ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 4 iunie 2018
  Având în vedere:– necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local;– perioada lungă pe care o presupune procedura parlamentară, precum și faptul că legile pentru care se aduc modificările din prezenta ordonanță de urgență au fost adoptate în procedură de urgență, iar în procesul de adoptare au fost introduse o serie de elemente noi care necesită o corelare urgentă a anumitor prevederi cu textul actului normativ în ansamblu, situație constatată din aplicarea practică a acestora;– importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor structurale;– faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabilește condiționalitățile orizontale ex-ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea, în special prin efectuarea de achiziții publice, a fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020, fonduri structurale în valoare de aproximativ 43 miliarde de euro;– prevederile art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;– faptul că absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;– faptul că nerespectarea prevederilor Acordului de parteneriat, prin neîndeplinirea condiționalităților ex-ante prevăzute în cuprinsul său, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea și implementarea Strategiei naționale de achiziții publice, prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice, poate conduce la afectarea finanțării din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public și la corecții financiare, fiind astfel afectată în mod semnificativ îndeplinirea obiectivelor de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale,
  în considerarea faptului că aspectele sus-menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență

  Articolul I

  Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);
  2. La articolul 7, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de lucrări;
  b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de produse și de servicii;
  c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziții publice/ acordurile-cadru de produse și de servicii atribuite de consiliul județean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
  d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziție publică/ acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.

  ................................................................................................(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.
  3. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 19, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;
  5. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 40

  Înființarea de unități de achiziții centralizate și situațiile și condițiile în care autorități contractante achiziționează produse sau servicii de la unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate, precum și în care unități de achiziții centralizate care furnizează activitățile de achiziție centralizate atribuie contracte de achiziție publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorități contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative locale.
  6. La articolul 43, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43
  (1) Autoritatea contractantă nu are obligația de a aplica procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condițiile stabilite prin hotărârea prevăzută la art. 40, atribuie unei unități de achiziții centralizate un contract de achiziție publică de servicii având ca obiect furnizarea de activități de achiziție centralizate.
  7. La articolul 65, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții este confidențial până la publicarea raportului procedurii.8. La articolul 68 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
  b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d).
  9. La articolul 104 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.
  10. La articolul 104 alineatul (5), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.
  11. La articolul 111 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 111
  (1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii unui contract de achiziție publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele obligații:
  12. La articolul 111, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7 alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d), ținând-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.13. La articolul 113, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiții și modalități suplimentare de aplicare a procedurii simplificate.14. La articolul 140, alineatul (3) se abrogă.15. La articolul 153, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă prevăzute la art. 113 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.16. Articolul 161 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 161
  (1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/de concurs, răspunsul autorității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) și art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziție publică de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziție publică de produse sau de servicii, sau cu cel puțin două zile, în cazul contractului de achiziție publică de produse de complexitate redusă sau în situațiile de urgență, demonstrate în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
  17. La articolul 166, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 165 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.18. La articolul 187, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1).19. La articolul 213, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Autoritatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare.20. La articolul 214, alineatul (2) se abrogă.21. La articolul 215, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 215
  (1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
  22. La articolul 217, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile din cadrul documentelor de calificare, precum și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanți ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.23. La articolul 221 alineatul (1), literele a) și b), partea introductivă și punctul (ii) de la litera d) și litera f) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului;
  b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiționale din partea contractantului inițial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului inițial, care au devenit necesare și nu au fost incluse în procedura de achiziție inițială, iar schimbarea contractantului:(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziții inițiale; și(ii) ar cauza autorității contractante o creștere semnificativă a costurilor;
  ................................................................................................
  d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat inițial contractul de achiziție publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele situații:
  ................................................................................................(ii) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
  ................................................................................................
  f) în plus față de prevederile de la lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din prețul contractului de achiziție publică inițial, în cazul contractelor de achiziție publică de lucrări;(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv.
  24. La articolul 221, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele și natura eventualelor modificări, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de achiziție publică sau al acordului-cadru.25. La articolul 221 alineatul (7), partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:
  ................................................................................................
  d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d).
  26. La articolul 221, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a modificărilor succesive.27. La articolul 221, alineatul (8) se abrogă.28. La articolul 224 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă;
  29. La articolul 226, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 226
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.
  30. La articolului 229, alineatul (3) se abrogă.


  Articolul II

  Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 12, alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Entitatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
  a) 1.994.386 lei, pentru contractele sectoriale de produse și de servicii, precum și pentru concursurile de soluții;
  b) 24.977.096 lei, pentru contractele sectoriale de lucrări;
  c) 4.502.000 lei, pentru contractele sectoriale de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
  2. La articolul 12, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), pot organiza propriile proceduri de atribuire a contractelor sectoriale, acordurilor-cadru și concursurilor de soluții care privesc achiziții sectoriale a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(4) Entitățile contractante au dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei.3. La articolul 12, alineatul (2^1) se abrogă.4. La articolul 24 alineatul (1), partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 24
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 22 și 23, entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) pot aplica procedura simplificată sau, în condițiile art. 12 alin. (4), achiziția directă, pentru atribuirea contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în cazul achiziției de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziției de lucrări;
  5. La articolul 79, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare, precum și cel al planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluții sunt confidențiale până la data publicării raportului procedurii.6. La articolul 82 alineatul (1^1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c).
  7. La articolul 117 alineatul (1), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  d) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisă, licitație restrânsă, negociere competitivă, dialog competitiv sau procedura simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgență, determinate de evenimente imprevizibile și care nu se datorează sub nicio formă unei acțiuni sau inacțiuni a entității contractante. În situații în care se impune intervenția imediată, entitatea contractantă are dreptul de a realiza achiziția publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
  ................................................................................................
  g) pentru produsele cotate și achiziționate pe o piață de mărfuri.
  8. La articolul 126, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins: (12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiții și modalități suplimentare de aplicare a procedurii simplificate.9. La articolul 149, alineatul (3) se abrogă.10. La articolul 163, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile, respectiv 4 zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute de art. 87 alin. (3), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situațiile de urgență demonstrate corespunzător de entitatea contractantă prevăzute la art. 126 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informațiilor suplimentare și până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.11. Articolul 173 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 173
  (1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare/de concurs, răspunsul entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 10 zile, respectiv 5 zile în situațiile de urgență demonstrate în mod corespunzător de entitatea contractantă, prevăzute la art. 87 alin. (3), înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la 6 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziție sectorială de produse sau de servicii, sau cu cel puțin două zile, în cazul contractului de achiziție sectorială de produse de complexitate redusă sau în situațiile de urgență, demonstrate în mod corespunzător de către entitatea contractantă, înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare.
  12. La articolul 179, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin excepție de la dispozițiile art. 178 alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.13. La articolul 196, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 196
  (1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract sectorial/acord-cadru, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.
  14. La articolul 209, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Entitatea contractantă poate utiliza criteriul prețul cel mai scăzut numai în situația în care achiziționează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depășește pragurile prevăzute la art. 12 alin. (1).15. La articolul 226, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului sectorial/acordului-cadru, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la art. 160 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare.16. La articolul 227, alineatul (2) se abrogă.17. La articolul 228, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 228
  (1) Entitatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește rezultatul selecției, rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/ încheierea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziții, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziții ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective.
  18. Articolul 236 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 236
  (1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a prețului.(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului sectorial sau al acordului-cadru.
  19. La articolul 237 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, programele informatice, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;
  20. La articolul 240 alineatul (1), partea introductivă și litera b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 240
  (1) Contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când contractantul cu care entitatea contractantă a încheiat inițial contractul sectorial este înlocuit cu un nou contractant, în una dintre următoarele situații:
  ................................................................................................

  b) drepturile și obligațiile contractantului inițial rezultate din contractul sectorial sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului sectorial și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
  21. La articolul 240 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) O modificare a unui contract sectorial sau a unui acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:22. La articolul 241, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 241
  (1) Pe lângă situațiile prevăzute la art. 236-238, contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:
  a) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (1);
  b) valoarea modificării este mai mică de 10% din prețul inițial al contractului sectorial de servicii sau de produse sau mai mică de 15% din prețul contractului sectorial de lucrări.
  (2) Modificarea realizată în condițiile prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al contractului sectorial sau al acordului-cadru în baza căruia sunt atribuite contractele prevăzute la alin. (1).
  23. La articolul 245 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă;
  24. La articolul 247, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 247
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de către Curtea de Conturi a României.
  25. La articolul 250, alineatul (3) se abrogă.


  Articolul III

  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 24.977.096 lei.
  3. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 27^1

  Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor care nu presupun plăți către contractant și în cadrul cărora contractantul este remunerat pe baza tarifelor reglementate, calculate astfel încât să acopere toate costurile și investițiile suportate de contractant pentru furnizarea serviciilor publice corespunzătoare activităților menționate în anexa nr. 2.
  4. La articolul 80, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor și al contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.5. La articolul 107 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) valoarea modificării este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1);
  6. La articolul 111 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă;
  7. Articolul 112 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 112

  Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României.


  Articolul IV

  Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) act al autorității contractante - orice act, orice operațiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
  ................................................................................................
  d) măsuri de remediere - acele măsuri adoptate de autoritatea/entitatea contractantă, în urma primirii unei contestații, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de atribuire;
  2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se abrogă.3. Capitolul II „Notificarea prealabilă“ se abrogă.4. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Persoana care se consideră vătămată de un act al autorității contractante poate sesiza Consiliul în vederea anulării actului autorității contractante, obligării acesteia la emiterea unui act sau la adoptarea de măsuri de remediere, precum și pentru recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, în termen de:
  a) 10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este egală sau mai mare decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
  b) 5 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorial sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.
  5. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult trei zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.
  6. La articolul 11, alineatul (2) se abrogă.7. La articolul 13, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Contestația se soluționează de un complet de trei membri ai Consiliului, dintre care cel puțin unul este licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin nouă ani în domeniul juridic.(2) Completul este prezidat de unul dintre membrii săi, desemnat cu aplicarea principiului rotației.
  8. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 14
  (1) Contestațiile se distribuie spre soluționare completurilor în mod aleatoriu, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 13 alin. (3) și art. 17 alin. (1) și (2).
  9. La articolul 16, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP, fără acele informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.
  ................................................................................................(5) Toate actele procedurale se transmit prin poștă, fax și/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.
  10. La articolul 17 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) în etapa de până la data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluționate de același complet;
  b) în etapa de după data-limită de depunere a candidaturilor/ofertelor sunt soluționate de același complet, altul decât cel prevăzut la lit. a).
  11. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. Cererea de intervenție depusă la Consiliu va fi comunicată și celorlalte părți ale cauzei în termen de două zile de la primire. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației.12. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18
  (1) În termen de 5 zile de la data la care a primit contestația, autoritatea contractantă are obligația de a transmite Consiliului și contestatorului, din oficiu, punctul său de vedere asupra contestației.
  13. La articolul 20, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Consiliul, în vederea soluționării contestației, poate solicita contestatorului informații și mijloace de probă, altele decât cele prevăzute la art. 10, care trebuie transmise în termen de 3 zile de la data solicitării. Nedepunerea acestora nu împiedică soluționarea contestației de către Consiliu.(4) Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde la orice solicitare a Consiliului și de a-i transmite acestuia orice documente care prezintă relevanță pentru soluționarea contestației, într-un termen care nu poate depăși 3 zile de la data primirii solicitării.(5) Nerespectarea prevederilor alin. (3) și (4) conduce la imposibilitatea depunerii ulterioare de către contestator și/sau autoritatea contractantă a documentelor solicitate, contestația urmând să fie soluționată pe baza documentelor deja depuse la dosar.14. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.15. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 24
  (1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 15 zile de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 5 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației.
  16. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Consiliul va comunica încheierea de suspendare a soluționării contestației atât părților implicate, cât și instanței respective, solicitând-i acesteia să soluționeze cauza cu celeritate.17. La articolul 26, alineatele (1), (2) și (10) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Consiliul se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură și de fond, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1), iar când constată că acestea sunt întemeiate, nu mai procedează la analiza pe fond a cauzei.(2) Cu respectarea principiului disponibilității, Consiliul examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate:
  a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;
  b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;
  c) anula procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat.

  ................................................................................................(10) Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației.
  18. La articolul 26, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu următorul cuprins:(10^1) În situația în care contestația vizează rezultatul procedurii de atribuire și se dispune reevaluarea ofertelor, Consiliul va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.19. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 29

  Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.
  20. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 31
  (1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum și de pe înscrisurile doveditoare și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată.(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către instanța de judecată. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții în afara celor de ordine publică.
  21. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării plângerii, iar termenele ulterioare nu pot depăși 15 zile.22. La articolul 33, alineatele (2)-(12) se abrogă.23. La articolul 34 alineatul (1), literele b) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) obligarea autorității contractante la emiterea unui act/adoptarea măsurilor necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;
  ................................................................................................
  d) anularea procedurii de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat.
  24. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins: (6) În situația în care contestația a vizat rezultatul procedurii de atribuire, iar instanța, admițând plângerea, dispune reevaluarea ofertelor, aceasta va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.(7) Instanța nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației.25. Articolul 36 se abrogă.26. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 43
  (1) Consiliul are dreptul de a iniția și supune aprobării proiecte de acte normative în domeniul organizării și funcționării acestuia.(2) Consiliul exprimă, la solicitarea ANAP, punctul de vedere asupra proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități și instituții publice care conțin prevederi ce intră în domeniul său de activitate.
  27. La articolul 49, alineatele (1) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 49
  (1) Pentru soluționarea contestației pe cale judiciară, persoana care se consideră vătămată se poate adresa instanței de judecată competente, potrivit prevederilor prezentei legi.
  ................................................................................................(8) Prevederile privind termenele de contestare sunt aplicabile în mod corespunzător.
  28. La articolul 49, alineatul (5) se abrogă.29. La articolul 50, alineatele (2), (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Pentru soluționarea cererii, părțile sunt citate, conform normelor privind citarea în procesele urgente, iar pârâtului i se comunică copii de pe contestație și de pe actele care o însoțesc. Primul termen de judecată este de maximum 20 de zile de la data înregistrării contestației.
  ................................................................................................(5) Autoritatea contractată are obligația de a transmite instanței, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestației transmise de contestator, o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, cu excepția anunțurilor de participare publicate în SEAP și a documentației de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă și poate fi descărcată direct din SEAP.(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea contestației de către instanța de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și să o comunice reclamantului în același termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea întâmpinării de către pârât.
  30. La articolul 50, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)-(10), cu următorul cuprins:(7) Prevederile art. 17 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(8) În soluționarea contestației, instanța examinează din punctul de vedere al legalității și temeiniciei actul atacat și poate:
  a) pronunța o decizie prin care îl anulează în tot sau în parte;
  b) obliga autoritatea contractantă să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, cu indicarea clară și precisă a operațiunilor care urmează a fi realizate de autoritatea contractantă;
  c) anula procedura de atribuire, în situația în care nu este posibilă remedierea actului atacat.
  (9) Instanța nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației.(10) În situația în care contestația vizează rezultatul procedurii de atribuire și se dispune reevaluarea ofertelor, instanța va indica în mod clar și precis limitele reevaluării, respectiv identitatea ofertelor care fac obiectul reevaluării, etapa/etapele procedurii de atribuire vizată/vizate de reevaluare și măsurile concrete pe care le va adopta autoritatea contractantă în cadrul reevaluării.
  31. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 50^1
  (1) Sub sancțiunea respingerii contestației ca tardivă, aceasta se înaintează atât instanței de judecată competente, cât și autorității contractante, nu mai târziu de expirarea termenului legal de contestare.(2) În termen de o zi lucrătoare de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP, fără acele informații pe care operatorul economic le precizează ca fiind confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.(3) În cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la alin. (1), instanța de judecată înștiințează autoritatea contractantă despre existența contestației, iar autoritatea transmite punctul său de vedere asupra tardivității contestației și eventualele mijloace de probă în acest sens.(4) Toate notificările și actele procedurale se transmit prin poștă, fax și/sau mijloace electronice, cu confirmare de primire.
  32. La articolul 51, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prevederile art. 50 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.33. Articolul 52 se abrogă.34. La articolul 53, alineatul (3) se abrogă.35. La articolul 53, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Termenul de introducere a acțiunii este de 1 an de la nașterea dreptului pentru acțiunile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, respectiv de 3 ani de la nașterea dreptului pentru acțiunile privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractelor, dacă prin legi speciale nu se prevăd alte termene de prescripție a dreptului material la acțiune raportat la obligațiile legale sau contractuale încălcate.36. La articolul 55, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Recursul suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 50 alin. (5) și (6).37. La articolul 56, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 56
  (1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează, în funcție de valoarea estimată a contractului, după cum urmează:
  a) până la 100.000.000 lei inclusiv - 2%;
  b) peste 100.000.000 lei - 1%.
  38. După articolul 58 se introduc două noi articole, articolele 58^1 și 58^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 58^1
  (1) Prevederile art. 58 alin. (2) lit. a) nu sunt aplicabile atunci când autoritatea contractantă, considerând că se încadrează în una dintre situațiile prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în care are dreptul de a nu transmite spre publicare un anunț de participare/participare simplificat/concesionare, a procedat după cum urmează:
  a) a publicat în mod voluntar în SEAP și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene un anunț pentru asigurarea transparenței, prin care își exprimă intenția de a încheia contractul respectiv. Anunțul pentru asigurarea transparenței trebuie să conțină următoarele informații: numele și datele de contact ale autorității contractante, descrierea obiectului contractului, justificarea deciziei autorității contractante de atribuire a contractului fără publicarea prealabilă în SEAP și/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a unui anunț de participare/participare simplificat/ concesionare, numele și datele de contact ale operatorului economic în favoarea căruia a fost luată o decizie de atribuire și, dacă este cazul, orice altă informație considerată utilă de autoritatea contractantă;
  b) a încheiat contractul respectând, din proprie inițiativă, prevederile art. 59 alin. (1), termenele curgând în acest caz de la data publicării anunțului prevăzut la lit. a).
  (2) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), publicarea anunțului și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu este necesară în următoarele situații:
  a) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 648.288 lei;
  b) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 994.942 lei, în cazul în care acesta este atribuit/încheiat de consiliul județean, primărie, consiliul local, Consiliul General al Municipiului București, precum și de instituțiile publice aflate în subordinea acestora;
  c) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 3.376.500 lei;
  d) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de produse și de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mică de 1.994.386 lei;
  e) valoarea estimată a contractului sectorial/acordului-cadru de servicii care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să fie atribuit/încheiat, este mai mică de 4.502.000 lei;
  f) valoarea estimată a contractului de achiziție publică/ acordului-cadru de lucrări, a contractului sectorial/acordului-cadru de lucrări, respectiv a contractului de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii este mai mică de 24.977.096 lei.


  Articolul 58^2

  În situația în care autoritatea contractantă a încheiat acordul-cadru/contractul de achiziție cu respectarea deciziei Consiliului sau a hotărârii judiciare de soluționare în primă instanță a contestației, eventualele despăgubiri stabilite de către instanță, în conformitate cu prevederile prezentei secțiuni, în sarcina autorității contractante vor fi suportate din bugetul acesteia.
  39. La articolul 59, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Formularea unei contestații nu suspendă termenul legal de așteptare pentru încheierea acordului-cadru/contractului.40. După articolul 61 se introduc două noi articole, articolele 61^1 și 61^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 61^1
  (1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sau art. 49, sub sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie în prealabil o cauțiune stabilită după cum urmează:
  a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei;
  b) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 88.000 lei;
  c) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei;
  d) 2% din valoarea stabilită a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 880.000 lei.
  (2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.(3) În cazul în care contestația a fost respinsă de către Consiliu, persoana care se consideră vătămată care utilizează calea de atac în condițiile art. 29 sau art. 51 alin. (3), după caz, nu trebuie să constituie o cauțiune suplimentară.(4) În cazul în care calea de atac reglementată de art. 29 sau art. 51 alin. (3) este utilizată de o altă persoană decât cea care a constituit cauțiunea conform alin. (1), pentru soluționarea plângerii sau recursului, după caz, trebuie constituită în prealabil o cauțiune egală cu 50% din cauțiunea prevăzută la alin. (1).(5) Cauțiunea depusă se restituie, la cerere, după soluționarea prin hotărâre definitivă a plângerii, respectiv după încetarea efectelor suspendării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.(6) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii sau, după caz, de la data încetării efectelor suspendării procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.(7) Consiliul sau instanța, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu citarea părților, printr-o încheiere supusă numai recursului la instanța ierarhic superioară. Recursul este suspensiv de executare.(8) În situația în care nu sunt aplicabile prevederile de la alin. (5)-(7), cauțiunea se constituie venit la bugetul de stat la împlinirea termenului de 3 ani calculat de la data la care aceasta putea fi solicitată.(9) Sunt scutite de la depunerea cauțiunii autoritățile contractante.


  Articolul 61^2

  Contestația formulată în condițiile art. 49 este scutită de taxă judiciară de timbru.
  41. La articolul 62, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 62
  (1) La nivelul Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate problemele de drept care au condus la pronunțarea de soluții diferite în cauze similare. De asemenea vor fi discutate aplicarea și interpretarea reglementărilor nou-apărute în domeniul achizițiilor publice, precum și în orice alte domenii care interesează activitatea profesională a membrilor Consiliului.
  42. La articolul 63, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 63
  (1) Președintele Consiliului sau colegiul, din oficiu ori la solicitarea motivată a unui complet sau a oricărui membru al Consiliului, va convoca Plenul pentru emiterea unei hotărâri de unificare a practicii sale administrativ-jurisdicționale sau pentru emiterea unei hotărâri privind soluționarea unei probleme de drept nou-apărute. În cazul în care solicitarea este formulată de către un complet al Consiliului, președintele convoacă Plenul în cel mult 5 zile de la solicitare.
  ................................................................................................(4) Hotărârile Plenului Consiliului se adoptă cu votul majorității absolute a membrilor săi și sunt obligatorii pentru membrii Consiliului până la pronunțarea unei hotărâri diferite de către Înalta Curte de Casație și Justiție în procedura recursului în interesul legii, respectiv în procedura hotărârilor prealabile. Nerespectarea obligativității acestor hotărâri ale Plenului Consiliului constituie abatere disciplinară.
  43. La articolul 63, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Hotărârile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) în chestiuni care au fost rezolvate diferit de către completurile Consiliului se comunică ANAP în maximum 5 zile de la adoptare pentru ca această din urmă autoritate să analizeze, prin raportare inclusiv la practica curților de apel, oportunitatea solicitării ca procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție să declanșeze procedura recursului în interesul legii.


  Articolul V

  La articolul 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, literele c), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  c) consilierea metodologică în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/sectoriale și de concesiune, cu rol de suport operațional în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu;
  d) supervizează modul de funcționare a sistemului achizițiilor publice/sectorial, precum și cel al concesiunilor de lucrări publice și servicii, în vederea eficientizării funcționării acestuia;
  e) monitorizarea funcționării sistemului de achiziții publice în România.


  Articolul VI

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune doar verificarea argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, ce permit efectuarea respectivelor modificări.2. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Procentul prevăzut la alin. (3) se reduce progresiv începând cu 15 iunie 2019, țintele fiind stabilite anual prin ordin al președintelui ANAP.3. La articolul 14, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) și (9^2), cu următorul cuprins:(9^1) În cazul în care Agenția Națională de Integritate a emis un avertisment de integritate, iar ANAP a luat cunoștință despre acesta, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, constatările ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a respectivului avertisment de integritate, se comunică Agenției Naționale de Integritate. În această situație, ANAP nu emite aviz conform.(9^2) În cazul efectuării controlului ex ante, în conformitate cu art. 12 alin. (2), ANAP emite aviz conform doar pentru aspectele pentru care a fost notificată de Agenția Națională de Integritate ca urmare a faptului că în respectivele situații aceasta din urmă nu are atribuții specifice în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 184/2016. Prevederile art. 14 alin. (8) și art. 25 alin. (1) sunt aplicabile numai după investigarea și stabilirea irevocabilă, în condițiile legii, a existenței unui conflict de interese, ANAP informând, în acest scop, instituțiile abilitate, după finalizarea activității de verificare.4. La articolul 15, alineatele (2) și (3) se abrogă.5. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 20
  (1) Atunci când autoritățile contractante intenționează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) și e)-j) și alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, acestea au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul inițierii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul VII
  (1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare sau, după caz, un anunț de participare simplificat, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul VIII

  Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece în condițiile și cu procedura prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru,
  Viorel Ștefan
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Carmen Elian,
  subsecretar de stat
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Cristian-Gabriel Winzer,
  secretar de stat

  București, 24 mai 2018.
  Nr. 45.
  ----