LEGE nr. 486 din 27 decembrie 2006
bugetului de stat pe anul 2007
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2007.


  Articolul 2

  (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2007, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Bugetul de stat pe anul 2007 se stabileşte la venituri în suma de 55.575,5 milioane lei, iar la cheltuieli în suma de 64.630,4 milioane lei, cu un deficit de 9.054,9 milioane lei.
  (3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2007, pe surse de finanţare, cu detalierea pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
  (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3.
  (5) Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finantati integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.


  Capitolul II Structura veniturilor bugetului de stat


  Articolul 3

  Veniturile bugetului de stat pe anul 2007 sunt în suma de 55.575,5 milioane lei şi se prezintă astfel:
       
    VENITURI - TOTAL- milioane lei -
    55.575,5
    din care:  
    1. Venituri curente55.496,3
    din acestea:  
    a) Venituri fiscale52.185,9
    din care:  
    a1) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice din care:11.783,4
    - impozit pe profit10.382,0
    a2) Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice din care:2.186,7
    - impozit pe venit şi salarii13.041,5
    - cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-10.854,8
    a3) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii36.415,8
    din care:  
    - taxa pe valoarea adăugată35.487,0
    - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad)-12.767,9
    - accize12.402,0
    a4) Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale1.596,2
    a5) Alte impozite şi taxe fiscale203,8
    b) Contribuţii de asigurări352,0
    c) Venituri nefiscale2.958,4
    2. Venituri din capital74,3
    3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate4,9


  Capitolul III Regimul şi destinatiile cheltuielilor bugetului de stat


  Articolul 4

  Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007, în suma de 64.630,4 milioane lei, în structura economică, se prezintă astfel:
         
    CHELTUIELI - TOTAL- milioane lei -
    64.630,4
    din care:  
    1.Cheltuieli curente54.122,6
    din acestea:  
      a) Cheltuieli de personal12.271,0
      b) Bunuri şi servicii5.255,8
      c) Dobânzi2.992,9
      d) Subvenţii3.812,3
      e) Fonduri de rezervă140,7
      f) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice7.342,1
      g) Alte transferuri10.602,2
      h) Asistenţă socială10.709,8
      i) Alte cheltuieli995,8
    2.Cheltuieli de capital7.820,7
    3.Împrumuturi6,2
    4.Rambursări de credite2.680,9
    din acestea:  
      a) Rambursări de credite externe2.670,1
      b) Rambursări de credite interne10,8


  Articolul 5

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3.
  (2) În bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale sunt prevăzute şi sumele aferente cresterilor salariale ce se vor acorda în anul 2007 în condiţiile stabilite prin lege, cu excepţia instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, care vor acorda creşterile salariale din bugetele aprobate acestora. Aceste sume se vor repartiza pe ordonatori principali de credite în cursul anului prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare.


  Articolul 6

  (1) Cheltuielile pentru servicii publice generale, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 13.398,0 milioane lei, din care: 1.861,2 milioane lei cheltuieli de personal, 1.206,3 milioane lei bunuri şi servicii, 1.704,9 milioane lei dobânzi, 140,7 milioane lei fonduri de rezerva, 562,9 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 7.296,6 milioane lei alte transferuri, 109,1 milioane lei alte cheltuieli, 248,2 milioane lei cheltuieli de capital şi 268,1 milioane lei rambursări de credite.
  (2) Cheltuielile pentru servicii publice generale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 6.928,8 milioane lei pentru autorităţi publice şi acţiuni externe, 1.697,4 milioane lei pentru cercetare fundamentală şi cercetare-dezvoltare-inovare, 2.233,3 milioane lei pentru alte servicii publice generale, 2.468,5 milioane lei pentru tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi şi 70,0 milioane lei transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei.
  (3) Administraţia Prezidentiala poate să deconteze, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale, cheltuielile de transport, cazare şi alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media care nu sunt salariaţii Administraţiei Prezidenţiale şi care îl însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în ţara şi în străinătate.


  Articolul 7

  (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 14.626,9 milioane lei, din care: 8.990,8 milioane lei cheltuieli de personal, 2.039,2 milioane lei bunuri şi servicii, 136,0 milioane lei dobânzi, 671,3 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 117,9 milioane lei alte transferuri, 41,1 milioane lei asistenţa socială, 1,6 milioane lei alte cheltuieli, 2.066,9 milioane lei cheltuieli de capital şi 562,1 milioane lei rambursări de credite.
  (2) Cheltuielile pentru apărare sunt în suma de 5.388,4 milioane lei, iar cheltuielile pentru ordine publică şi siguranţa naţionala sunt în suma de 9.238,5 milioane lei.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile social-culturale, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 23.097,7 milioane lei, din care: 929,3 milioane lei cheltuieli de personal, 1.446,6 milioane lei bunuri şi servicii, 117,2 milioane lei dobânzi, 4.287,8 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 177,0 milioane lei alte transferuri, 10.668,7 milioane lei asistenţa socială, 842,0 milioane lei alte cheltuieli, 4.343,8 milioane lei cheltuieli de capital, 0,2 milioane lei împrumuturi şi 285,1 milioane lei rambursări de credite.
  (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt în suma de 8.220,5 milioane lei pentru învăţământ, 2.124,3 milioane lei pentru sănătate, 1.197,1 milioane lei pentru cultura, recreere şi religie şi 11.555,8 milioane lei pentru asigurări şi asistenţa socială.
  (3) Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intolerantei şi pentru proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la capitolul "Învăţământ" sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, granturi pentru educaţie, reforma educaţiei timpurii, precum şi pentru reparaţii capitale.


  Articolul 9

  (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, finanţate de la bugetul de stat pe anul 2007, se stabilesc în suma de 2.018,0 milioane lei, din care: 114,5 milioane lei cheltuieli de personal, 124,2 milioane lei bunuri şi servicii, 200,1 milioane lei dobânzi, 23,7 milioane lei subvenţii, 322,8 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 195,0 milioane lei alte transferuri, 0,1 milioane lei alte cheltuieli, 698,1 milioane lei cheltuieli de capital şi 339,5 milioane lei rambursări de credite.
  (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.463,9 milioane lei pentru locuinţe, servicii şi dezvoltare publică şi 554,1 milioane lei pentru protecţia mediului.


  Articolul 10

  (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în suma de 11.489,7 milioane lei, din care: 375,2 milioane lei cheltuieli de personal, 439,5 milioane lei bunuri şi servicii, 834,6 milioane lei dobânzi, 3.788,6 milioane lei subvenţii, 1.497,3 milioane lei transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 2.815,6 milioane lei alte transferuri, 43,0 milioane lei alte cheltuieli, 463,8 milioane lei cheltuieli de capital, 6,0 milioane lei împrumuturi şi 1.226,1 milioane lei rambursări de credite.
  (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în suma de 1.225,5 milioane lei pentru acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă, 641,4 milioane lei pentru combustibili şi energie, 506,3 milioane lei pentru industria extractiva, prelucratoare şi construcţii, 3.729,8 milioane lei pentru agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare, 5.197,1 milioane lei pentru transporturi, 28,0 milioane lei pentru comunicaţii, 80,7 milioane lei pentru cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul economic şi 80,9 milioane lei pentru alte acţiuni economice.
  (3) Cheltuielile destinate activităţilor de sustinere şi promovare a exportului, a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale cuprinse în bugetul de stat, în suma de 334,9 milioane lei, se vor utiliza conform prevederilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 11

  La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului:
  a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 128,7 milioane lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul exerciţiului bugetar;
  b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 12,0 milioane lei, care se utilizează pentru finanţarea unor acţiuni urgente în vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale şi sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.


  Articolul 12

  Cheltuielile pentru dobânzi se stabilesc în suma de 2.992,9 milioane lei, din care:
  a) 852,2 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice interne;
  b) 2.108,0 milioane lei dobânzi aferente datoriei publice externe;
  c) 32,7 milioane lei alte dobânzi.


  Capitolul IV Dispoziţii referitoare la bugetele locale


  Articolul 13

  Din taxa pe valoarea adăugată se aloca 12.767,9 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
  a) 1.315,6 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
  b) 8.368,2 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;
  c) 741,6 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice, care se vor repartiza pe unităţi administrativ-teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termica, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 430/2004, cu modificările ulterioare;
  d) 457,8 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnica a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;
  e) 1.544,7 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
  f) 340,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi pe proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, cu modificările ulterioare.


  Articolul 14

  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. a), sunt destinate finanţării:
  a) sistemului de protecţie a copilului;
  b) centrelor de asistenţa socială a persoanelor cu handicap;
  c) drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
  d) cheltuielilor aferente învăţământului special;
  e) instituţiilor de cultura descentralizate începând cu anul 2002;
  f) plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţara;
  g) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;
  h) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.
  (2) În situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificatie se face şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu aceasta destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.
  (3) Sumele pentru asigurarea contribuţiilor pentru personalul neclerical se includ în bugetul propriu al judeţului, iar plata se face prin centrele de cult de care aparţine acesta. Instituţiile de cultura care au trecut în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale începând cu anul 2002 sunt prevăzute în anexa nr. 5 la Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 13 lit. b), sunt destinate finanţării:
  a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;
  b) drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav;
  c) ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;
  d) serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
  e) ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;
  f) cheltuielilor creselor;
  g) cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţa socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificatie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, învăţământul special, instituţiile de cultura descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.
  (5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnica de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, după caz, în funcţie, de regula, de numărul de beneficiari ai serviciilor respective.
  (6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale pot aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.
  (7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.
  (8) Din bugetele locale se finanţează şi cheltuielile aferente facilităţilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 15

  (1) În anul 2007 se acordă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, în suma de 70,0 milioane lei, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, potrivit legii.
  (2) Ministerul Finanţelor Publice repartizează transferurile respective pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea unor proiecte de investiţii care beneficiază de împrumuturi externe, potrivit acordurilor de împrumut încheiate cu organismele financiare internaţionale.
  (3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiază de transferuri din bugetul de stat pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, au obligaţia sa analizeze lunar execuţia lucrărilor de investiţii şi, în situaţia constatării de fonduri disponibile, sa propună Ministerului Finanţelor Publice reîntregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevăzute în poziţie globală.


  Articolul 16

  Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2007 sunt prevăzute în anexa nr. 9.


  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate


  Articolul 17

  (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.
  (2) Prevederile art. 26 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (3) Ordonatorul principal de credite are obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 10/04.


  Capitolul VI Responsabilităţi în aplicarea legii


  Articolul 18

  Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.


  Articolul 19

  Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexa la bugetele acestora.


  Articolul 20

  (1) În bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internationala.
  (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2007, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internationala, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.
  (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi "Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Alte transferuri", alineatele "Programe cu finanţare rambursabila", "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" şi "Programe FEP", la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
  (5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la alineatele "Programe comunitare", "Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", "Programe ISPA", "Programe SAMTID", "Programe SAPARD", "Programe FEDR", "Programe FSE", "Programe FC", "Programe FEADR", "Programe FEGA" şi "Programe FEP", pentru cofinantarea acţiunilor se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.
  (6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externa de la titlul "Alte transferuri", alineatul "Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat", şi de la titlul "Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investiţii.
  (7) În condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virari de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:
  a) plăţii la scadenta a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursarilor de credite externe, dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, a programelor cu finanţare rambursabila şi a programelor PHARE, ISPA, SAMTID şi SAPARD;
  b) sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere.
  (8) Ministerul Finanţelor Publice poate efectua în cursul întregului an virari de credite bugetare între alineatele articolului bugetar "Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".
  (9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 21

  (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor Publice şi de Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor Publice, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 2007.
  (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare în vederea aplicării:
  a) Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herta, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru despăgubiri civile, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se asigura, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, respectiv a Cancelariei Primului-Ministru, fondurile necesare în vederea suportării despăgubirilor, cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte şi, respectiv, aplicării Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Pe măsura necesităţilor de finanţare, se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 3 ordonatori principali de credite în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.


  Articolul 22

  (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeti, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigura finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor activităţi.
  (2) Se interzice ordonatorilor de credite sa finanteze activităţile legate de administrarea unităţilor prevăzute la alin. (1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.


  Articolul 23

  Facilităţile şi fondurile alocate prin prezenta lege, care sunt de natura ajutorului de stat, se acordă după îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia comunitara în domeniul ajutorului de stat.


  Articolul 24

  (1) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă, în conformitate cu procedurile comunitare pentru fondurile structurale şi de coeziune, modificările corespunzătoare între bugetele ordonatorilor principali de credite care gestionează fonduri comunitare nerambursabile, inclusiv cele privind cofinantarea aferentă de la bugetul de stat, cu condiţia încadrării în nivelul total al fondurilor externe nerambursabile şi al cofinanţării aferente.
  (2) Fondurile externe nerambursabile şi cofinantarea aferentă se evidenţiază în bugetele ordonatorilor principali de credite, în primul trimestru, în vederea utilizării acestora în cadrul implementarii programelor şi proiectelor aprobate.


  Articolul 25

  Ministerul Finanţelor Publice exercita controlul financiar preventiv delegat şi după data de 1 ianuarie 2007 la instituţiile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, se constata menţinerea unor deficiente ale mediului de control intern şi se manifesta un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor şi/sau patrimoniului public.


  Articolul 26

  (1) Plata premiului anual aferent anului 2007 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităţilor de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2008, începând cu luna ianuarie 2008.
  (2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2007 instituţiile publice prevăzute la alin. (1) asigura plata premiului anual aferent anului 2006.


  Articolul 27

  Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantă din prezenta lege.
  -------- Notă *) Anexele nr. 1-10 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Bucureşti, 27 decembrie 2006.
  Nr. 486.


  Anexa 1
  BUGETUL DE STAT
  pe anul 2007
  - sinteza -
                                                                                  - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolPa- ra- grafGru- pa/ Ti- tluAr- ti- colA- li- ne- atDenumire indicator2007 Program
        A       B1
    0001           VENITURI - TOTAL ----------------55.575.460
    0002           1. VENITURI CURENTE55.496.300
    0003           A. VENITURI FISCALE52.185.850
    0004           A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL13.965.150
    0005           A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE11.783.340
    0101           IMPOZIT PE PROFIT10.382.000
      01         Impozit pe profit de la agenţii economici10.017.000
      02         Impozit pe profit de la băncile comerciale365.000
    0201           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE1.401.340
      01         Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente412.000
      02         Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorului340
      03         Impozit pe dividende datorat de persoane juridice455.000
      04         Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine40.000
      06         Impozit pe venitul microîntreprinderilor494.000
    030001         A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE2.181.700
    0301           IMPOZIT PE VENIT13.036.500
      01         Impozit pe venituri din activităţi independente216.600
      02         Impozit pe venituri din salarii9.879.200
      03         Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor125.200
      04         Impozit pe venituri din dividende1.302.100
      05         Impozit pe venituri din dobânzi355.200
      06         Impozit pe venituri din pensii126.000
      07         Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură67.100
      09         Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare738.900
      10         Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare200
      11         Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală37.600
      12         Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente52.400
      13         Impozit pe venituri din activităţi agricole600
      14         Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial36.800
      15         Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară3.300
      16         Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil52.500
      18         Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal132.000
      19         Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit-13.700
      50         Impozit pe venituri din alte surse24.400
      60         Regularizări-99.900
    0401           COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)-10.854.800
      01         Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)-10.854.800
    0500           A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL110
    0501           ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE110
      50         Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital110
    060001         A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL5.000
    0601           IMPOZIT PE SALARII - TOTAL5.000
      01         Impozit pe salarii5.000
    1000           A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII36.415.735
    1001           TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ35.487.000
      01         Taxa pe valoarea adăugată încasată35.487.000
    1101           SUME DEFALCATE DIN TVA-12.767.915
      01         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi Municipiului Bucureşti (se scad)-1.315.634
      02         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor Municipiului Bucureşti (se scad)-8.368.223
      04         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice (se scad)-741.589
      05         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)-457.799
      06         Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)-1.544.670
      07         Sume defalcate din TVA pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural-340.000
    1201           ALTE IMPOZITE ŞI TAXE GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII149.650
      01         Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale60.700
      03         Cote aplicate asupra veniturilor realitate în domeniul aviaţiei civile52.700
      04         Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import36.250
    1401           ACCIZE12.402.000
    1601           TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI1.145.000
      01         Taxe pentru jocurile de noroc75.000
      03         Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare226.000
      04         Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale1.700
      06         Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc71.000
      07         Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional4.000
      08         Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule la prima înmatriculare în România766.800
      50         Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi500
    170001         A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE INTERNAŢIONALE1.596.165
    170101         VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE1.596.165
                Taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)1.486.500
      02         Taxe vamale legate de sectorul agricol109.665
    180001         A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE203.800
    1801           ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE203.800
      03         Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale203.800
    200001         B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI352.000
    2001           CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR240.000
      05         Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate240.000
    2101           CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR112.000
      01         Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi112.000
    2900           C. VENITURI NEFISCALE2.958.450
    3000           C1. VENITURI DIN PROPRIETATE1.734.100
    3001           VENITURI DIN PROPRIETATE1.641.400
      01         Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale241.300
      02         Încasări din cota reţinută, conform codului penal100
      03         Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi210.000
      05         Venituri din concesiuni şi închirieri1.150.000
      08         Venituri din dividende40.000
    3101           VENITURI DIN DOBÂNZI92.700
      03         Alte venituri din dobânzi92.700
    330001         C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII1.224.350
    3301           VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI255.140
      02         Taxe consulare177.000
      03         Venituri din taxe pentru prestaţii vamale740
      04         Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de laboratoare190
      06         Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară2.200
      07         Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale10
      08         Venituri din prestări de servicii52.500
      09         Taxe şi alte venituri din protecţia mediului12.000
      23         Venituri din timbrul judiciar2.700
      25         Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat6.800
      26         Venituri din despăgubiri1.000
    3401           VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE17.400
      01         Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi certificate17.400
    3501           AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI380.550
      01         Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale350.000
      02         Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declaraţiei de impozite şi taxe2.700
      03         Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii25.000
      04         Dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen350
      05         Amenzi judiciare2.500
    3601           DIVERSE VENITURI571.260
      01         Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive15.000
      03         Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite250
      04         Venituri din producerea riscurilor asigurate10
      11         Venituri din ajutoare de stat recuperate6.000
      50         Alte venituri550.000
    390001         II. VENITURI DIN CAPITAL74.300
    3901           VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI74.300
      01         Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice34.800
      02         Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare4.500
      03         Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului30.000
      06         Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor bugetare5.000
    400001         III. OPERAŢIUNI FINANCIARE4.860
    4001           ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE4.860
      04         Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară1.500
      05         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii în turism60
      07         Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice şi juridice100
      08         Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ3.200
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT --------------------------64.630.372
          01     CHELTUIELI CURENTE54.122.540
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL12.270.964
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII5.255.752
          30     TITLUL III DOBÂNZI2.992.913
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.812.347
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE7.342.073
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI10.602.149
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ10.709.847
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI995.786
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.820.663
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE7.820.663
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.687.169
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI6.245
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE2.680.924
    510001         Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE13.397.969
          01     CHELTUIELI CURENTE12.881.686
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.861.173
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.206.259
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.704.935
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE562.885
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI7.296.590
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI109.135
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL248.156
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE248.156
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE268.127
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE268.127
            01   Rambursări de credite externe268.127
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite21.042
              06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe247.085
    5101           AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE6.928.797
          01     CHELTUIELI CURENTE6.675.456
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.666.170
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII707.270
          30     TITLUL III DOBÂNZI17.637
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.230
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.269.179
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI2.970
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL232.299
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE232.299
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE21.042
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE21.042
    510101         Autorităţi executive şi legislative2.505.145
        01       Administraţia prezidenţială29.674
        02       Autorităţi legislative361.761
        03       Autorităţi executive1.858.642
        04       Alte organe ale autorităţilor publice255.068
      02         Servicii publice descentralizate305.467
      03         Contribuţia la bugetul UE3.977.000
      04         Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană141.185
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE1.697.385
          01     CHELTUIELI CURENTE1.681.686
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL92.390
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII426.616
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE4.930
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.142.352
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI15.398
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL15.699
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE15.699
    530101         Cercetare fundamentală (de bază)101.322
      02         Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale1.596.063
    5401           ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE2.233.299
          01     CHELTUIELI CURENTE2.233.141
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL102.613
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII13.993
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.885.059
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI90.767
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL158
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE158
    540101         Programe de informare şi prezentare a imaginii României1.278
      02         Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului128.709
      03         Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului12.000
      04         Fondul Naţional de Preaderare1.883.781
      50         Alte servicii publice generale207.531
    5501           TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI2.468.488
          01     CHELTUIELI CURENTE2.221.403
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.380
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.687.298
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE475.725
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE247.085
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE247.085
    5601           TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI70.000
          01     CHELTUIELI CURENTE70.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE70.000
    560101         Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe70.000
    6000           Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ14.626.934
          01     CHELTUIELI CURENTE11.997.985
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL8.990.802
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII2.039.241
          30     TITLUL III DOBÂNZI135.995
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE671.334
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI117.921
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ41.132
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI1.560
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL2.066.850
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE2.066.850
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE562.099
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE562.099
            01   Rambursări de credite externe559.173
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite559.173
            02   Rambursări de credite interne2.926
              01Rambursări de credite interne garantate2.926
    6001           APĂRARE5.388.418
          01     CHELTUIELI CURENTE3.864.186
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.500.856
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.147.757
          30     TITLUL III DOBÂNZI30.780
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE  
                ADMINISTRAŢIEI PUBLICE60.836
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI86.203
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ37.754
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL1.309.470
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE1.309.470
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE214.762
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE214.762
    600101         Administraţie centrală309.564
      02         Apărare naţională4.673.008
      03         Ajutor militar extern333.017
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru apărare36.792
      50         Alte cheltuieli în domeniul apărării36.037
    6101     01     ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ CHELTUIELI CURENTE9.238.516 8.133.799
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL6.489.946
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII891.484
          30     TITLUL III DOBÂNZI105.215
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE610.498
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI31.718
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ3.378
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI1.560
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL757.380
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE757.380
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE347.337
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE347.337
    610101         Administraţia centrală771.950
      03         Ordine publică3.703.311
        01       Poliţie2.238.382
        02       Jandarmerie728.921
        03       Pază şi supravegherea frontierei736.008
      04         Siguranţă naţională1.434.848
      05         Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor713.050
      06         Autorităţi judecătoreşti1.400.583
      07         Penitenciare557.027
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi siguranţă naţională1.250
      50         Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale656.497
    650001         Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE23.097.705
          01     CHELTUIELI CURENTE18.468.604
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL929.309
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII1.446.579
          30     TITLUL III DOBÂNZI117.205
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE4.287.809
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI176.988
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ10.668.715
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI841.999
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.343.742
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE4.343.742
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE285.359
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI245
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE285.114
            01   Rambursări de credite externe285.114
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite285.114
    6501           ÎNVĂŢĂMÂNT8.220.494
          01     CHELTUIELI CURENTE4.065.840
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL573.142
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII813.049
          30     TITLUL III DOBÂNZI65.791
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.757.708
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI70.666
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ321.292
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI464.192
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.115.331
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE4.115.331
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE39.323
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE39.323
    650101         Administraţie centrală213.593
      02         Servicii publice descentralizate319.254
      03         Învăţământ preşcolar şi primar3.250
        01       Învăţământ preşcolar3.250
      04         Învăţământ secundar1.297.724
        01       Învăţământ secundar inferior257.404
        02       Învăţământ secundar superior1.039.908
        03       Învăţământ profesional412
      05         Învăţământ postliceal41.099
      06         Învăţământ superior5.074.838
        01       Învăţământ universitar4.501.886
        02       Învăţământ postuniversitar572.952
      07         Învăţământ nedefinibil prin nivel100.287
        01       Centre de specializare, perfecţionare, calificare şi recalificare5.520
        02       Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice94.767
      11         Servicii auxiliare pentru educaţie387.367
        04       Cămine şi cantine pentru studenţi129.753
        30       Alte servicii auxiliare257.614
      25         Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ55
      50         Alte cheltuieli în domeniul învăţământului783.027
    6601           SĂNĂTATE2.124.312
          01     CHELTUIELI CURENTE1.717.530
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL230.377
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII257.491
          30     TITLUL III DOBÂNZI38.212
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.187.342
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.051
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ57
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL168.646
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE168.646
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE238.136
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE238.136
    660101         Administraţia centrală22.200
      02         Servicii publice descentralizate488.000
      04         Servicii medicale în ambulator2.750
        05       Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale2.750
      06         Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi65.681
        01       Spitale generale65.681
      08         Servicii de sănătate publică130.000
      09         Hematologie şi securitate transfuzionată74.400
      10         Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate6.131
      50         Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii1.335.150
        50       Alte instituţii şi acţiuni sanitare1.335.150
    6701           CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE1.197.121
          01     CHELTUIELI CURENTE1.165.763
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL43.155
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII266.268
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.784
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE419.105
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI61.674
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI367.777
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL30.440
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE30.440
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE918
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE918
    670101         Administraţie centrală46.546
      02         Servicii publice descentralizate29.174
      03         Servicii culturale205.207
        01       Biblioteci publice naţionale13.900
        03       Muzee55.384
        04       Instituţii publice de spectacole şi concerte101.106
        11       Edituri2.827
        12       Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice26.650
        14       Centre culturale4.340
        16       Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de publicaţii culturale1.000
      05         Servicii recreative şi sportive249.476
        01       Sport238.676
        02       Tineret10.800
      06         Servicii religioase229.163
      50         Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei437.555
    6801           ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ11.555.778
          01     CHELTUIELI CURENTE11.519.471
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL82.635
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII109.771
          30     TITLUL III DOBÂNZI5.418
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE923.654
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI40.597
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ10.347.366
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI10.030
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL29.325
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE29.325
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE6.982
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI245
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE6.737
    680101         Administraţie centrală83.106
      02         Servicii publice descentralizate82.654
      03         Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe5.319.178
      05         Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi1.010.306
        01       Asistenţă socială în caz de boli160
        02       Asistenţă socială în caz de invaliditate1.010.146
      06         Asistenţă socială pentru familie şi copii3.687.347
      08         Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare125.817
      09         Ajutoare pentru urmaşi589
      15         Prevenirea excluderii sociale971.425
        01       Ajutor social870.000
        03       Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat2.500
        04       Servicii sociale35.000
        50       Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale63.925
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale1.293
      50         Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale274.063
    700001         Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE2.018.000
          01     CHELTUIELI CURENTE980.395
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL114.446
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII124.164
          30     TITLUL III DOBÂNZI200.147
          40     TITLUL IV SUBVENŢII23.725
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE322.759
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI195.042
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI112
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL698.104
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE698.104
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE339.501
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE339.501
            01   Rambursări de credite externe339.501
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite339.501
    7001           LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ1.463.930
          01     CHELTUIELI CURENTE545.358
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII34.580
          30     TITLULUI DOBÂNZI198.084
          40     TITLUL IV SUBVENŢII23.725
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE161.122
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI127.847
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL579.071
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE579.071
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE339.501
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE339.501
    700103         Locuinţe376.671
        01       Dezvoltarea sistemului de locuinţe376.671
      05         Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice632.521
        02       Amenajări hidrotehnice632.521
      50         Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale454.738
    7401           PROTECŢIA MEDIULUI554.070
          01     CHELTUIELI CURENTE435.037
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL114.446
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII89.584
          30     TITLUL III DOBÂNZI2.063
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE161.637
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI67.195
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI112
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL119.033
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE119.033
    740101         Administraţie centrală108.444
      03         Reducerea şi controlul poluării424.456
      25         Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului21.170
    800001         Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE11.489.764
          01     CHELTUIELI CURENTE9.793.870
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL375.234
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII439.509
          30     TITLUL III DOBÂNZI834.631
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.788.622
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE1.497.286
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI2.815.608
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI42.980
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL463.811
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE463.811
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE1.232.083
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI6.000
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE1.226.083
            01   Rambursări de credite externe1.218.187
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite1.218.187
            02   Rambursări de credite interne7.896
              01Rambursări de credite interne garantate7.896
    8001           ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ1.225.540
          01     CHELTUIELI CURENTE948.940
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL73.116
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII123.036
          30     TITLUL III DOBÂNZI8.033
          40     TITLUL IV SUBVENŢII403.900
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE40.075
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI300.780
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL226.336
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE226.336
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE50.264
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI6.000
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE44.264
    800101         Acţiuni generale economice şi comerciale1.225.368
        01       Administraţie centrală137.573
        02       Servicii publice descentralizate10.000
        03       Meteorologie92.368
        05       Sistemul naţional antigrindină41.660
        06       Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri6.453
        07       Stimularea exportului403.900
        09       Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii67.200
        10       Programe de dezvoltare regională şi socială177.830
        11       Rezerve de stat şi de mobilizare242.257
        30       Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale46.127
      02         Acţiuni generale de muncă172
        04       Măsuri active pentru combaterea şomajului172
    8101           COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE641.395
          01     CHELTUIELI CURENTE641.395
          40     TITLUL IV SUBVENŢII208.600
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE  
                ADMINISTRAŢIEI PUBLICE200.000
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI232.795
    810102         Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi245.600
      04         Combustibil nuclear7.397
      05         Energie electrică160.000
      06         Energie termică200.000
      50         Alte cheltuieli privind combustibili şi energia28.398
    8201     01     INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII CHELTUIELI CURENTE506.311 350.261
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII888
          30     TITLUL III DOBÂNZI83.060
          40     TITLUL IV SUBVENŢII148.624
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE30.425
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI87.264
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE156.050
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE156.050
    820101         Industria extractivă a resurselor minerale altele decât combustibilii minerali74.079
      02         Industria prelucrătoare29.929
      50         Alte cheltuieli în domeniul industriei402.303
    8301     01     AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ŞI VÂNĂTOARE CHELTUIELI CURENTE3.729.783 3.505.753
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL265.808
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII140.401
          30     TITLUL III DOBÂNZI7.850
          40     TITLUL IV SUBVENŢII1.830.833
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE785.962
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI444.899
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI30.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL210.000
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE210.000
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE14.030
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE14.030
    830101         Administraţie centrală268.168
      02         Servicii publice descentralizate819.513
      03         Agricultură2.287.392
        01       Amendare soluri acide şi alcaline6.221
        02       Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului269.014
        03       Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară46.401
        04       Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli1.774.630
        05       Reproducţia şi selecţia animalelor29.870
        30       Alte cheltuieli în domeniul agriculturii161.256
      04         Silvicultura166.580
      50         Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii188.130
    8401           TRANSPORTURI5.197.122
          01     CHELTUIELI CURENTE4.191.443
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL30.711
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII67.775
          30     TITLUL III DOBÂNZI722.588
          40     TITLUL IV SUBVENŢII1.196.665
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE440.824
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.719.900
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI12.980
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL19.190
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE19.190
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE986.489
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE986.489
    840101         Administraţie centrală364.100
      03         Transport rutier2.135.193
        01       Drumuri şi poduri2.135.193
      04         Transport feroviar2.309.838
        01       Transport pe cale ferată1.934.087
        02       Transport cu metroul375.751
      05         Transport pe apă120.751
      06         Transport aerian267.240
        02       Aviaţia civilă251.442
        03       Zboruri speciale15.798
    8501           COMUNICAŢII27.980
          01     CHELTUIELI CURENTE24.610
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL5.162
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII2.808
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.140
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI15.500
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL3.370
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE3.370
    850101         Comunicaţii27.980
    8601           CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC80.717
          01     CHELTUIELI CURENTE80.302
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL437
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII75.365
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.500
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL415
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE415
    860102         Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii şi vânătorii33.387
      03         Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi energiei38.350
      04         Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei extractive, prelucrătoare şi construcţiilor8.980
    8701           ALTE ACŢIUNI ECONOMICE80.916
          01     CHELTUIELI CURENTE51.166
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII29.236
          30     TITLUL III DOBÂNZI11.960
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI9.970
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL4.500
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE4.500
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE25.250
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE25.250
    870101         Fondul Român de Dezvoltare Socială23.810
      04         Turism33.476
      05         Proiecte de dezvoltare multifuncţionale23.630
    9901           DEFICIT-9.054.912


  Anexa 2
  SINTEZA
  cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
  paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate,
  după caz, pe anul 2007
                                                                                  - mii lei -
                   
    Ca- pi- tolSub- ca- pi- tolPa- ra- grafGru- pa/ Ti- tluAr- ti- colA- li- ne- atDenumire indicator2007 Program
        A       B1
    5000           TOTAL GENERAL  
                -------------81.007.814
          01     CHELTUIELI CURENTE67.867.517
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL12.860.415
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII6.592.759
          30     TITLUL III DOBÂNZI2.999.443
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.812.347
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE8.259.023
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI21.475.046
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ10.721.813
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI1.005.962
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL10.411.625
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE10.411.625
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.728.672
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI17.748
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE2.710.924
    5001           CHELTUIELI - BUGET DE STAT  
                --------------------------64.630.372
          01     CHELTUIELI CURENTE54.122.540
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL12.270.964
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII5.255.752
          30     TITLUL III DOBÂNZI2.992.913
            01   Dobânzi aferente datoriei publice interne852.211
              01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe847.600
              02Dobânzi aferente creditelor interne garantate4.611
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe2.107.950
              01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe839.698
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite1.268.252
            03   Alte dobânzi32.752
              05Dobânzi la operaţiunile de leasing32.752
          40     TITLUL IV SUBVENŢII3.812.347
            01   Subvenţii pe produse221.783
            02   Subvenţii pe activităţi23.138
            03   Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif238.720
            04   Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători900.000
            05   Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul166.068
            06   Acţiuni de ecologizare46000
            08   Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare2.000
            12   Subvenţii pentru completarea primelor de asigurare pentru factorii de risc din agricultură30.000
            13   Stimularea exporturilor403.900
            14   Susţinerea infrastructurii de transport105.800
            15   Sprijinirea producătorilor agricoli1.530.608
            16   Programe de conservare sau de închidere a minelor100.000
            18   Protecţie socială în sectorul minier18.946
            30   Alte subvenţii25.384
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE7.342.073
            01   Transferuri curente6.011.603
              01Transferuri către instituţii publice2.037.996
              02Finanţarea de bază a învăţământului superior1.560.528
              03Acţiuni de sănătate782.651
              04Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap700.000
              07Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat11.850
              08Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj50.050
              10Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv20.746
              11Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate50
              13Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar30.500
              25Programe pentru sănătate137.901
              26Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului101.433
              28Întreţinerea infrastructurii rutiere318.378
              32Reabilitarea termică a clădirilor de locuit9.520
              34Transferuri pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili200.000
              36Sprijin financiar la constituirea familiei50.000
            02   Transferuri de capital1.330.470
              02Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe70.000
              03Program pentru pietruirea drumurilor şi alimentarea cu apă a satelor88.732
              04Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de sport41.845
              05Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism5.900
              06Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare30.425
              07Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD2.000
              08Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă81.193
              09Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de locuinţă8.500
              10Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate475.725
              11Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale111.651
              12Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale145.381
              13Dezvoltarea infrastructurii rutiere112.481
              14Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor156.637
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI10.602.149
            01   A. Transferuri interne6.395.924
              01Restructurarea industriei de apărare29.803
              02Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român43.789
              03Programe cu finanţare rambursabilă773.005
              05Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină41.660
              06Sprijinirea proprietarilor de păduri23.274
              07Programe comunitare93.500
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă108.835
              09Programe ISPA144.291
              11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană155.516
              12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat1.500.028
              13Programe de dezvoltare1.216.087
              14Fond Naţional de Preaderare1.883.781
              15Fond Român de Dezvoltare Socială9.970
              16Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii67.200
              18Alte transferuri curente interne74.652
              21Programe FEDR7.347
              22Programe FSE28.558
              24Programe FEADR91.828
              25Programe FEP15.000
              26Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor existente7.800
              27Programe FEGA80.000
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)229.225
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale229.225
            03   Contribuţia României la bugetul U.E.3.977.000
              01Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)502.672
              02Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol82.249
              04Contribuţii din resursa TVA452.193
              05Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii275.340
              06Contribuţii din resursa VBN2.469.235
              07Contribuţii suplimentare şi neprevăzute181.544
              09Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB13.767
          57     TITLUL VIII ASISTENŢĂ SOCIALĂ10.709.847
            01   Asigurări sociale5.672.806
            02   Ajutoare sociale5.037.041
              01Ajutoare sociale în numerar4.646.897
              02Ajutoare sociale în natură390.144
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI995.786
            01   Burse471.253
            03   Finanţarea partidelor politice7.030
            04   Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat49.659
            05   Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei4.000
            07   Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora10.877
            08   Programe pentru tineret4.500
            09   Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură4.000
            11   Asociaţii şi fundaţii13.920
            12   Susţinerea cultelor67.925
            13   Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor3.300
            14   Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult157.938
            15   Contribuţii la salarizarea personalului neclerical1.090
            16   Promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare2.738
            17   Despăgubiri civile85.249
            18   Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor26.000
            19   Indemnizaţia de merit18.389
            20   Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat54.136
            22   Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural3.502
            23   Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei Sighet780
            24   Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara500
            26   Sume acordate membrilor Academiei Române9.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL7.820.663
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE7.820.663
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE2.687.169
          80     TITLUL XII ÎMPRUMUTURI6.245
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE2.680.924
            01   Rambursări de credite externe2.670.102
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite2.423.017
              06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe247.085
            02   Rambursări de credite interne10.822
              01Rambursări de credite interne garantate10.822
    5101           AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE6.928.797
          01     CHELTUIELI CURENTE6.675.456
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL1.666.170
            01   Cheltuieli salariale în bani1.315.815
              01Salarii de bază814.479
              02Salarii de merit19.111
              03Indemnizaţie de conducere24.304
              04Spor de vechime92.188
              05Sporuri pentru condiţii de muncă25.028
              06Alte sporuri57.986
              07Ore suplimentare25.557
              08Fond de premii94.555
              09Primă de vacanţă52.123
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul53
              11Fond aferent plăţii cu ora1.075
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii6.684
              13Indemnizaţii de delegare72.780
              14Indemnizaţii de detaşare1.200
              15Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă374
              16Alocaţii pentru locuinţe802
              30Alte drepturi salariale în bani27.516
            02   Cheltuieli salariale în natură11.172
              02Norme de hrană10.356
              03Uniforme şi echipament obligatoriu3
              04Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa165
              30Alte drepturi salariale în natură648
            03   Contribuţii339.183
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat224.423
              02Contribuţii de asigurări de şomaj29.130
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate73.443
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale3.411
              05Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi72
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii8.704
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII707.270
            01   Bunuri şi servicii318.020
              01Furnituri de birou16.046
              02Materiale pentru curăţenie3.994
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică60.702
              04Apă, canal şi salubritate6.496
              05Carburanţi şi lubrifianţi27.594
              06Piese de schimb5.392
              07Transport2.388
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet45.830
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional64.534
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare85.044
            02   Reparaţii curente31.016
            03   Hrană160
              02Hrană pentru animale160
            04   Medicamente şi materiale sanitare317
              01Medicamente220
              02Materiale sanitare23
              03Reactivi71
              04Dezinfectanţi3
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar18.599
              01Uniforme şi echipament3.000
              03Lenjerie şi accesorii de pat240
              30Alte obiecte de inventar15.359
            06   Deplasări, detaşări, transferări97.887
              01Deplasări interne, detaşări, transferări54.667
              02Deplasări în străinătate43.220
            09   Materiale de laborator355
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare7.636
            12   Consultanţă şi expertiză135
            13   Pregătire profesională5.790
            14   Protecţia muncii1.220
            15   Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată250
            16   Studii şi cercetări166
            24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor283
              01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe283
            30   Alte cheltuieli225.436
              01Reclamă şi publicitate815
              02Protocol şi reprezentare28.435
              03Prime de asigurare non-viaţă9.175
              04Chirii71.246
              07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice2.067
              08Fondul Primului ministru800
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii112.898
          30     TITLUL III DOBÂNZI17.637
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe17.394
              02Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite17.394
            03   Alte dobânzi243
              05Dobânzi la operaţiunile de leasing243
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE12.230
            01   Transferuri curente12.230
              01Transferuri către instituţii publice12.030
              03Acţiuni de sănătate200
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI4.269.179
            01   A. Transferuri interne180.934
              03Programe cu finanţare rambursabilă17.183
              07Programe comunitare658
              08Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă13.126
              11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană141.185
              12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat1.440
              18Alte transferuri curente interne6.812
              21Programe FEDR530
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)111.245
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale111.245
            03   Contribuţia României la bugetul U.E.3.977.000
              01Contribuţii din taxe vamale (altele decât în sectorul agricol)502.672
              02Contribuţii din taxe vamale legate de sectorul agricol82.249
              04Contribuţii din resursa TVA452.193
              05Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat Marii Britanii275.340
              06Contribuţii din resursa VBN2.469.235
              07Contribuţii suplimentare şi neprevăzute181.544
              09Contribuţii pentru rezerve calculate la VNB13.767
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI2.970
            01   Burse300
            11   Asociaţii şi fundaţii2.670
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL232.299
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE232.299
            01   Active fixe210.784
              01Construcţii144.796
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport23.227
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale35.740
              30Alte active fixe7.021
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe21.515
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE21.042
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE21.042
            01   Rambursări de credite externe21.042
              01Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite21.042
    510101         Autorităţi executive şi legislative2.505.145
        01       Administraţia prezidenţială29.674
        02       Autorităţi legislative361.761
        03       Autorităţi executive1.858.642
        04       Alte organe ale autorităţilor publice255.068
      02         Servicii publice descentralizate305.467
      03         Contribuţia la bugetul UE3.977.000
      04         Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeană141.185
    5301           CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE1.697.385
          01     CHELTUIELI CURENTE1.681.686
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL92.390
            01   Cheltuieli salariale în bani71.542
              01Salarii de bază47.617
              02Salarii de merit1.073
              03Indemnizaţie de conducere1.711
              04Spor de vechime8.279
              05Sporuri pentru condiţii de muncă1.746
              06Alte sporuri4.000
              07Ore suplimentare434
              08Fond de premii4.890
              09Primă de vacanţă171
              11Fond aferent plăţii cu ora652
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii1
              13Indemnizaţii de delegare170
              14Indemnizaţii de detaşare190
              30Alte drepturi salariale în bani608
            02   Cheltuieli salariale în natură30
              04Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa30
            03   Contribuţii20.818
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat13.526
              02Contribuţii de asigurări de şomaj1.780
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.261
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale724
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii527
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII426.616
            01   Bunuri şi servicii9.333
              01Furnituri de birou233
              02Materiale pentru curăţenie75
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică4.040
              04Apă, canal şi salubritate334
              05Carburanţi şi lubrifianţi440
              06Piese de schimb2
              07Transport90
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet888
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional508
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare2.723
            02   Reparaţii curente915
            03   Hrană4
              02Hrană pentru animale4
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar231
              30Alte obiecte de inventar231
            06   Deplasări, detaşări, transferări770
              01Deplasări interne, detaşări, transferări270
              02Deplasări în străinătate500
            09   Materiale de laborator350
            10   Cercetare-dezvoltare384.673
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare255
            13   Pregătire profesională133
            14   Protecţia muncii14
            30   Alte cheltuieli29.938
              02Protocol şi reprezentare307
              07Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei publice6
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii29.625
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE4.930
            01   Transferuri curente4.930
              01Transferuri către instituţii publice4.930
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.142.352
            01   A. Transferări interne1.139.692
              07Programe comunitare68.974
              11Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile post aderare de la Comunitatea Europeană3.318
              12Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat22.326
              13Programe de dezvoltare1.045.074
            02   B. Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale)2.660
              01Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.660
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI15.398
            01   Burse2.253
            11   Asociaţii şi fundaţii150
            19   Indemnizaţia de merit3.885
            22   Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural110
            26   Sume acordate membrilor Academiei Române9.000
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL15.699
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE15.699
            01   Active fixe14.839
              01Construcţii10.104
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport1.750
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale240
              30Alte active fixe2.745
            03   Reparaţii capitale aferente activelor fixe860
    530101         Cercetare fundamentală (de bază)101.322
      02         Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice generale1.596.063
    5401           ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE2.233.299
          01     CHELTUIELI CURENTE2.233.141
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL102.613
            01   Cheltuieli salariale în bani79.877
              01Salarii de bază1.214
              02Salarii de merit20
              03Indemnizaţie de conducere85
              04Spor de vechime100
              06Alte sporuri378
              07Ore suplimentare50
              08Fond de premii50
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul50
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii50
              13Indemnizaţii de delegare50
              30Alte drepturi salariale în bani77.830
            03   Contribuţii22.736
              01Contribuţii de asigurări sociale de stat15.153
              02Contribuţii de asigurări de şomaj1.995
              03Contribuţii de asigurări sociale de sănătate4.789
              04Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale200
              06Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii599
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII13.993
            01   Bunuri şi servicii472
              01Furnituri de birou80
              03Încălzit, iluminat şi forţă motrică33
              04Apă, canal şi salubritate12
              05Carburanţi şi lubrifianţi17
              06Piese de schimb10
              08Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet116
              09Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional104
              30Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare100
            05   Bunuri de natura obiectelor de inventar5
              30Alte obiecte de inventar5
            06   Deplasări, detaşări, transferări129
              01Deplasări interne, detaşări, transferări15
              02Deplasări în străinătate114
            11   Cărţi, publicaţii şi materiale documentare25
            12   Consultanţă şi expertiză650
            13   Pregătire profesională120
            16   Studii şi cercetări330
            25   Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale966
            30   Alte cheltuieli11.296
              01Reclamă şi publicitate12
              02Protocol şi reprezentare7
              03Prime de asigurare non-viaţă12
              09Executarea silită a creanţelor bugetare7.900
              30Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii3.365
          50     TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ140.709
            01   Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului128.709
            02   Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului12.000
          55     TITLUL VII ALTE TRANSFERURI1.885.059
            01   A. Transferuri interne1.885.059
              14Fond Naţional de Preaderare1.883.781
              18Alte transferuri curente interne1.278
          59     TITLUL IX ALTE CHELTUIELI90.767
            03   Finanţarea partidelor politice7.030
            17   Despăgubiri civile83.737
          70     CHELTUIELI DE CAPITAL158
          71     TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE158
            01   Active fixe158
              02Maşini, echipamente şi mijloace de transport85
              03Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale8
              30Alte active fixe65
    540101         Programe de informare şi prezentare a imaginii României1.278
      02         Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului128.709
      03         Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului12.000
      04         Fondul Naţional de Preaderare1.883.781
      50         Alte servicii publice generale207.531
    5501           TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI2.468.488
          01     CHELTUIELI CURENTE2.221.403
          20     TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII58.380
            24   Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor58.380
              01Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor externe54.300
              02Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne2.600
              03Stabilirea riscului de ţară1.480
          30     TITLUL III DOBÂNZI1.687.298
            01   Dobânzi aferente datoriei publice interne847.600
              01Dobânzi aferente datoriei publice interne directe847.600
            02   Dobânzi aferente datoriei publice externe839.698
              01Dobânzi, aferente datoriei publice externe directe839.698
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE475.725
            02   Transferuri de capital475.725
              10Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau subîmprumutate475.725
          79     OPERAŢIUNI FINANCIARE247.085
          81     TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE247.085
            01   Rambursări de credite externe247.085
              06Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe247.085
    5601           TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI70.000
          01     CHELTUIELI CURENTE70.000
          51     TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE70.000
            02   Transferuri de capital70.000
              02Finanţarea investiţiilor finanţate parţial din împrumuturi externe70.000
    560101         Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, finanţate parţial din împrumuturi externe70.000
    6001           APĂRARE5.388.418
          01     CHELTUIELI CURENTE3.864.186
          10     TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL2.500.856
            01   Cheltuieli salariale în bani1.723.250
              01Salarii de bază699.633
              02Salarii de merit23.015
              03Indemnizaţie de conducere14.408
              04Spor de vechime139.626
              05Sporuri pentru condiţii de muncă143.849
              06Alte sporuri11.111
              07Ore suplimentare2.334
              08Fond de premii137.442
              09Primă de vacanţă442
              10Fond pentru posturi ocupate prin cumul358
              11Fond aferent plăţii cu ora48
              12Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii52
              13Indemnizaţii de delegare183.153
              14Indemnizaţii de detaşare33.029
              30Alte drepturi salariale în bani334.750
            02   Cheltuieli salariale în natură502.661