HOTĂRÂRE nr. 1.078 din 4 octombrie 2021privind condițiile de acordare a despăgubirilor privind viața, sănătatea și bunurile polițiștilor de penitenciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1033 din 29 octombrie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 104 lit. m), precum și al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Despăgubirile prevăzute la art. 104 lit. m) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, se acordă, în condițiile prezentei hotărâri, din bugetul instituției angajatoare.(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) constau în acordarea unei sume de bani pentru polițiștii de penitenciare sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația în care viața, sănătatea ori bunurile polițistului de penitenciare, ale soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținerea sa sunt afectate în exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia sau, în legătură cu acestea.(3) Polițiștii de penitenciare au dreptul la despăgubiri și în situația în care au suferit, din culpa instituției, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu.(4) Despăgubirile se acordă dacă faptul prejudiciabil s-a produs din motive independente de voința polițistului de penitenciare, iar acesta nu a acționat printr-o încălcare a normelor legale, regulilor de conduită ori de securitate a muncii de la locul de desfășurare a activității.


  Articolul 2

  În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
  a) polițist de penitenciare - funcționar public cu statut special căruia i se aplică prevederile Legii nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  b) atribuții de serviciu - atribuții stabilite în sarcina fiecărui polițist de penitenciare, prevăzute în fișa postului, precum și orice alte atribuții care derivă din statutul profesional, din legislația execuțional penală sau din normele legale specifice, corespunzătoare domeniului în care își desfășoară activitatea;
  c) polițist de penitenciare vătămat - polițistul de penitenciare supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului;
  d) polițist de penitenciare invalid - polițistul de penitenciare care și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă și care a fost încadrat într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a rănirii în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;
  e) polițist de penitenciare decedat - polițistul de penitenciare care și-a pierdut viața în urma unui eveniment, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu;
  f) bunuri - bunurile mobile și imobile, aflate în proprietatea, posesia sau folosința polițistului de penitenciare, a soțului/soției și a copiilor aflați în întreținere;
  g) familia polițistului de penitenciare - soțul sau soția acestuia, precum și copiii aflați în întreținere;
  h) copii aflați în întreținerea polițistului de penitenciare - copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani; copiii încadrați în grade de invaliditate, pe toată durata invalidității, dacă nu realizează venituri și se află în îngrijirea familiei;
  i) vătămare - cauză în urma căreia este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului polițistului de penitenciare, al soțului/soției sau al copiilor aflați în întreținerea sa.


  Articolul 3
  (1) Unitățile din sistemul administrației penitenciare acordă despăgubiri în cazuri individuale polițiștilor de penitenciare sau, după caz, membrilor de familie ai acestora, în cazul producerii următoarelor evenimente:
  a) vătămare;
  b) invaliditate;
  c) deces;
  d) cauzarea de prejudicii bunurilor.
  (2) În cazul în care din aceeași împrejurare au rezultat concomitent sau succesiv două sau mai multe dintre evenimentele prevăzute la alin. (1) se acordă despăgubiri pentru fiecare prejudiciu în parte.(3) Despăgubirile pentru evenimentele prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de momentul la care polițistul de penitenciare și-a exercitat atribuțiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru.


  Articolul 4
  (1) Despăgubirile acordate în situația producerii evenimentului prevăzut la art. 3 alin. (1) lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de:
  a) asistență medicală profilactică, curativă și recuperatorie efectuată în unități sanitare publice din țară;
  b) cazare și masă pe perioada spitalizării în unitatea sanitară publică din țară în care se acordă asistența medicală profilactică, curativă și recuperatorie;
  c) medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive din țară sau străinătate;
  d) transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din țară în care se acordă asistența medicală profilactică, curativă și recuperatorie, atât pentru cel vătămat, cât și pentru un însoțitor al acestuia.
  (2) Despăgubirile acordate în situația vătămării polițistului de penitenciare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea acoperă diferența dintre sumele plătite de polițistul de penitenciare și sumele decontate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și/sau de la bugetul statului, după caz.(3) Despăgubirile prevăzute la alin. (2) se acordă pe baza cererii formulate de polițistul de penitenciare sau de către familia acestuia în situația în care starea de sănătate nu permite deplasarea polițistului de penitenciare, la care se anexează:
  a) documente eliberate de unitatea medicală în care polițistul de penitenciare a beneficiat de tratament medical, din care să rezulte contravaloarea fiecărui serviciu medical, a achiziționării de medicamente, materiale sanitare, proteze sau orteze, precum și contribuția personală suportată de beneficiar;
  b) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate, potrivit legii;
  c) înscrisuri care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz.
  (4) Asistența medicală profilactică, curativă și recuperatorie în situația vătămării se efectuează în unități sanitare publice din țară.(5) În situația în care asistența medicală profilactică, curativă și recuperatorie nu poate fi efectuată în unități sanitare publice din țară, aceasta urmează să se facă în unități sanitare din străinătate, în baza unui referat de evaluare a stării de sănătate întocmit de către comisia de expertiză medico-militară de pe lângă spitalul la care este arondată unitatea din care face parte polițistul de penitenciare.


  Articolul 5
  (1) Pentru invaliditatea survenită în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, polițistului de penitenciare i se acordă despăgubiri după cum urmează:
  a) pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro;
  b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro;
  c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro.
  (2) Acordarea despăgubirilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unei cereri formulate de polițistul de penitenciare sau de către familia acestuia în situația în care starea de sănătate nu permite deplasarea polițistului de penitenciare, care se depune la unitatea unde acesta este încadrat, la care se anexează:
  a) copia conformă cu originalul a deciziei medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice și securității naționale prin care s-a stabilit încadrarea polițistului de penitenciare într-un grad de invaliditate;
  b) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate potrivit legii;
  c) înscrisuri care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz.
  (3) Stabilirea încadrării în grad de invaliditate se realizează de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul apărării, ordinii publice și securității naționale.


  Articolul 6
  (1) În situația decesului polițistului de penitenciare în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea se acordă despăgubiri în cuantum de 20.000 euro, care se plătesc familiei polițistului de penitenciare decedat.(2) Acordarea despăgubirii prevăzute la alin. (1) se face pe baza unei cereri care se depune de către moștenitorii polițistului de penitenciare la unitatea unde a fost încadrat acesta, la care se anexează următoarele documente, în copie conformă cu originalul:
  a) actul de identitate al persoanei/persoanelor îndreptățite la acordarea despăgubirii;
  b) certificatul de deces al polițistului de penitenciare;
  c) după caz, certificatul de moștenitor, certificatul de căsătorie, certificatul de naștere al copiilor polițistului de penitenciare;
  d) documente de constatare a evenimentului, întocmite de organele abilitate, potrivit legii;
  e) înscrisuri care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz.
  (3) Dacă persoana îndreptățită la acordarea despăgubirii este lipsită de capacitatea de exercițiu sau are capacitatea de exercițiu restrânsă, cererea se formulează de reprezentantul legal al acesteia sau, după caz, de persoana în cauză, cu acordul reprezentantului legal.


  Articolul 7
  (1) Despăgubirea acordată în situația în care bunurile polițistului de penitenciare sunt avariate ori distruse în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea acoperă suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau, în cazul imposibilității, pentru înlocuirea acestuia, fără a putea depăși valoarea de piață a bunului respectiv la momentul avarierii sau distrugerii.(2) Valoarea de piață a bunului se stabilește în raport cu starea în care acesta se afla la momentul avarierii sau distrugerii.(3) Valoarea de piață a bunului și valoarea prejudiciului cauzat acestuia se stabilesc în baza unui dosar de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.(4) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) nu se acordă în cazul în care prejudiciul este acoperit în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări; dacă prejudiciul este acoperit parțial, ca urmare a existenței unei asigurări, despăgubirea constă în diferența dintre suma necesară pentru aducerea bunului la starea de la momentul avarierii sau, în cazul distrugerii, pentru înlocuirea acestuia și suma acordată cu titlu de despăgubire de către asigurător, fără a putea depăși valoarea de piață a bunului respectiv, stabilită potrivit alin. (2).(5) Pentru bunurile aflate în proprietatea polițistului de penitenciare, care nu pot fi evaluate de experți autorizați conform competențelor acestora, despăgubirea pentru cheltuielile ocazionate de aducerea în starea inițială a acestora se acordă pe baza devizului de reparații și a facturii emise de o unitate specializată, fără a putea depăși prețul de achiziție a unui bun similar existent pe piață la momentul producerii prejudiciului; în situația distrugerii totale a bunurilor aflate în proprietatea polițistului de penitenciare, acesta beneficiază de o despăgubire echivalentă cu prețul de achiziție a unui bun similar existent pe piață la momentul producerii prejudiciului.


  Articolul 8

  Despăgubirea prevăzută la art. 7 se acordă în baza unei cereri formulate de polițistul de penitenciare, atât în nume propriu, cât și pentru soțul sau soția și copiii aflați în întreținere, la care se anexează:
  a) documente de constatare a evenimentului care a condus la avarierea ori distrugerea bunului;
  b) documente de evaluare a prejudiciului;
  c) declarația pe propria răspundere din care să reiasă faptul că prejudiciul nu a fost acoperit în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări ori, în cazul acoperirii parțiale a prejudiciului, documentele din care să rezulte cuantumul indemnizației acordate de asigurător;
  d) documente din care să rezulte cuantumul cheltuielilor ocazionate de stabilirea valorii de piață a bunului pentru care se solicită despăgubirea;
  e) înscrisuri care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și faptul prejudiciabil, după caz;
  f) polița de asigurare și documentul care atestă plata acesteia.


  Articolul 9
  (1) Polițiștii de penitenciare care în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu suferă un prejudiciu material cauzat din culpa instituției au dreptul la despăgubiri.(2) Despăgubirea se acordă într-un cuantum care să acopere integral prejudiciul material produs și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
  a) există un prejudiciu material suferit de polițistul de penitenciare;
  b) prejudiciul material este cauzat din culpa instituției;
  c) prejudiciul material este produs în timpul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către polițistul de penitenciare.
  (3) Despăgubirea se acordă în baza unei cereri formulate de polițistul de penitenciare, adresată instituției din vina căreia s-a produs prejudiciul material, la care se anexează:
  a) documente din care să reiasă culpa instituției din vina căreia s-a produs prejudiciul material;
  b) documente de constatare a prejudiciului material și a cuantumului acestuia;
  c) înscrisuri care permit stabilirea legăturii dintre îndeplinirea serviciului public în calitate de polițist de penitenciare și prejudiciul material produs, după caz.


  Articolul 10

  Constatarea evenimentului care dă dreptul la despăgubiri se face de instituțiile competente, potrivit legii.


  Articolul 11
  (1) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor pentru acordarea despăgubirii, la nivelul instituției se constituie, prin act administrativ al conducătorului instituției, o comisie care este formată dintr-un lucrător nominalizat de conducătorul unității, de regulă din sectorul unde își desfășoară activitatea solicitantul despăgubirii, un lucrător din sectorul economic și unul din sectorul medical.(2) Comisia verifică, la solicitarea persoanei interesate, pe baza documentelor justificative și a actelor de constatare întocmite de organele competente, îndeplinirea condițiilor pentru acordarea despăgubirilor prevăzute în prezenta hotărâre; în vederea clarificării tuturor aspectelor relevante pentru soluționarea cererilor, comisia poate audia polițistul de penitenciare sau, după caz, membrii familiei acestuia și poate solicita documente în completare; plata despăgubirilor se efectuează doar după confirmarea de către organele competente a faptului că producerea prejudiciului are legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.(3) Cererile pentru acordarea despăgubirilor se soluționează de comisie în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.(4) În cazul în care constată îndeplinirea condițiilor legale, comisia prezintă conducătorului instituției un raport motivat, prin care propune acordarea despăgubirii, stabilindu-se și cuantumul acesteia.(5) În baza raportului comisiei, conducătorul unității emite un act administrativ de admitere a cererii și de achitare a sumei menționate în raport; dispoziția se comunică solicitantului și compartimentului financiar-contabil, în vederea achitării drepturilor cuvenite.(6) Dacă în urma analizării cererii și a documentelor justificative comisia constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea despăgubirii, aceasta propune conducătorului instituției, prin raport motivat, respingerea cererii; după aprobarea propunerii de respingere, cererea se restituie solicitantului împreună cu documentele justificative, prezentându-i acestuia, în scris, motivele care au stat la baza deciziei luate.(7) Dacă după respingerea cererii de acordare a despăgubirilor apar noi înscrisuri oficiale, întocmite de organele abilitate potrivit legii, care pot conduce la acordarea despăgubirilor, polițistul de penitenciare sau, după caz, familia acestuia poate face o nouă cerere de acordare a despăgubirilor, în termenul de prescripție prevăzut de lege.


  Articolul 12
  (1) Despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri constituie forme de sprijin cu destinație specială și nu afectează dreptul legal la pensia de invaliditate, alte drepturi, indemnizații sau despăgubiri prevăzute de lege.(2) Sumele reprezentând despăgubirile acordate, stabilite în moneda euro de către instituțiile prevăzute la art. 10, se convertesc în moneda lei la cursul comunicat de Banca Națională a României, valabil la data efectuării plății.


  Articolul 13

  Persoanele îndreptățite la acordarea despăgubirilor prevăzute de prezenta hotărâre, nemulțumite de modul de soluționare a cererilor formulate, se pot adresa instanței de contencios administrativ.


  Articolul 14
  (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător și în cazul în care sunt afectate viața, sănătatea ori bunurile soțului/soției și ale copiilor aflați în întreținerea polițistului de penitenciare, în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale acestuia.(2) Despăgubirea se acordă polițistului de penitenciare pe baza cererii formulate de acesta.(3) În cazul minorilor se fac următoarele asimilări:
  a) încadrarea în categoria de handicap grav cu încadrarea în gradul I de invaliditate;
  b) încadrarea în categoria de handicap accentuat cu încadrarea în gradul II de invaliditate;
  c) încadrarea în categoria de handicap mediu sau ușor cu încadrarea în gradul III de invaliditate.


  Articolul 15
  (1) Anterior efectuării plății, beneficiarul despăgubirii semnează un angajament prin care se obligă să restituie sumele încasate cu titlu de despăgubire în situația în care se constată că producerea prejudiciului nu are legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale polițistului de penitenciare.(2) Efectuarea plății despăgubirilor se face prin transfer întrun cont bancar indicat de polițistul de penitenciare sau de persoana din familia polițistului de penitenciare decedat ori de reprezentantul legal al acestora, situație în care cheltuielile aferente comisioanelor bancare sunt suportate de solicitant.


  Articolul 16

  În cazul în care după efectuarea plății despăgubirilor se constată de către organele competente că producerea prejudiciilor nu are legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu ale polițistului de penitenciare, acesta ori, după caz, membrii de familie care au beneficiat de despăgubire sunt obligați să restituie sumele încasate.


  Articolul 17

  Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, instituțiile angajatoare inițiază demersuri prelitigioase și litigioase pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.


  Articolul 18

  Prevederile prezentei hotărâri se aplică și polițiștilor de penitenciare din Ministerul Justiției.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul justiției, interimar,
  George Bogdan Ilea,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 4 octombrie 2021.
  Nr. 1.078.
  -----