ORDIN nr. 1.015 din 8 mai 1996
privind completarea Ordinului ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 110 din 30 mai 1996  Ministru de stat, ministrul finanţelor,
  în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, aprobată prin Legea nr. 52/1995,
  având în vedere atribuţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, republicată,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează, după poziţia 71, cu şapte poziţii noi conţinând formularele tipizate pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea şi încasarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, după cum urmează:
         
    Nr. crt.Denumirea formularuluiCodul
    72Adeverinţă de reţinere a bunurilorM.F.-D.G.V. 56-2-5
    73Adeverinţă de reţinere a sumelorM.F.-D.G.V. 56-2-5/1
    74Proces-verbal de contravenţieM.F.-D.G.V. 56-2-6
    75Act constatator privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite bugetului de statM.F.-D.G.V. 12-4-19D
    76Chitanţa nr. ....M.F.-D.G.V. 56-2-4
    77Registrul de evidenţă a sumelor consemnate de la călătoriM.F.-D.G.V. 56-2-8
    78Registrul de încasări şi vărsăminteM.F.-D.G.V. 56-2-11

  Anexa nr. 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 se completează cu modelul, caracteristicile, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor menţionate la alin. 1, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta (varianta 1996 A-D.G.V. în completarea variantei 1995 A-M.F.).


  Articolul 2

  Se completează Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995 cu anexa nr. 3 care cuprinde Normele metodologice de tipărire, de stabilire a preţurilor şi tarifelor, de recepţie şi de contractare a formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, astfel cum sunt specificate în anexa nr. 2 la prezentul ordin, care face parte integrantă din acesta.


  Articolul 3

  Direcţia economică şi investiţii din cadrul Direcţiei generale a vămilor, Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, precum şi alte direcţii interesate vor aduce la îndeplinire prevederilor prezentului ordin.
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu


  Anexa 1

                                      MODELELE
                    formularelor tipizate administrative vamale,
                       precum şi modul de tipărire, difuzare,
                          utilizare şi păstrare a acestora


               ROMÂNIA
          MINISTERUL FINANŢELOR Regim special
       DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ nr. .......
            Vama ................ Regimul vamal aplicabil
            Organul vamal ....... ......................


          ADEVERINŢA DE REŢINERE
            A BUNURILOR Nr. ....
       19...... Luna ...... Ziua .......


      S-a reţinut de la ......, domiciliat în ......, str. ....... nr. .....,
  bloc ......, ap. ....... .
      Motivul reţinerii .............................
  Nr. Cantitatea
  crt. Felul bunurilor U.M.
  Cifre Litere      1. Nu a beneficiat de bunuri fără taxe.
      2. S-au eliberat bunurile admise fără taxe în valoare de lei ..............
      3. S-au eliberat bunuri cu plata taxelor vamale în valoare de lei .........
  cu chitanţa nr. ..........
      4. Cuantumul taxelor vamale pentru bunurile reţinute, lei .................


                Călător, Organul vamal,
              ........... ..................


                                                     M.F. - D.G.V. 56-2-5; A5/t2


        Tipărit la Tipografia ................../1996      1. Conform prevederilor art. 241 şi 243 din Regulamentul vamal, bunurile
  reţinute cu prezenta adeverinţă, pentru care nu sunt îndeplinite condiţiile de
  introducere sau de scoatere din ţară în termen de 90 de zile, devin proprietatea
  statului şi se valorifică potrivit normelor legale. Pentru bunurile de la
  poziţiile ...... termenul este de 48 de ore.

      2. Potrivit art. 255 din Regulamentul vamal, bunurile sunt reţinute în
  vederea confiscării.
  A. Bunurile reţinute au fost: 1. Vămuite cu chitanţa nr. ..................... 2. Tranzitate la vama ................................................ cu declaraţia de tranzit .................... 3. Eliberate călătorului la înapoierea din călătorie la data de ...... ..................................... Organul vamal .......................
  B. Subsemnatul ......................................., posesor al (actul de identitate) ....................... seria .......... nr. ........., eliberat de ................................., confirm că am primit întocmai bunurile reţinute prin adeverinţa de faţă. Data ................. Semnătura .................      1. Denumire: ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A BUNURILOR
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-5
      3. Format: A5/t2
      4. Caracteristici de tipărire : hârtie 70g/mp, grad alb minimum 80%;
                                        carnete a 200 de file (100 de numere/
                                        carnet); înseriate.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează:
                                        în baza art. 241 din Regulamentul vamal,
                                        ca document ce atestă reţinerea în vamă a
                                        bunurilor şi valorilor aparţinând persoa-
                                        nelor fizice pentru care nu sunt inde-
                                        plinite condiţiile de introducere sau de
                                        scoatere din ţară şi ca document de
                                        evidenţă până la îndeplinirea condiţiilor
                                        de trecere a bunurilor în proprietatea
                                        statului, precum şi în aplicarea art. 244
                                        din Regulamentul vamal pentru predarea
                                        bunurilor de orice fel găsite în locuri în
                                        care se exercită controlul vamal, a
                                        bunurilor primite de unităţile vamale sau
                                        de lucrătorii vamali drept cadou, a
                                        bunurilor predate de alte persoane fizice
                                        şi juridice, dacă nu fac obiectul unei
                                        contravenţii, şi a bunurilor reţinute în
                                        vederea confiscării (inclusiv a obiectelor
                                        din metale preţioase, pietre preţioase şi
                                        semipretioase, naturale).
             Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor
   nr. 47G/1986.

      7. Se întocmeşte:
                    în: 2 exemplare
                    de: lucrătorii vamali
      8. Circulă: - 1 exemplar (primul) - pentru titular
                                        - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea
                                                                   vamală
      9. Se arhivează: primul exemplar se anexează la copia
                                        reţinută în carnet, prin lipire.
  ROMÂNIA MINISTERUL FINANŢELOR Regim special DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ Vama .................... Nr. .............. Organul vamal ........... ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A SUMELOR Nr. ........... 19....... luna ....... ziua ....... S-a primit de la ..................................................... ......................................................................... Domiciliat în ........................................................ ......................................................................... Suma de lei .......................................................... .........................................................................
  MOTIVUL CONSEMNĂRII 1. Nepermisă la ieşirea din ţară. Termen ............................. 2. Consemnată în vederea plăţii amenzilor. Termen .................... 3. Introducerea sau scoaterea temporară din ţară a ................... ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ................................... Termen ............................. Organul vamal .................


                                                 M.F.-D.G.V. 56-2-5/1; A6/t2

       Tipărit la Tipografia ............../1996
  RECUNOAŞTERE DE RESTITUIRE Subsemnatul ....................................................... domiciliat în ..................................................... posesor al actului de identitate nr. .............................. recunosc că mi s-a restituit suma de lei .......................... ................... în litere ..................................... prevăzut în adeverinţa de faţă. 19......... luna ......... ziua ........... Semnătura primitorului .........................
  DESTINAŢIA DATĂ SUMEI DIN ADEVERINŢĂ ÎN CAZ DE NERESTITUIRE Suma de lei ......................................................... (în litere) ......................................................... s-a făcut venit la stat cu chitanţa nr. ............................. din .............................. A fost transferată la Vama .......................................... Organul vamal .................


                                                 M.F.-D.G.V. 56-2-5/1; A6/t2

       Tipărit la Tipografia ............../1996


      1. Denumire: ADEVERINŢĂ DE REŢINERE A SUMELOR
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-5/1
      3. Format: A6/t2
      4. Caracteristici de tipărire: hirtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;
                                      carnete a 200 de file (100 de
                                      numere/carnet); înseriate.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează ca:
                                      - titlu de introducere sau de scoatere
                                      temporară pentru bunurile care se introduc
                                      sau se scot temporar din ţară de persoanele
                                      fizice sau juridice şi pentru care este
                                      obligatorie consemnarea taxelor vamale şi ca
                                      document de consemnare a taxelor vamale
                                      aferente;
                                      - document de consemnare şi evidenţă a
                                      sumelor depuse temporar la vamă, de către
                                      persoanele fizice sau juridice în vederea
                                      plăţii amenzilor vamale;
                                      - document de încasare şi evidenţă a sumelor
                                      confiscate până la îndeplinirea condiţiilor
                                      de virare la bugetul de stat;
                                      - document de consemnare a sumelor nepermise
                                      la ieşirea din ţară, reţinute de la
                                      călători;
                                      - document de reţinere a sumelor constatate
                                      în plus în gestiune.
                  Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor
  nr. 47G/1986.

      7. Se întocmeşte:
                       în: 2 exemplare
                       de: lucrătorii vamali
      8. Circulă: - 1 exemplar (primul) - pentru titular
                                      - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea
                                                                 vamală
      9. Se arhivează: primul exemplar se anexează de unitatea
                                      vamală la al doilea exemplar reţinut la
                                      carnet, prin lipire; în cazul utilizării
                                      documentului pentru sumele constatate plus
                                      în gestiune, primul exemplar se detaşează
                                      din carnet şi se ataşează la copia chitanţei
                                      cu care suma se face venit la bugetul de
                                      stat.

                ROMÂNIA
          MINISTERUL FINANŢELOR
       DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR
          Vama ................


                      PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE
                        Nr. ....... din ........


      1. Subsemnatul ......., având funcţia de ......... la vama ......, în baza
  art. ........ din Decretul nr. ...... constat următoarele: ...................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ..............................................................................
  ............................................................
  2. Având în vedere că prin fapta săvârşită s-au încălcat dispoziţiile art. ............................ din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. ................., se constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. ....................
  3. Având în vedere prevederile art. ......... din Decretul nr. ........ şi ale art. ............. potrivit căruia fapta constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de .............. lei şi se dispune confiscarea valorilor deţinute cu adeverinţa nr. ...................... din .........................      4. În vederea executării sancţiunilor, cu chitanţa nr. ...... s-a consemnat
  suma de ...... lei. Bunurile (valorile) au fost reţinute cu adeverinţa nr. ....
      5. Declaraţia contravenientului ............................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
      6. Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare la ..........


       ..................... .................
         Agent constatator Contravenient


  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                     M.F. - D.G.V. 56-2-6; A4/t2


        Tipărit la tipografia ................../1996

      7. Menţiuni suplimentare ...................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................

       ..................... .................
         Agent constatator Contravenient
  8.*) ÎNCHEIERE Nr. ..... din ....... În baza dispoziţiei art. ........... din Regulamentul vamal, aprobat prin Decretul nr. .........., se aprobă (se anulează) Procesul-verbal de contravenţie nr. .......... încheiat la Vama ........................... pentru amenda de ........ lei şi confiscarea (restituirea) bunurilor reţinute cu dovada nr. ............. Se implică solidar la plata amenzii ................ ........................ ................... Funcţia Semnătura


  -----------
      *) Se va completa de către organele competente numai în cazul
  contravenţiilor săvârşite la Regulamentul vamal.


      1. Denumire: PROCES-VERBAL DE CONTRAVENŢIE
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-6
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: file, hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;
                                      neînseriate.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează: pentru contravenţiile constatate de organele
                                      vamale potrivit Regulamentului vamal,
                                      Decretului nr. 210/1960 şi Decretului nr.
                                      244/1978
                  Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei Generale a Vămilor
  nr. 47G/1986.

      7. Se întocmeşte:
                       în: - 3 exemplare, când amenda se achită pe loc;
                                      - 4 exemplare, când încheierea de aprobare
                                      se emite de către şeful vămii;
                                      - 5 exemplare, când încheierea de aprobare
                                      se emite de către directorul general al
                                      Direcţiei generale a vămilor.
                       de: - agentul constatator şi, după caz, şeful de
                                      vamă sau directorul general.
      8. Circulă: - împreună cu procesul-verbal se comunică
                                      contravenientului şi o înştiinţare de plată
                                      în care se menţionează că, dacă amenda nu se
                                      achită în termen de 15 zile de la
                                      comunicare, se va proceda la executarea
                                      silită (prin secţia financiară de la
                                      domiciliul contravenientului, iar pentru
                                      cetăţenii străini, la Secţia financiară a
                                      sectorului 1, Bucureşti);
                                      - în cazul în care organul constatator
                                      aplică şi sancţiunile (respectiv la regimul
                                      pietrelor şi metalelor preţioase, sumelor în
                                      lei, libretelor şi obligaţiunilor C.E.C.),
                                      iar contravenientul este de faţă la
                                      încheierea procesului-verbal, se înmânează o
                                      copie şi se face menţiune despre aceasta în
                                      procesul-verbal.
      9. Se arhivează: la finele anului, exemplarele originale.


              MINISTERUL FINANŢELOR
           DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR


                                  ACT CONSTATATOR
                  privind taxele vamale şi alte drepturi cuvenite
                                 bugetului de stat
                          Nr. ........ data ..............

      I. Elemente de identificare
  UNITATEA VAMALĂ Denumire .............................. cod ....................... adresa ............................................................ ................................................................... Banca ............................................................. cont .............................................................. Responsabili de verificare: - organul constatator (funcţia) ................................... ................................................................... - responsabilul financiar .........................................
  TITULAR DE OPERAŢIUNE Denumire ......................................................... adresă ........................................................... .................................................................. organ fiscal ..................................................... cod fiscal ....................................................... Banca ............................................................ cont .............................................................      II. Date privind felul operaţiunii şi marfa
  Documente vamale anterioare: Fel ........... Nr. ....... data ....... Registrul vamal de import: Nr. ............... data ................. Denumirea comercială a mărfurilor: .................................. ..................................................................... Codul mărfurilor în Nomenclatura combinată: ......................... Valoarea în vamă (lei) .............................................. Origine ............................................................. Cantitate, greutate brută/netă: kg ......... u.m. specifice .........        III. Motivele verificării (recalcularii)
  ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................


                                        COD M.F.-D.G.V. 12-4-19D; A4/t2

       Tipărit la tipografia .........../1996

       IV. Calculul diferenţelor
  ┌───────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────────────┬──────────┐
  │ │ Baza de calcul │ Procentul │ Cuantumul │ Diferenţe│
  │ │ al impozitelor ├───────┬────────┤ taxei ├─────┬────┤
  │ ├──────────┬───────────┤Iniţial│Stabilit├────────┬─────────┤ De │ De │
  │ Felul │Stabilită │ Stabilită │aplicat│ după │Stabilit│ Stabilit│înca-│res-│
  │ taxei │ conform │ în urma │ │verifi- │ iniţial│ după │ sat │ ti-│
  │ │ declara- │verificării│ │ care │ │verifica-│ │tuit│
  │ │ţiei vama-│ │ │ │ │ re │ │ │
  │ │ le │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ 010 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ 090 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ 011 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ 020 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ x │ Subtotal │ x │ x │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ 030 │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼────┤
  │ x │ Total │ x │ x │ │ │ │ │ │
  └───────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴────┘       V. Informaţii cu privire la garanţii şi plăţi
  ..................................................................... ..................................................................... ..................................................................... .....................................................................      VI. Dispoziţii finale
  Diferenţele în minus (de încasat) privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele şi alte taxe în suma totală de .................... se plătesc, în termen de 7 zile de la data comunicării prezentului act constatator, de către plătitor ................................ în contul vămii ...................... nr. ........... deschis la ................. Diferenţele încasate în plus (de restituit) privind taxele vamale, comisionul vamal, accizele şi alte taxe în suma totală de ............... se restituie titularului de operaţiune ................................., în termen de 7 zile de la data comunicării prezentului act constatator, de către unitatea vamală care le-a încasat - Vama ....................... din încasările curente de taxe şi alte drepturi ale bugetului de stat. În cazul T.V.A. "de încasat" sau "de restituit" actul constatator serveşte ca document de corectare a T.V.A. conform instrucţiunilor privind utilizarea actului constatator, elaborate de Direcţia generală a vămilor şi de Direcţia generală a impozitelor indirecte.      Actul constatator al diferenţelor de taxe şi alte drepturi ale bugetului de
  stat reprezintă titlu executoriu pentru venituri cuvenite bugetului de stat.
      Actul constatator produce, din punct de vedere juridic, aceleaşi efecte ca
  şi declaraţia vamală în detaliu, după încasarea sau restituirea diferenţelor
  constatate.
      Drept pentru care s-a încheiat prezentul act constatator în 5 exemplare.


             Aprobat Întocmit Avizat
      Conducătorul unităţii Organul constatator Responsabilul financiar
       numele şi prenumele numele şi prenumele numele şi prenumele
           (în clar) (în clar) (în clar)
      semnătura şi ştampila semnătura semnătura


       Tipărit la tipografia ........./1996

      1. Denumire: ACT CONSTATATOR PRIVIND TAXELE VAMALE ŞI
                                      ALTE DREPTURI CUVENITE BUGETULUI DE STAT
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 12-4-19D
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%; file;
                                      neînseriate.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează:
                                      - la încheierea din oficiu a operaţiunilor
                                      admise în regimuri suspensive de plată
                                      taxelor vamale şi a altor drepturi ale
                                      bugetului de stat;
                                      - când se constată diferenţe de taxe şi alte
                                      drepturi ca urmare a contestaţiilor depuse
                                      în termenul legal de agenţii economici sau
                                      ca urmare a cererilor depuse de aceştia
                                      privind acordarea preferinţelor tarifare;
                                      - când se constată diferenţe în plus sau în
                                      minus faţă de taxele şi drepturile cuvenite
                                      bugetului de stat, determinate cu ocazia
                                      verificărilor ulterioare;
                                      - în orice situaţie în care se constată taxe
                                      vamale sau alte drepturi neîncasate sau
                                      încasate în plus.
                  Mod de completare: conform Ordinului ministrului de stat,
  ministrul finanţelor, nr. 1.566/1995.

      7. Se întocmeşte:
                       în: 5 exemplare
                       de: unitatea vamală în evidenţă căreia se află
                                      operaţiunea, la cererea titularului de
                                      operaţiune sau ca urmare a verificărilor
                                      ulterioare.
      8. Circulă: - originalul - se înregistrează în ordine
                                      cronologică, potrivit numerelor din
                                      registrul de evidenţă a diferenţelor de
                                      taxe, având în anexa toate documentele care
                                      au stat la baza calculării sau recalculării
                                      taxelor şi drepturilor în vamă şi rămâne în
                                      evidenţa organului vamal emitent;
                                      - exemplarul nr. 2 - se înaintează cu adresa
                                      la direcţia generală a finanţelor publice şi
                                      controlului financiar de stat judeţeană şi a
                                      municipiului Bucureşti numai pentru
                                      operaţiunile efectuate de plătitorii de
                                      T.V.A. pentru regularizarea diferenţelor de
                                      T.V.A., potrivit reglementărilor legale
                                      referitoare la taxa pe valoarea adăugată;
                                      - exemplarul nr. 3 - se anexează la
                                      documentul de încasare, care se depune la
                                      banca titularului de operaţiune, în vederea
                                      plăţii sau executării silite sau, după caz,
                                      se anexează la documentul de plată emis
                                      pentru sumele de restituit;
                                      - exemplarul nr. 4 - se înaintează cu adresa
                                      la Direcţia de informatizare şi statistică
                                      vamală din cadrul Direcţiei generale a
                                      vămilor, în vederea operării în statistica
                                      vamală de import-export;
                                      - exemplarul nr. 5 - se transmite, pe bază
                                      de adresă, titularului de operaţiune.
      9. Se arhivează: exemplarul original rămâne în evidenţa
                                      organului vamal emitent.

                ROMÂNIA
          MINISTERUL FINANŢELOR Regim special
       DIRECŢIA GENERALĂ A VĂMILOR Seria ............ nr. .......
            Vama ................ Poziţie R/2 .............
            Organul vamal ....... Colet nr. ....... kg .........
            Baza legală ......... Bord. schimb ............


                             CHITANŢA Nr. .........
                      19........ luna ....... ziua .........


      S-a primit de la (destinatar) ............., domiciliat în ...............,
  str. ...... nr. ....., bl. ....., et. ....., ap. ....., judeţul .............,
  suma de lei ....(în cifre şi litere)......

      1. S-au eliberat bunurile admise fără taxe
      ──────────────────────────────────────────
      2. Nu a beneficiat de bunuri fără taxe
  Poziţia Cantitatea Felul bunurilor Valoarea Taxa Cuantumul în
  tarifară în vamă vamală
  - % - Lei Valută
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....
  ....... ......... ........................ ....... .... ... ....        Organul vamal, Călător/Oficiant P.T.T., Viza de control,
       ............... ........................ ................

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                               M.F.-D.G.V. 56-2-4; A5/t1

      1. Denumire: CHITANŢA
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-4
      3. Format: A5/t1
      4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;
                                      carnete a 200 de file (100 de
                                      numere/carnet); înseriate.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează: ca document pentru vămuirea, cu plata
                                      taxelor vamale, a bunurilor care se introduc
                                      sau se scot din ţară de către persoanele
                                      fizice şi juridice, în afara activităţii de
                                      comerţ exterior, precum şi a bunurilor
                                      primite ca dar, prin colete poştale.
           Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilor
  nr. 47G/1986.

      7. Se întocmeşte:
                       în: 2 exemplare
                       de: lucrătorii vamali
      8. Circulă: - 1 exemplar (original) - pentru titular
                                      - 1 exemplar (al doilea) - pentru unitatea
                                                                 vamală
      9. Se arhivează: la finele anului, copiile rămase în carnet.

            REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUMELOR CONSEMNATE DE LA CĂLĂTORI
  ┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
  │ Depuneri în consemnare │ Restituiri din consemnare │
  ├────────────────────────┬───────┼────────────────────────┬────────┬───────────┤
  │ Adeverinţa de reţinere │ Suma │ Adeverinţa de reţinere │ Suma │ Modul │
  ├───────┬────────────────┤- lei -├───────┬────────────────┤ - lei -│lichidării │
  │ Nr. │ Data │ │ Nr. │ Data │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────┼────────────────┼───────┼───────┼────────────────┼────────┼───────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └───────┴────────────────┴───────┴───────┴────────────────┴────────┴───────────┘


                                             M.F.-D.G.V. 56-2-8; A4/t2

       Tipărit la Tipografia .........../1996

      1. Denumire: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ A SUMELOR CONSEMNATE
                                      DE LA CĂLĂTORI
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-8
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;
                                      bucăţi a 100 de file.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează: în aplicarea art. 56 lit. a) din Codul vamal
                                      şi art. 25 din D.C.S. nr. 219/1960, pentru
                                      evidenţa sumelor în lei reţinute în
                                      consemnare.
                  Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilor
  nr. 47G/1986.

      7. Se utilizează: doua registre: . registrul A pentru sumele
                                      reţinute de la călători în vederea
                                      restituirii în termenul legal
                                                     . registrul B pentru
                                      celelalte sume consemnate
                       de: unităţi vamale cu mai multe subunităţi.

                 REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ŞI VĂRSĂMINTE

       ÎNCASĂRI - lei
  ┌─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────┐
  │ Nr. │ Data │ Taxe │ Sume │ Amenzi │ Alte venituri │ │
  │ chitan- ├────────────┤ vamale │ confis- │ vamale │(sume prescrise, │ │
  │ ţei │ │ │ căte │ │sume abandonate, │ TOTAL │
  │ │ Anul ..... │ │ │ │dobânzi provenite│ │
  │ │ │ │ │ │ din sume │ │
  │ │ │ │ │ │ consemnate) │ │
  ├─────────┼─────┬──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │Luna │ Ziua │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────────┴─────────┘


                                                      M.F.-D.G.V. 56-2-11; A4/t2

       Tipărit la Tipografia .........../1996

                                                          VĂRSĂMINTE - lei -
  ┌─────────┬────────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────────────┬─────────┐
  │Nr. dis- │ Data │ Taxe │ Sume │ Amenzi │ Alte venituri │ │
  │poziţiei ├────────────┤ vamale │ confis- │ vamale │(sume prescrise, │ │
  │de plată,│ │ │ cate │ │sume abandonate, │ TOTAL │
  │al chi- │ Anul ..... │ │ │ │dobânzi provenite│ │
  │tanţei de│ │ │ │ │ din sume │ │
  │vărsare, │ │ │ │ │ consemnate) │ │
  │al manda-│ │ │ │ │ │ │
  │tului │ │ │ │ │ │ │
  │ poştal │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┬──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │Luna │ Ziua │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─────┼──────┼────────┼─────────┼────────┼─────────────────┼─────────┤
  │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─────┴──────┴────────┴─────────┴────────┴─────────────────┴─────────┘      1. Denumire: REGISTRUL DE ÎNCASĂRI ŞI VĂRSĂMINTE
      2. Cod: M.F.-D.G.V. 56-2-11
      3. Format: A4/t2
      4. Caracteristici de tipărire: hârtie 70 g/mp, grad alb minimum 80%;
                                      bucăţi a 100 de file.
      5. Se difuzează: gratuit
      6. Se utilizează: pentru contabilizarea pe fonduri a sumelor
                                      încasate şi a sumelor vărsate la bugetul de
                                      stat
              Mod de completare: conform Deciziei Direcţiei generale a vămilor
  nr. 47G/1986.

      7. Se foloseşte: un singur registru de încasări şi vărsăminte
                       de: unităţi vamale şi subunităţi, dacă acestea
                                      sunt situate în alte localităţi şi au
                                      unităţi bancare în localitatea respectivă.


  Anexa 2
  NORME METODOLOGICE
  de tipărire, de stabilire a preţurilor şi a
  tarifelor, de recepţie şi de contractare a
  formularelor administrative vamale pentru
  stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi
  raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi
  cuvenite bugetului de stat
  Tipărirea formularelor administrative vamale pentru stabilirea, evidenţa, urmărirea, încasarea şi raportarea taxelor vamale şi a altor drepturi cuvenite bugetului de stat, din Direcţia generală a vămilor, aprobate prin prezentul ordin, se execută respectând următorul circuit al documentelor:
  Direcţia generală a vămilor transmite Regiei Autonome "Imprimeria Naţională" necesarul de imprimate, caracteristicile tehnice, tirajul, precum şi modul de evidenţă a seriilor şi numerelor atribuite formularelor administrative vamale, în baza analizei solicitărilor direcţiilor regionale vamale.
  În urma negocierii preţurilor formularelor tipizate vamale şi a tarifelor serviciilor aferente realizării acestora dintre Regia Autonomă "Imprimeria Naţională" şi Ministerul Finanţelor, prin Direcţia generală de reglementare şi administrare a monopolurilor, sub supravegherea secretarului de stat care coordonează activitatea de preţuri, aceasta din urmă transmite Direcţiei generale a vămilor preţurile aprobate ale tipizatelor, care vor sta la baza emiterii comenzilor şi încheierii contractelor cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".
  Bunul de tipar pentru formularele tipizate vamale contractate va fi acordat de către direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a vămilor la termenele şi în condiţiile stabilite în contractul încheiat, conform legii, între părţi.
  Recepţia formularelor tipizate vamale, din punct de vedere cantitativ şi calitativ, se va efectua la depozitul Direcţiei generale a vămilor din Bucureşti, Calea Rahovei nr. 196, sectorul 5, prin participarea reprezentanţilor ambelor părţi, iar transportul acestora la locul de depozitare va fi efectuat de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".
  Termenele de execuţie, modalitatea de plată, precum şi celelalte condiţii se vor stipula în contractul încheiat, în condiţiile legii, cu Regia Autonomă "Imprimeria Naţională".
  Direcţia economică şi investiţii - Serviciul analiză-prognoză şi achiziţii pentru activitatea vamală, din cadrul Direcţiei generale a vămilor, va urmări modul de derulare a contractului, propunând măsurile ce se impun în cazul apariţiei unor situaţii deosebite.
  ──────────