare a acestora se stabilesc de către Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit.


  Articolul 10

  Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit stabileşte structura organizatorică a aparatului propriu şi avizează structura organizatorică a organizaţiilor şi întreprinderilor subordonate.


  Articolul 11

  Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit emite norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi de credit cu privire la:
  a) constituirea şi utilizarea fondurilor proprii;
  b) finanţarea şi executarea investiţiilor, elaborarea şi aprobarea documentaţiilor tehnice, inclusiv a celor privind reparaţiile capitale;
  c) formele de organizare a muncii şi conducerea întregii activităţi economice;
  d) salarizarea personalului şi cointeresarea materială;
  e) organizarea rezolvarii litigiilor dintre organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi de credit;
  f) exercitarea competentelor în materia stabilirii de preţuri şi tarife;
  g) acordarea de împrumuturi între organizaţiile cooperatiste din fonduri proprii;
  h) condiţiile de încredinţare a gestiunilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
  i) alte activităţi economico-financiare.


  Articolul 12

  Organizaţiile, întreprinderile şi alte unităţi ale cooperaţiei de consum şi de credit îşi păstrează fondurile disponibile în conturi deschise la unităţile bancare.


  Articolul 13

  Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum şi de Credit reprezintă organizaţiile cooperaţiei de consum şi de credit din România în relaţiile cu organizaţiile cooperatiste din alte tari, cu asociaţiile cooperatiste şi alte organizaţii internaţionale, putindu-se afilia la acestea.


  Articolul 14

  Controlul economico-financiar al activităţii organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum şi de credit se efectuează prin comisiile de cenzori şi aparatul propriu de control financiar intern.
  Abaterile de la regulile interne de disciplina financiară şi de la regulile de disciplina a muncii, săvîrşite de salariaţii cooperaţiei de consum şi de credit, se constata de către organele proprii de control, iar sumele provenite din aplicarea sancţiunilor se vărsa la fondurile organizaţiilor cooperatiste.


  Articolul 15

  Contractele de orice fel încheiate de organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi de credit cu persoane fizice sînt titluri executorii, organizaţiile creditoare putind proceda în temeiul acestora la executarea creanţelor băneşti în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către debitori.
  Organizaţiile şi întreprinderile cooperaţiei de consum şi de credit pot sa urmărească şi să execute creanţele lor băneşti prin executori proprii.


  Capitolul 4 Regimul juridic al bunurilor proprietate a organizaţiilor cooperaţiei de consum şi de credit


  Articolul 16

  Bunurile mobile şi imobile mijloace fixe, proprietatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum şi de credit, pot fi transmise în proprietate sau date în folosinţă, numai cu plata, în condiţiile prevăzute în lege şi statut.
  Bunurile prevăzute în alineatul precedent nu pot fi urmărite de creditorii organizaţiilor cooperatiste şi de creditorii personali ai salariaţilor şi membrilor cooperatori.
  Bunurile imobile mijloace fixe, proprietatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum şi de credit, nu pot fi dobîndite de terţi prin prescripţie achizitiva, iar bunurile mobile, proprietate a aceloraşi organizaţii şi întreprinderi, nu pot fi dobîndite de terţi prin posesia de buna-credinţa.
  Acţiunea în revendicarea bunurilor arătate în alineatele precedente este imprescriptibila.
  Dispoziţiile alineatelor precedente se aplică în mod corespunzător şi mijloacelor circulante.
  Mijloacele circulante excedentare pot fi transmise cu plata potrivit reglementărilor Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum şi de Credit.


  Capitolul 5 Sprijinul acordat de stat cooperaţiei de consum şi de credit


  Articolul 17

  Proprietatea organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum şi de credit este ocrotită de lege.


  Articolul 18

  Statul, prin organele sale, sprijină organizaţiile cooperaţiei de consum şi de credit prin:
  a) înlesnirea procurării fondului de marfa necesar aprovizionarii populaţiei, a materiilor prime, materialelor pentru producţie, servicii şi investiţii, a energiei, combustibililor, utilajelor, pieselor de schimb, a tehnicii de calcul şi a mijloacelor de transport;
  b) acordarea de credite bancare;
  c) stabilirea unui sistem de impozitare care să stimuleze dezvoltarea activităţii cooperaţiei;
  d) atribuirea în folosinţă sau transmiterea în proprietate, potrivit legii, de terenuri pentru producţia agricolă sau construirea de obiective economice şi sociale;
  e) vînzarea sau închirierea de imobile sau părţi din imobile proprietate de stat;
  f) alte măsuri pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii cooperaţiei de consum şi de credit.


  Capitolul 6 Dispoziţii finale


  Articolul 19

  Prevederile Decretului nr. 230/1974 privind îndeplinirea de către ministerele cu caracter economic a funcţiei de organ central coordonator nu se aplică organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum şi de credit.


  Articolul 20

  Pe data intrării în vigoare a prezentului decret-lege se abroga:
  - Legea nr. 6/1970 cu privire la organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum;
  - prevederile art. 7, 9 şi 29 referitoare la activitatea cooperaţiei de consum din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior;
  - prevederile Decretului nr. 160/1976 privind organizarea şi funcţionarea consiliului central şi a consiliilor judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale de coordonare a activităţii organizaţiilor cooperatiste;
  - prevederile art. 2 din Decretul nr. 401/1976 privind structura organizatorică a aparatului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti şi al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
  - Decretul nr. 18/1977 cu privire la unele măsuri organizatorice pentru unităţile din sistemul Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum;
  - prevederile art. 4 referitoare la cooperatia de consum din Decretul nr. 280/1977 privind unele măsuri de imbunatatire a organizării comerţului interior;
  - orice alte prevederi contrare prezentului decret-lege.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ----------------