REGULAMENT nr. 1 din 30 ianuarie 2004
privind efectuarea operaţiunilor valutare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 117 din 10 februarie 2004  Având în vedere prevederile art. 11 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 50 din Legea nr. 101/1998, cu modificările şi completările ulterioare,
  Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentul regulament stabileşte regimul efectuării operaţiunilor valutare şi principiile de desfăşurare a operaţiunilor pe piaţa valutară.


  Articolul 2

  În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile utilizate au următoarele semnificaţii:
  2.1. Operaţiuni valutare - încasările, plăţile, compensările, transferurile, creditările, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de plată sau prin orice alte modalităţi de plată practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.
  Operaţiunile valutare pot fi:
  2.1.1. operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi:
  2.1.1.1. operaţiuni valutare curente;
  2.1.1.2. operaţiuni valutare de capital;
  2.1.2. operaţiuni valutare între rezidenţi.
  2.2. Rezidenţi:
  a) persoanele fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
  b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în România, precum şi persoanele fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice, precum şi ale oricăror alte entităţi străine, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în România;
  d) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice, precum şi ale oricăror alte entităţi române, înregistrate şi/sau autorizate să funcţioneze în străinătate;
  e) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate.
  2.3. Nerezidenţi:
  a) persoanele fizice, cetăţeni români, străini şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
  b) persoanele juridice şi orice alte entităţi, cu sediul în străinătate, precum şi persoanele fizice, cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi, cu domiciliul în străinătate, care sunt autorizate/înregistrate să desfăşoare activităţi economice în străinătate, în mod independent, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;
  c) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentanţele unor astfel de organizaţii care funcţionează în România.
  2.4. Valută - moneda naţională a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum şi monedele compuse cum ar fi drepturile speciale de tragere.
  2.5. Valute convertibile - valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicată de Banca Naţională a României.
  2.6. Active financiare - următoarele categorii de active:
  a) numerar;
  b) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altă entitate;
  c) un instrument sau un înscris care conferă dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altă entitate, în condiţii ce sunt potenţial favorabile;
  d) un instrument de capital al unei alte entităţi.
  2.7. Credite legate de comerţul internaţional - credite acordate pe bază de contract în cadrul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, sub formă de avansuri, plăţi în rate pe faze intermediare de execuţie sau la solicitarea furnizorului de mărfuri/servicii, plăţi la un anumit termen de la livrarea mărfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacă s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadenţarea unor astfel de plăţi şi finanţarea unor astfel de credite de către un terţ; în această categorie se includ şi operaţiunile de factoring.
  2.8. Credite şi împrumuturi financiare - finanţări de orice natură acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finanţarea tranzacţiilor comerciale în care nu participă un rezident şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţă de un terţ; în această categorie se includ şi împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum şi operaţiunile de leasing financiar.
  2.9. Termenul creditului/împrumutului - durata pe care se acordă creditul/împrumutul, stabilită prin contract, ori, în lipsa unor clauze contractuale exprese, perioada de timp dintre data semnării contractului de credit/comercial şi data achitării de către debitor a obligaţiei asumate - data livrării mărfii/prestării serviciului ori, după caz, data ultimei rambursări; din punct de vedere al termenului, creditele şi împrumuturile se clasifică astfel:
  a) pe termen scurt, a căror durată de acordare/rambursare nu depăşeşte 1 an;
  b) pe termen mediu, a căror durată de acordare/rambursare este mai mare de un an, dar nu depăşeşte 5 ani;
  c) pe termen lung, a căror durată de acordare/rambursare depăşeşte 5 ani.
  În cazul creditului/împrumutului pe termen scurt, a cărui durată de acordare/rambursare s-a prelungit cu peste un an printr-un singur act adiţional, încadrarea se va face corespunzător noului termen.
  2.10. Bursă - piaţă organizată pe care se tranzacţionează instrumente financiare, oficial recunoscută în ţara în care aceasta funcţionează; această categorie include şi piaţa instrumentelor financiare necotate la bursă, denumită şi piaţa over-the-counter.
  2.11. Investiţie directă - investiţia de orice natură efectuată în scopul stabilirii sau menţinerii de legături economice durabile şi care se realizează prin următoarele modalităţi, luate în sensul lor cel mai larg:
  a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entităţi aparţinând integral persoanei care furnizează capitalul de dotare/capitalul social ori achiziţionarea integrală a unei entităţi deja existente;
  b) participarea într-o entitate nouă sau într-una existentă, în scopul stabilirii ori menţinerii de legături economice durabile;
  c) acordarea de credite şi împrumuturi pe termen mediu şi lung în scopul stabilirii ori menţinerii de legături economice durabile;
  d) reinvestirea profitului în scopul menţinerii unei legături economice durabile.
  2.12. Legături economice durabile - relaţii stabilite ca urmare a deţinerii unei participaţii de minimum 10% la capitalul social al unei entităţi sau care să permită participarea efectivă la administrarea ori la controlul entităţii respective; în această categorie se includ şi relaţiile decurgând dintr-o convenţie încheiată în scopul participării la profitul realizat din desfăşurarea unei activităţi economice.
  2.13. Investiţii imobiliare - achiziţionarea de clădiri şi terenuri, construirea de clădiri, precum şi investiţiile prin care se dobândeşte un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil, precum şi un drept de servitute, în scop de câştig sau folosinţă personală.
  2.14. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital - operaţiuni cu acţiuni sau alte titluri în natură participativă, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate, cu scadenţă iniţială, de regulă, mai mare de un an.
  2.15. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară - operaţiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte asemenea instrumente specifice pieţei monetare, cu scadenţă iniţială, de regulă, mai mică de un an.
  2.16. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv - operaţiuni cu titluri de natură participativă la fonduri de investiţii, fonduri mutuale sau la orice alte entităţi, constituite în scopul realizării de investiţii colective în:
  a) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital;
  b) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară;
  c) alte active.
  2.17. Garanţii - ipoteca, gajul, fidejusiunea, avalul şi alte modalităţi de garantare, inclusiv de către terţi, a efectuării plăţii sau a executării unei alte obligaţii contractuale.
  2.18. Operaţiuni de schimb valutar - tranzacţii constând în cumpărarea şi vânzarea de valută contra monedei naţionale sau contra altei valute.
  2.19. Piaţa valutară - piaţa pe care se efectuează operaţiuni de schimb valutar de către intermediarii pieţei valutare.
  2.20. Piaţa valutară interbancară - acel segment al pieţei valutare în cadrul căruia operaţiunile de schimb valutar se realizează exclusiv între instituţiile de credit ca intermediari ai pieţei valutare, atât în nume şi cont propriu, cât şi în nume propriu şi în contul clienţilor, precum şi între acestea şi banca centrală.


  Capitolul II Regimul operaţiunilor valutare


  Secţiunea 1 Clasificarea operaţiunilor valutare


  Articolul 3

  Operaţiunile valutare curente sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg, fără a se limita la acestea, din:
  a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestaţie imediată, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (de exemplu, de preţ, valutar) rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional;
  b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital astfel cum sunt clasificate la art. 4, cum ar fi: plăţi/încasări legate de impozite şi taxe - cu excepţia taxelor succesorale -, comisioane, onorarii, amenzi, plăţi legate de cheltuieli de judecată, asistenţă tehnică, plăţi de sume decurgând din drepturile de asigurări sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câştiguri din jocuri de noroc, prime şi indemnizaţii decurgând din contracte de asigurare/reasigurare - cu excepţia asigurărilor de viaţă şi de credite -, leasing operaţional, cheltuieli cu întreţinerea proprietăţilor deţinute în străinătate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente la publicaţii, participare la organizaţii, cluburi;
  c) repatrierea veniturilor nete sub formă de dividende, dobânzi, chirii etc. provenind din operaţiuni valutare curente şi de capital;
  d) remiteri de sume reprezentând cheltuieli curente ce decurg din obligaţii legale de întreţinere a membrilor familiei - soţ, soţie, copii ori alte persoane aflate în întreţinere;
  e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital făcute de rezidenţi deplasaţi în străinătate în scop educaţional sau religios, de recreere, vacanţă, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinţe, îngrijirea sănătăţii etc.


  Articolul 4

  Operaţiunile valutare de capital sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg din:
  4.1. Investiţii directe:
  a) în România ale nerezidenţilor;
  b) în străinătate ale rezidenţilor.
  4.2. Investiţii imobiliare - altele decât cele prevăzute la pct. 4.1 - investiţii în bunuri imobile afectate unei investiţii directe:
  a) în România ale nerezidenţilor;
  b) în străinătate ale rezidenţilor.
  4.3. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital neincluse la pct. 4.1 - investiţii directe, la pct. 4.4 - operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară ori la pct. 4.5 - operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv:
  a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţă de capital străină prin:
  a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
  b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa de capital românească prin:
  b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzarea de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
  c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu instrumente financiare româneşti pe piaţa de capital:
  c1) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate la bursă;
  c2) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate în afara bursei;
  d) tranzacţii ale rezidenţilor cu instrumente financiare străine pe piaţa de capital:
  d1) achiziţionare*) de instrumente financiare străine tranzacţionate la bursă;
  d2) achiziţionare*) de instrumente financiare străine tranzacţionate în afara bursei;
  4.4. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară:
  a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţă monetară străină prin:
  a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  a2) acces pe o piaţă monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;
  b) admiterea instrumentelor financiare străine pe piaţa monetară românească prin:
  b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  b2) acces pe piaţa monetară, în conformitate cu proceduri specifice, după caz;
  c) tranzacţii (achiziţionare) ale nerezidenţilor cu instrumente financiare româneşti pe piaţa monetară;
  d) tranzacţii [achiziţionare*)] ale rezidenţilor cu instrumente financiare străine pe piaţa monetară.
  4.5. Operaţiuni cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv:
  a) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv româneşti pe o piaţă de capital străină prin:
  a1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  a2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
  b) admiterea unităţilor organismelor de plasament colectiv străine pe piaţa de capital românească prin;
  b1) emisiune prin ofertă publică sau vânzare de către emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
  b2) admitere la cota unei burse în conformitate cu proceduri specifice;
  c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti pe piaţa de capital:
  c1) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate la bursă;
  c2) achiziţionarea de unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate în afara bursei;
  d) tranzacţii ale rezidenţilor cu unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine pe piaţa de capital:
  d1) achiziţionarea*) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine tranzacţionate la bursă;
  d2) achiziţionarea*) de unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine tranzacţionate în afara bursei;
  4.6. Credite legate de comerţul internaţional în care participă un rezident:
  a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
  b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
  4.7. Credite şi împrumuturi financiare neincluse la pct. 4.1 - investiţii directe, la pct. 4.6 - credite legate de comerţul internaţional în care participă un rezident şi la pct. 4.12 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:
  a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
  b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
  4.8. Garanţii:
  a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
  b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
  4.9. Operaţiuni în conturi curente:
  a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit:
  a1) în monedă naţională;
  a2) în valută;
  b) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi alte instituţii asimilate acestora:
  b1) în monedă naţională;
  b2) în valută.
  4.10. Operaţiuni în conturi de depozit:
  a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit:
  a1) în monedă naţională;
  a2) în valută;
  b) deschise de rezidenţi în străinătate la instituţii de credit şi alte instituţii asimilate acestora:
  b1) în monedă naţională;
  b2) în valută.
  4.11. Transferuri aferente derulării contractelor de asigurare de viaţă şi de credit - transferuri de capital reprezentând prime, anuităţi, sume asigurate, indemnizaţii, decurgând din:
  a) prime şi plăţi decurgând din asigurări de viaţă:
  a1) contracte încheiate între societăţi rezidente de asigurare de viaţă şi nerezidenţi;
  a2) contracte încheiate între societăţi nerezidente de asigurare de viaţă şi rezidenţi;
  b) prime şi plăţi decurgând din asigurări de credite:
  b1) contracte încheiate între societăţi rezidente de asigurare de credit şi nerezidenţi;
  b2) contracte încheiate între societăţi nerezidente de asigurare de credit şi rezidenţi;
  c) alte transferuri de capital decurgând din contracte de asigurare de viaţă şi de credit.
  4.12. Transferuri de capital cu caracter personal:
  a) împrumuturi;
  b) cadouri şi donaţii;
  c) dote;
  d) moşteniri şi legate;
  e) achitarea de către imigranţi a datoriilor în ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa;
  f) transferuri de active ale rezidenţilor, realizate în cazul emigrării acestora, în perioada premergătoare plecării, la data instalării sau pe perioada şederii în străinătate;
  g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigranţilor, dispuse de aceştia pe perioada şederii în România, având ca destinaţie ţara în care au avut stabilită anterior reşedinţa.
  4.13. Import şi export fizic de active financiare:
  a) valori mobiliare şi alte titluri negociabile;
  b) instrumente de plată.
  4.14. Alte mişcări de capital:
  a) impozite şi taxe aferente moştenirilor;
  b) despăgubiri rezultate din operaţiuni valutare de capital;
  c) restituiri de sume în cazul anulării ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite, decurgând din operaţiuni valutare de capital;
  d) drepturi de autor (redevenţe) decurgând din: patente, desene, mărci, invenţii (transmiterea/cesionarea şi transferurile decurgând din acestea);
  e) transferuri de sume în valută reprezentând prestări de servicii, neincluse la pct. 4.9 - operaţiuni în conturi curente;
  f) alte transferuri de natura operaţiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevăzute în prezentul articol.
  ----------- Notă *) Achiziţionarea de către rezidenţi de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti emise pe o piaţă străină este asimilată cu achiziţionarea de către aceştia de instrumente financiare sau unităţi ale organismelor de plasament colectiv străine.


  Articolul 5

  Operaţiunile valutare între rezidenţi se referă la plăţile, încasările, transferurile şi orice alte operaţiuni care se realizează între aceştia în valută.


  Secţiunea a 2-a Reguli specifice privind efectuarea operaţiunilor valutare între rezidenţi şi nerezidenţi


  Articolul 6

  (1) Operaţiunile valutare curente se efectuează în valută convertibilă şi în moneda naţională (leu) fără autorizarea Băncii Naţionale a României.
  (2) Operaţiunile valutare de capital, inclusiv cele de natura datoriei publice externe, se efectuează în valută convertibilă şi în moneda naţională (leu) fără autorizarea Băncii Naţionale a României, cu excepţia operaţiunilor prevăzute a fi autorizate în: anexa nr. 3 - Instrucţiuni privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare de capital şi anexa nr. 4 - Instrucţiuni privind autorizarea deschiderii şi funcţionării conturilor în străinătate ale rezidenţilor.


  Articolul 7

  Operaţiunile valutare curente şi de capital vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât să acopere, după caz, şi fără a fi limitative:
  a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, precum şi transferurile decurgând din acestea;
  b) toate tehnicile financiare disponibile pe piaţă pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere (spot), tranzacţii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor şi plasarea fondurilor în conturi;
  c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investiţiilor efectuate sau a altor operaţiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
  d) rambursarea creditelor şi împrumuturilor.


  Secţiunea a 3-a Reguli specifice privind efectuarea operaţiunilor valutare între rezidenţi


  Articolul 8

  (1) Plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni între rezidenţi se realizează în moneda naţională (leu).
  (2) Se consideră autorizate prin prezentul regulament următoarele categorii de rezidenţi, care pot efectua operaţiuni în valute convertibile în situaţiile mai jos prezentate:
  a) instituţiile de credit - pentru operaţiuni prevăzute în autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României în condiţiile respectării cerinţelor legale referitoare la operaţiunile efectuate;
  b) persoanele juridice care efectuează plăţi şi încasări nemijlocite decurgând din contracte de comerţ şi prestări de servicii externe (export-import de bunuri şi servicii) pe baza contractelor de comision între comisionar şi comitent şi între comisionarul unui nerezident şi beneficiarul rezident, precum şi a contractelor de comerţ exterior respective;
  c) persoanele juridice care efectuează nemijlocit plăţi şi încasări pe baza contractelor de subantrepriză decurgând din contracte de colaborare (cooperare) economică internaţională, contracte externe de export a unor obiective complexe şi a unor produse cu ciclu lung de fabricaţie;
  d) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni care decurg din acte de comerţ derulate în porturi, în zonele din aeroporturi şi punctele de control ale trecerii frontierei de stat asimilate zonelor libere*), ori din acte de comerţ derulate pe parcurs extern în trenuri internaţionale, la bordul aeronavelor şi navelor;
  e) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni stipulate de prevederi legale exprese;
  f) persoanele fizice - pentru operaţiuni între ele cu caracter incidental;
  g) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni nemijlocite ce decurg din organizarea şi/sau prestarea de servicii externe, cum ar fi: transportul internaţional de mărfuri şi de persoane, turismul internaţional;
  h) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni reprezentând redistribuirea de ajutoare în scop umanitar;
  i) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni cu autoritatea de implementare, decurgând din finanţări ale instituţiilor financiare şi organismelor internaţionale (inclusiv finanţări PHARE, SAPARD, ISPA);
  j) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni nemijlocite decurgând din contracte externe de prelucrare în regim "lohn", pe baza contractelor de colaborare, în măsura în care colaboratorii rezidenţi sunt nominalizaţi în autorizaţia de perfecţionare activă;
  k) persoanele fizice şi juridice şi alte entităţi - pentru operaţiuni efectuate în străinătate;
  l) asociaţii/acţionarii casei de schimb valutar - pentru operaţiuni ce decurg din acordarea, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, de credite propriilor case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi având ca obiect unic de activitate schimbul valutar pentru persoane fizice.
  (3) Rezidenţii care fundamentează necesitatea efectuării operaţiunilor în valute convertibile cu alţi rezidenţi sau ale căror operaţiuni în valute convertibile cu aceştia sunt condiţionate sau decurg din prevederi legale de obţinere a autorizaţiei Băncii Naţionale a României pot solicita autorizarea în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 - Instrucţiuni privind autorizarea efectuării operaţiunilor valutare între rezidenţi pe teritoriul României.
  (4) Operaţiunile în valute convertibile între categoriile de rezidenţi menţionate la alin. (2) sau realizate în baza autorizaţiei emise de Banca Naţională a României se pot efectua numai pe baza acordului de voinţă al părţilor.
  ---------- Notă *) Prin zone asimilate zonelor libere se înţelege zonele din aeroporturi şi punctele de trecere a frontierei de stat, pe sensul de intrare în ţară, în zona stabilită până la locurile unde se aplică viza de intrare, precum şi pe sensul de ieşire din ţară, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.


  Secţiunea a 4-a Reguli generale privind efectuarea operaţiunilor valutare


  Articolul 9

  În România rezidenţii şi nerezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină integral şi să utilizeze active financiare exprimate în valute convertibile, în condiţiile respectării prevederilor legale. În acest scop, rezidenţii şi nerezidenţii pot deschide conturi în valute convertibile la instituţii de credit.


  Articolul 10

  Nerezidenţii pot repatria activele financiare deţinute în România. Nerezidenţii pot, de asemenea, transfera în ţară şi/sau în străinătate activele financiare deţinute în România.


  Articolul 11

  (1) Plăţile/transferurile dispuse de rezidenţi în vederea efectuării operaţiunilor valutare vor fi executate de către instituţiile de credit pe baza documentelor justificative corespunzătoare, prezentate în original şi în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi cu uzanţele internaţionale, atunci când este cazul, în condiţiile stabilite prin normele proprii ale acestora.
  (2) În cazul plăţilor/transferurilor ordonate de clienţi prin sistem computerizat (Electronic Banking) sau prin alte modalităţi de teletransmisie (fax, SWIFT etc.), clienţii vor transmite în mod obligatoriu instituţiilor de credit informaţiile necesare efectuării transferului extern, prevăzute în documentele de plată, urmând ca în maximum 5 zile bancare de la data plăţii să remită acestora documentele originale.
  (3) Instituţiile de credit vor reţine în evidenţa proprie fotocopii de pe documentele originale pe baza cărora s-au efectuat plăţile/transferurile.


  Articolul 12

  (1) În cazul operaţiunilor valutare care sunt supuse autorizării de către Banca Naţională a României, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, se vor avea în vedere următoarele condiţii:
  a) autorizarea trebuie solicitată şi obţinută anterior începerii derulării operaţiunii. În cazul operaţiunilor efectuate fără autorizare din partea Băncii Naţionale a României, solicitarea autorizaţiei se va face numai după intrarea în legalitate. Prin intrare în legalitate se înţelege revenirea la situaţia dinainte de efectuarea operaţiunii valutare cu încălcarea dispoziţiilor legale (de exemplu, în cazul deschiderii de conturi în străinătate se va transfera întreaga sumă deţinută în cont la o instituţie de credit din România şi se va închide contul din străinătate);
  b) autorizarea se referă atât la iniţierea, cât şi la derularea operaţiunii (prin plăţi, încasări, alte transferuri inclusiv în natură);
  c) sunt incidente toate celelalte dispoziţii legale aplicabile operaţiunilor respective;
  d) orice modificare a datelor şi/sau a documentelor care au stat la baza acordării autorizaţiei, după caz, va fi comunicată în termen de 5 zile bancare la Banca Naţională a României.
  (2) Autorizaţia se acordă din punct de vedere valutar şi nu se referă la eficienţa, oportunitatea şi necesitatea angajării operaţiunii respective.


  Articolul 13

  (1) În România nerezidenţii au dreptul să dobândească, să deţină integral şi să utilizeze active financiare exprimate în moneda naţională (leu), în condiţiile respectării prevederilor legale.
  (2) Instituţiile de credit pot deschide nerezidenţilor conturi curente în moneda naţională (leu). Instituţiile de credit pot, de asemenea, deschide nerezidenţilor conturi de depozit în moneda naţională (leu), numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României.
  (3) Sumele deţinute de nerezidenţi în conturile curente şi de depozit în moneda naţională (leu) pot fi convertite în valute convertibile prin intermediul pieţei valutare, conform prevederilor anexei nr. 1 - Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea pieţei valutare interbancare din România şi ale anexei nr. 2 - Instrucţiuni privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României.


  Articolul 14

  Rezidenţii pot deschide şi menţine conturi în valută şi/sau în monedă naţională (leu) în străinătate, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Fac excepţie de la obligaţia de autorizare conturile în moneda naţională (leu) deschise în ţări cu care România are aranjamente de convertibilitate regională.


  Articolul 15

  (1) Rezidenţii sunt obligaţi să încaseze şi să repatrieze în valută şi/sau monedă naţională (leu) toate activele financiare dobândite din operaţiunile cu nerezidenţii, mai puţin taxele, comisioanele şi alte cheltuieli aferente.
  (2) Fac excepţie de la obligaţia de repatriere:
  a) instituţiile de credit, pentru activităţile desfăşurate în baza autorizaţiei de funcţionare;
  b) ambasadele, consulatele sau alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în străinătate, pentru sumele necesare desfăşurării activităţii specifice;
  c) persoanele fizice, pentru veniturile realizate pe perioada şederii în străinătate;
  d) rezidenţii ce deţin proprietăţi imobiliare, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2.13, pentru veniturile aferente acestor proprietăţi/sumele transferate care sunt necesare acoperirii taxelor şi cheltuielilor pentru întreţinerea şi administrarea proprietăţii pe perioada deţinerii de drept;
  e) persoanele juridice, pentru sumele ce reprezintă cheltuieli curente de desfăşurare a activităţii reprezentanţelor, agenţiilor, birourilor care nu sunt înregistrate ca persoane juridice în străinătate;
  f) rezidenţii, pentru sumele a căror repatriere este obstrucţionată temporar în baza unor prevederi legale în vigoare în ţara respectivă.


  Capitolul III Piaţa valutară


  Articolul 16

  Piaţa valutară cuprinde operaţiunile desfăşurate pe piaţa valutară interbancară şi operaţiunile de schimb valutar efectuate cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice.


  Articolul 17

  Rezidenţii şi nerezidenţii au dreptul să cumpere şi să vândă în mod liber sume în valută convertibilă contra monedă naţională (leu) pe piaţa valutară din România prin intermediarii pieţei valutare, în condiţiile stabilite prin regulament.


  Articolul 18

  (1) Organizarea şi funcţionarea pieţei valutare, precum şi accesul pe piaţa valutară din România sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
  (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operaţiunile de schimb valutar efectuate între persoane fizice în mod incidental.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 19

  (1) Instituţiile de credit răspund de aplicarea corectă a regulamentului, în măsura în care prevederile le sunt aplicabile, pentru operaţiunile dispuse de clienţii acestora, precum şi pentru operaţiunile efectuate în nume şi cont propriu. În acest scop, instituţiile de credit vor solicita clienţilor orice informaţii şi documente justificative considerate necesare.
  (2) Operaţiunile valutare se vor efectua de către instituţiile de credit în baza normelor proprii emise în acest scop, cu respectarea standardelor de cunoaştere a clientelei, aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, a combaterii criminalităţii organizate şi a utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, precum şi a altor dispoziţii legale în vigoare.


  Articolul 20

  (1) În cazul existenţei unor incertitudini cu privire la încadrarea operaţiunilor valutare în prevederile regulamentului, rezidenţii şi nerezidenţii, prin reprezentanţii lor legali, se pot adresa în scris Direcţiei reglementare şi autorizare din cadrul Băncii Naţionale a României.
  (2) Instituţiile de credit, precum şi celelalte entităţi se vor adresa Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare numai prin persoanele desemnate să asigure conducerea sau prin împuterniciţii acestora.
  (3) Documentele prezentate Băncii Naţionale a României, redactate în limbi străine, vor fi însoţite de traduceri realizate de traducători autorizaţi.


  Articolul 21

  Rezidenţii şi nerezidenţii care dispun efectuarea de operaţiuni valutare sau solicită autorizarea unor astfel de operaţiuni din partea Băncii Naţionale a României răspund de autenticitatea şi corectitudinea documentelor prezentate în acest scop.


  Articolul 22

  Pentru situaţii care excedează cadrului explicit reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, cu aprobarea conducerii executive, direcţiile de specialitate din Banca Naţională a României pot da soluţii privind derularea operaţiunilor valutare în conformitate cu principiile stabilite prin prezentul regulament şi prin celelalte dispoziţii legale aplicabile.


  Articolul 23

  Banca Naţională a României poate refuza emiterea autorizaţiilor din considerente ce ţin de imperative de politică monetară şi valutară şi de situaţia balanţei de plăţi într-o anumită perioadă, precum şi în situaţia când nu este fundamentată necesitatea efectuării operaţiunilor valutare solicitate sau când acestea contravin prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 24

  În situaţia în care persoana autorizată sesizează Băncii Naţionale a României pierderea, furtul sau deteriorarea autorizaţiei, va solicita în scris eliberarea unui duplicat al acesteia. Cererea scrisă va fi însoţită de autorizaţia deteriorată sau, după caz, de dovada publicării dispariţiei autorizaţiei. Duplicatul va fi emis în condiţiile stabilite de Banca Naţională a României.


  Articolul 25

  În situaţia în care, pe parcursul monitorizării operaţiunilor valutare de capital, Banca Naţională a României constată tendinţe adverse cu impact negativ asupra balanţei de plăţi şi politicii monetare şi valutare, fără a încălca prevederile directivelor comunitare în materie, aceasta va lua măsurile necesare, inclusiv reintroducerea temporară a autorizării anumitor operaţiuni valutare de capital liberalizate în vederea realizării echilibrului balanţei de plăţi şi a eliminării factorilor perturbatori din domeniul monetar şi valutar.


  Articolul 26

  Instituţiile de credit vor efectua operaţiunile valutare numai în limita obiectului de activitate autorizat de Banca Naţională a României.


  Articolul 27

  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament sau ale autorizaţiilor emise de Banca Naţională a României va fi sancţionată conform prevederilor Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare, sau ale Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările ulterioare, după caz.


  Articolul 28

  Monitorizarea operaţiunilor valutare va fi efectuată în conformitate cu normele specifice emise în acest sens de Banca Naţională a României.


  Articolul 29

  Introducerea sau scoaterea în/din România de sume efective în valută/monedă naţională (leu) sub forma bancnotelor şi monedelor aflate în circulaţie se face conform prevederilor anexei nr. 6 "Instrucţiuni privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar".


  Articolul 30

  Instrucţiunile prezentate în anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 31

  (1) Prezentul regulament intră în vigoare în termen de 60 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
  - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 31 decembrie 1997;
  - Circulara nr. 7/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 29 mai 1998;
  - Circulara nr. 25/1998 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 30 decembrie 1998;
  - Circulara nr. 22/1999 pentru modificarea unor prevederi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, modificat prin circularele Băncii Naţionale a României nr. 7/1998 şi nr. 25/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 15 septembrie 1999;
  - Circulara nr. 26/1999 pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 8 octombrie 1999;
  - Circulara nr. 34/1999 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 24 decembrie 1999;
  - Circulara nr. 33/2000 privind modificarea unor prevederi din Normele privind funcţionarea pieţei valutare - N.R.V.1 la Regulamentul nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 28 decembrie 2000;
  - Circulara nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 3 decembrie 2001;
  - Circulara nr. 37/2002 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Circularei Băncii Naţionale a României nr. 22/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 25 septembrie 2002;
  - Circulara nr. 5/2003 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003;
  - Circulara nr. 31/2003 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 6 noiembrie 2003;
  - Circulara nr. 39/2003 privind modificarea şi completarea Circularei Băncii Naţionale a României nr. 26/2001 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 928 din 23 decembrie 2003.
  p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Emil Iota Ghizari
  Bucureşti, 30 ianuarie 2004.
  Nr. 1.


  Anexa 1

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004


  Anexa 2

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004


  Anexa 3

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004


  Anexa 4

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004


  Anexa 5

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004


  Anexa 6

  INSTRUCTIUNI 30/01/2004