HOTĂRÂRE nr. 1.407 din 2 septembrie 2004
pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 14 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 77 alin. (1) şi al art. 87 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de reorganizare globală a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Răzvan Ionuţ Cirică,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Maria Manolescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 septembrie 2004.
  Nr. 1.407.


  Anexa
  PLANUL
  de reorganizare globală a Societăţii Naţionale
  "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.

  Capitolul I Dispoziţii generale

  1.1. Planul de reorganizare globală, denumit în continuare Planul, a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., denumită în continuare SNIF, reprezintă ansamblul de măsuri etapizate de preluare a unei părţi a activului patrimonial al SNIF şi reorganizarea activităţii aferente acestui activ patrimonial prin înfiinţarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţia, precum şi de divizare a SNIF şi reorganizare a activităţilor pe care aceasta va continua să le desfăşoare în vederea privatizării unităţilor din structura sa, care pot desfăşura activităţi economice viabile şi independente.
  1.2. Planul prevede şi reglementarea relaţiilor SNIF cu organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare organizaţii, precum şi cu federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare, denumite în continuare federaţii.
  2. Planul are următoarele obiective:
  a) crearea cadrului normativ şi organizatoric pentru preluarea părţii din activul patrimonial al SNIF pe baza căruia să se constituie Administraţia şi pentru reorganizarea SNIF, care să asigure funcţionarea Administraţiei în condiţii de eficienţă şi în folosul beneficiarilor acesteia, a activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  b) restrângerea activităţilor de îmbunătăţiri funciare ce se vor desfăşura de către Administraţie doar la activităţile de bază care contribuie direct la administrarea eficientă şi avantajoasă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare;
  c) promovarea participării sectorului privat şi a beneficiarilor serviciilor de îmbunătăţiri funciare la activităţile de îmbunătăţiri funciare;
  d) promovarea aplicării bunelor practici agricole prin exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi prestarea serviciilor de îmbunătăţiri funciare.
  3. Reorganizarea SNIF se realizează în 3 etape:
  a) privatizarea atelierelor de producţie, întreţinere şi reparaţii, a parcului de maşini, utilaje grele şi mijloace de transport, a clădirilor de producţie cu echipamentele şi instalaţiile aferente şi a activităţilor nespecifice domeniului îmbunătăţirilor funciare;
  b) reducerea treptată a numărului de personal care lucrează la exploatarea staţiilor de pompare de punere sub presiune, ca urmare a transmiterii proprietăţii sau folosinţei gratuite asupra infrastructurii din amenajările de irigaţii către organizaţii şi federaţii;
  c) concedierea colectivă a personalului ca urmare a privatizării unei părţi a SNIF sau a restrângerii de activitate.


  Capitolul II Serviciile prestate de SNIF în perioada de tranziţie

  4. După înfiinţarea Administraţiei, SNIF va avea o structură organizatorică de tranziţie formată din o parte a personalului, utilajelor şi activelor deţinute în prezent. Structura organizatorică de tranziţie a SNIF va presta servicii de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea Administraţiei, în calitate de prestator exclusiv, în primii 2 ani de la înfiinţarea Administraţiei.
  5.1. În perioada de tranziţie, SNIF prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către Administraţie, asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii şi către organizaţiile şi federaţiile ce vor fi înfiinţate în condiţiile legii.
  5.2. Serviciile prestate de SNIF către Administraţie, pe bază de tarife şi contracte încheiate prin negociere directă cu o singură sursă pe o perioadă de 2 ani, constau în:
  a) servicii de întreţinere şi reparaţii ale infrastructurii de irigaţii;
  b) servicii de exploatare a amenajărilor de irigaţii aflate în administrarea Administraţiei, până la transmiterea acestora în condiţiile legii la cerere, fără plată, în proprietatea organizaţiilor;
  c) servicii de exploatare a amenajărilor de desecare şi drenaj, a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor sau combatere a eroziunii solului, aflate în administrarea Administraţiei, declarate de utilitate publică, altele decât cele legate de irigaţii;
  d) alte servicii de interes public, conexe activităţilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.
  5.3. SNIF poate efectua serviciile prevăzute la pct. 5.2 şi asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, organizaţiilor şi federaţiilor, precum şi altor proprietari de terenuri sau persoane juridice care administrează şi folosesc terenuri cu amenajări de îmbunătăţiri funciare.
  5.4. SNIF poate executa cu dotarea şi utilajele sale, potrivit obiectului de activitate, orice alte prestaţii în afara celor din domeniul îmbunătăţirilor funciare.
  6. SNIF poate încheia cu Administraţia contracte de prestări de servicii tip abonament pentru executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii curente sau a reparaţiilor cu grad mare de periculozitate, precum şi pentru intervenţii urgente în caz de avarii accidentale.


  Capitolul III Relaţiile contractuale dintre SNIF şi Administraţie după perioada de tranziţie

  7. După expirarea perioadei de 2 ani de la data înfiinţării Administraţiei, SNIF va putea contracta prestaţii de servicii şi executări de lucrări, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Relaţiile contractuale dintre SNIF şi Administraţie vor fi de natură comercială.
  8. Prestarea de servicii şi executarea de lucrări cu tehnicitate specifică domeniului îmbunătăţirilor funciare se atribuie SNIF sau altor agenţi economici atestaţi pentru executarea unor astfel de lucrări, în condiţiile legii.
  9. Pe parcursul privatizării unor părţi din SNIF acestea vor deveni societăţi comerciale private care vor participa în calitate de prestatori de servicii şi executanţi de lucrări la licitaţii de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, aflate în administrarea Administraţiei.


  Capitolul IV Componentele patrimoniului SNIF care rămân în proprietatea statului

  10.1. După preluarea de către Administraţie a unei părţi din activul patrimonial, în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, patrimoniul SNIF se constituie astfel:
  a) bunurile cuprinse în capitalul social, constând din secţii şi ateliere de producţie, întreţinere şi reparaţii, utilaje şi mijloace de transport, clădiri de producţie cu echipamentele şi instalaţiile aferente activităţilor nespecifice domeniului îmbunătăţirilor funciare desfăşurate de SNIF;
  b) clădirile administrative şi terenurile aferente acestora, ce se află în administrarea SNIF, care fac parte din domeniul privat al statului.
  10.2. Valoarea capitalului social al SNIF se stabileşte şi se aprobă în condiţiile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătăţirilor Funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 440/2001 şi modificată potrivit art. 93 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.


  Capitolul V Modalităţile de privatizare a componentelor patrimoniului SNIF

  11.1. În vederea stabilirii procedurii de privatizare a SNIF, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora până la 31 martie 2005 un studiu privind planul de privatizare, prin care se vor propune mai multe alternative de privatizare în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare.
  11.2. Procedura de privatizare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.
  12. Sumele de bani încasate din privatizarea SNIF se vor vira la bugetul de stat, conform prevederilor legale.


  Capitolul VI Gruparea componentelor patrimoniului SNIF care pot crea o activitate comercială viabilă

  13.1. În cadrul sucursalelor regionale ale SNIF activitatea se va reorganiza pe principiul asigurării autonomiei funcţionale şi al viabilităţii economice a activităţii fiecărei entităţi.
  13.2. În principal, se vor crea entităţi cu autonomie funcţională din secţiile şi atelierele de producţie, întreţinere şi reparaţii, precum şi din parcurile de maşini şi utilaje ce se pot privatiza.


  Capitolul VII Procedura de privatizare sau de reorganizare

  14. Regulamentul privind procedurile de reorganizare a SNIF, prevăzut de art. 78 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare, reglementează:
  a) efectuarea unui inventar al activelor şi activităţilor în vederea pregătirii privatizării acestora;
  b) gruparea activităţilor care pot face obiectul unor entităţi ce pot funcţiona autonom;
  c) stabilirea entităţilor viabile economic care pot face obiectul privatizării;
  d) elaborarea unei strategii de divizare şi a procedurii de divizare;
  e) stabilirea procedurii de privatizare a entităţilor viabile economic, în condiţiile legii;
  f) stabilirea listei activelor care nu au putut fi incluse în patrimoniul entităţilor viabile economic;
  g) vânzarea activelor neincluse în patrimoniul entităţilor viabile economic.
  15. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va elabora un plan detaliat de privatizare a SNIF şi va începe aplicarea procedurii de privatizare până la data de 30 septembrie 2005.


  Capitolul VIII Autoritatea de privatizare

  16.1. Autoritatea care supraveghează procesul de privatizare a SNIF şi aprobă etapele acestei privatizări este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Domeniilor Statului.
  16.2. Agenţia Domeniilor Statului exercită în numele statului prerogativele ce decurg din calitatea de unic acţionar al SNIF până la vânzarea parţială sau totală a acţiunilor statului, ce compun capitalul social al entităţilor cu autonomie funcţională ce rezultă în urma reorganizării sau divizării SNIF.
  16.3. Agenţia Domeniilor Statului numeşte reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor SNIF, acordându-le mandat special pentru aprobarea fiecăreia dintre etapele necesare în vederea privatizării.


  Capitolul IX Asigurarea finanţării şi gestionarea componentelor patrimoniului SNIF aflate în proprietatea statului

  17. Pentru primii 2 ani de la înfiinţarea Administraţiei, activitatea SNIF se finanţează indirect de la bugetul de stat prin comenzi date de Administraţie. După expirarea acestei perioade, finanţarea se va realiza prin atribuirea de contracte de executare de lucrări, prin participarea la licitaţii competitive, în condiţiile legislaţiei privind achiziţiile publice.
  18. În vederea privatizării sau a vânzării de active, SNIF va întocmi documentaţia tehnică necesară în vederea obţinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru care nu s-a obţinut acest certificat, în termen de un an de la data aprobării prezentului plan.


  Capitolul X Obligaţiile financiare ale SNIF şi modalităţile de stingere a acestora

  19. SNIF păstrează drepturile de creanţă provenind din sumele neachitate de beneficiarii serviciilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi litigiile în curs privind recuperarea creanţelor, penalităţilor de întârziere şi majorărilor, precum şi obligaţiile financiare.
  20. Creanţele neachitate de beneficiarii serviciilor de îmbunătăţiri funciare aferente anilor 2002 şi 2003 se vor recupera de SNIF.


  Capitolul XI Obligaţiile de mediu

  21. Obligaţiile de mediu ale SNIF privind exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile amenajărilor de îmbunătăţiri funciare administrate de Administraţie se preiau de Administraţie.


  Capitolul XII Modalitatea de concediere sau de redistribuire a personalului SNIF

  22. Reorganizarea activităţii SNIF şi stabilirea numărului de personal se fac avându-se în vedere următoarele reguli de bază:
  a) organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii utilizează şi răspund de gestionarea staţiilor de pompare de punere sub presiune şi a infrastructurii din amenajarea interioară, putând prelua de la SNIF personalul de exploatare aferent, necesar pentru desfăşurarea activităţii. Până la preluarea acestui personal, persoanele care desfăşoară activităţi de exploatare a staţiilor de pompare de punere sub presiune şi a infrastructurii din amenajarea interioară vor rămâne angajate ale SNIF;
  b) activităţile de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare asupra cărora Administraţia exercită un drept de administrare se vor realiza de terţi furnizori pe bază de contract de prestări de servicii;
  c) atelierele de întreţinere şi reparaţii din structura SNIF se vor privatiza şi, după privatizare, vor participa la licitaţiile de atribuire a contractelor de achiziţii publice de servicii în condiţii de concurenţă cu ceilalţi agenţi economici acreditaţi.
  23. Personalul SNIF disponibilizat prin concediere colectivă beneficiază de drepturile prevăzute de legislaţia în vigoare, iar persoanele disponibilizate în perioada 1 septembrie-30 noiembrie 2005 beneficiază de drepturile prevăzute la art. 80 din Legea nr. 138/2004, cu modificările ulterioare.
  24. Personalul al cărui contract individual de muncă a fost desfăcut ca urmare a concedierii colective în cadrul procesului de reorganizare a SNIF poate participa la programe de reconversie profesională finanţate în condiţiile legii.
  25.1. Exploatarea infrastructurii din amenajarea interioară de irigaţii şi a staţiilor de pompare de punere sub presiune se face de personalul angajat al SNIF până la privatizarea entităţii care răspunde de exploatarea acelei amenajări. Societatea comercială rezultată din privatizare va prelua de la SNIF contractul de prestări de servicii de irigaţii încheiat cu Administraţia.
  25.2. Transmiterea dreptului de proprietate sau de folosinţă gratuită asupra infrastructurii din amenajările de irigaţii ori desecare şi drenaj către organizaţii sau federaţii, precum şi contractarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare administrate de administraţie cu furnizorii terţi din sectorul privat se poate face cu reducerea numărului de personal angajat al SNIF.


  Capitolul XIII Dispoziţii tranzitorii

  26. Ca parte a Planului de reorganizare globală a SNIF, activităţile specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare ale SNIF se preiau de Administraţie cu parcurgerea următoarelor etape:
  a) elaborarea şi adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei;
  b) numirea membrilor consiliului de administraţie al Administraţiei;
  c) numirea directorului general al Administraţiei, a posturilor de conducere şi a personalului unităţii centrale a Administraţiei, care să asigure preluarea de la SNIF a activelor necesare funcţionării Administraţiei;
  d) numirea directorilor sucursalelor regionale ale Administraţiei;
  e) întocmirea statului de funcţii şi a planului de afaceri al sucursalelor Administraţiei;
  f) elaborarea şi aprobarea Planului de divizare a SNIF;
  g) elaborarea programului de concediere colectivă a personalului SNIF;
  h) studiul viabilităţii economice şi identificarea amenajărilor de irigaţii funcţionale;
  i) elaborarea programului de gestionare a activelor SNIF;
  j) întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei în condiţiile legii.
  27. Reorganizarea SNIF va continua pe perioada implementării Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii finanţat potrivit Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, ratificat prin Legea nr. 4/2004.
  28. Planul este dus la îndeplinire de către SNIF, sub autoritatea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu asistenţa Unităţii de management al proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii.
  ------------