ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 15 iulie 2022privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 18 iulie 2022
  Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, denumit în continuare FEAD, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material, mamele cele mai dezavantajate din punct de vedere socioeconomic care au născut începând cu anul 2022,
  ținând cont de faptul că în această perioadă generată de pandemia de COVID-19 una dintre cele mai afectate categorii de persoane este cea a mamelor care au născut începând cu anul 2022, cu drept la un venit minim garantat, care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află în situație de risc, aflate temporar în situații critice de viață, inclusiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și altele asemenea și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, mame care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de produse pentru îngrijirea nou-născutului, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,
  având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul pandemiei de COVID-19, în special în sensul introducerii măsurilor de distanțare și de virtualizare a relațiilor economico-financiare, prin accesul oferit de modificările legislative la vouchere electronice, inclusiv în domeniul acordării de sprijin social din partea Uniunii Europene și a statelor membre,
  în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care efectele pandemiei de COVID19 le au asupra grupurilor vulnerabile,
  luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7.016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020)347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere in aplicare C (2014)9.102 privind aprobarea programului operațional de asistență alimentară și/sau material de bază din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum și a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 și Regulamentul (UE) nr. 559/2020,
  deoarece în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoria mamelor celor mai dezavantajate, prin producerea de victime în rândul acestora, precum și accentuarea abandonului nou-născuților cauzat, în principal, de lipsa accesului la servicii de îngrijire fizică și psihologică, precum și de lipsa accesului la resurse financiare care să asigure posibilitatea îngrijirii nou-născutului, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv prin oferirea de sprijin material prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, implementat de beneficiarul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizațiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire națională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile celor mai defavorizate și afectate de impactul pandemiei de COVID-19, în egală măsură și fără a face distincție.
  De asemenea, ținând cont de situația generată de agresiunea militară rusă din Ucraina, cu implicații majore pentru România, în special prin existența unei presiuni migratorii ridicate la frontierele sale estice pe măsură ce conflictul continuă,
  luând în considerare faptul că un aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina ar putea fi atât de mare încât există riscul evident ca sistemele de primire/de azil ale statului să nu poată prelucra aceste sosiri fără consecințe negative asupra funcționării eficiente a acestor sisteme și asupra intereselor persoanelor în cauză și ale altor persoane care solicită protecție,
  ținând cont că la data de 17 mai 2022 datele oficiale arătau că peste 986.900 de cetățeni ucraineni au intrat pe teritoriul României de la izbucnirea conflictului și până în prezent, dintre care 86.100 se află încă în țara noastră, 39.000 sunt copii. S-au înregistrat în această perioadă peste 4.300 de solicitări de azil și 23.500 de solicitări de protecție temporară, iar tendința de accesare a statului de protecție temporară este în creștere, dat fiind faptul că perioada legală de ședere a persoanelor strămutate din Ucraina în baza pașapoartelor turistice se apropie de expirare.
  Luând în considerare situația extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, care impune adoptarea de măsuri imediate, pe calea ordonanței de urgență, având ca obiect stabilirea mijloacelor și a procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și amenajarea legislativă a unor măsuri suplimentare de protecție socială în contextul crizei umanitare a persoanelor strămutate din Ucraina,
  având în vedere Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri,
  ținând cont de aplicarea, la nivel național, a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare,
  având în vedere posibilitatea de a extinde utilizarea politicii de coeziune la diferite tipuri de acțiuni de urgență destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina, pentru a atenua astfel presiunea constantă exercitată de criza ucraineană, prin identificarea atât a nevoilor și măsurilor adecvate pentru primirea acestor persoane, cât și a resurselor necesare satisfacerii acestor nevoi,
  ținând cont de flexibilitatea prevăzută de Regulamentul (UE) 2022/562 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește Acțiunea de coeziune pentru refugiații din Europa (CARE), prin care pot fi finanțate cheltuieli cu persoanele strămutate din Ucraina, prin realocarea rapidă a fondurilor disponibile pentru acest sprijin de urgență, în contextul în care nu sunt posibile transferuri între programe,
  luând în considerare faptul că în cadrul exercițiului financiar 2014-2020 se află în derulare Programul operațional Capital uman, program prin care se poate asigura un răspuns la diferite tipuri de acțiuni de urgență destinate sprijinirii persoanelor strămutate din Ucraina,
  având în vedere că în cadrul Programului operațional Capital uman au fost identificate unele economii care pot fi dirijate pentru finanțarea anumitor cheltuieli destinate sprijinirii imediate a persoanelor strămutate din Ucraina,
  luând în considerare faptul că prin Regulamentul (UE) 2022/613 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 aprilie 2022 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 și (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește majorarea prefinanțării din resursele REACT-EU și stabilirea unui cost unitar a fost stabilit un cost unitar pentru operațiunile care abordează provocările legate de migrație generate de agresiunea militară a Federației Ruse,
  având în vedere necesitatea unei reglementări uniforme care să instituie norme clare referitoare la mecanismul de decontare pe bază de costuri unitare a cheltuielilor cu persoanele strămutate din Ucraina, prin finanțarea acțiunilor de gestionare a crizelor și de reacție rapidă, pentru acordarea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară persoanelor strămutate din Ucraina, ipostaze în care dreptul la viață este pus în pericol, inclusiv în perioada imediat următoare,
  întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă, precum și faptul că acestea sunt extrem de importante pentru competitivitatea și prosperitatea Europei, pentru suveranitatea sa economică și tehnologică și pentru reziliența la șocuri externe,
  ținând cont de faptul că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, din sectorul industriei alimentare și al construcțiilor s-au confruntat atât în pandemia de COVID-19, cât și în prezent, ca efect al consecințelor macroeconomice generate de aceasta, cu probleme determinate de lipsa consumatorilor, precum și de lipsa măsurilor de sprijin destinate retehnologizării liniilor de producție, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic ori a migrat către alte sectoare care nu s-au confruntat cu efectele agresive ale crizei economice,
  întrucât măsurile de restrângere a activității IMM-urilor din sectorul industriei alimentare și cel al construcțiilor, slaba capitalizare și puterea mică de negociere privind facilitățile bancare au afectat capacitatea de producție a IMM-urilor, iar în acest context a fost afectată capacitatea de reziliență a acestora, motiv pentru care sunt necesare măsuri de urgență pentru a reface capacitatea de producție prin asigurarea de granturi destinate investițiilor care constau în dotări cu echipamente și utilaje necesare proceselor de producție,
  deși șocul pandemiei de COVID-19 asupra veniturilor a fost mai mic pentru sectorul local al construcțiilor față de alte domenii economice, presiunile competitive împreună cu gradul mare de fragmentare al pieței și creșterea costurilor materiilor prime din perioada post-COVID-19 vor afecta capacitatea de producție în special pentru IMM-uri,
  deoarece pandemia de COVID-19 a perturbat semnificativ toate sectoarele din industria alimentară prin șocuri reale, care includ modificări ale cererii și blocaje din partea ofertei, șocuri financiare - prin dificultăți în achiziționarea investițiilor și capitalului necesar, șocuri privind schimbările comportamentale, atât din partea consumatorilor, care își pot schimba tiparele de consum în funcție de nivelul de aversiune la risc, cât și din partea IMM-urilor, cu o incertitudine crescândă cu privire la producția viitoare,
  având în vedere faptul că refacerea capacităților de producție și odată cu aceasta a capacității de reziliență a IMM-urilor poate fi asigurată din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțare până la data de 31 decembrie 2022, ca urmare a aplicării formelor de sprijin prin scheme de ajutor de stat, iar procesul de alocare a fondurilor presupune parcurgerea etapelor de depunere a cererilor de finanțare, evaluare, contractare și implementare, care necesită derularea acestor etape cu maximă celeritate pentru a putea încheia contractele de acordare a sprijinului sub formă de ajutor de stat până la sfârșitul anului 2022,
  în circumstanțele excepționale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19 IMM-urile se confruntă cu o lipsă severă de lichiditate, care periclitează atingerea obiectivelor de creștere asumate la nivel guvernamental.
  Luând în considerare cele menționate anterior, se impune o acțiune decisivă și cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității întreprinderilor mici și mijlocii pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de COVID-19.
  Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul la finanțare în domenii prioritare pentru economia românească, în cadrul cărora se vor sprijini categoriile de beneficiari eligibili prin acordarea de granturi pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor.
  Deoarece, în absența actului normativ nu pot fi încheiate contractele de finanțare cu beneficiarii selectați, astfel încât pentru aceste proiecte să fie demarată implementarea, fapt de natură să determine evitarea dezangajării sumelor alocate anual, prin programele operaționale,
  întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru sectorul industriei alimentare și al construcțiilor ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile externe nerambursabile alocate României,
  întrucât aspectele vizate constituie o stare de fapt obiectivă, cuantificabilă, extraordinară, independentă de voința Guvernului, care pune în pericol interesul public și a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanță de urgență.
  Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Capitolul I Măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic

  Articolul 1

  Capitolul I al prezentei ordonanțe de urgență stabilește unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nounăscut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuți acordate din fonduri externe nerambursabile, unele măsuri de distribuire a acestora, precum și cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni:
  a) acordarea de sprijin pentru nou-născuți pe bază de tichete sociale pe suport electronic;
  b) asistență tehnică.


  Articolul 2

  În înțelesul capitolului I din cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) POAD - Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7.016 final din 16 octombrie 2015, modificat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020)347 final din 21 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014)9.102;
  b) precaritate materială de bază, P2.2 - precaritate materială de bază, respectiv lipsa trusourilor pentru nou-născuți - asistență constând în acordarea produselor pentru îngrijirea nou-născutului, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuți la art. 3;
  c) destinatar final - cea mai defavorizată sau cele mai defavorizate persoane care primesc asistență și sprijin în cadrul POAD, în sensul categoriilor enumerate la art. 3;
  d) beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin structura de specialitate - responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a produselor de îngrijire a nou-născutului, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și asistență tehnică, precum și autoritățile cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea programului operațional în ceea ce privește implementarea operațiunilor de asistență tehnică, prevăzute în anexa nr. 1;
  e) organizație parteneră - Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, instituția prefectului și autoritățile administrației publice locale;
  f) tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți - bilet de valoare pe suport electronic, care se acordă destinatarilor finali pentru cheltuielile ocazionate de acoperirea precarității materiale de bază - lipsa produselor de îngrijire a nounăscutului;
  g) unități afiliate - unități care comercializează produse pentru îngrijirea nou-născutului, respectiv unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților, în sensul prevăzut la lit. h), și care acceptă, drept mijloc de plată, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  h) produse pentru îngrijirea nou-născutului - produse specifice trusoului pentru nou-născut, necesare îngrijirii nounăscutului, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentație pentru nou-născut, articole sanitare și medicale pentru mamă și pentru nou-născut;
  i) măsuri auxiliare - activitățile prevăzute în plus față de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuți, cu scopul de a atenua excluziunea socială, respectiv indicații de îngrijire a nou-născutului: consiliere în alăptare, educație sanitară, educație de prim ajutor pentru nou-născuți, educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriționale pentru bebeluși;
  j) mamele cele mai dezavantajate, care au născut începând cu anul 2022 - mamele cu drept la un venit minim garantat sau care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, inclusiv mamele singure, care se află temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, victime ale agresiunilor militare, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, mame care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile, mamele minore;
  k) mamele cu dizabilități - mamele care dețin certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie de încadrare în grad de handicap eliberată de Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate la data elaborării listei destinatarilor finali;
  l) nou-născut - copilul până la vârsta de 3 luni. Termenul de trei luni curge de la nașterea copilului conform identificării acesteia de către autoritățile administrației publice locale și includerii nou-născutului în listele actualizate lunar.


  Articolul 3

  Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, și care au calitatea de destinatari finali sunt:
  a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care fac parte din familii beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) mamele cu dizabilități care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, ale violenței domestice, persoane dependente și/sau care se află în situații deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autoritățile publice cu atribuții în domeniul asistenței sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terț;
  e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului și care nu dețin acte de identitate și care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului;
  g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.


  Articolul 4
  (1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuți, acordate destinatarilor finali, au ca sursă de finanțare POAD și se decontează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, respectiv în limita a 12.000.000,00 euro, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD și a documentelor programatice aplicabile.(2) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este coordonator la nivel național al acordării de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea POAD, în calitate de beneficiar.(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, autoritățile administrației publice locale și instituțiile prefectului au următoarele atribuții:
  a) autoritățile administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială, identifică, întocmesc și își asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3;
  b) autoritățile administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială, actualizează lunar și își asumă prin semnătura reprezentantului legal, listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora, pentru mamele cu dizabilități; listele conțin inclusiv numărul documentului justificativ prevăzut la art. 2 lit. k);
  c) instituțiile prefectului centralizează la nivelul județului listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a categoriei de eligibilitate prevăzute la art. 3, pe care le transmit Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului;
  d) instituțiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel județean;
  e) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului monitorizează, coordonează activitatea instituțiilor prefectului și desfășoară alte activități specifice, inclusiv centralizarea documentelor justificative care stau la baza rambursării cheltuielilor din fonduri europene, pe care le consideră necesare pentru implementarea măsurii de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.
  (4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (3), autoritățile administrației publice locale, prin serviciile publice de asistență socială, utilizează modalități de identificare și verificare a destinatarilor finali, aprobate prin dispoziție a primarului.(5) Serviciul public de asistență socială elaborează lista destinatarilor finali, care va cuprinde: numele și prenumele, adresa de domiciliu și codul numeric personal al acestora. Pentru mamele care nu dețin acte de identitate, informațiile cu privire la datele personale se rezumă la: nume și prenume, adresa de domiciliu/adresa de reședință declarată de mamă și un document eliberat de serviciul public de asistență socială care să ateste încadrarea în categoria destinatarului final. Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc și se aprobă de către reprezentantul legal al autorității publice locale și ulterior se transmit instituției prefectului.(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate și transmise conform alin. (4) și (5), se centralizează la nivel de județ, separat pentru cele șapte categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 și se transmit de către instituțiile prefectului Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, în formatul stabilit de minister, urmând ca acesta să le furnizeze beneficiarului - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în varianta agreată de acesta.(7) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți se emit de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor, denumite în continuare unități emitente.(8) Unitățile emitente desfășoară această activitate în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor, potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.(9) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, cu respectarea prevederilor alin. (7) și (8).(10) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în condiții de siguranță.(11) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(12) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri europene nerambursabile, nu este necesară parcurgerea procedurii de autorizare prevăzută de lege și pentru emiterea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți.(13) Pentru a putea obține autorizație în vederea desfășurării activității ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, operatorul economic prevăzut la alin. (12) are obligația ca, anterior începerii activității, să notifice Ministerului Finanțelor faptul că deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate, potrivit legii, de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile, conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.(14) Autorizația obținută ca urmare a notificării prevăzute la alin. (13) are aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic acordate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din fonduri nerambursabile pentru care a fost parcursă procedura de autorizare prevăzută de lege.(15) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de destinatari finali ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(16) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se vor vira sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și cu unitățile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(17) Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz.(18) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene virează unității emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, astfel:
  a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (16), deschise la instituții de credit;
  b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (19) Sumele virate prin operațiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(20) Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene, pe baza contractului de servicii pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, contract de achiziție publică legal încheiat, transferă către unitatea emitentă contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți distribuite destinatarilor finali și achită costul emiterii suportului electronic.(21) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene se realizează potrivit Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare. La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(22) Valoarea tichetelor sociale pentru nou-născuți emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor pentru nou-născuți în format electronic achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.


  Articolul 5
  (1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți poate fi actualizată anual prin hotărâre a Guvernului, adoptată cu cel puțin 30 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor, în funcție de rata medie anuală a inflației și în limita disponibilului financiar prevăzut în cadrul POAD.(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(3) Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți este acordat o singură dată pentru un nou-născut și poate fi utilizat doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea produselor de îngrijire pentru nounăscuți pentru care a fost emis.(4) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(5) Unitățile afiliate au obligația să comercializeze produse sigure și care să respecte condițiile prescrise sau declarate, să nu practice prețuri nejustificat de mari și să nu limiteze, în mod nejustificat, vânzarea bunurilor.(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți vor fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală prevăzută la alin. (1), respectiv cu valoarea tichetelor sociale pentru nounăscuți acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(7) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care încheie cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.(8) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria produselor pentru îngrijirea nou-născutului, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(9) Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9, „Alte metode“, din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „TRUSOU NOU-NĂSCUT“, atunci când caracteristicile tehnice ale aparatului de marcat electronic fiscal permit acest lucru.(10) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în niciun mod.(11) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și nu se ia în considerare la stabilirea venitului net lunar definit la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 6
  (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:
  a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;
  b) solicitarea de către beneficiari și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sau pentru fracțiuni din acestea;
  c) refuzul nejustificat al unităților afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuți sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și destinatarul final al acestora;
  d) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.
  (2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:
  a) între 1,5 și 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);
  b) între 3 și 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);
  c) între 14 și 20 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. d).
  (3) Constituie contravenție fapta unității emitente de a alimenta tichetele sociale pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (6) și se sancționează cu amendă între 10 și 14 puncte-amendă.(4) Constituie contravenție fapta unității emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic cu nerespectarea prevederilor art. 9 și se sancționează cu amendă între 10 și 14 puncte-amendă.(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 4 și 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic de la alte persoane decât destinatarul final.(6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.


  Articolul 7
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene sau de către alte organe abilitate în condițiile legii.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 8
  (1) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (9) și (16).(2) Ministerul Finanțelor poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberate unităților emitente în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare.(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.(4) Acordarea autorizației de funcționare unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor.


  Articolul 9
  (1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru nou-născuți este valabil numai dacă are înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod în acesta următoarele mențiuni, prevăzute la art. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, cu modificările și completările ulterioare:
  a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;
  b) perioada de valabilitate a suportului electronic;
  c) numele, prenumele și codul numeric personal al destinatarului final;
  d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.
  (2) Destinatarul final sau reprezentantul legal al acestuia poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuți numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate, cu excepția mamelor care nu dețin acte de identitate. În cazul destinatarului final eligibil care nu deține acte de identitate, tichetele sociale pe suport electronic pentru nounăscuți se utilizează pe baza documentului eliberat de autoritățile publice locale, care atestă încadrarea în categoria destinatarului final.(3) Tichetul social pe suport electronic pentru nou-născuți are perioadă de valabilitate și poate fi utilizat de către destinatarii finali în termen de șase luni de la data emiterii acestuia, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(4) Tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.(5) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți are obligația ca, odată cu emiterea acestora, să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate acestora, pe raza localității lor de domiciliu.(6) Beneficiarul se asigură de emiterea de către unitatea emitentă și de expedierea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți de la unitatea emitentă către instituția prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, pentru fiecare județ.(7) Instituțiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți către autoritățile administrației publice locale de pe raza teritorială unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali, împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate.(8) Autoritățile administrației publice locale înmânează destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru nou-născuți împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința. În cazul în care pe raza teritorială a destinatarilor finali nu se află unități afiliate sau numărul acestora este redus, autoritățile publice locale vor pune la dispoziție, atât prin publicare pe site-ul propriu, cât și listat, la cererea destinatarului final, listele unităților afiliate din județul respectiv care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(9) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura serviciul de livrare a tichetului social pe suport electronic pentru nou-născuți la domiciliul sau reședința acestora.(10) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și mecanismul de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(11) Entitățile implicate în implementarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și unor măsuri de distribuire a acestora, sunt obligate să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Regulamentul general privind protecția datelor, prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679, cu modificările ulterioare, după caz, precum și celelalte reglementări din domeniul protecției datelor.


  Articolul 10
  (1) Măsurile auxiliare care se aplică pot include activitățile prevăzute în plus față de oferirea de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu scopul de a atenua excluziunea socială și/sau a rezolva urgențele sociale, incluziunea socială și încurajarea frecventării medicului de familie sau a specialiștilor neonatologi, cum ar fi indicații de îngrijire a nou-născutului: consiliere în alăptare, educație sanitară, educație de prim ajutor pentru nou-născuți, educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, recomandări nutriționale pentru bebeluși.(2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite și se pun în aplicare de către organizațiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizații și instituții relevante în domeniul asistenței sociale.(3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi livrate în funcție de nevoile individuale ale grupului-țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.


  Articolul 11
  (1) Lista destinatarilor finali se comunică de către administrația publică locală instituțiilor prefectului, lunar, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni.(2) Instituțiile prefectului comunică Ministerului Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, în formatul stabilit de minister, listele destinatarilor finali la nivel de județ, lunar, la cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autoritățile administrației publice locale.(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, transmite lunar, către beneficiar - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, centralizat, în varianta agreată de acesta, listele destinatarilor finali întocmite la nivel județean, la cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii listelor de la instituțiile prefectului.


  Articolul 12
  (1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum și tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Capitolul II Mecanismul de decontare din cadrul Programului operațional Capital uman, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina

  Articolul 13
  Capitolul II al prezentei ordonanțe de urgență are ca obiect instituirea unui mecanism de decontare din cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, pe bază de cost unitar, a anumitor cheltuieli legate de migrația generată de agresiunea militară a Federației Ruse, începând cu 24 februarie 2022, așa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, pentru cetățenii ucraineni, străinii sau apatrizii care provin din zona conflictului armat din Ucraina, care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Ucraina și Republica Moldova.


  Articolul 14

  Sprijinul financiar acordat în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență are drept scop compensarea unei părți din cheltuielile efectuate de statul român pentru acoperirea nevoilor de bază imediate și sprijinirea persoanelor prevăzute la art. 13 și acoperă parțial cheltuielile efectuate pentru nevoile de bază ale beneficiarilor dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 15
  (1) Costul unitar reprezentând sprijinul financiar prevăzut la art. 13 este în cuantumul și pe durata stabilite la nivelul Comisiei Europene prin Regulamentul (UE) 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului de decontare pe bază de cost unitar sunt decontate din alocarea Programului operațional Capital uman 2014-2020, conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în acest program operațional.(3) Valoarea cheltuielilor care pot fi decontate pe bază de cost unitar, alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, este de 585.255 mii lei, echivalent a 118.427 mii euro la cursul InforEuro din luna iulie 2022, din care contribuția Uniunii Europene este de 494.190 mii lei, echivalent a 100.000 mii euro, corespunzând unui procent de 84,44%, iar contribuția națională este de 91.066 mii lei, echivalent a 18.427 mii euro, corespunzând unui procent de 15,56%.(4) Sprijinul financiar acordat sub formă de cost unitar poate fi acordat pentru cheltuieli efectuate începând cu data de 24 februarie 2022 și până la încetarea aplicării Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382, în limita fondurilor alocate acestei măsuri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023.


  Articolul 16
  (1) Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pune la dispoziția Direcției fonduri externe nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne lista persoanelor prevăzute la art. 13 care au intrat în România prin punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, cu excepția cetățenilor moldoveni, respectiv cu Ucraina și, după caz, au ieșit din țară. Lista poate fi completată cu informații furnizate de Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru situațiile care revin în competența acestei structuri.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează săptămânal și include persoanele prevăzute la art. 13 care au intrat pe teritoriul României începând cu 24 februarie 2022, dată care reprezintă prima zi de referință a primei săptămâni de raportare. Fiecare săptămână de raportare este contorizată individual și independent de luna sau lunile calendaristice din care fac parte zilele care compun săptămâna de referință.(3) Direcția fonduri externe nerambursabile, cu sprijinul Inspectoratului General pentru Imigrări și al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, după caz, verifică și validează săptămânal lista prevăzută la alin. (1).(4) Procedura de întocmire a listei prevăzute la alin. (1) se stabilește printr-un protocol de colaborare încheiat între MIPE și MAI, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, și se publică pe pagina de internet a instituțiilor.(5) Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor prevăzute la art. 13, în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se realizează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor.(6) Datele cu caracter personal colectate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege și numai dacă sunt asigurate garanțiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.


  Articolul 17
  (1) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman să modifice programul operațional în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin crearea unei noi axe prioritare (AP 9) cu o valoare FSE de 100 milioane euro, prin realocarea sumei de 50 milioane euro FSE de la axa prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs“ și 50 milioane euro FSE de la axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți“.(2) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman să lanseze apelul de proiecte destinat decontării sumelor prevăzute la art. 15 și să încheie contractul de finanțare pentru apelul de proiecte lansat, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.(3) Cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (3) se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului operațional Capital uman 2014-2020, pe baza situației prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2), după aprobarea modificării programului operațional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operațional și încheierea contractului de finanțare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Afacerilor Interne.(4) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman, autorizează cheltuielile prevăzute la art. 15 alin. (3) și efectuează plăți aferente contractului de finanțare încheiat.


  Capitolul III Măsuri pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor din industria alimentară și a construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență

  Articolul 18
  (1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează cadrul general pentru acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență a IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, afectate de criza economică generată de efectele pandemiei de COVID-19, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia C(2014)10.233 din 19 decembrie 2014, de punere în aplicare a Comisiei de aprobare a anumitor elemente din Programul operațional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investițiile pentru creștere și locuri de muncă în România CCI 2014RO16RFOP001, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare POC, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3).(2) Măsurile de sprijin prevăzute de prezenta ordonanță de urgență cuprind granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării și se acordă pe baza criteriilor stabilite în prezenta ordonanță și detaliate în schema de ajutor de stat, precum și în ghidul solicitantului, care vor fi aprobate prin ordine ale ministrului investițiilor și proiectelor europene.(3) Microîntreprinderile și IMM-urile sunt beneficiari pentru fondurile externe nerambursabile prevăzute la alin. (2).


  Articolul 19

  În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) active corporale - active precum terenuri, clădiri și instalații, utilaje și echipamente;
  b) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
  c) administrator al schemei de ajutor de stat și al apelurilor de proiecte - Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, prin intermediul AM POC, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanțare, precum și modificarea acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare, de efectuare de plăți către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, precum și recuperarea eventualelor ajutoare ilegale, dacă este cazul;
  d) administrator operațional al sistemului informatic de gestionare al schemei de ajutor de stat - Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, denumit în continuare MAT, având atribuții în operarea, asigurarea suportului operațional pentru utilizatori și prelucrarea datelor din cadrul sistemului informatic;
  e) administrator tehnic al sistemului informatic de gestionare al schemei de ajutor de stat - Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, având atribuții în dezvoltarea sistemului informatic și asigurarea mentenanței acestuia;
  f) ajutor de stat regional - ajutor acordat sub formă de granturi în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, a cărui valoare minimă este de 50.000 euro și valoarea maximă nu depășește 500.000 euro, pentru realizarea de investiții în retehnologizare pentru o investiție inițială sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice, în conformitate cu regulile de ajutor de stat regional;
  g) beneficiari ai ajutorului de stat - IMM-uri și microîntreprinderi care primesc ajutorul de stat prin intermediul grantului pentru investiții în retehnologizare, prin încheierea unui contract de finanțare cu administratorul schemei de ajutor de stat, respectiv cu MIPE, prin AM POC;
  h) capacitate de reziliență - capacitatea IMM-urilor de a rezista la șocuri generate de crize pandemice, crize de consum, crize determinate de calamități naturale, războaie și altele asemenea constatate și stabilite în condițiile legii, respectiv de ași adapta capacitățile de producție/servicii la cerințele specifice pieței în perioade de crize;
  i) cofinanțare - procent din valoarea proiectului depus la finanțare, asigurat de către IMM-uri, prin contribuția proprie a acestora realizată prin împrumuturi sau din orice alte surse legal constituite, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public;
  j) grant pentru investiții productive - grant acordat beneficiarilor de ajutor de stat din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în retehnologizare, cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat;
  k) IMM - microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, în sensul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare; categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, este formată din întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și a căror cifră de afaceri anuală netă nu depășește 50 de milioane euro și/sau al căror bilanț anual total nu depășește 43 de milioane euro;
  l) IMM Recover - sistemul informatic prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 220/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene, dezvoltat și integrat de către STS pe baza cerințelor operaționale furnizate de MIPE, în scopul gestionării apelurilor de proiecte pentru implementarea schemelor de ajutor de stat, acesta fiind găzduit și administrat din punct de vedere tehnic de STS, respectiv din punct de vedere operațional de MAT, iar din punctul de vedere al apelurilor de proiecte de către MIPE;
  m) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
  n) investiție inițială - fie o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente, fie o achiziționare de active legate direct de o unitate, cu condiția ca unitatea să fie închisă sau să fi fost închisă dacă nu ar fi fost achiziționată și să fie cumpărată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul și exclude simpla achiziționare a acțiunilor unei întreprinderi;
  o) investiții în retehnologizare - investiții în active corporale și necorporale care sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare și sunt necesare pentru asigurarea capacității de producție pentru refacerea capacității de reziliență.


  Articolul 20
  (1) Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute la art. 18 alin. (2) se acordă din fonduri externe nerambursabile, alocate României prin REACTEU, în cadrul POC 2014-2020, pentru care MIPE îndeplinește funcția de autoritate de management, denumită în continuare AM POC.(2) Pentru schema de ajutor de stat, AM POC îndeplinește funcția de furnizor și administrator al schemei de ajutor de stat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 21
  (1) Prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor pentru refacerea capacității de reziliență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:
  a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;
  b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică, necesare activității de producție, precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare extinderii/diversificării capacităților de producție existente.
  (la 09-09-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )
  (2) Verificarea îndeplinirii calității de IMM, astfel cum este prevăzut la art. 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, a beneficiarului se realizează de către AM POC.
  (la 09-09-2022, Alineatul (2) din Articolul 21 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Articolul 22
  (1) Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub formă de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de maximum cinci ori cifra de afaceri netă realizată în exercițiul financiar 2021, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.(2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în anexa nr. 3, care trebuie să fie autorizat la data depunerii cererii de finanțare.(3) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) se acordă în conformitate cu intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat, prevăzută în anexa nr. 4, și nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor. Beneficiarii au obligația de a acoperi diferența până la 100% din surse proprii, neafectate de ajutor de stat.(4) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute la alin. (1), sunt în valoare totală de 179.070.298 euro, din care 150.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 29.070.298 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat, din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin axa prioritară 4 - acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, precum și fonduri alocate prin aplicarea mecanismului de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) Sumele alocate sub formă de cofinanțare din bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut la art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, se pot deconta din fonduri externe nerambursabile până la încheierea perioadei de programare 2014-2020 prin relocări de sume rezultate din disponibilizări de fonduri externe nerambursabile, din economii, ca urmare a fazării proiectelor în cadrul POC 2014-2020, precum și prin alte modalități prevăzute de regulamentele Comisiei Europene. Cheltuielile nedecontate sau declarate neeligibile prin mecanismul de supracontractare rămân cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(6) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute la alin. (4), vor fi împărțite astfel:
  a) 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat pentru domeniile de investiții prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a);
  b) 89.535.149 euro, din care 75.000.000 euro cu finanțare prin FEDR-REACT-EU și 14.535.149 euro prin cofinanțare de la bugetul de stat pentru domeniile de investiții prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b).


  Articolul 23
  (1) Domeniile de investiții destinate retehnologizării, finanțate din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat, includ:
  a) industria alimentară panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
  b) construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții.
  (2) Lista domeniilor de activitate eligibile pentru granturile de investiții acordate sub formă de ajutor de stat este prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 24

  Granturile pentru investiții în retehnologizare se acordă IMM-urilor, pe baza unor contracte de finanțare, încheiate în condiții de transparență și competitivitate, în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea prevederilor legale privind Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 25
  (1) Granturile pentru investiții prevăzute la art. 22 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exercițiul financiar 2021;
  b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;
  c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  d) grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro și o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;
  e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;
  f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;
  g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
  h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
  i) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu;
  j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții în active corporale și necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activității IMM-ului, sisteme integrate de hard și soft de automatizare a activității IMM-ului;
  k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;
  l) nu a beneficiat de ajutor ilegal și nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.
  (2) Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei investiții inițiale.


  Articolul 26
  (1) Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții sunt prevăzute în anexa nr. 5 și includ:
  a) rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021;
  b) rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021;
  c) rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021;
  d) apartenența domeniului de activitate - cod CAEN - la soldul balanței comerciale. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică/Banca Națională a României;
  e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate al proiectului.
  (2) Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Solicitanții au obligația respectării principiilor DNSH, în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului și ale Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2.088.(4) În urma verificării automate în platforma IMM RECOVER a condițiilor prevăzute la art. 25 alin. (1), lit. a), b), d), f), precum și a calculului punctajelor, aferent criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 5, AM POC poate semna contracte de finanțare cu beneficiarii selectați.
  (la 09-09-2022, Alineatul (4) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )
  (5) Acordarea finanțării se va face pe baza criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 5 pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 50 de puncte.
  (la 09-09-2022, Alineatul (5) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )
  (6) Proiectele care întrunesc un punctaj sub 50 de puncte nu sunt admise la finanțare.
  (la 09-09-2022, Alineatul (6) din Articolul 26 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Articolul 27
  (1) Beneficiarii de granturi pentru investiții destinate retehnologizării pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile pentru finanțarea activelor corporale și necorporale aferente unei investiții inițiale sau unei investiții inițiale pentru o nouă activitate economică, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
  a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiții inițiale;
  b) cheltuieli pentru investiția de bază care cuprind:1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;2. cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;3. cheltuieli cu achiziționarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;4. cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  c) cheltuieli cu transformarea digitală - active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;
  d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.
  (la 09-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )
  (2) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare trebuie să fie în legătură cu obiectul cererii de finanțare și numai în măsura în care fac parte dintr-o investiție pentru producția de bunuri.(3) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
  b) cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe, altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
  c) cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcțiilor anexe, precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare, a celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  d) cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea, alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;
  e) investițiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;
  f) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 23.
  (la 09-09-2022, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Articolul 28

  Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.


  Articolul 29
  (1) Contractelor de finanțare pentru realizarea de investiții în retehnologizare prevăzute la art. 24 le sunt aplicabile prevederile legale privind mecanismele cererilor de plată și/sau, după caz, mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare, astfel cum acestea sunt prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) În ceea ce privește conformitatea cu principiile DNSH, la momentul implementării, beneficiarii vor trebui să ateste caracterul verde al investiției, conform analizei DNSH asumate la momentul depunerii proiectului.(3) În situația în care în cadrul unor verificări suplimentare pe tot parcursul de implementare a proiectului și în perioada de sustenabilitate se constată că documentele ce atestă contribuția verde în cadrul proiectului nu sunt în conformitate cu anexa nr. 1 la Regulamentul delegat (UE) 2021/2.139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului, finanțarea proiectului va fi retrasă integral sau proporțional cu gradul de neîndeplinire a obligațiilor privind caracterul de verde, precum și în cazul existenței unor nereguli în utilizarea fondurilor acordate sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 30
  (1) După întocmirea listei beneficiarilor de fonduri, precum și după soluționarea contestațiilor, dacă este cazul, beneficiarii de fonduri externe nerambursabile transmit toate informațiile necesare încheierii contractului de finanțare.
  (la 09-09-2022, Alineatul (1) din Articolul 30 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )
  (2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile ghidului solicitantului, respectiv ale instrucțiunilor emise de AM POC.(3) Implementarea contractelor de finanțare se va realiza prin platforma MYSMIS.


  Articolul 31

  Regulile de acordare a ajutorului de stat regional vor fi prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat - Sprijin prin granturi pentru investiții în retehnologizare acordate IMMurilor din industria alimentară și a construcțiilor, pentru refacerea capacității de reziliență cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat în contextul crizei provocate de pandemia de COVID-19, care va fi supusă avizării Consiliului Concurenței și va fi aprobată prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene ce va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 32
  (1) Prelucrarea datelor în sistemul informatic se efectuează cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației naționale aplicabile domeniului protecției datelor cu caracter personal.(2) MIPE, MAT și STS, în calitate de operatori asociați, prelucrează date cu caracter personal, prin intermediul IMM Recover, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul IMM Recover sunt stocate pe toată perioada de implementare și de sustenabilitate a proiectului, respectiv 5 ani.(4) Cererile referitoare la datele din IMM Recover, precum și cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal realizate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, se adresează și se soluționează de către MIPE.(5) Cerințele operaționale de dezvoltare și adaptare a IMM Recover, modul de implementare a funcționalităților, seturile de date, modul de asigurare a suportului pentru utilizatorii IMM Recover sunt stabilite, de comun acord, prin acord de colaborare de către instituțiile menționate la alin. (2).(6) În vederea implementării măsurilor de sprijin prevăzute la art. 18 alin. (2), instituțiile și autoritățile publice care dețin și furnizează pentru IMM Recover, în condițiile legii, date privind existența și activitatea economică a solicitanților prevăzuți la art. 19 lit. g) răspund pentru actualitatea, realitatea și integralitatea datelor furnizate.


  Articolul 33

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul afacerilor interne,
  Ioana Dorobanțu,
  secretar general adjunct
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Bogdan-Florin Paraschiv,
  subsecretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul sănătății,
  Aurel-George Mohan,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,
  Florin-Sergiu Dobrescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Sorin Moise,
  secretar de stat
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 15 iulie 2022.
  Nr. 113.


  Anexa nr. 1

  Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea POAD
  componenta pentru acordarea unui sprijin material
  pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți

  A. Instituții cu rol în sistemul de management și control al POAD1. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management:
  a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;
  b) pune la dispoziția beneficiarului informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
  c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;
  d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate și stocate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
  e) elaborează și, după consultarea cu părțile interesate relevante, reprezentați ai instituțiilor administrației publice centrale și locale, partenerii socioeconomici, instituțiile financiare internaționale și partea comunitară, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale și finale de implementare;
  f) elaborează și aplică proceduri și/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente, conform programului operațional aprobat;
  g) asigură faptul că operațiunea selectată:1. intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;2. îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la art. 22, 23 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;
  i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operațiunii;
  j) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare către autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost respectată;
  k) determină tipul de asistență care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni;
  l) verifică dacă produsele cofinanțate au fost livrate și nu pun în pericol integritatea fizică a copilului, se asigură că produsele oferite spre comercializare sunt sigure și respectă condițiile prescrise sau declarate și nu comercializează produse despre care deține informații sau consideră că pot fi periculoase, verifică dacă serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;
  m) efectuează următoarele tipuri de verificări:1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;2. verificări la fața locului ale operațiunilor. Verificările la fața locului ale operațiunilor individuale pot fi efectuate prin eșantionare.
  În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare asigură separarea adecvată a funcțiilor;

  n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;
  o) instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire, detectare, corectare și monitorizare a neregulilor și a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;
  p) stabilește proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;
  q) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operațiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puțin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de cinci ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. În cazul altor operațiuni decât cele menționate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziție pe o perioadă de doi ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operațiunii încheiate;
  s) primește de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii și transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  ș) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;
  t) asigură funcționarea sistemului de gestiune și control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, și se asigură că acest sistem funcționează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea și raportarea neregulilor și fraudelor, prin următoarele acțiuni:1. evaluează riscurile antifraudă;2. stabilește măsuri antifraudă și elaborează planuri de combatere a fraudelor;3. asigură mecanisme de prevenire și detectare a fraudelor;4. sesizează autorităților și organelor judiciare competente indiciile de fraudă și tentativa de fraudă, conform dispozițiilor legale incidente;5. implementează măsuri corective privind fraudele;6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigațiile la toate operațiunile care ar putea fi afectate;8. previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate;9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă și cazurile de nereguli care afectează o contribuție din fond a cărei valoare depășește 10.000 euro și care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepția neregulilor care intră sub incidența articolului 30 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, și o informează în mod periodic cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;
  ț) coordonează, monitorizează și evaluează modul de implementare a POAD și ia măsuri de creștere a eficienței derulării, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni ale ministrului investițiilor și proiectelor europene;
  u) primește și analizează propunerile de îmbunătățire a implementării programului și ia măsuri în consecință;
  v) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;
  w) informează Comisia Europeană în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observații cu privire la implementarea programului;
  x) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;
  y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acțiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puțin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informații: numele și adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acțiune materială vizat;
  z) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;
  aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;
  bb) stabilește operațiunile eligibile din cadrul programului operațional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;
  cc) asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;
  dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;
  ee) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor;
  ff) asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  hh) transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  ii) transmite Comisiei Europene prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;
  jj) aplică corecțiile financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;
  kk) transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
  ll) elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru transmiterea anumitor informații către Comisie;
  mm) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în Sistemul unic de management al informației - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;
  nn) elaborează și încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;
  oo) elaborează documentele la nivel de program operațional aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;
  pp) verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și ulterior asigură recuperarea prefinanțării;
  qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;
  rr) elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor și structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor;
  ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;
  șș) asigură închiderea programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile și legislației naționale;
  tt) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.
  2. Ministerul Finanțelor, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:
  a) întocmește și transmite către Comisia Europeană cererile de plată și certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;
  b) întocmește conturile prevăzute la art. 63 alin.(5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013,(UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013,(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
  c) certifică integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislația aplicabilă și că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu dreptul aplicabil;
  d) asigură un sistem în care se înregistrează și se stochează, în format electronic, evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru un program operațional;
  e) se asigură că pentru întocmirea și depunerea cererilor de plată a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;
  f) ia în considerare, la momentul întocmirii și depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;
  g) păstrează, în format electronic, evidențele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;
  h) păstrează evidențele contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli;
  i) asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programului operațional pentru care autoritatea de management se află în România;
  j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorității de management;
  k) asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;
  l) contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemului de management și control pentru programul operațional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competențelor;
  m) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;
  n) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor lor;
  o) furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.
  3. Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile prevăzute la art. 34 și art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

  B. Instituții implicate în implementarea programului
  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, asigură:
  a) inițierea și implementarea operațiunilor de achiziționare și distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuți, prin:1. organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuți, conform prevederilor legale;2. încheierea și implementarea contractelor cu operatorul/ operatorii economic/economici selectat/selectați;3. virează în contul emitentului, sumele de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți ale destinatarilor finali;4. urmărește procesul de distribuție a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, ia măsuri ori de câte ori este nevoie pentru a asigura accesul destinatarilor finali la produse specifice trusoului pentru nou-născut prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;5. asigură fundamentarea numărului destinatarilor finali, în baza centralizatoarelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului;6. arhivează și păstrează toate documentele aferente implementări măsurii;
  b) asigură achiziționarea prin Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți prin instituțiile prefectului pentru acordarea destinatarilor finali;
  c) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în funcție de numărul de destinatari finali;
  d) stabilește, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru nounăscuți ce va fi alocat fiecărui județ și fiecărei autorități a administrației publice locale conform centralizatoarelor primite de la Ministerul Afacerilor Interne prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului;
  e) poate participa împreună cu reprezentanți ai organizațiilor partenere, la vizite de analiză, îndrumare și verificare la fața locului a distribuției și utilizării tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  f) se asigură că au fost efectuate acțiuni de informare și comunicare către destinatarii finali, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Verifică existența la punctele de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nounăscuți a cel puțin unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;
  g) realizează o scurtă descriere a operațiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;
  h) comunică operativ Ministerului Afacerilor Interne evoluția calendarului procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de furnizare;
  i) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;
  j) transmite către Autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  k) se asigură că operatorii economici afiliați de emitent care comercializează produse pentru îngrijirea nou-născutului respectă legislația din domeniul comerțului și normele de protecție pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamații și sesizări privind siguranța și calitatea produselor achiziționate spre soluționare către instituțiile abilitate;
  l) asigură verificarea eligibilității, realității și regularitatea cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare Autorității de management.

  C. Instituții cu rol în distribuirea formelor de sprijin material - produse pentru îngrijirea nou-născutului:1. La nivelul instituției prefectului se stabilește de către prefect, prin ordin, Grupul de lucru în vederea derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, format din salariații instituției prefectului.
  Grupul de lucru pentru derularea și implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți are următoarele atribuții:
  a) centralizează la nivel de județ listele cu destinatarii finali din cadrul măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, precum și listele acestora actualizate lunar, cu indicarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la autoritățile publice locale;
  b) organizează, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți către destinatarii finali, pe baza listelor centralizate la nivel județean;
  c) centralizează și întocmește la nivelul județelor lista persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți în cadrul schemei, prin cumularea listelor întocmite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, validate de reprezentantul legal al acesteia;
  d) centralizează lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pentru care va avea loc decontarea vânzării de produse pentru îngrijirea nou-născutului către destinatarii finali, prin cumularea listelor întocmite la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, validate de reprezentantul legal al acesteia;
  e) solicită administrațiilor publice locale date necesare în derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile;
  f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste, finalizate cu rapoarte de control;
  g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații privind calitatea și siguranța produselor și solicită instituțiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;
  h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. f), sesizează Ministerul Afacerilor Interne, Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, pentru a întreprinde demersurile necesare către beneficiar în vederea recuperării de către acesta a eventualelor prejudicii constatate, ca urmare a distribuirii către persoane neeligibile, precum și ca rezultat al altor aspecte sesizate sau reclamate;
  i) transmite către Ministerul Afacerilor Interne, Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, raportări privind derularea programului atunci când acesta le solicită;
  j) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, până în ultima zi lucrătoare a lunii februarie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul județului, centralizând informațiile primite de la autoritățile administrației publice locale, precum și alte date și informări despre derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul județului. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritățile administrației publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;
  k) instituția prefectului, prin Grupul de lucru, colaborează cu instituțiile abilitate în soluționarea reclamațiilor privind siguranța și calitatea produselor pentru îngrijirea nou-născutului, achiziționate de destinatarii finali eligibili prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  l) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, la finalul fiecărui an calendaristic, Sinteza datelor privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul autorităților administrației publice locale și la nivel de județ, însoțită de observații și propuneri privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  m) transmite Ministerului Afacerilor Interne, Direcției generale pentru relațiile cu instituțiile prefectului, la finalizarea distribuției tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, Sinteza cu privire la măsurile auxiliare și listele de distribuire;
  n) arhivează, timp de trei ani, începând cu data de 1 ianuarie, următoarele documente rezultate din activitatea desfășurată în anul anterior:
  (i) procesele-verbale de recepție și tabelele centralizatoare;
  (ii) listele cu destinatarii finali și listele cu destinatarii finali actualizate lunar și listele de distribuire, transmise de către unitățile administrativ-teritoriale;
  (iii) documentele de evidență a gestiunii;
  (iv) sinteza datelor privind derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți la nivelul județului și Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;
  (v) alte documente legate de derularea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;

  o) organizează ținerea de evidențe de gestiune la nivelul instituției prefectului, ale intrărilor, ale ieșirilor către autoritățile administrației publice locale de la prima recepție și până la consemnarea de finalizare;
  p) asigură, la nivelul județului și al autorităților administrației publice locale, acțiunile de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  q) exercită alte atribuții stabilite prin ordine/instrucțiuni comune ale ministrului investițiilor și proiectelor europene și ale ministrului afacerilor interne.

  Toate documentele prevăzute mai sus, necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar al POAD, vor fi comunicate de instituțiile prefectului către Ministerului Afacerilor Interne prin Direcția generală pentru relațiile cu instituțiile prefectului, urmând ca acesta să fumizeze datele necesare Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în varianta solicitată.
  2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului verifică respectarea legislației în vigoare din domeniul său de competență și reclamațiile privind siguranța și calitatea produselor pentru îngrijirea nou-născutului acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu ANPC.3. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, respectiv comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București au următoarele obligații:
  a) identifică destinatarii finali, în baza anchetelor sociale, emit dispozițiile de primar aferente și transmit către instituția prefectului, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, listele care cuprind destinatarii finali eligibili prevăzuți la art. 3 din prezentul act normativ;
  b) distribuie destinatarilor finali eligibili, in termen de 5 zile de la preluarea de la instituția prefectului, suporturile electronice, respectiv cardurile, pentru tichete sociale pentru nou-născuți;
  c) transmit instituției prefectului, în format digital, editabil .xls și needitabil .pdf, listele de distribuție a suporturilor electronice pentru tichete sociale pentru nou-născuți;
  d) asigură, prin personalul propriu și/sau împreună cu reprezentanții Grupului de lucru de la nivelul prefecturii, vizite de analiză, îndrumare și verificare la fața locului, stabilirea eligibilității, distribuției și utilizării tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;
  e) arhivează listele cu destinatarii finali, listele cu destinatarii finali actualizate lunar și listele de distribuire, în original, precum și celelalte documente rezultate din implementarea măsurii pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.


  Anexa nr. 2

  Reguli generale de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare


  Articolul 1

  Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POAD prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) dinRegulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;
  c) să fie în conformitate cu prevederile programului;
  d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat/încheiată între autoritatea de management și beneficiar;
  e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;
  f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ținânduse cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.3. Cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul programului nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 2

  În cadrul operațiunilor determinate de lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului din POAD sunt eligibile cheltuielile serviciilor de emitere și gestionare de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.


  Articolul 3

  În cadrul asistenței tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin pentru nou-născuți prin tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți sunt eligibile următoarele cheltuieli:
  În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluarea:
  a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea măsurilor pentru acordarea unui sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, conform legislației în vigoare;2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului, pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere implicat în implementarea măsurii;3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanțări;4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport, pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și pentru organizațiile partenere implicate în implementarea măsurii;5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru unitățile de implementare a proiectelor și pentru organizațiile partenere implicate în implementarea măsurii;6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locațiunilor imobilelor cu destinații de sedii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport, pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene;9. costuri indirecte;
  b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;
  c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul autorității de management;2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;4. cheltuieli cu auditul programului;
  d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;2. costuri financiare ale procesului de evaluare.

  (la 09-09-2022, Articolul 3 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 6, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Articolul 3^1
  (1) Organizațiile partenere pot depune cerere de finanțare de asistență tehnică pentru cheltuielile eligibile prevăzute în mod explicit la art. 3 lit. a) pct. 2-5, în limita a 10% din valoarea cererii de finanțare depuse de către beneficiarul Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea măsurii pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă-nou-născut cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic și sub rezerva obținerii avizului Comisiei Europene.(2) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT, cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC nu pot depăși 20% din bugetul total eligibil al cererii de finanțare de asistență tehnică menționată la alin. (1).
  (la 09-09-2022, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 7, Articolul X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Articolul 4

  Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:
  a) dobânzile aferente datoriilor;
  b) furnizarea de infrastructură;
  c) costurile bunurilor folosite anterior;
  d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.


  Anexa nr. 3

  Domenii de activitate eligibile pentru granturile de investiții
  acordate sub forma de ajutor de stat

  08

  ALTE ACTIVITĂȚI EXTRACTIVE (SECȚIUNEA B)

  0812

  Extracția pietrisului si nisipului

  09

  ACTIVITĂȚI DE SERVICII ANEXE EXTRACȚIEI (SECȚIUNEA B)

  0990

  Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

  10

  INDUSTRIA ALIMENTARĂ (SECȚIUNEA C)

  1011

  Productia si conservarea carnii

  1012

  Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

  1013

  Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

  1020

  Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

  1031

  Prelucrarea si conservarea cartofilor

  1032

  Fabricarea sucurilor de fructe si legume

  1039

  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

  1041

  Fabricarea uleiurilor si grasimilor

  1042

  Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

  1051

  Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

  1052

  Fabricarea inghetatei

  1061

  Fabricarea produselor de morarit

  1062

  Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

  1071

  Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

  1072

  Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

  1073

  Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

  1081

  Fabricarea zaharului

  1082

  Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

  1083

  Prelucrarea ceaiului si cafelei

  1084

  Fabricarea condimentelor si ingredientelor

  1085

  Fabricarea de mancaruri preparate

  1086

  Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

  1089

  Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

  1091

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

  1092

  Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

  1106

  Fabricarea malțului

  1107

  Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

  1721

  Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton.  16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE

  1610

  Tăierea și rindeluirea lemnului

  1621

  Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn

  1622

  Fabricarea parchetului asamblat în panouri

  1623

  Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții

  22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC ȘI MASE PLASTICE

  2211

  Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor

  2219

  Fabricarea altor produse din cauciuc

  2221

  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic

  2222

  Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

  2223

  Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții

  23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

  2311

  Fabricarea sticlei plate

  2312

  Prelucrarea și fasonarea sticlei plate

  2313

  Fabricarea articolelor din sticlă

  2314

  Fabricarea fibrelor din sticlă

  2319

  Fabricarea de sticlărie tehnică

  2320

  Fabricarea de produse refractare

  2331

  Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică

  2332

  Fabricarea cărămizilor, țiglelor și a altor produse pentru construcții, din argilă arsă

  2341

  Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental

  2342

  Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

  2343

  Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică

  2344

  Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

  2349

  Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

  2351

  Fabricarea cimentului

  2352

  Fabricarea varului și ipsosului

  2361

  Fabricarea produselor din beton pentru construcții

  2362

  Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

  2363

  Fabricarea betonului

  2364

  Fabricarea mortarului

  2365

  Fabricarea produselor din azbociment

  2369

  Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos

  2370

  Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei

  2391

  Fabricarea de produse abrazive

  2399

  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

  25. INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR METALICE ȘI A PRODUSELOR DIN METAL, EXCLUSIV MAȘINI, UTILAJE ȘI INSTALAȚII

  2511

  Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

  2512

  Fabricarea de uși și ferestre din metal

  2521

  Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

  2529

  Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

  2530

  Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)

  2550

  Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

  2561

  Tratarea și acoperirea metalelor

  2562

  Operațiuni de mecanică generală

  2571

  Fabricarea produselor de tăiat

  2572

  Fabricarea articolelor de feronerie

  2573

  Fabricarea uneltelor

  2591

  Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel

  2592

  Fabricarea ambalajelor ușoare din metal

  2593

  Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri

  2594

  Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

  2599

  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

  27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

  2711

  Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

  2712

  Fabricarea aparatelor de distribuție și control al electricității

  2720

  Fabricarea de acumulatori și baterii

  2731

  Fabricarea de cabluri cu fibră optică

  2732

  Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice

  2733

  Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice

  2740

  Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

  2751

  Fabricarea de aparate electrocasnice

  2752

  Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

  2790

  Fabricarea altor echipamente electrice

  28. FABRICAREA DE MAȘINI, UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE n.c.a.

  2811

  Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

  2812

  Fabricarea de motoare hidraulice

  2813

  Fabricarea de pompe și compresoare

  2814

  Fabricarea de articole de robinetărie

  2815

  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie

  2821

  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor

  2822

  Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

  2892

  Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

  42. LUCRĂRI DE GENIU CIVIL

  4211

  Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor

  4212

  Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane

  4213

  Construcția de poduri și tuneluri

  4221

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide

  4222

  Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

  4291

  Construcții hidrotehnice

  4299

  Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.

  43. LUCRĂRI SPECIALE DE CONSTRUCȚII

  4313

  Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

  52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

  5210

  Depozitări

  (la 09-09-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Alineatul (2), Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Anexa nr. 4

  Intensitatea maximă pentru ajutoarele de stat

  Codul NUTS

  Denumirea regiunii NUTS

  Intensitatea maximă a ajutorului

  ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

  MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI MICI

  RO11

  Nord-Vest

  RO111

  Bihor

  50%

  60%

  RO112

  Bistrița-Năsăud

  60%

  70%

  RO113

  Cluj

  50%

  60%

  RO114

  Maramureș

  60%

  70%

  RO115

  Satu Mare

  60%

  70%

  RO116

  Sălaj

  60%

  70%

  RO12

  Centru

  RO121

  Alba

  60%

  70%

  RO122

  Brașov

  50%

  60%

  RO123

  Covasna

  50%

  60%

  RO124

  Harghita

  50%

  60%

  RO125

  Mureș

  50%

  60%

  RO126

  Sibiu

  50%

  60%

  RO12

  Nord-Est

  RO211

  Bacău

  70%

  75%

  RO212

  Botoșani

  70%

  75%

  RO213

  Iași

  60%

  70%

  RO214

  Neamț

  70%

  75%

  RO215

  Suceava

  70%

  75%

  RO216

  Vaslui

  70%

  75%

  RO22

  Sud-Est

  RO221

  Brăila

  70%

  75%

  RO222

  Buzău

  70%

  75%

  RO223

  Constanța

  60%

  70%

  RO224

  Galați

  70%

  75%

  RO225

  Vrancea

  70%

  75%

  RO226

  Tulcea

  70%

  75%

  RO31

  Sud-Muntenia

  RO311

  Argeș

  60%

  70%

  RO312

  Călărași

  70%

  75%

  RO313

  Dâmbovița

  60%

  70%

  RO314

  Giurgiu

  60%

  70%

  RO315

  Ialomița

  70%

  75%

  RO316

  Prahova

  70%

  75%

  RO317

  Teleorman

  70%

  75%

  RO41

  Sud-Vest Oltenia

  RO411

  Dolj

  70%

  75%

  RO412

  Gorj

  70%

  75%

  RO413

  Mehedinți

  70%

  75%

  RO414

  Olt

  70%

  75%

  RO415

  Vâlcea

  70%

  75%

  RO42

  Vest

  RO421

  Arad

  40%

  50%

  RO422

  Caraș-Severin

  50%

  60%

  RO423

  Hunedoara

  50%

  60%

  RO424

  Timiș

  40%

  50%

  Codul NUTS

  Denumirea regiunii NUTS

  Intensitatea maximă a ajutorului

  RO322

  Ilfov (parțial)

  ÎNTREPRINDERI MIJLOCII

  MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI MICI


  Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone "c" care nu sunt predefinite: Ciorogârla, Domnești, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăști-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni.

  45%

  55%


  Numai următoarele părți din regiunea NUTS 3 sunt eligibile ca zone "c" care nu sunt predefinite: Periș, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiștea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Balotești, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroești, Pantelimon.

  55%

  65%

  (la 09-09-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Alineatul (2), Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )


  Anexa nr. 5

  Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții
  I) Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021 - 30 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  Pi_op2021
  R_pr op = ─────────── [%]
  CA_2021
  – Pi_op2021- reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rata profitului operațional este între 0% și 10% (0% ≤ R(pr op) ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(pr op) = Valoarea R(pr op) x 3,00 puncte
  b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 10% (Valoarea R(pr op) > 10), se acordă 30 puncte;
  II) Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021 - 30 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  CU_2021
  R_CU = ────────── [%]
  CA_2021
  – CU_2021 - reprezintă costurile cu utilitățile realizate potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor– CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rata costului cu utilitățile este între 0% și 10% (0% ≤ R(CU) ≤ 10%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 3 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(CU) = Valoarea R(CU) x 3 puncte
  b) Dacă rata costului cu utilitățile este de peste 10% (Valoarea R(CU) > 10%), se acordă 30 de puncte;
  III) Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiului financiar 2021 - 15 puncte
  Se determină cu formula de calcul:
  Pi_net
  R_fd utilizate = ─────────────────── [%]
  Capitalul propriu

  Pi_net - reprezintă profitul net realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor
  Capitalul propriu - totalul capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este între 0% și 30% (0% ≤ R(rd utilizate) ≤ 30%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 0,50 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul R(fd utilizate) = Valoarea R(fd utilizate) x 0,50 puncte
  b) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este de peste 30% (Valoarea R(fd utilizate) > 30%), se acordă 15 puncte
  IV) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca Națională a României - 5 puncte
  ● Sold negativ - 5 puncte;
  ● Sold pozitiv - 0 puncte
  V) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de afaceri netă împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2021, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din anul 2021) - 20 puncte:
  Se determină cu formula de calcul:
  W_(n+3) - W_2021
  Delta W = ──────────────────────
  W_2021

  Unde:
  Delta W - reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a proiectului și productivitatea din anul referință al proiectului, respectiv anul 2021;
  W_(n+3) - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri netă realizată în anul 3 de implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de implementare a proiectului. Numărul de angajați luați în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2021;
  W_2021 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2021 și se determină ca raport între cifra de afaceri netă din anul 2021 și numărul mediu de angajați deținuți de IMM-uri în anul 2021

  Punctajul se calculează astfel:
  a) Dacă creșterea productivității muncii este între 0% și 15% (0% ≤ Delta W ≤ 15%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 procent = 1,333 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul Delta W = Valoarea Delta W x 1,333 puncte
  b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 15% (Valoarea Delta W > 15), se acordă 20 puncte.

  (la 09-09-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Alineatul (2), Articolul XII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 122 din 8 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 09 septembrie 2022 )

  ----