ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 84 din 5 august 2021pentru modificarea și completarea art. 72 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 6 august 2021
  (la 15-12-2022, Titlul ordonanței de urgență a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 344 din 9 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )
  Având în vedere revenirea economică înregistrată în ultima perioadă și diminuarea problemelor de ordin economic și social apărute din cauza pandemiei de COVID-19, care oferă oportunitatea și necesitatea impunerii unei reveniri graduale la o situație de normalitate în piețele de energie electrică și de gaze naturale, din perspectiva relațiilor contractuale dintre clienții finali casnici și noncasnici, pe de o parte, și prestatorii lor de servicii în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale, pe de altă parte,
  luând în considerare:– că aplicarea măsurilor prevăzute la art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, au produs arierate în economie datorită comportamentului adoptat de către o parte dintre consumatorii casnici și noncasnici care au acumulat restanțe la plata energiei electrice și gazelor naturale;– că datoriile acumulate de consumatorii casnici și noncasnici la plata energiei electrice și gazelor naturale nu mai pot fi susținute de către furnizorii acestor servicii;– că fiecare zi de întârziere conduce, în opinia asociațiilor de profil, la amplificarea prejudiciilor suferite de operatorii economici implicați în lanțul de alimentare cu energie electrică, respectiv cu gaze naturale și la mărirea debitelor consumatorilor care au abuzat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare;– necesitatea eliminării impactului negativ la nivel macroeconomic al continuării aplicării - pe termen lung - a unor măsuri de protecție pentru clienții finali de energie electrică și de gaze naturale, impact care se va manifesta printr-o creștere iminentă a debitelor deja existente în contextul revenirii economiei, al creșterii cererii de energie electrică și de gaze naturale și a prețurilor aferente, în cazul în care starea de alertă se prelungește;– necesitatea evitării deconectării bruște a clienților finali care au fost cu adevărat afectați de pandemia de COVID-19, odată cu încetarea stării de alertă, sens în care este necesară stabilirea unei perioade în care să se soluționeze situațiile de neplată existente în urma neplății debitelor consumatorilor;– dificultățile create în piețele de energie electrică și gaze naturale și volumul considerabil al facturilor restante acumulate ca rezultat al exercitării într-un mod excesiv din partea unor clienți finali de energie electrică și de gaze naturale, al drepturilor oferite de legislația în vigoare menită să susțină un nivel acceptabil al suportabilității consumului de energie electrică și de gaze naturale pentru clienții finali real afectați de pandemia de COVID-19, fapt ce conduce la o presiune suplimentară dificil de suportat de operatorii din domeniu,
  întrucât prelungirea facilităților poate conduce la prejudicii majore în lanț în întreaga economie,
  în considerarea faptului că elementele de mai sus vizează interesul economic general și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la articolul 72 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se abrogă.


  Articolul I^1

  La articolul 72 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Pe perioada stării de alertă sau a măsurilor excepționale prevăzute la art. 93 din Constituție se interzice deconectarea de către operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale pe motiv de neplată a facturii și se asigură continuitatea furnizării serviciilor următoarelor categorii de clienți casnici:
  a) consumatorului vulnerabil de energie, definit prin Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare;
  b) consumatorului final casnic de energie electrică ce are un consum mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 100 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold;
  c) consumatorului final casnic de gaze naturale ce are un consum mediu lunar, raportat la un an calendaristic, mai mic de 1.000 kWh și nu are mai mult de 6 facturi neachitate în sold.
  (1^2) Nerespectarea prevederilor alin. (1^1) de către operatorii de transport și de distribuție energie electrică și gaze naturale se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 300.000 lei, prin derogare de la art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(1^3) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

  (la 15-12-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 344 din 9 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1191 din 12 decembrie 2022 )


  Articolul II

  Sistarea prestării serviciilor în domeniile energie electrică și/sau de gaze naturale corespunzătoare neachitării debitelor restante înregistrate de clienții finali pe perioada aplicării prevederilor art. 72 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se poate realiza mai devreme de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul III

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificarea adusă prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Virgil-Daniel Popescu

  București, 5 august 2021.
  Nr. 84.
  ----