LEGE nr. 161 din 11 iulie 2011
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 14 iulie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice activităţii de transport rutier, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 31 ianuarie 2011, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I punctul 2, punctul 28 al alineatului (1) al articolului 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;".
  2. La articolul I punctul 3, litera h^1) a alineatului (1) al articolului 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;".
  3. La articolul II punctul 1, alineatul (1) al articolului 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor de către inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop. Controalele la sediu pot fi efectuate şi de echipaje de inspectori, dintre care cel puţin unul va fi inspector de trafic."
  4. La articolul II punctul 3, alineatul (2) al articolului 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul controalelor efectuate la sediul operatorilor/întreprinderilor, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop au/are dreptul:
  a) să solicite furnizarea oricăror informaţii din registre, documente sau baza de date;
  b) să verifice registrele şi documentele privind operaţiunile de transport şi de întreţinere a parcului auto de la sedii şi punctele de lucru;
  c) să facă copii sau extrase de pe registre ori documente, sub sancţiunea încălcării confidenţialităţii."
  5. La articolul II punctul 4, litera an) a articolului 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, fără ca autovehiculele să fie dotate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune ori fără a avea montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante certificate;".
  6. La articolul II, după punctul 5 se introduc trei noi puncte, punctele 5^1-5^3, cu următorul cuprins:
  "5^1. La articolul 59 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
  «c^1) de la 5.000 lei la 8.000 lei, faptele care au avut ca urmare consecinţa prevăzută la art. 62^2;».
  5^2. La articolul 62, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 62. - (1) În cazul utilizării pentru transport a unui vehicul, fără a se putea face dovada că se deţin următoarele documente valabile, după caz: licenţa de transport, copia conformă a acesteia, certificat de transport în cont propriu, copia conformă a acestuia, licenţa de traseu, autorizaţia specială de transport, autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport persoane, prin servicii ocazionale, după caz, ori în cazul depăşirii cu minimum 10% a masei maxime autorizate pentru cel puţin o axă, se suspendă dreptul de utilizare a autovehiculului prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.»
  5^3. La articolul 62, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  «(2^1) Măsura de suspendare a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplică pentru o perioadă de 6 luni şi se realizează prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare.»"
  7. La articolul III punctul 3, alineatele (3) şi (5) ale articolului 61 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita în contul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv al administratorului drumului, cu titlu de tarif de despăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
  ..................................................................
  (5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., respectiv administratorului drumului, şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne contractate în acest scop."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 11 iulie 2011.
  Nr. 161.
  _________