LEGE nr. 191 din 19 iulie 2018pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 iulie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 1, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 1, alineatele (3), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 50.000 euro în echivalent lei, au obligația să accepte ca mijloc de plată și cardurile de debit, și cardurile de credit prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare. Prin activitatea de prestări de servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  ………………………………………………………………….....
  (5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) și (3) pot oferi serviciul de avans în numerar la terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.(6) Avansul prevăzut la alin. (5) se evidențiază distinct pe chitanța emisă de terminalul de plată și nu poate depăși suma de 200 lei. Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în vigoare între părți. Comercianții pot percepe de la titularul cardului un comision care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat.
  3. La articolul 2, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 2
  (1) Instituțiile acceptante de carduri au obligația de a instala terminale de plată în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării. Instalarea terminalelor de plată se face la solicitarea operatorilor economici, instituțiilor publice, persoanelor juridice prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și a comercianților prevăzuți la art. 1 alin. (3), în baza contractelor încheiate în acest scop, în toate locurile indicate de aceștia.(2) Agenții economici, instituțiile publice și persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-și alege instituția acceptantă.
  4. La articolul 2, alineatul (2^1) se abrogă.5. La articolul 2, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cheltuielile cu achiziționarea și instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către instituțiile acceptante. (4) Cheltuielile cu administrarea și operarea terminalelor de plată se vor stabili prin contractele încheiate cu instituțiile desemnate potrivit alin. (2). (5) Instituțiile acceptante de carduri, prevăzute la alin. (1), vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii și a dotărilor proprii, în vederea ordonării plăților prin intermediul mijloacelor moderne de plată și a realizării transferului între contul de card și contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1.6. La articolul 3 alineatul (1), literele b), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) nerespectarea prevederilor art. 2;
  (...)
  h) refuzul instituțiilor acceptante de carduri de a instala terminale de plată în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1);
  i) lipsa asigurării infrastructurii și a dotărilor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar la terminalele de plată de către instituțiile acceptante de carduri;

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 19 iulie 2018.
  Nr. 191.
  -----