ORDONANTA nr. 65 din 30 august 2001
privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 1 septembrie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.15 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Prezenta ordonanţă reglementează regimul de constituire şi funcţionare a parcurilor industriale.
  (2) Parcul industrial reprezintă o zona delimitata în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică şi/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei.
  (3) Parcul industrial este administrat de o societate comercială care deţine titlul de parc industrial.
  (4) Constituirea şi funcţionarea parcului industrial se bazează pe asocierea şi/sau colaborarea dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, unităţile de învăţământ superior, institutele de cercetare-dezvoltare şi/sau alţi parteneri.


  Articolul 2

  (1) Terenul aferent parcului industrial trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) are acces la drum naţional sau european;
  b) are, de regula, o suprafaţa de cel puţin 10 hectare;
  c) se afla în proprietatea sau în folosinţă, pe cel puţin 30 de ani, a societăţii comerciale care solicită titlul de parc industrial;
  d) este liber de orice sarcini;
  e) nu face obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia lui juridică.
  (2) Condiţia prevăzută la alin. (1) lit. b) nu este obligatorie în cazul parcurilor industriale în care se desfăşoară numai activităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi/sau tehnologia informaţiilor.


  Articolul 3

  Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care, în domeniul parcurilor industriale, are următoarele atribuţii:
  a) acorda, prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei, titlul de parc industrial;
  b) elaborează instrucţiunile de acordare a titlului de parc industrial;
  c) analizează evoluţia activităţii parcurilor industriale şi susţine dezvoltarea acestora;
  d) colaborează cu ministerele, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu camerele de comerţ şi industrie, cu organizaţiile neguvernamentale care au drept scop sprijinirea dezvoltării regionale, precum şi cu experţi independenţi pentru elaborarea şi aplicarea politicii de dezvoltare a parcurilor industriale.


  Capitolul 2 Titlul de parc industrial


  Articolul 4

  (1) Titlul de parc industrial se acordă prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei în urma analizei şi evaluării documentelor prevăzute la art. 6.
  (2) Titlul de parc industrial se acordă în conformitate cu instrucţiunile aprobate prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  (1) Titlul de parc industrial poate fi obţinut de o societate comercială, persoana juridică română, având exclusiv ca obiect de activitate administrarea parcurilor industriale, denumita în continuare societate-administrator.
  (2) Titlul de parc industrial este valabil pe durata, în perimetrul şi în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului dezvoltării şi prognozei prevăzut la art. 4 alin. (1).


  Articolul 6

  În vederea obţinerii titlului de parc industrial societatea-administrator depune la Ministerul Dezvoltării şi Prognozei o cerere însoţită de următoarele documente:
  a) dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) cu privire la terenul destinat parcului industrial;
  b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului industrial, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul parcului şi a sistemelor de conectare la utilitatile din exteriorul parcului;
  c) acordul autorităţii administraţiei publice locale privind realizarea infrastructurii aferente parcului industrial şi a conexiunii utilităţilor.


  Articolul 7

  Pentru constituirea şi dezvoltarea unui parc industrial se acordă următoarele facilităţi:
  a) scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru societatea-administrator care deţine titlul de parc industrial;
  b) deducerea din profitul impozabil a unei cote de 20% din valoarea investiţiilor realizate în parcul industrial, după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, pentru agenţii economici care realizează astfel de investiţii în construcţii pentru transportul şi distribuţia energiei electrice, a energiei termice, a gazelor naturale şi a apei, asa cum sunt acestea definite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 964/1998 pentru aprobarea clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a mijloacelor fixe; deducerea se calculează în luna în care se realizează punerea în funcţiune a investiţiei, conform prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numai din punct de vedere fiscal, prin înscrierea acesteia la sumele deductibile prevăzute în declaraţia de impunere; în situaţia în care se realizează pierdere fiscală, aceasta se recuperează din profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani;
  c) amânarea pe perioada de realizare a investiţiei respective, până la punerea în funcţiune a parcului industrial, potrivit reglementărilor în vigoare, respectiv până la data de 25 a lunii următoare datei de punere în funcţiune a parcului industrial, a plăţii taxei pe valoarea adăugată pentru materialele şi echipamentele necesare realizării sistemului de utilităţi din interiorul parcului, precum şi a conexiunilor parcului la magistralele sau la reţelele existente de utilităţi, la furnizorii acestora şi amânarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată respective până la aceeaşi dată la agenţii economici care realizează investiţia.


  Capitolul 3 Funcţionarea parcurilor industriale


  Articolul 8

  Exploatarea parcului industrial se realizează pe bază de contracte comerciale încheiate între societatea-administrator şi persoane juridice române sau sucursale/reprezentante ale companiilor din străinătate, după caz, care pot desfăşura activităţi specifice parcurilor industriale.


  Articolul 9

  (1) Societatea-administrator care deţine titlul de parc industrial are următoarele obligaţii generale faţă de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în parcul industrial:
  a) să asigure şi sa garanteze dreptul de folosinţă asupra infrastructurii şi utilităţilor, potrivit contractelor încheiate;
  b) sa repare şi sa întreţină infrastructura şi utilitatile din interiorul parcului;
  c) să asigure accesul la utilizarea spaţiilor din parcul industrial destinate folosinţei comune.
  (2) Obligaţiile specifice ale societăţii-administrator şi ale agenţilor economici sunt prevăzute în contractele încheiate între aceştia.


  Capitolul 4 Dispoziţii finale


  Articolul 10

  (1) Ministrul dezvoltării şi prognozei poate să retragă, prin ordin, titlul de parc industrial în situaţia în care în parcul industrial nu se realizează activităţile prevăzute la art. 1 alin. (2).
  (2) Retragerea titlului prevăzută la alin. 1 se face dacă societatea-administrator a fost instiintata, în scris, cu 3 luni înainte de Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.
  (3) În situaţia retragerii titlului de parc industrial societatea-administrator plăteşte contravaloarea taxei în vigoare pentru modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent parcului industrial, pentru care i s-a acordat scutirea prevăzută la art. 7 lit. a).


  Articolul 11

  În cazul în care o investiţie întruneşte condiţiile pentru a beneficia de facilităţi acordate de mai multe legi, agentul economic va trebui sa opteze explicit pentru un regim de facilităţi prevăzut într-o singura lege.


  Articolul 12

  (1) Prin derogare de la prevederile art. 2, 4, 5 şi 6 se pot constitui prin hotărâri ale Guvernului parcuri industriale pe terenurile platformelor industriale.
  (2) Parcurile industriale precizate la alin. (1) beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 7 lit. b) şi c).


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 25 iulie 2000.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării şi prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  --------