LEGE nr. 10 din 9 decembrie 1982
cu privire la obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare, unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor pentru buna gospodărire, întreţinere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea ordinii şi disciplinei publice
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 114 din 18 decembrie 1982  În concordanta cu planurile de dezvoltare economico-socială a tarii au fost alocate, an de an, însemnate fonduri care au asigurat ridicarea neîntreruptă a nivelului edilitar-gospodăresc şi infrumusetarea municipiilor, oraşelor şi comunelor, îmbunătăţirea continua a calităţii vieţii cetăţenilor din toate localităţile.
  Ridicarea pe o treapta superioară a gradului de dezvoltare a tuturor localităţilor impune perfecţionarea în continuare a activităţii consiliilor populare, creşterea rolului lor, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, în asigurarea bunei gospodariri a comunelor, oraşelor şi municipiilor, folosirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare ce le sînt încredinţate, stimularea şi valorificarea deplina a energiei, capacităţilor creatoare şi iniţiativei tuturor oamenilor muncii.
  Consiliile populare răspund, potrivit legii, de conducerea, îndrumarea şi coordonarea întregii activităţi de gospodărire şi infrumusetare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi disciplinei, fiind obligate să asigure, cu sprijinul deputaţilor, al comisiilor permanente, al comitetelor de cetăţeni, participarea larga a tuturor locuitorilor din municipii, oraşe şi comune la dezbaterea şi adoptarea hotărîrilor privind autogospodarirea localităţilor, la înfăptuirea măsurilor pentru dezvoltarea, infrumusetarea şi modernizarea acestora.
  Participarea cetăţenilor şi a unităţilor socialiste la buna gospodărire, la îngrijirea şi păstrarea curăţeniei localităţilor, a locuinţelor, a celorlalte clădiri, a curţilor şi incintelor, a arterelor de circulaţie, a tuturor locurilor publice, precum şi a mijloacelor de transport, constituie o condiţie esenţială pentru satisfacerea la un nivel tot mai ridicat a cerinţelor de muncă şi de viaţa civilizata a întregii populaţii.
  Îndeplinirea acestor cerinţe impune creşterea răspunderii tuturor cetăţenilor şi unităţilor socialiste, dezvoltarea conştiinţei civice, participarea directa la realizarea acţiunilor de buna gospodărire, modernizare şi infrumusetare a municipiilor, oraşelor şi comunelor, de intarire a ordinii şi disciplinei pentru păstrarea permanenta a stării de curăţenie şi igiena a localităţilor.
  În acest scop, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei, respectarea stricta a normelor de igiena, precum şi infrumusetarea municipiilor, oraşelor şi comunelor, constituie o obligaţie permanenta a consiliilor populare, a unităţilor socialiste, precum şi a tuturor cetăţenilor.


  Articolul 2

  Consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale răspund de conducerea, îndrumarea, coordonarea şi controlul întregii activităţi de gospodărire şi infrumusetare a localităţilor, de păstrarea ordinii şi curăţeniei în toate oraşele şi comunele.


  Articolul 3

  În exercitarea atribuţiilor ce le revin, consiliile populare aplica principiile autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, asigura, în concordanta cu prevederile mecanismului economico-financiar, folosirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare ce le sînt încredinţate, reducerea consumurilor de materiale şi eliminarea pierderilor, îndeosebi de energie, combustibili şi apa, dezvoltarea continua şi buna gospodărire a localităţilor.


  Articolul 4

  Consiliile populare îşi întemeiază întreaga activitate de gospodărire a localităţilor pe întărirea continua a legăturilor cu cetăţenii, stimulind iniţiativa şi participarea acestora la realizarea lucrărilor de întreţinere şi păstrare a curăţeniei, la efectuarea la timp a lucrărilor edilitar-gospodăreşti, la întărirea ordinii şi disciplinei.


  Articolul 5

  Unităţile socialiste au obligaţia sa menţină permanent curăţenia şi starea de igiena a clădirilor, anexelor acestora, a incintelor, a celorlalte spaţii, precum şi a mijloacelor de transport pe care le deţin.
  De asemenea, unităţile socialiste au obligaţia sa participe la întreţinerea şi asigurarea curăţeniei strazilor, drumurilor, parcurilor şi gradinilor din jurul incintelor.


  Articolul 6

  Toţi cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea locuinţelor, anexelor gospodăreşti, curţilor, imprejmuirilor şi sa participe nemijlocit la întreţinerea şi păstrarea ordinii şi curăţeniei pe străzi, drumuri, în pieţe, parcuri, grădini, în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport.


  Articolul 7

  Cetăţenii au obligaţia de a participa la acţiunile organizate de consiliile populare, comitetele de cetăţeni şi asociaţiile de locatari, pentru buna gospodărire a localităţilor, păstrarea curăţeniei şi infrumusetarea comunelor, oraşelor şi municipiilor, ridicarea aspectului estetic al acestora, întărirea ordinii şi disciplinei publice.


  Capitolul 2 Obligaţiile şi răspunderile consiliilor populare


  Articolul 8

  Consiliile populare, cu sprijinul deputaţilor, al comitetelor de cetăţeni, al asociaţiilor de locatari şi al unităţilor socialiste, cu participarea directa a tuturor cetăţenilor, sînt obligate să asigure:
  a) respectarea stricta a prevederilor legale cu privire la sistematizarea teritoriului şi a localităţilor, a normelor privind disciplina în construcţii;
  b) curăţenia strazilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, ridicarea ritmica, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
  c) buna administrare şi întreţinere a fondului locativ, a celorlalte clădiri, respectarea stricta de către toţi cetăţenii şi unităţile socialiste a dispoziţiilor legale cu privire la folosirea locuinţelor, igienizarea şi curăţenia acestora, a curţilor, aleilor şi spaţiilor verzi aferente imobilelor;
  d) repararea şi întreţinerea strazilor, drumurilor, podurilor, podetelor, adincirea santurilor, modernizarea şi construirea drumurilor şi arterelor de circulaţie;
  e) consolidarea şi întreţinerea digurilor şi malurilor, executarea lucrărilor de protecţie şi întreţinere a albiilor şi cursurilor de apa, efectuarea altor lucrări de protecţie contra inundaţiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluarii apelor;
  f) valorificarea pentru încălzire a unor resurse locale, crengi, vreascuri şi a altor materiale rezultate din igienizarea pădurilor, precum şi a resurselor materiale refolosibile de la unităţile socialiste;
  g) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, exploatarea raţională şi eficienta a mijloacelor de transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei în exploatarea şi folosirea mijloacelor de transport;
  h) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în tîrguri şi oboare, în unităţile comerciale de alimentaţie publică şi unităţile prestatoare de servicii;
  i) amenajarea, potrivit schitelor de sistematizare, şi întreţinerea zonelor verzi, parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice şi de agrement;
  j) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport;
  k) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile prevăzute de lege, a statuilor şi a celorlalte construcţii reprezentind monumente de arta şi cultura.


  Articolul 9

  Consiliile populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale sînt obligate sa întocmească şi sa supună dezbaterii adunărilor cetăţeneşti programe de măsuri concrete pentru organizarea acţiunilor de buna gospodărire, curăţenie şi infrumusetare a localităţilor, sa îndrume şi sa controleze permanent realizarea acestor acţiuni.
  Primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor vor prezenta rapoarte cu privire la îndeplinirea programelor de acţiuni prevăzute la alin. 1 în adunările cetăţeneşti organizate, semestrial, potrivit legii.
  Deputaţii consiliilor populare vor mobiliza cetăţenii din circumscripţiile electorale pentru menţinerea stării de curăţenie şi igiena a locuinţelor, curţilor, arterelor de circulaţie, precum şi pentru participarea acestora la acţiunile de infrumusetare a localităţilor.


  Articolul 10

  Consiliile populare, comitetele şi birourile executive ale acestora, cu sprijinul comitetelor de cetăţeni şi al asociaţiilor de locatari, vor acţiona pentru participarea efectivă a tuturor cetăţenilor şi unităţilor socialiste la realizarea lucrărilor de curăţenie şi infrumusetare a oraşelor şi comunelor, în care scop vor stabili artere de circulaţie, parcuri, grădini, alte locuri publice sau porţiuni din acestea care urmează să fie date în îngrijirea comitetelor de cetăţeni, unităţilor şcolare, precum şi celorlalte unităţi socialiste.


  Capitolul 3 Obligaţiile unităţilor socialiste cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei clădirilor, incintelor, a arterelor de circulaţie, precum şi a celorlalte locuri publice

  Articolul 11

  Consiliile oamenilor muncii şi celelalte organe de conducere colectivă din toate unităţile socialiste sînt obligate sa ia măsuri ca întreg personalul muncitor sa participe la acţiunile de întreţinere, curăţenie şi infrumusetare a clădirilor, incintelor, curţilor, imprejmuirilor, căilor de acces, precum şi a strazilor, drumurilor şi zonelor verzi inconjuratoare.
  În acest scop, organelor de conducere colectivă prevăzute la alin. 1 le revin următoarele obligaţii:
  a) sa întreţină în stare corespunzătoare clădirile în care unităţile îşi desfăşoară activitatea sau le au în administrare ori în proprietate, prin efectuarea lucrărilor de reparaţii stabilite potrivit legii; să asigure în unităţile în care îşi desfăşoară activitatea spalarea geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi fatadelor;
  b) să asigure o permanenta stare de curăţenie şi ordine la locurile de depozitare a materialelor, în curţi şi pe celelalte terenuri pe care le deţin, precum şi pe căile de acces interioare;
  c) să asigure imprejmuirea corespunzătoare a imobilelor deţinute, întreţinerea pomilor, florilor şi a altor plantaţii din incinte;
  d) sa sigure condiţiile de igiena prin operaţii de curăţire, dezinsecţie şi deratizare a imobilelor;
  e) să asigure curăţenia strazilor şi trotuarelor din jurul incintelor, precum şi întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor existente pe aceste artere;
  f) sa păstreze curăţenia şi ordinea la locurile de depozitare stabilite pentru reziduurile menajere, stradale şi materialele refolosibile.
  Organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru evitarea producerii de zgomote peste limitele admisibile stabilite prin normele legale, în vederea asigurării liniştii şi odihnei cetăţenilor în zonele locuite.


  Articolul 12

  Organele de conducere colectivă ale unităţilor agricole de stat şi cooperativelor agricole de producţie sînt obligate să asigure mobilizarea întregului personal muncitor şi a membrilor cooperatori la efectuarea lucrărilor privind:
  a) curăţenia şi igienizarea grajdurilor, saivanelor şi a celorlalte locuri de adăpostire a animalelor şi pasarilor, precum şi a căilor de acces, a împrejurimilor acestora;
  b) evacuarea şi transportul întregii cantităţi de gunoi de grajd şi a dejectiilor animale, în vederea folosirii acestora ca îngrăşăminte naturale;
  c) curăţirea utilajelor şi maşinilor agricole la ieşirea acestora pe căile publice.


  Articolul 13

  Unităţile socialiste care executa lucrări de construcţii, de reparaţii şi demolări la clădiri, de instalaţii tehnico-edilitare, de reparaţii sau întreţinere a acestora au următoarele obligaţii;
  a) sa imprejmuiasca santierele de construcţii, de executare a altor lucrări şi sa ia măsuri de întreţinere corespunzătoare a imprejmuirilor;
  b) sa depoziteze în ordine toate materialele, inclusiv cele rezultate din demolare;
  c) sa degajeze de îndată santierele de pămînt, moluz şi orice alte reziduuri şi să le transporte în locurile special amenajate;
  d) să asigure curăţirea vehiculelor la ieşirea din şantier, din staţiile de betoane sau din alte asemenea locuri, pentru a nu murdari căile publice cu praf şi noroi;
  e) sa menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din jurul şantierului, inclusiv a părţilor din calea publică cuprinse în organizarea şantierului.


  Articolul 14

  Unităţile de gospodărire comunală din subordinea consiliilor populare, precum şi alte unităţi care au în administrarea lor reţele de distribuţie sau canalizare pe teritoriul localităţilor, sînt obligate să execute, de îndată, în cel mult 48 de ore, următoarele lucrări:
  a) remedierea avariilor sau deranjamentelor la conductele de alimentare cu apa potabilă, apa calda menajera şi de distribuire a energiei termice;
  b) desfundarea canalelor pluviale şi a canalelor pentru apa menajera, în vederea evitării sau inlaturarii inundaţiilor ori formării apelor stagnante;
  c) repararea degradării părţii carosabile a strazilor, care poate duce la producerea unor accidente de circulaţie sau dereglari în traficul rutier.
  De asemenea, unităţile de gospodărie comunală vor asigura, în condiţiile legii, realizarea corelata a tuturor lucrărilor edilitare, indiferent de beneficiarii sau executanţii acestora, în scopul evitării desfacerii şi refacerii repetate a părţii carosabile şi a trotuarelor strazilor.


  Articolul 15

  Personalul muncitor din unităţile comerciale, de alimentaţie publică şi prestări de servicii este obligat:
  a) să asigure ordinea şi curăţenia permanenta a localurilor în care îşi desfăşoară activitatea şi a locurilor de depozitare a mărfurilor şi ambalajelor;
  b) să respecte cu stricteţe normele igienico-sanitare cu privire la producţia, depozitarea şi desfacerea produselor alimentare;
  c) să asigure menţinerea calităţii bunurilor agroalimentare depozitate;
  d) sa întreţină în stare de curăţenie grupurile sociale, utilajele şi mobilierul;
  e) sa participe la colectarea, îndepărtarea şi depozitarea reziduurilor, în locuri special amenajate în acest scop.
  Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. 1 sînt obligaţi sa controleze starea de curăţenie şi igiena a localurilor, a trotuarelor şi a portiunilor de carosabil din jurul lor, raspunzind de asigurarea permanenta a curăţeniei acestora; de asemenea, trebuie să ia măsuri pentru executarea periodică a acţiunilor de deratizare, dezinfecţie şi dezinsecţie.


  Capitolul 4 Obligaţiile cetăţenilor cu privire la îngrijirea şi păstrarea curăţeniei locuinţelor, anexelor gospodăreşti, curţilor, a strazilor, drumurilor şi a celorlalte locuri publice


  Articolul 16

  Toţi cetăţenii au îndatorirea de a asigura întreţinerea şi curăţenia locuinţelor, a anexelor gospodăreşti, a curţilor şi imprejmuirilor acestora, precum şi de a participa la realizarea tuturor măsurilor privind buna gospodărire a localităţilor. În acest scop, cetăţenii au următoarele obligaţii:
  a) să execute, în condiţiile prevăzute de lege, lucrările de întreţinere şi reparare a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti;
  b) să asigure, potrivit legii, zugravirea şi vopsirea părţilor exterioare ale clădirilor, înlocuirea jghiaburilor şi burlanelor degradate, precum şi efectuarea celorlalte lucrări de reparaţii şi întreţinere la fatadele locuinţelor;
  c) sa curete instalaţiile pentru evacuarea reziduurilor menajere, crematoriile şi locurile de depozitare a reziduurilor aferente imobilelor;
  d) sa depoziteze reziduurile menajere numai în recipienţi sau în locuri special amenajate în acest scop;
  e) sa întreţină curăţenia şi igiena în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi, grădini şi pe celelalte terenuri pe care le deţin;
  f) sa întreţină în stare corespunzătoare imprejmuirile imobilelor;
  g) sa îngrijească pomii, florile şi alte plantaţii din curţi şi din faţa imobilelor pe care le deţin;
  h) sa menţină curăţenia trotuarelor, rigolelor, părţii carosabile a strazii sau drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc şi sa îndepărteze zapada şi gheaţa din dreptul imobilelor în care locuiesc;
  i) să asigure, în localităţile rurale, întreţinerea drumurilor, trotuarelor, santurilor, podurilor, podetelor, fîntînilor, captarilor de izvoare, curăţenia şi igienizarea grajdurilor şi a celorlalte adaposturi pentru animale şi păsări şi sa participe la lucrările de asanare a terenurilor mlastinoase;
  j) sa păstreze curăţenia pe arterele de circulaţie, în pieţe, tîrguri şi oboare, în parcuri, stranduri, locuri de joaca pentru copii şi în alte locuri de agrement, sali de spectacole şi în celelalte locuri publice;
  k) sa păstreze în buna stare de folosinţă şi sa nu degradeze băncile, coşurile de hîrtii,indicatoarele, panourile de afisaj, cabinele telefonice şi alte asemenea dotări amplasate pe străzi, în parcuri şi în alte locuri publice;
  l) să respecte întocmai măsurile stabilite de consiliile populare pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în localităţi.
  Cetăţenii au îndatorirea de a asigura şi contribui la păstrarea ordinii în clădirile de locuit, de a respecta normele stabilite pentru asigurarea liniştii şi odihnei locatarilor şi să aibă o comportare corespunzătoare, de natura să asigure folosirea normală a locuinţei de către ceilalţi locatari, raspunzind, potrivit legii, în cazul nerespectării acestor norme.


  Articolul 17

  Asociaţiile de locatari sînt obligate sa mobilizeze pe toţi locatarii la buna gospodărire şi întreţinere a locuinţelor, a instalaţiilor sanitare, a anexelor gospodăreşti, a celorlalte dotări aferente, la achitarea la timp a cotelor de contribuţie pentru acoperirea cheltuielilor comune, la respectarea regulilor de convieţuire socialistă, apărarea avutului obştesc,amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi.


  Articolul 18

  Comitetele de cetăţeni, cu sprijinul deputaţilor, sînt obligate sa ia măsuri pentru mobilizarea cetăţenilor la acţiuni de amenajare,de întreţinere şi infrumusetare a clădirilor, păstrarea curăţeniei, îngrijirea curţilor şi a zonelor verzi, a pomilor, florilor şi celorlalte plantaţii, a locurilor de joaca pentru copii,la curăţirea trotuarelor, strazilor şi aleilor,la îndepărtarea zapezii şi ghetii şi la alte asemenea acţiuni.


  Capitolul 5 Obligaţiile unităţilor socialiste şi ale cetăţenilor cu privire la întreţinerea şi păstrarea curăţeniei în mijloacele de transport


  Articolul 19

  Pentru respectarea stricta a ordinii şi întărirea siguranţei în circulaţia mijloacelor de transport, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al acestora, precum şi pentru respectarea ritmicitatii circulaţiei şi asigurarea unor condiţii optime de călătorie, organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste care efectuează transporturi de mărfuri şi persoane sînt obligate:
  a) sa interzică punerea în circulaţie a vehiculelor de orice fel care sînt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de curăţenie sau igiena ori care polueaza atmosfera;
  b) să asigure curăţenia şi igienizarea mijloacelor de transport în comun, pe tot timpul în care acestea sînt în circulaţie;
  c) să asigure încărcarea şi etansarea corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, pentru a preintimpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdarirea sau degradarea căilor publice;
  d) să asigure curăţirea căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a mijloacelor de transport;
  e) să asigure curăţirea locurilor de încărcare-descărcare din gări, autogări, porturi, aeroporturi, pieţe şi tîrguri.


  Articolul 20

  Conducătorii şi controlorii mijloacelor de transport în comun, precum şi conductorii trenurilor, au obligaţia de a controla atît la ieşirea din depouri, cît şi în timpul transportului, starea de curăţenie şi igiena a mijloacelor de transport respective şi răspund de menţinerea acesteia în timpul transportului.
  De asemenea, persoanele menţionate la alin. 1 sînt obligate sa ia măsuri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru tragerea la răspundere a celor care încalcă normele stabilite cu privire la ordinea şi disciplina în folosirea mijloacelor de transport.


  Articolul 21

  Cetăţenii care folosesc autobuze, troleibuze, tramvaie, trenuri şi alte mijloace de transport în comun sînt obligaţi să respecte următoarele reguli:
  a) să se comporte civilizat pe tot timpul călătoriei şi să aibă o atitudine cuviincioasă faţă de ceilalţi călători şi de personalul care deserveşte mijlocul de transport;
  b) sa păstreze curăţenia în mijloacele de transport, în staţii, parcaje,în gări, autogări, porturi, aeroporturi şi sa nu degradeze dotările acestora;
  c) să se comporte potrivit normelor de călătorie specifice fiecărui mijloc de transport, sa menţină integritatea şi functionalitatea instalaţiilor şi a celorlalte dotări;
  d) sa nu transporte materiale şi bagaje care, prin volumul şi ambalajele lor, stinjenesc pe ceilalţi călători, materiale inflamabile, explozive, radioactive, corosive, caustice, precum şi alte materiale care, potrivit legii, nu sînt permise la transport.


  Capitolul 6 Asigurarea ordinii şi disciplinei publice


  Articolul 22

  Ridicarea continua a gradului de civilizatie a localităţilor urbane şi rurale, buna gospodărire şi întreţinere a acestora şi îmbunătăţirea permanenta a calităţii vieţii impun asigurarea ordinii desavirsite şi respectarea ferma a disciplinei, a regulilor de convieţuire socialistă, de comportament civilizat în folosirea arterelor de circulaţie, a salilor de spectacole, în toate celelalte locuri publice, precum şi în blocurile de locuinţe.


  Articolul 23

  Toţi locuitorii oraşelor şi comunelor trebuie să manifeste o înaltă constiinta civică, să respecte cu stricteţe normele de convieţuire socialistă şi regulile de folosire şi păstrare a tuturor dotărilor gospodăreşti şi să contribuie, prin întregul lor comportament, la combaterea oricăror manifestări de neglijenţa şi dezinteres în păstrarea stării de igiena şi curăţenie a localităţilor.


  Articolul 24

  Cetăţenii au îndatorirea de a asigura ordinea desăvîrşită în folosirea mijloacelor de transport în comun, de a contribui la păstrarea şi întărirea ordinii şi liniştii publice şi de a manifesta o înaltă intransigenta împotriva mentalitatilor şi comportarilor retrograde, de dispreţ faţă de regulile de buna-cuviinţă şi de neglijenţa în păstrarea bunului public.
  De asemenea, toţi cetăţenii au îndatorirea de a sprijini organele de ordine în combaterea manifestărilor care exprima lipsa de cuviinţă sau de respect faţă de regulile de convieţuire socialistă şi sa ia atitudine împotriva oricăror manifestări de încălcare a normelor de comportare civilizata, a legalităţii socialiste.


  Articolul 25

  Organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste vor desfăşura o susţinută activitate de educare în scopul ridicării continue a conştiinţei socialiste a oamenilor muncii, formării şi consolidării trasaturilor etice, morale, pentru promovarea raporturilor de corectitudine, stima şi întrajutorare, a respectului faţă de legile statului şi normele de convieţuire socialistă.


  Articolul 26

  Organele de conducere colectivă ale unităţilor socialiste vor lua măsuri pentru dezbaterea în colectivele de muncă a cazurilor de încălcare a normelor privind ordinea şi disciplina în buna gospodărire a localităţilor, a regulilor de convieţuire, a legalităţii socialiste, pentru formarea unei intransigente opinii de masa împotriva unor asemenea manifestări.


  Articolul 27

  Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului va lua măsuri pentru îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii de educaţie a tineretului în toate unităţile de învăţămînt, în vederea formării acestuia în spiritul respectului faţă de bunurile obşteşti şi de regulile de comportare civilizata în toate împrejurările.


  Articolul 28

  Ministerul de Interne, prin organele de militie, va lua măsuri operative pentru prevenirea şi combaterea oricăror manifestări de nesocotire a ordinii şi disciplinei publice, a normelor de convieţuire socialistă şi a regulilor de păstrare a curăţeniei localităţilor, precum şi pentru tragerea la răspundere, în condiţiile prevăzute de lege, a celor vinovaţi.


  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni


  Articolul 29

  Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.


  Articolul 30

  Constituie contravenţie următoarele fapte dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează:
  a) încălcarea prevederilor art. 16 lit. b), c), e), f), g), h), i), j) şi l) şi art. 21, cu amendă de la 200 - 1000 lei;
  b) încălcarea prevederilor art. 16 lit. d) şi k) şi art. 20, cu amendă de la 300 - 1500 lei;
  c) încălcarea prevederilor art. 11 lit. a), c), d) şi e), art. 12 şi art. 15 alin. 2, cu amendă de la 2000 - 6000 lei;
  d) încălcarea prevederilor art. 11 lit. b) şi f), art. 13, art. 14 lit. a), b) şi c) şi art. 19, cu amendă de la 5000 - 10000 lei.
  În cazurile prevăzute la alin. 1 lit. c) şi d), amenzile se pot aplica şi persoanelor juridice.


  Articolul 31

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către primării municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, de către persoanele împuternicite în acest scop de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de militie.
  De asemenea, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către persoanele care, potrivit dispoziţiilor legale, au competenţa de a constata şi sanctiona contravenţiile la normele igienico-sanitare şi la regulile de folosire a mijloacelor de transport şi a dotărilor acestora din sistemul Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor.


  Articolul 32

  Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Capitolul 8 Dispoziţii finale


  Articolul 33

  Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, unităţile socialiste, asociaţiile locatarilor şi comitetele de cetăţeni sînt obligate sa ia măsuri ca întregul personal muncitor, toţi cetăţenii sa cunoască temeinic prevederile prezentei legi, sa înţeleagă importanţa deosebită a respectării normelor de curăţenie şi buna gospodărire a localităţilor, de comportare civilizata faţă de bunurile obşteşti.
  De asemenea, vor lua măsuri pentru organizarea unor acţiuni de popularizare a prezentei legi prin afişarea la locurile de muncă, pe panouri în locurile publice, în holurile blocurilor de locuinţe, prin alte mijloace de publicitate, precum şi în cadrul adunărilor cetăţenilor.


  Articolul 34

  Presa, radioul şi televiziunea, precum şi unităţile de învăţămînt, cultura şi sănătate, vor desfăşura permanent o activitate susţinută de mobilizare a cetăţenilor la acţiunile de infrumusetare şi curăţenie a localităţilor, de popularizare a prevederilor prezentei legi, de educare a tineretului şi a tuturor cetăţenilor, în scopul dezvoltării conştiinţei civice a acestora.


  Articolul 35

  Obligaţiile prevăzute în prezenta lege pentru unităţile socialiste revin şi celorlalte persoane juridice.
  ---------------