NORME METODOLOGICE din 22 decembrie 2010
privind planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 ianuarie 2011
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice se aplică pentru planificarea, pregătirea şi intervenţia în caz de urgenţă nucleară sau radiologică, precum şi pentru elaborarea planurilor de prevenire şi intervenţie pentru urgenţe nucleare şi radiologice, în următoarele situaţii:
  a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii în care sunt implicate surse radioactive, eliberări accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;
  b) accidente la instalaţii nucleare aflate în afara graniţelor, cu efecte transfrontaliere, inclusiv la nave maritime cu propulsie nucleară;
  c) transport de combustibil nuclear şi de materiale radioactive pe căile de comunicaţii: rutiere, maritime, fluviale şi aeriene;
  d) reintrarea în atmosferă a sateliţilor cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiaţii la bord;
  e) accidente în care sunt implicate arme nucleare;
  f) ameninţări sau atacuri teroriste cu materiale nucleare sau cu substanţe radioactive;
  g) accidente la instalaţii nucleare de pe teritoriul ţării.


  Articolul 2

  (1) Prezentele norme metodologice au ca scop stabilirea unei concepţii unitare de întocmire a planurilor de prevenire şi intervenţie pentru urgenţe nucleare şi radiologice, la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale care au responsabilităţi de acţiune în astfel de situaţii.
  (2) Prezentele norme metodologice asigură cadrul juridic, organizatoric şi funcţional în vederea planificării şi executării măsurilor specifice, pentru activităţile care prezintă pericole de urgenţe nucleare sau radiologice la obiectivele identificate de autorităţile competente.


  Articolul 3

  Termenii utilizaţi în prezentele norme metodologice sunt definiţi în anexa nr. 1.


  Articolul 4

  (1) Situaţii de urgenţă nucleară sau radiologică se pot produce în:
  a) instituţii medicale;
  b) unităţi nucleare;
  c) instituţii de cercetare şi învăţământ;
  d) timpul transportului: rutier, maritim, fluvial;
  e) ciclul combustibilului nuclear;
  f) aplicaţii cu surse radioactive;
  g) alte locuri, ca urmare a activităţilor teroriste, traficului ilicit, depozitării de materiale refolosibile.
  (2) Situaţiile de urgenţă nucleară sau radiologică sunt definite în anexa nr. 2.


  Articolul 5

  Pentru stabilirea variantelor optime de acţiune şi aplicarea măsurilor de protecţie şi intervenţie se va lua în considerare timpul de emisie radioactivă, în funcţie de tipul accidentului şi de sursele implicate.


  Articolul 6

  Planificarea activităţilor de intervenţie are la bază:
  a) cunoaşterea amplasării surselor sau a materialelor radioactive existente la nivel judeţean şi local;
  b) condiţiile geografice şi geoclimatice în momentul producerii accidentului/incidentului;
  c) distribuţia populaţiei pe categorii de vârstă şi a obiectivelor de risc aflate în zona incidentului.


  Articolul 7

  Planificarea activităţilor de protecţie a populaţiei şi a personalului de intervenţie trebuie să fie realizată ţinându-se cont de următoarele căi de expunere:
  a) expunerea externă, datorită surselor de radiaţii neecranate sau intrării în zona contaminată radioactiv;
  b) expunerea internă, prin inhalare şi prin ingestia de apă sau de alimente contaminate;
  c) contaminarea radioactivă externă a personalului de intervenţie.


  Articolul 8

  (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile sau operatorii economici implicaţi în intervenţie vor asigura măsurile şi mijloacele necesare activării imediate a personalului propriu, în funcţie de notificarea iniţială primită.
  (2) Schema de principiu privind organizarea răspunsului iniţial în situaţia notificării unei urgenţe nucleare sau radiologice este prevăzută în anexa nr. 3.


  Capitolul II Planuri de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară şi radiologică


  Secţiunea 1 Dispoziţii comune


  Articolul 9

  Planurile de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară şi radiologică care se întocmesc sunt următoarele:
  a) Planul naţional de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă nucleară şi radiologică;
  b) planul judeţean de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă nucleară şi radiologică;
  c) planul de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă nucleară şi radiologică la nivelul tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţe nucleare.


  Articolul 10

  (1) Planurile stabilesc responsabilităţile ce revin fiecărei autorităţi publice centrale şi locale, instituţiilor sau operatorilor economici implicaţi în răspunsul în caz de urgenţă nucleară sau radiologică, schema minimă de personal pentru răspunsul iniţial la urgenţă, mijloacele suplimentare pentru mărirea capacităţii de răspuns şi fluxul informaţional-decizional între utilizator şi exterior.
  (2) Responsabilităţile ce revin autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi instituţiilor cu atribuţii pentru intervenţie în caz de urgenţă nucleară sau radiologică sunt prezentate în anexa nr. 4.
  (3) Procedurile pentru notificarea organizaţiilor şi a personalului implicat, conţinutul mesajelor iniţiale adresate organizaţiilor şi instituţiilor implicate, precum şi populaţiei vor fi elaborate de autorităţile competente împreună cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.


  Articolul 11

  Planurile de prevenire şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară sau radiologică, denumite în continuare planuri, asigură:
  a) identificarea riscurilor nucleare şi radiologice;
  b) monitorizarea surselor potenţiale generatoare de urgenţe nucleare sau radiologice;
  c) evaluarea informaţiilor şi analiza situaţiei iniţiale;
  d) elaborarea de prognoze şi stabilirea variantelor optime pentru reducerea efectelor produse de radiaţiile ionizante;
  e) organizarea informării, înştiinţării, alarmării şi intervenţiei instituţiilor şi serviciilor publice descentralizate şi deconcentrate în scopul minimizării impactului asupra populaţiei şi a mediului.


  Articolul 12

  (1) Planurile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
  a) să fie corelate cu Planul de analiză şi acoperire a riscurilor, cu Planul de înştiinţare şi alarmare şi cu Planul de evacuare;
  b) să se bazeze pe posibilităţile reale de asigurare a acţiunilor de protecţie şi intervenţie;
  c) să fie precise, clare, expresive şi permanent actualizate;
  d) să poată fi aplicate în timp scurt, parţial sau total.
  (2) Planurile se întocmesc sub formă de text şi anexe, care includ totalitatea măsurilor care se adoptă pentru realizarea unui răspuns coordonat şi eficient, procedurile şi forţele de intervenţie care sunt implicate în situaţia producerii unei urgenţe nucleare sau radiologice pe teritoriul naţional/judeţean ori în exteriorul acestuia, cu consecinţe semnificative asupra ţării/judeţului, şi trebuie să cuprindă următoarele:
  a) atribuirea responsabilităţilor;
  b) modul de înştiinţare, alarmare şi notificare a autorităţilor;
  c) măsuri de prevenire, protecţie şi intervenţie;
  d) resurse umane, materiale şi financiare;
  e) controlul expunerii la radiaţii;
  f) organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de limitare şi înlăturare a efectelor situaţiei de urgenţă;
  g) delimitarea perimetrului de siguranţă;
  h) proceduri de intervenţie în situaţii de urgenţă;
  i) legături cu alte planuri.
  (3) Structura-cadru a unui plan este prezentată în anexa nr. 5.


  Secţiunea a 2-a Planul naţional


  Articolul 13

  Planul naţional:
  a) include accidente de reactor, centrale nucleare, transport de combustibil nuclear, atac terorist cu dispozitive de dispersie radiologică;
  b) se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
  c) reprezintă o componentă a Planului naţional de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru situaţii de urgenţă.


  Secţiunea a 3-a Planul judeţean


  Articolul 14

  (1) Planul judeţean:
  a) include toate situaţiile prevăzute la art. 1 care pot genera urgenţe nucleare sau radiologice pe teritoriul judeţului sau care pot afecta judeţul;
  b) se elaborează de către inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă;
  c) se avizează de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;
  d) reprezintă o componentă a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor ce se elaborează pentru toate situaţiile potenţiale de risc specifice judeţului;
  e) se elaborează în două exemplare, dintre care unul se va păstra la secretariatul tehnic permanent al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, al doilea la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă/Centrul de Accident Nuclear şi Urgenţă Radiologică;
  f) trebuie să cuprindă o listă de distribuţie a exemplarelor originale, copiilor şi extraselor.
  (2) Extrase din plan se vor distribui tuturor autorităţilor publice locale de specialitate cu sarcini de intervenţie, precum şi autorităţilor administraţiei publice locale dispuse în zonele de planificare în caz de urgenţă, cu respectarea prevederilor legale.


  Articolul 15

  (1) Planul se actualizează prin grija autorităţii centrale şi teritoriale pentru situaţii de urgenţă, anual sau ori de câte ori apar modificări în ceea ce priveşte: componenţa schemei de organizare în caz de urgenţă, adresele, numerele de telefon, fax etc., modificările în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale, modificările în programul de instruire-pregătire.
  (2) Revizuirea planului se realizează la intervale de cel mult 3 ani, pe baza modificărilor produse în: caracteristicile surselor de risc, realizarea cooperării, concepţia aplicării planului şi structura aşezărilor umane din zonele de risc.
  (3) După fiecare actualizare şi revizuire, modificările sunt transmise, prin grija autorităţii teritoriale pentru situaţii de urgenţă, tuturor celor care sunt trecuţi pe lista de distribuţie a planului.


  Articolul 16

  (1) Antrenamentele, exerciţiile şi aplicaţiile de specialitate sunt organizate şi desfăşurate în scopul pregătirii autorităţilor administraţiei publice locale şi a forţelor de intervenţie, îmbunătăţirii cooperării, verificării viabilităţii prevederilor planurilor, evaluării stadiului de operativitate şi stabilirii măsurilor ce se impun.
  (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se organizează de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă pe baza unei planificări aprobate de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
  (3) Înainte de executarea exerciţiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planurilor, precum şi desfăşurarea de antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie.
  (4) Pentru asigurarea unei pregătiri adecvate a personalului cu atribuţii de decizie şi de intervenţie se organizează şi se desfăşoară periodic mai multe tipuri de activităţi, astfel:
  a) exerciţii de simulare în centrul operaţional judeţean;
  b) exerciţii cu scenarii de accident pe timpul transportului materialelor radioactive, pierderi de surse radioactive, descoperire de surse orfane sau materiale contaminate;
  c) exerciţii cu scenarii de urgenţă în afara amplasamentului;
  d) antrenamente de specialitate la sală şi în teren;
  e) aplicaţii de specialitate.
  (5) Exerciţiile cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se organizează şi se desfăşoară cel puţin o dată la 3 ani şi trebuie să fie, de regulă, corelate cu exerciţiile organizate de titularul activităţii.
  (6) Evaluarea planului se realizează după executarea exerciţiilor şi aplicaţiilor, pe baza concluziilor şi rapoartelor prezentate de personal special angrenat în acest scop, un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea centrală pentru situaţii de urgenţă.


  Articolul 17

  Planul va conţine un capitol cu măsuri generale pentru reabilitarea economico-socială a zonelor afectate şi va cuprinde:
  a) organizarea decontaminării;
  b) transportul, depozitarea şi condiţionarea deşeurilor radioactive;
  c) controlul expunerii la radiaţii;
  d) ancheta medicală;
  e) informarea populaţiei şi mass-mediei;
  f) refacerea factorilor de mediu;
  g) ancheta penală;
  h) evaluarea accidentului, concluziile rezultate, evaluarea privind costurile intervenţiei, clasificarea şi importanţa evenimentului;
  i) modalităţile de despăgubire a persoanelor, instituţiilor sau operatorilor economici afectaţi;
  j) raportul ulterior accidentului.


  Secţiunea a 4-a Planul la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă


  Articolul 18

  (1) La nivelul tuturor municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă se întocmeşte un plan de prevenire şi intervenţie în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra populaţiei, calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale, în caz de urgenţă nucleară şi radiologică.
  (2) Planul prevăzut la alin. (1) se elaborează de centrul operaţional judeţean, se avizează de inspectorul şef al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi se aprobă de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă.
  (3) Planul are la bază extrase din planurile judeţene pentru identificarea riscurilor potenţiale specifice, precum şi stabilirea procedurilor de răspuns în vederea asigurării:
  a) informării oportune a populaţiei şi autorităţilor publice locale;
  b) pregătirii personalului cu funcţii de decizie şi a personalului de intervenţie;
  c) intervenţiei de urgenţă, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, pentru prevenirea, limitarea şi înlăturarea consecinţelor;
  d) refacerii şi reabilitării factorilor de mediu;
  e) reluării în condiţii normale a activităţilor de producţie.


  Articolul 19

  Planul la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă se elaborează într-un singur exemplar care va rămâne la nivelul municipiilor sau comitetelor locale.


  Articolul 20

  (1) Responsabilitatea actualizării planurilor la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă revine centrului operaţional din cadrul inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă, realizându-se ori de câte ori apar modificări, astfel:
  a) schimbarea unor persoane cu responsabilităţi în schema generală de răspuns la urgenţe;
  b) schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc.;
  c) modificări în situaţiile cu necesarul de resurse umane şi materiale;
  d) modificări în programul de instruire-pregătire.
  (2) Revizuirea planului la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă se realizează la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea autorităţilor locale pentru situaţii de urgenţă, pe baza modificărilor produse în:
  a) caracteristicile surselor de risc;
  b) structura economică a localităţii;
  c) realizarea cooperării;
  d) concepţia aplicării planului.


  Articolul 21

  (1) Planul de prevenire şi intervenţie la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă nucleară şi radiologică se va exersa, testa şi evalua prin exerciţii organizate de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă.
  (2) Înainte de executarea exerciţiilor se asigură actualizarea sau, după caz, revizuirea planurilor, precum şi antrenamente parţiale cu personalul de decizie şi cu forţele de intervenţie.
  (3) Se va executa în mod obligatoriu un exerciţiu pe an având ca scenariu o situaţie ipotetică de urgenţă radiologică identificată la nivelul judeţului sau al unităţii administrativ- teritoriale.
  (4) Exerciţiile de urgenţă cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se vor organiza şi se vor desfăşura cel puţin o dată la 3 ani.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 22

  Procedurile operaţionale privind organizarea şi conducerea activităţilor de prevenire şi combatere a consecinţelor, evaluarea, testarea, exersarea, actualizarea şi revizuirea planurilor se elaborează de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 23

  (1) Planurile se pun în aplicare imediat, atunci când situaţia o impune, de către autorităţile teritoriale pentru situaţii de urgenţă, sau în următoarele situaţii:
  a) când survine un accident major;
  b) când survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
  (2) Planurile se pun în aplicare de autorităţile care le-au elaborat, pe baza procedurilor concrete prevăzute în conţinutul acestora.


  Articolul 24

  Planurile se elaborează după cum urmează:
  a) planul naţional - în termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice;
  b) planul judeţean - în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice;
  c) planul la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona de planificare în caz de urgenţă - în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice.


  Articolul 25

  În vederea participării publicului la dezbaterea conţinutului planurilor, se vor organiza informări prin intermediul mass-mediei, expuneri, conferinţe, dezbateri publice, pagini web etc.


  Articolul 26

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


  Anexa 1
  la normele metodologice
  GLOSAR DE TERMENI
  Urgenţă nucleară - eveniment nuclear care afectează instalaţia şi provoacă iradierea sau contaminarea populaţiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementările în vigoare
  Antidot - substanţă folosită pentru neutralizarea unui agent toxic pătruns în organism sau a efectelor nocive ale acestuia
  Autoritate - Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, care, în baza art. 4 alin. (1) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările ulterioare, reprezintă autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear şi exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute de lege
  Autoritatea centrală pentru protecţia mediului - Ministerul Mediului şi Pădurilor
  Autoritatea centrală pentru protecţie civilă - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  Autoritatea publică locală responsabilă cu planificarea teritorială - consiliul local, respectiv consiliul judeţean şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
  Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului - agenţiile teritoriale de protecţie a mediului şi Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" (ARBDD)
  Combustibil nuclear - material sau ansamblu mecanic care conţine materie primă ori material fisionabil special, destinat folosirii într-un reactor nuclear, în scopul producerii energiei nucleare
  Contaminare radioactivă - contaminarea oricărui material, a oricărei suprafeţe sau a mediului ori a unei persoane cu substanţe radioactive. În cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactivă include atât contaminarea externă a pielii, cât şi contaminarea internă.
  Debitul dozei - rata expunerii la radiaţii ionizante în termeni de doză absorbită sau de doză echivalentă şi exprimată în unităţile Gy/h (Gray/h), respectiv Sv/h (Sievert/h)
  Decontaminare - îndepărtarea contaminării radioactive
  Depozitare - prezenţa unei cantităţi de substanţe periculoase în scopul stocării şi/sau păstrării în condiţii de siguranţă
  Deşeu radioactiv - materiale rezultate din activităţile nucleare, pentru care nu s-a prevăzut nicio întrebuinţare şi care conţin sau sunt contaminate cu radionuclizi
  Doză - cantitatea de energie absorbită de ţesut
  Dozimetre - instrumente de măsurare a dozei ambientale sau a dozei individuale
  Ecranare - materialele, de regulă betonul, apa sau plumbul, amplasate în jurul substanţelor radioactive pentru a proteja personalul împotriva radiaţiilor
  Expert acreditat - persoană având cunoştinţele şi pregătirea necesare pentru a efectua testele fizice, tehnice sau radiochimice care permit evaluarea dozelor şi/sau pentru a oferi consultanţă în vederea realizării unei protecţii efective a persoanelor şi utilizării corecte a echipamentelor de protecţie şi a cărei capacitate de a acţiona ca expert în acest sens este recunoscută de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN). Recunoaşterea constă în eliberarea unui permis de exercitare, potrivit reglementărilor specifice emise de CNCAN.
  Expunere - procesul de a fi iradiat sau expus la radiaţii, cu consecinţa potenţială a unei doze absorbite
  Evacuare - mutarea rapidă, temporară, a persoanelor dintr-o anumită zonă pentru a se evita sau a se reduce expunerea la radiaţii pe termen scurt în caz de urgenţă
  Ingestie - pătrunderea substanţelor radioactive în organismul uman pe cale digestivă
  Inhalare - pătrunderea substanţelor radioactive în organismul uman pe cale respiratorie
  Intervenţie - orice acţiune care evită sau micşorează expunerea ori probabilitatea expunerii la surse care nu sunt în obiectul unei practici aflate sub control sau la surse care sunt scăpate de sub control ca urmare a unui accident
  Încorporare - pătrunderea substanţelor radioactive în organismul uman prin ingestie, inhalare sau prin penetrarea pielii ori a rănilor
  Hazard - proprietatea intrinsecă a unei substanţe, a unui agent, a unei surse de energie sau situaţii de a avea un potenţial de producere a unor consecinţe nedorite
  Management pentru modernizare - adoptarea şi implementarea procedurilor pentru modificările planificate asupra instalaţiilor existente sau a proiectării de noi instalaţii, procese ori unităţi de stocare
  Material radioactiv - orice material în orice stare de agregare, care prezintă fenomenul de radioactivitate, inclusiv deşeurile radioactive
  Monitorizare - măsurarea periodică sau continuă a nivelului de radiaţii dintr-o anumită zonă
  Nivel de intervenţie - o valoare a echivalentului de doză evitabilă, a dozei efective evitabile sau a unei mărimi derivate, la care ar trebui avută în vedere aplicarea măsurilor de intervenţie; valoarea dozei evitabile sau a mărimii derivate este numai cea asociată cu calea de expunere pentru care măsura de intervenţie este aplicabilă
  Obiectiv nuclear - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactoare nucleare, inclusiv ansamblurile critice şi subcritice, reactoare de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalaţii de stocare a combustibilului iradiat, unităţi de îmbogăţire sau instalaţii de retratare
  Produs radioactiv - orice material radioactiv obţinut în cursul procesului de producere ori de utilizare a unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiaţii, cu excepţia radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare şi sunt susceptibili de a fi utilizaţi în scopuri ştiinţifice, medicale, speciale, sociale, comerciale ori industriale
  Radiaţie - particule sau unde rezultate din procese atomice ori nucleare
  Radiaţie ionizantă - transferul energiei în spaţiu sub forma undelor electromagnetice sau al particulelor cu o cantitate de energie mai mare de 12,4 eV corespunzătoare unei lungimi de undă de 100 nanometri. O astfel de radiaţie este capabilă să formeze ioni la trecerea prin ţesuturile din organism sau prin alte substanţe
  Radiaţie nucleară - radiaţie emisă de nucleele atomice, de exemplu, pe timpul dezintegrării radioactive sau pe timpul fisiunii acestora
  Radioactivitate - proprietatea anumitor radionuclizi de a emite radiaţii prin transformarea spontană a nucleelor acestora
  Sursă de radiaţii - o cantitate de substanţe radioactive utilizată ca sursă de radiaţii ionizante
  Securitate radiologică - asigurarea protecţiei fiinţelor umane împotriva expunerii la radiaţii şi a securităţii instalaţiilor nucleare şi a surselor radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a acestei protecţii şi securităţii şi a mijloacelor de prevenire a accidentelor şi de diminuare a consecinţelor acestora
  Sursă de radiaţii - orice emiţător de radiaţii ionizante, inclusiv orice material radioactiv şi orice dispozitiv generator de radiaţii ionizante
  Timp de înjumătăţire - timpul necesar pentru ca o substanţă radioactivă să îşi piardă, datorită dezintegrării, jumătate din activitate.
  Urgenţă radiologică - o situaţie de urgenţă în urma unui accident care implică radiaţii ionizante, ce determină autorităţile responsabile să decidă întreprinderea măsurilor de remediere în scopul protejării muncitorilor şi a populaţiei
  Pericol - proprietatea intrinsecă a unei substanţe sau a unui preparat chimic ori a unei stări fizice, cu potenţial de a induce efecte negative asupra sănătăţii populaţiei şi/sau asupra mediului
  Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ să se producă într-o anumită perioadă de timp şi/sau în anumite circumstanţe
  Titularul activităţii - orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori deţine controlul instalaţiei sau care este delegată cu o putere economică decisivă în ceea ce priveşte funcţionarea acesteia
  Unitate de stocare - orice spaţiu în care sunt depozitate substanţe periculoase


  Anexa 2
  la normele metodologice
  DEFINIREA
  situaţiilor de urgenţă nucleară sau radiologică
  ┌───┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
  │Nr.│ Obiectul sau activitatea │ Prezentarea situaţiilor de │Observaţii│
  │crt│ │ urgenţă nucleară sau radiologică │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 1.│Prelucrarea radio- │Exteriorul amplasamentului: fără │ │
  │ │farmaceutică │posibile efecte deterministice. O │ │
  │ │ │mică eliberare radioactivă în │ │
  │ │ │exteriorul amplasamentului. Efectele│ │
  │ │ │provocate de eliberare pot fi │ │
  │ │ │amplificate de un incendiu, în │ │
  │ │ │funcţie de cantitatea şi │ │
  │ │ │volatilitatea produselor. │ │
  │ │ │Exploziile, furtunile, scurgerile │ │
  │ │ │şi rupturile prezintă un risc │ │
  │ │ │scăzut. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: Efecte │ │
  │ │ │deterministice asupra sănătăţii sunt│ │
  │ │ │foarte puţin probabile, dar este │ │
  │ │ │posibilă depăşirea limitei │ │
  │ │ │ocupaţionale. │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 2.│Spitale │Exteriorul amplasamentului: fără │ │
  │ │ │potenţiale depăşiri ale dozelor │ │
  │ │ │permise legal │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: posibile efecte │ │
  │ │ │deterministice pentru personal, │ │
  │ │ │dacă sunt utilizate surse închise. │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 3.│Fabricarea de surse │Exteriorul amplasamentului: o │ │
  │ │închise │potenţială eliberare radioactivă │ │
  │ │ │slabă peste nivelele de urgenţă, în │ │
  │ │ │vecinătatea obiectivului. În caz de │ │
  │ │ │incendiu, eliberarea va fi însă mult│ │
  │ │ │mai mare. Eliberarea radioactivă │ │
  │ │ │este în funcţie de cantitate şi │ │
  │ │ │volatilitate. Exploziile, furtunile,│ │
  │ │ │scurgerile şi spargerile reprezintă │ │
  │ │ │un risc mic. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: posibile efecte │ │
  │ │ │deterministice pentru personalul │ │
  │ │ │care lucrează, prin inhalare sau │ │
  │ │ │pierderea ecranării │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 4.│Laboratoare de cercetare │Exteriorul amplasamentului: Deoarece│ │
  │ │ │cantităţile de materiale radioactive│ │
  │ │ │depozitate şi utilizate nu sunt │ │
  │ │ │mari, nu există o potenţială │ │
  │ │ │eliberare radioactivă, care să │ │
  │ │ │depăşească nivelele de urgenţă. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: Pot apărea efecte │ │
  │ │ │deterministice pentru personalul │ │
  │ │ │implicat, prin expunere externă, în │ │
  │ │ │funcţie de caracteristicile │ │
  │ │ │laboratorului. │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 5.│Depozite pentru arderea │Exteriorul amplasamentului: Pentru │ │
  │ │deşeurilor de nivel scăzut│operaţiile de ardere a deşeurilor │ │
  │ │ │de nivel scăzut nu există │ │
  │ │ │posibilitatea depăşirii nivelelor de│ │
  │ │ │urgenţă. │ │
  │ │ │Dacă deşeurile conţin iod │ │
  │ │ │radioactiv, atunci există o mică │ │
  │ │ │posibilitate de eliberare peste │ │
  │ │ │pragurile de urgenţă în vecinătatea │ │
  │ │ │obiectivului. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: Nu există │ │
  │ │ │posibilitatea de depăşire a │ │
  │ │ │nivelelor de urgenţă în exterior. │ │
  │ │ │Există un mic potenţial de depăşire │ │
  │ │ │a limitelor expunerii operaţionale. │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 6.│Colete de transport │Exteriorul amplasamentului: Acestea │ │
  │ │exceptate │conţin numai cantităţi minore de │ │
  │ │ │materiale radioactive. Nu există │ │
  │ │ │niciun risc pentru consecinţele │ │
  │ │ │radiologice care să necesite acţiuni│ │
  │ │ │protective speciale. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 7.│Colete de tip A │Exteriorul amplasamentului: │ │
  │ │ │Activitatea prescrisă pentru colete │ │
  │ │ │de tip A limitează pericolul │ │
  │ │ │radiologic. Înregistrarea dozelor │ │
  │ │ │peste limitele de urgenţă este │ │
  │ │ │practic imposibilă în vecinătatea │ │
  │ │ │coletului. În cel mai rău caz, │ │
  │ │ │limitele pot fi depăşite prin │ │
  │ │ │inhalarea fumului rezultat în urma │ │
  │ │ │unui incendiu la locul accidentului,│ │
  │ │ │însă persoana expusă poate pleca │ │
  │ │ │de la locul accidentului fără a i │ │
  │ │ │se face monitorizarea radiologică. │ │
  │ │ │O contaminare accidentală a solului │ │
  │ │ │poate necesita decontaminare. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 8.│Colete de tip B │Exteriorul amplasamentului: Coletele│ │
  │ │ │de tip B pot conţine o cantitate │ │
  │ │ │mare de material radioactiv. Aceste │ │
  │ │ │colete au fost proiectate să reziste│ │
  │ │ │la accidente severe; de aceea doze │ │
  │ │ │care să depăşească limitele nu pot │ │
  │ │ │fi luate în considerare. Însă, dacă │ │
  │ │ │este fisurat coletul şi are loc un │ │
  │ │ │incendiu la locul accidentului, │ │
  │ │ │dozele, în imediata apropiere, pot │ │
  │ │ │depăşi limita de urgenţă. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │ 9.│Accidente cu armă │Exteriorul amplasamentului: Dacă are│ │
  │ │nucleară - eliberare de PU│loc un incendiu sau o explozie │ │
  │ │ │în urma utilizării unei arme │ │
  │ │ │nucleare, pot apărea efecte │ │
  │ │ │deterministice prin inhalare directă│ │
  │ │ │sau ulterioară datorată resuspensiei│ │
  │ │ │depunerilor. │ │
  │ │ │Zona semnificativ contaminată poate │ │
  │ │ │fi de ordinul unui kilometru pătrat.│ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │10.│Sursă pierdută/furată/ │Exteriorul amplasamentului: Sunt │ │
  │ │necontrolată │posibile doze letale pentru cei care│ │
  │ │ │utilizează o sursă neecranată. │ │
  │ │ │Dintr-o sursă fisurată pot rezultă │ │
  │ │ │doze letale şi contaminări │ │
  │ │ │semnificative. Poate fi contaminată │ │
  │ │ │o arie considerabilă din cauza │ │
  │ │ │activităţilor desfăşurate de │ │
  │ │ │personal. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │11.│Contaminare din cauza unei│Exteriorul amplasamentului: Sunt │ │
  │ │eliberări transfrontaliere│posibile depuneri semnificative la │ │
  │ │ │mari distanţe provenite de la un │ │
  │ │ │obiectiv foarte îndepărtat. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  ├───┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────┤
  │12.│Căderea unui satelit │Exteriorul amplasamentului: Riscul │ │
  │ │ │este foarte scăzut şi va fi │ │
  │ │ │imposibil să se delimiteze zona în │ │
  │ │ │care trebuie luate acţiuni de │ │
  │ │ │protecţie rezonabile. Părţi din │ │
  │ │ │satelit sau manevrarea unor piese │ │
  │ │ │din acesta pot duce la efecte │ │
  │ │ │deterministe. │ │
  │ │ ├────────────────────────────────────┤ │
  │ │ │Pe amplasament: fără aplicabilitate │ │
  └───┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────┘


  Anexa 3
  la normele metodologice
  Răspunsul iniţial în situaţia notificării
  unei urgenţe nucleare sau radiologice
               ┌────────────┐
               │NOTIFICAREA │
               │unei urgenţe│
               └────────────┘
                     │ ...............................
                     v Primeşte notificarea, asigură
         ┌───────────────────────┐ consilierea iniţială, iniţiază
         │INIŢIATORUL RĂSPUNSULUI│ răspunsul
         └───────────────────────┘ ...............................
                     │
                     v
                ┌────────┐ ┌─────────────┐ ┌────┐
                │ Risc │ NU │Înregistrează│ │STOP│
                │ de │----> │ detaliile │ └────┘
                │radiaţie│ └─────────────┘
                │ ? │
                └────────┘
                    │
                 DA │
                    V
                ┌─────────┐ ........................................
                │Activează│ :Gestionează evaluarea şi limitarea :
                │MANAGERUL│ :accidentului, poartă întreaga :
                │URGENŢEI │ :răspundere pentru răspunsul la urgenţă:
                └─────────┘ ........................................
                    │
                 DA │
                    V
                ┌────────┐
                │Nivelul │ ┌───────────┐
                │riscului│ SCĂZUT │ Activează │
                │ de │----------> │EVALUATORUL│
                │radiaţie│ │RADIOLOGIC │
                │ ? │ └───────────┘
                └────────┘ .........................
                    │ Reevaluează riscurile de
                    │ radiaţie şi realizează
     MEDIU SAU MARE │ recuperarea
                    │ .........................
                    v
                ┌──────────────────────────────────────────────────┐
                │ │ │
                v v v
    ┌───────────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐
    │ Activează │ │ Desemnează │ │ Activează │
    │(dacă nu este încă activată│ │COMANDANTUL │ │EVALUATORUL│
    │ FORŢA INIŢIALĂ DE │ │ ACŢIUNII │ │RADIOLOGIC │
    │ RĂSPUNS │ └────────────┘ └───────────┘
    └───────────────────────────┘
    ................................ ................. ......................
    Realizează acţiunile de limitare Gestionează toate Evaluează riscurile de
    a accidentului şi aplică acţiunile de radiaţie şi recomandă
    acţiunile de protecţie şi de răspuns la scena acţiuni de recuperare
    recuperare iniţială unui accident şi decontaminare
    ................................ ................. ......................


  Anexa 4
  la normele metodologice
  RESPONSABILITĂŢILE
  ce revin autorităţilor publice centrale
  şi locale, precum şi instituţiilor cu atribuţii
  pentru intervenţie în caz de urgenţă nucleară sau radiologică
  La nivel naţional, ministrul administraţiei şi internelor, ca preşedinte al comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, coordonează activitatea pentru aplicarea tuturor măsurilor în scopul limitării efectelor asupra populaţiei şi factorilor de mediu în cazul urgenţelor nucleare sau radiologice care depăşesc capacitatea de intervenţie la nivel judeţean ori în situaţia accidentelor transfrontaliere. Secretariatul tehnic permanent al Secţiunii urgenţă nucleară din cadrul comitetului ministerial pentru situaţii de urgenţă, prin Centrul de Accident Nuclear şi Urgenţă Radiologică, funcţionează ca structură tehnică de specialitate consultativă pentru managementul urgenţelor nucleare.
  La nivel judeţean, prefectul, ca preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, coordonează activitatea pentru protecţia populaţiei şi a factorilor de mediu, precum şi pentru realizarea măsurilor ce se impun în caz de accident nuclear ori urgenţă radiologică pe teritoriul judeţului.
  La nivel local, primarul, ca preşedinte al comitetului local pentru situaţii de urgenţă (CLSU), coordonează activitatea pentru aplicarea imediată a măsurilor de protecţie a populaţiei ce se impun în caz de urgenţă nucleară sau radiologică.
  Autorităţile publice locale au următoarele obligaţii:
  a) asigurarea protecţiei populaţiei, factorilor de mediu, animalelor şi a bunurilor materiale;
  b) participarea, împreună cu reprezentanţii Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, la întocmirea şi actualizarea planurilor de prevenire şi intervenţie;
  c) organizarea notificării operatorilor economici din zona lor de competenţă, precum şi alarmarea populaţiei;
  d) organizarea şi asigurarea funcţionării raioanelor de adunare, îmbarcare şi primire din zona lor de responsabilitate;
  e) organizarea şi asigurarea transportului populaţiei, bunurilor materiale şi obiectelor de patrimoniu;
  f) asigurarea asistenţei medicale în raioanele de evacuare şi pe timpul transportului;
  g) luarea în evidenţă a populaţiei care este evacuată;
  h) asigurarea informării populaţiei şi evacuarea acesteia în caz de necesitate;
  i) reţinerea şi stocarea produselor agricole şi a altor alimente contaminate, care sunt periculoase pentru populaţie, şi aplicarea interdicţiei de consum al unor produse;
  j) acordarea compensaţiilor persoanelor afectate de instituirea stării de urgenţă;
  k) rechiziţionarea bunurilor sau obligativitatea executării anumitor servicii;
  l) oprirea activităţilor economice publice sau private din zona/zonele afectată/afectate.


  Anexa 5
  la normele metodologice
  STRUCTURA - CADRU
  a planului de prevenire şi intervenţie în caz
  de urgenţă nucleară sau radiologică
  Avizarea şi aprobarea planului
  Lista ministerelor/instituţiilor care elaborează, verifică şi sunt de acord cu planul
  Actualizările planului
  Capitolul I - Introducere:
  Scop
  Ministere, instituţii şi organisme responsabile pentru aplicarea planului
  Domeniul de aplicare
  Legături cu alte planuri
  Capitolul II - Bazele planificării pentru intervenţie:
  Tipuri de urgenţă
  Responsabilităţi
  Rolul comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă
  Capitolul III - Răspunsul în caz de urgenţă nucleară şi/sau radiologică:
  Notificarea şi activarea planului
  Declararea stării de alertă şi/sau a stării de urgenţă
  Iniţierea acţiunilor de intervenţie
  Măsuri de prevenire, protecţie şi intervenţie
  Organizarea şi conducerea acţiunilor de intervenţie
  Monitorizarea radioactivităţii mediului
  Informarea publicului şi a mass-mediei
  Capitolul IV - Dispoziţii finale:
  Finanţarea intervenţiei
  Măsuri de recuperare şi reabilitare
  Exersarea planului
  Anexele planului:
  Obiective sursă de risc, harta zonelor de risc
  Comitetul judeţean/local pentru situaţii de urgenţă - grupul de sprijin pentru urgenţă nucleară sau radiologică
  Flux informaţional
  Forţe de intervenţie
  Proceduri de intervenţie
  ---------