LEGE nr. 142 din 9 iulie 1998 - (*actualizată*)
privind acordarea tichetelor de masa
(actualizata până la data de 18 august 1999*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • -------------
  *) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 260 din 13 iulie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 august 1999, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999; ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Salariaţii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin incheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot primi o alocaţie individuala de hrana, acordată sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.
  (2) Tichetele de masa se acordă în limita prevederilor bugetului de stat sau, după caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, şi în limita bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.


  Articolul 2

  (1) Tichetele de masa se emit de către unitatile cu activitate specializata în domeniul care face obiectul prezentei legi, denumite în continuare unităţi emitente, sau de către angajatorii care au organizate cantine-restaurant sau bufete.
  (2) Unitatile emitente desfăşoară aceasta activitate numai în baza autorizatiei de functionare, acordată de Ministerul Finanţelor. Autorizatia de functionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de către Ministerul Finanţelor, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevăzute de prezenta lege.
  (3) Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de siguranţă.
  (4) Fiecare tichet de masa este valabil numai dacă are inscris numărul sub care a fost inseriat de către unitatea emitenta şi dacă cuprinde, cel puţin, urmatoarele menţiuni:
  a) numele şi adresa emitentului;
  b) valoarea nominala a tichetului de masa;
  c) date referitoare la perioada de valabilitate;
  d) interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
  e) spatiu pentru înscrierea numelui şi a prenumelui salariatului care este în drept sa utilizeze tichetul de masa;
  f) spatiu destinat inscrierii datei şi aplicarii stampilei unităţii la care tichetul de masa a fost utilizat.


  Articolul 3

  (1) Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depăşi suma de 15.000*) lei la data aplicarii prevederilor prezentei legi.
  (2) Valoarea nominala a unui tichet de masa, prevăzută la alin. (1), se indexeaza semestrial cu indicele preturilor de consum, înregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Comisia Naţionala pentru Statistica.
  ----------------
  *) NOTA CTCE:
  ORDINUL nr. 137 din 12 martie 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 24 martie 1999, prevede:
  "Pentru semestrul I 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (2), (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 16.000 lei."
  ORDINUL nr. 455 din 3 august 1999, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 18 august 1999, prevede:
  "Pentru semestrul II 1999 valoarea nominala indexata a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 alin. (3), (4) şi (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, este de 19.000 lei."


  Articolul 4

  Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta necesarul de tichete de masa achita atât contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat şi costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.


  Articolul 5

  (1) Angajatorul distribuie salariatilor tichetele de masa, lunar, în ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare.
  (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzător numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.


  Articolul 6

  (1) Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate.
  (2) Tichetele de masa pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
  (3) Salariatul poate utiliza intr-o zi maximum doua tichete de masa. În cazul în care activitatea se desfăşoară la puncte de lucru situate în afara localitatilor, iar aprovizionarea cu produse alimentare nu se poate face zilnic, salariatul poate utiliza numărul de tichete de masa corespunzător perioadei în care se afla la punctul de lucru respectiv.
  (4) Tichetele de masa pot fi utilizate în unităţi de alimentatie publică, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente au contractat prestarea serviciilor respective.
  (5) În cazurile în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa, utilizarea acestora este considerata integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa.


  Articolul 7

  (1) Angajatorul, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.
  (2) Unitatile emitente au obligaţia de a transmite angajatilor lista unităţilor de alimentatie publică corespunzătoare retelei utilizate, la care salariaţii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unităţi vor fi avute în vedere calitatea serviciilor şi un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
  (3) Decontarea tichetelor de masa între unitatile de alimentatie publică şi unitatile emitente ale tichetelor de masa se face numai prin intermediul unităţilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica şi în cazul relatiei dintre angajator şi unitatea emitenta.
  (4) Sumele derulate prin operaţiunile cu tichetele de masa de către unitatile emitente ale acestora nu pot fi utilizate pentru reinvestirea în alte scopuri.


  Articolul 8

  (1) Sumele corespunzătoare tichetelor de masa acordate de angajator, în limitele valorii nominale prevăzute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plată impozitului pe venitul sub forma de salariu.
  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial.


  Articolul 9

  Salariatul are obligaţia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masa neutilizate.


  Articolul 10

  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:
  a) comercializarea de către salariati şi de către unitatile de alimentatie publică a tichetelor de masa contra unei fractiuni de pret sau a altor produse decat cele alimentare;
  b) utilizarea de către salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numărul de zile în care sunt prezenţi la lucru în unitate.
  (2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. b), cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei.


  Articolul 11

  Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 10, precum şi aplicarea amenzilor contraventionale se fac de către personalul imputernicit al Ministerului Muncii şi Protectiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie sociala judetene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 12

  Prevederile art. 10 şi 11 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 13

  În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
  p. PRESEDINTELE CAMEREI
  DEPUTATILOR
  PAULA MARIA IVANESCU
  p. PRESEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  ---------