ORDIN nr. 290 din 17 iunie 2013pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ ȘI INVESTIȚII STRĂINE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 2 august 2013
  În temeiul prevederilor art. 21 alin. (1), ale art. 41 alin. (13), ale art. 41^1 alin. (1), ale art. 47 alin. (4), (6) și (8) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1^1 alin. (4) și ale art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4), ale art. 3 alin (1) pct. I lit. j) din Hotărârea Guvernului nr. 7/2013 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură și investiții străine,
  ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine emite următorul ordin:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere a căror masă totală maximă admisă, masă maximă admisă pe axe și/sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depășesc limitele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă tarifele suplimentare de acces la rețeaua de drumuri de interes național și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 3.(4) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 4.(5) Se aprobă tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Fetești-Cernavodă și modul de aplicare a acestora, pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, prevăzute în anexa nr. 5.(6) Se aprobă tarifele pentru ocuparea zonei drumului și modul de aplicare a acestora, prevăzute în anexa nr. 6.


  Articolul 2
  (1) Tarifele prevăzute în anexele nr. 1, 3, 4 și 5 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru vehiculele rutiere înmatriculate în România sau în alte state.(2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se aplică pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică nediscriminatoriu, la același nivel, pentru persoanele fizice și juridice române și străine.


  Articolul 3
  (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 1, exprimate în euro, se vor achita:
  a) de către persoanele fizice și juridice române, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor;
  b) de către persoanele fizice și juridice străine, în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.
  (2) Tarifele prevăzute în anexa nr. 2 se vor achita de persoanele fizice și juridice străine în euro, în lei sau în alte valute liber convertibile, cotate pe piața valutară, la echivalentul tarifului exprimat în euro, în funcție de cursurile de schimb aferente valutelor, valabile pentru prima zi a lunii octombrie, comunicate de Banca Centrală Europeană și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cursuri aplicate începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(3) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3 se vor achita de persoanele fizice și juridice române în lei și de către persoanele fizice și juridice străine în lei, euro sau USD.(4) Tarifele prevăzute în anexele nr. 4 și 5 se vor achita de persoane fizice și juridice române sau străine numai în lei.(5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se vor achita de persoanele fizice și juridice române sau străine, în lei, la echivalentul tarifelor exprimate în euro, la cursul de schimb valabil la data emiterii facturii.


  Articolul 4
  (1) Tarifele prevăzute în anexa nr. 3, exprimate în lei sau în USD, se vor actualiza anual, în funcție de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrală Europeană și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat începând cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic următor.(2) Tarifele menționate la alin. (1), exprimate în lei și în USD, actualizate anual, se vor aplica la valoarea întreagă, fără moneda divizionară.


  Articolul 5

  În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile din cuprinsul prezentului ordin au următoarele semnificații:
  a) autovehicul - orice sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, care este utilizat pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări și care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția celor care circulă pe șine și a celor cu două sau 3 roți;
  b) remorcă - sistem mecanic fără motor, conceput și construit pentru a fi tractat de un autovehicul;
  c) semiremorcă - sistem mecanic tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forță verticală semnificativă;
  d) vehicul rutier - orice autovehicul sau ansamblu format dintr-un autovehicul și semiremorcă/remorcă tractată de acesta;
  e) microbuz - autovehicul destinat prin construcție transportului a 10-17 persoane pe scaune, inclusiv al conducătorului auto, dar nu mai mult de 22 de persoane pe scaune și în picioare;
  f) autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat și echipat numai pentru transportul de persoane așezate pe scaune, având spații speciale pentru transportul bagajelor pe distanțe mari, amenajat și dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicția de a transporta persoane în picioare.


  Articolul 6

  Tarifele achitate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin nu se recalculează.


  Articolul 7

  Tarifele pentru ocuparea zonei drumului aferente contractelor aflate în derulare rămân neschimbate până la expirarea acestora, dacă nu sunt prevăzute alte clauze în contract.


  Articolul 8

  Pentru contractele aflate în derulare, care au prevăzute clauze de modificare a tarifelor, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. va notifica și va modifica tarifele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 9

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 20 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 11

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

  p. Ministrul delegat pentru proiecte
  de infrastructură de interes
  național și investiții străine,
  Alexandru Năstase,
  secretar de stat

  București, 17 iunie 2013.
  Nr. 290.

  Anexa nr. 1

  TARIFE SUPLIMENTARE
  de utilizare a drumurilor de interes național

  Nr.
  crt.
  Denumire tarif
  Unitate de
  calcul
  Tarif unitar, cu TVA
  [euro]
  1.1.
  Emitere AST în
  limitele de
  competență;
  include traseu,
  condiții de
  parcurs și cost.

  în regim normal, la mai
  mult de două zile
  lucrătoare de la data
  înregistrării la
  unitățile/subunitățile
  C.N.A.D.N.R. - S.A.

  tarif/
  document

  20% din valoarea totală a tarifelor de
  depășire, dar nu mai puțin de 10 euro
  1.2.
  în regim de urgență, în
  mai puțin de două zile
  lucrătoare de la data
  înregistrării la
  unitățile/subunitățile
  C.N.A.D.N.R. - S.A.

  tarif/
  document
  tariful de la pct. 1.1, multiplicat cu 1,5
  1.3.
  Emitere AST în ACI în limitele de
  competență; include traseu, condiții de
  parcurs și cost.

  tarif/
  document

  20% din valoarea totală a tarifelor de
  depășire, dar nu mai puțin de 10 euro
  2.
  Aviz depășire limită de competență;
  include traseu și condiții de parcurs.

  tarif/
  document
  50
  3.
  Estimare; include condiții de parcurs,
  distanță și cost; nu include traseu.

  tarif/
  estimare
  50
  4.
  Depășirea masei totale maxime admise,
  indiferent de tipul suspensiilor, numărul
  de axe sau de roți

  tarif x
  distanță
  0,02*(G-mma/2)

  Depășirea masei maxime
  admise pe axă, indiferent
  de numărul de roți

  tarif x
  distanță

  Suspensii pneumatice
  sau echivalente

  Alte suspensii decât
  cele pneumatice sau
  echivalente
  5.1.axa simplă
  (((G-mma)^2)*((G-mma)+
  2,9)^2)/100

  1,50*(((G-mma)^2)*
  ((G-mma)+2,9)^2)/100
  5.2.axa dublă
  (((G-mma)+0,3)^2)*
  (2/((G-mma)+10))

  1,50*(((G-mma)+
  0,3)^2)*(2/((G-mma)+
  10))
  5.3.axa triplă
  (((G-mma)+0,2)^2)*
  (2/((G-mma)+10))

  1,50*(((G-mma)+
  0,2)^2)*(2/((G-mma)+
  10))
  6.1.
  Depășirea dimensiunilor
  maxime admise
  lungime
  tarif x
  distanță
  (0,12^2 *((L-Lma)+1)^2)/10
  6.2.lățime 0,23^2 *((l-lma)+1) ^2)
  6.3.înălțime 0,23^2 *((h-hma)+1) ^2)
  7.
  Recântărire sau remăsurare, la
  solicitarea utilizatorului

  tarif/
  operație
  50,00

  LEGENDĂ:
  G = MASA REALĂ, EXPRIMATĂ ÎN TONE, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN CÂNTĂRIRE;
  MMA = MASA MAXIMĂ ADMISĂ ÎN CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE, EXPRIMATĂ ÎN TONE;
  L = LUNGIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;
  L = LĂȚIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;
  H = ÎNĂLȚIMEA REALĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI, CONSTATATĂ DIN DOCUMENTE SAU PRIN MĂSURARE;
  LMA = LUNGIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;
  LMA = LĂȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;
  HMA = ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISĂ A VEHICULULUI, EXPRIMATĂ ÎN METRI;
  ACI - AGENȚIE DE CONTROL ȘI ÎNCASARE;
  AST - AUTORIZAȚIE SPECIALĂ DE TRANSPORT;
  PRIN SEMNUL "^" SE ÎNȚELEGE RIDICARE LA PUTERE.

  Modul de aplicare a tarifelor suplimentare
  de utilizare a drumurilor de interes național

  A. Masele și dimensiunile maxime admise sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  B. Sunt exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național:1. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;2. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;3. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;4. transporturile efectuate cu vehicule rutiere specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal în exclusivitate pentru servicii de ambulanță;5. transporturile efectuate cu vehicule rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;6. vehiculele rutiere care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;7. vehiculele rutiere care efectuează transporturi funerare;8. vehiculele rutiere care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;9. vehicule rutiere specializate, inclusiv vehiculele rutiere care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de urgență, calamitate, dezastre naturale, cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu sau roșu.
  C. Autorizația specială de transport se eliberează și în cazul transporturilor exceptate de la plata tarifelor suplimentare de utilizare. În acest caz nu se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1-1.3 și 2 din tabelul de mai sus.
  D. Utilajele sunt considerate mărfuri indivizibile chiar dacă sunt transportate având demontate părți componente.
  E. La eliberarea autorizațiilor speciale de transport se vor lua în considerare și măsurătorile efectuate pe rețeaua internă de drumuri de interes național, de organele cu atribuții de control al transporturilor rutiere.
  F. Tarifare pentru eliberarea documentelor prevăzute la pct. 1.1-3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzută la pct. 1.1-1.3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document.2. În agențiile de control și încasare nu se aplică tariful în regim de urgență, prevăzut la pct. 1.2.3. Tarifarea pentru eliberarea autorizației speciale de transport, prevăzută la pct. 2 și 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat.4. Tarifarea pentru eliberarea avizului depășire limite de competență, prevăzută la pct. 2 din tabelul de mai sus, se realizează atunci când sunt depășite limitele de competență ale subunității Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. la care s-a solicitat eliberarea autorizației speciale de transport.5. Tarifarea pentru estimare, prevăzută la pct. 3 din tabelul de mai sus, se efectuează pentru fiecare document eliberat, fără a se specifică traseul ce urmează a fi parcurs; totodată se va menționa obligativitatea întocmirii proiectelor de transport, dacă este cazul.
  G. Tarifare pentru depășirea masei maxime admise (totală sau pe axe) prevăzute la pct. 4-5.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea masei se efectuează prin compararea rezultatului obținut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obținut pentru tarifarea maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare rezultată.2. Tarifarea pentru depășirea masei totale se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală și masa maxim admisă; în agențiile de control și încasare masa reală se constată din documente sau prin cântărire.3. În situația în care cel puțin două vehicule rutiere sunt cuplate lateral pentru efectuarea unui transport, clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează pentru fiecare vehicul separat, indiferent de numărul de axe sau de roți ale fiecărui vehicul rutier.4. În situația în care două sau mai multe vehicule rutiere sunt cuplate unul după altul, clasificarea axelor din punct de vedere al distanței dintre axe se efectuează continuu, începând din partea din față a primului vehicul rutier, indiferent de numărul de axe sau de roți al fiecărui vehicul rutier.5. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre masa reală pe fiecare axă și masa maxim admisă pe axă, în funcție de categoria drumului pe care se circulă; în agențiile de control și încasare masa reală pe axe se constată prin cântărire.6. Pentru axe multiple constituite din cel puțin două axe consecutive ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axe se calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcție de distanța dintre axe.7. Tarifarea pentru depășirea masei maxime admise pe axa dublă și triplă se efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara și a se lua în considerare axele componente ale configurației de axe.8. În cazul vehiculelor rutiere prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, combinațiile de axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din față a vehiculului rutier spre spatele acestuia.9. În cazul depășirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configurații de axe distincte ale aceluiași vehicul rutier, tarifarea se cumulează.10. Nu se aplică tarife suplimentare, nu se eliberează AST și nu se impun condiții pentru însoțire dacă depășirea masei maxime admise pe axe și a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe și a masei totale înscrise în AST, rezultată în urma cântăririi, este de până la:(i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;(ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;(iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;(iv) 5% inclusiv, pentru masa totală.11. Tarifarea pentru depășirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentru vehiculele rutiere de transport persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze).
  H. Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise prevăzute la pct. 6.1-6.3 din tabelul de mai sus:1. Tarifarea pentru depășirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin aplicarea relației de calcul, după ce se determină valoarea depășirii prin diferența dintre dimensiunea reală și dimensiunea maxim admisă; în agențiile de control și încasare dimensiunile reale se constată prin măsurare.2. În situația în care sunt depășite mai multe dimensiuni maxime admise, tarifarea se cumulează.3. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a lungimii cu cel mult 0,10 m, cu cel mult 0,05 m a lățimii și/sau cu cel mult 0,01 m a înălțimii, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise.4. În cazul în care dimensiunile se determină prin măsurare și se constată o depășire a înălțimii mai mare de 0,01 m, dar nu mai mult 0,05 m, se consideră că transportul se încadrează în limitele maxime admise, dar se eliberează autorizație specială de transport, fără plata tarifelor suplimentare pentru traseul ce urmează a fi parcurs. În acest caz se va percepe tariful de eliberare prevăzut la pct. 1.1 din tabelul de mai sus.I. Recântărire și remăsurare, prevăzute la pct. 7 din tabelul de mai sus:1. În agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, recântărirea și remăsurarea se efectuează numai pe sensul de intrare în România, la solicitarea operatorului de transport.2. Nu se efectuează recântărire sau remăsurare pentru traseul deja parcurs pe drumurile de interes național.3. Dacă se realizează o descărcare parțială de marfă, aceasta trebuie să rezulte din documentele de transport.
  J. Tarifarea autorizației speciale de transport:1. Valoarea totală a tarifării în vederea eliberării autorizației speciale de transport se determină prin cumularea tarifelor pentru eliberare cu cele pentru depășirea masei totale sau pe axe și cu cele pentru depășirea dimensiunilor.2. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 90 de zile, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,50.3. În cazul autorizațiilor speciale de transport eliberate pentru o perioadă de 12 luni, valoarea totală a tarifării calculate conform pct. 1 se înmulțește cu un coeficient de 0,20.
  K. Modul de efectuare a calculelor:1. Valorile maselor se introduc în calcule exprimate în tone, cu două zecimale sau așa cum sunt ele afișate de aparatele de măsurat.2. Valorile dimensiunilor se introduc în calcule exprimate în metri, cu două zecimale.3. Tariful unitar se introduce în calcule cu patru zecimale.4. Distanța de parcurs se introduce în calcule exprimată în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate.5. Rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc.6. Tariful final rezultat, care se achită în altă monedă decât în euro, se calculează la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie a anului anterior, comunicat de Banca Centrală Europeană.7. Tariful final rezultat se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.
  L. După efectuarea plății, solicitantul poate cere anularea autorizației speciale de transport și restituirea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor de interes național, după cum urmează:1. La cererea scrisă a solicitantului, dacă autorizația specială de transport nu a fost ridicată de la emitent sau dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent, înainte de începerea termenului de valabilitate al autorizației.2. La cererea scrisă a solicitantului însoțită de documente doveditoare, în cazuri justificate (fenomene meteo periculoase semnalizate prin codurile portocaliu sau roșu, anularea comenzii/contractului de transport etc.), dacă cererea, împreună cu originalul autorizației speciale de transport, a fost depusă la emitent în termen de cel mult 3 zile de la începerea perioadei de valabilitate a autorizației.3. În toate cazurile emitentul va reține tarifele de emitere prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din tabel, inclusiv tariful pentru aviz depășire limite de competență, prevăzut la pct. 2 din tabel, după caz.
  M. În cazul în care se constată circulația cu mase și/sau dimensiuni mai mici decât cele înscrise în autorizația specială de transport, aceasta se consideră valabilă, pentru tot traseul autorizat. În acest caz, tarifele suplimentare de utilizare a rețelei de drumuri naționale nu se restituie.
  N. În cazul în care în agențiile de control și încasare din punctele de trecere a frontierei, pe sensul de intrare în România, se constată că vehiculul are mase și/sau dimensiuni mai mari decât cele înscrise în autorizația specială de transport, AST se recalculează și se încasează diferența.


  Anexa nr. 2

  TARIFE SUPLIMENTARE
  de acces la rețeaua de drumuri de interes național
  Nr. crt. Denumire tarif Unitate de calcul Tarif unitar, cu TVA [euro]
  1 Autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes național tarif/cursă 200
  2 Aferent autorizațiilor "cu plată", stabilit prin protocol de Ministerul Transporturilor tarif x masă totală x distanță 0,02

  Modul de aplicare a tarifelor:
  A. Aplicabilitate
  Tarifele prevăzute în prezenta anexă se aplică numai pentru vehiculele rutiere înmatriculate în alte state, în conformitate cu acordurile rutiere bilaterale și multilaterale la care România este parte.

  B. Tarifare pentru autorizare acces la rețeaua de drumuri de interes național1. Tariful pentru autorizarea accesului la rețeaua rutieră se aplică în punctele de trecere a frontierei pe sensul de intrare în România și pe sensul de ieșire din România, pentru vehiculele rutiere de transport marfă sau persoane, înmatriculate în alte state, care sunt supuse autorizării potrivit acordurilor rutiere interguvernamentale, protocoalelor comisiilor mixte rutiere sau acordurilor internaționale la care România este parte și nu prezintă documentul de acces la rețeaua rutieră corespunzător categoriei de transport efectuate.2. Documentul de acces la rețeaua rutieră din România nu trebuie prezentat dacă transportul se încadrează în una dintre gratuitățile prevăzute prin acordurile rutiere interguvernamentale, protocoalele comisiilor mixte rutiere sau acordurile internaționale la care România este parte.3. Tariful se achită la intrarea sau ieșirea din România, acolo unde se constată lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră din România, pentru fiecare cursă efectuată pe teritoriul României.4. O cursă efectuată pe teritoriul României reprezintă traseul parcurs de la intrarea în România până la ieșirea din România sau având ca destinație o localitate din România ori traseul parcurs având ca origine o localitate din România până la ieșirea din România.5. Tariful achitat la intrarea în România rămâne valabil și la ieșirea din România, indiferent de tipul de trafic efectuat.6. Tariful nu se aplică pentru vehiculele rutiere fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. din punctul de frontieră.7. Tariful se aplică pentru vehiculele rutiere cu încărcătură, nou-achiziționate din afara României și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, fapt dovedit prin documente specifice, dintre care un exemplar, în copie, se reține de către personalul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. din punctul de frontieră, în lipsa documentului de acces la rețeaua rutieră.
  C. Tariful aferent autorizațiilor "cu plată"1. Tariful aferent autorizațiilor "cu plată" se aplică la autorizațiile de transport rutier internațional de marfă "cu plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor cu ministerele de resort din alte state.2. Tariful se aplică în lipsa autorizației de transport rutier internațional de marfă "cu scutire de plată", stabilite prin protocol de Ministerul Transporturilor pentru vehiculele fără încărcătură, nou-achiziționate din afara României de către persoane fizice sau juridice străine și care se află la prima cursă din statul vânzătorului spre statul cumpărătorului, în cazul în care statul cumpărătorului nu este un stat membru al Forumului Internațional de Transport și în lipsa unor reglementări specifice convenite bilateral cu statul respectiv.
  D. Modul de efectuare a calculelor:
  a) masa totală se introduce în calcul în tone, cu două zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
  b) distanța se introduce în calcul în kilometri, fără zecimale, prin rotunjire în plus la unitate;
  c) rezultatele parțiale până la tariful final care trebuie achitat de utilizator nu se rotunjesc;
  d) tariful final rezultat, care trebuie achitat de utilizator, se rotunjește la două zecimale, în moneda în care se efectuează plata.


  Anexa nr. 3

  TARIFE DE TRECERE
  pentru utilizarea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse

  Nr.
  crt.
  Categorie vehicul rutier
  Tarif -
  euro
  (cu TVA
  inclus)

  Tarif -
  lei
  (cu TVA
  inclus)

  Tarif -
  USD
  (cu TVA
  inclus)
  Nr. treceri Valabilitate
  1.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane
  cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto) -
  autoturisme
  3,00 14,00 4,00 1 o trecere
  48,00 217,00 62,00 20 până la 31 decembrie
  0,00 0,00 0,00 nelimitat 20 iunie
  8,00 38,00 11,00 31
  o lună calendaristică
  pentru riverani
  1.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă
  autorizată mai mică sau egală cu 3,5
  tone, exclusiv vehiculele rutiere de
  transport persoane
  6,00 27,00 8,00 1 o trecere
  96,00 434,00 124,00 20 până la 31 decembrie
  2.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane
  cu mai mult de 9 locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto) și
  maximum 23 de locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto)
  12,00 54,00 15,00 1 o trecere
  209,00 944,00 269,00 20 până la 31 decembrie
  2.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă
  autorizată mai mare de 3,5 tone și mai
  mică de 7,5 tone, exclusiv vehiculele
  rutiere de transport persoane
  12,00 54,00 15,00 1 o trecere
  209,00944,00 269,00 20 până la 31 decembrie
  3.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă
  autorizată mai mare sau egală cu 7,5
  tone și mai mică de 12,0 tone,
  exclusiv vehiculele rutiere de
  transport persoane
  18,00 81,00 23,00 1 o trecere
  314,00 1.416,00403,00 20 până la 31 decembrie
  4.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane
  cu mai mult de 23 de locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto)
  25,00 113,00 32,00 1 o trecere
  435,00 1.967,00560,00 20 până la 31 decembrie
  4.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă
  autorizată mai mare sau egală cu 12,0
  tone și cu maximum 3 axe (inclusiv),
  exclusiv vehiculele rutiere de
  transport persoane
  25,00 113,00 32,00 1 o trecere
  435,00 1.967,00560,00 20 până la 31 decembrie
  5.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă
  autorizată mai mare sau egală cu 12,0
  tone și cu minimum 4 axe (inclusiv),
  exclusiv vehiculele rutiere de
  transport persoane
  37,00 167,00 48,00 1 o trecere
  644,00 2.911,00829,00 20 până la 31 decembrie

  Modul de aplicare a tarifelor
  A. Sunt exceptate de la plata tarifului:
  a) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;
  b) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
  c) vehiculele specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanță;
  d) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  e) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal, de către instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;
  f) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;
  g) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;
  h) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de către persoanele cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului;
  i) vehiculele aparținând Corpului diplomatic și vehiculele de transport consular, identificate prin numere de înmatriculare specifice;
  j) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare, în cazul unor calamități sau dezastre naturale;
  k) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
  l) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu.
  NOTE:
  Pentru vehiculele de la lit. a)-i) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naționale, dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
  Pentru vehiculele de la lit. j) și k), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoțire a mărfii.
  Pentru vehiculele de la lit. l), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenției de control și încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.

  B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinația de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere în sensul Giurgiu - Ruse;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziționate pentru cel puțin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 31 de treceri într-o lună calendaristică, și achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă de cealaltă parte a cursului Dunării și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaște numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverințe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat, reînnoită la 3 luni, și în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon și procedura de emitere, gestionare și control vor fi stabilite de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri București;9. tarifele pentru 20 de treceri și tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 20 iunie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locații: Agenția de Control și Încasare Giurgiu, Secția de Drumuri Naționale București Sud și Direcția Regională de Drumuri și Poduri București; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.


  Anexa nr. 4

  TARIFE DE TRECERE
  pentru utilizarea podului peste Dunăre de la Giurgeni-Vadu Oii

  Nr.
  crt.
  Categorie vehicul rutier
  Tarif -
  euro
  (cu TVA
  inclus)

  Nr.
  treceri
  Valabilitate
  1.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1
  locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) -
  autoturisme
  11,00 1 o trecere
  176,00 20 până la 31 decembrie
  0,00 nelimitat 23 decembrie
  62,00 62
  o lună calendaristică
  pentru riverani
  1.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
  mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele
  rutiere de transport persoane
  11,00 1 o trecere
  176,00 20 până la 31 decembrie
  2.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de
  9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și
  maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul
  auto)
  26,00 1 o trecere
  453,00 20 până la 31 decembrie
  2.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
  mare de 3,5 tone și mai mică de 7,5 tone, exclusiv
  vehiculele rutiere de transport persoane
  26,00 1 o trecere
  453,00 20 până la 31 decembrie
  3.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone,
  exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane
  26,00 1 o trecere
  453,00 20 până la 31 decembrie
  4.1.
  Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de
  23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)
  43,00 1 o trecere
  749,00 20 până la 31 decembrie
  4.2.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe
  (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport
  persoane
  43,00 1 o trecere
  749,00 20 până la 31 decembrie
  5.
  Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe
  (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport
  persoane
  64,00 1 o trecere
  1.114,00 20 până la 31 decembrie

  Modul de aplicare a tarifelor:
  A. Sunt exceptate de la plata tarifului:
  a) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;
  b) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
  c) vehiculele specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanță;
  d) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  e) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;
  f) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;
  g) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie, care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;
  h) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului;
  i) microbuzele destinate transportului școlar, licențiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfășurării cursurilor școlare, exclusiv perioada de vacanță școlară, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale;
  j) vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile și consiliile locale din municipiile, orașele și comunele aflate în județele Ialomița și Constanța;
  k) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;
  l) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
  m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu.
  NOTE:
  Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice, așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naționale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
  Pentru vehiculele de la lit. k) și l), dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoțire a mărfii.
  Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenției de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.

  B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinația de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziționate pentru cel puțin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică și achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă/teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaște numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverințe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deținerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, și în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon și procedura de emitere, gestionare și control vor fi stabilite de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;9. tarifele pentru 20 de treceri și tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 23 decembrie a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locații: Agenția de Încasare Giurgeni, Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.


  Anexa nr. 5

  TARIFE DE TRECERE
  pentru utilizarea podului peste Dunăre la Fetești-Cernavodă

  Nr.
  crt.
  Categorie vehicul rutier
  Tarif - lei
  (cu TVA
  inclus)

  Nr.
  treceri
  Valabilitate
  1.1.
  Vehicule rutiere de transport
  persoane cu cel mult 8+1
  locuri pe scaune (inclusiv
  conducătorul auto)-autoturisme
  13,00 1 o trecere
  208,00 20
  până la
  31 decembrie
  0,00 nelimitat 15 mai
  73,00 62
  o lună
  calendaristică
  pentru riverani
  1.2.
  Vehicule rutiere cu masa
  totală maximă autorizată mai
  mică sau egală cu 3,5 tone,
  exclusiv vehiculele rutiere de
  transport persoane
  13,00 1 o trecere
  208,00 20
  până la
  31 decembrie
  2.1.
  Vehicule rutiere de transport
  persoane cu mai mult de 9
  locuri pe scaune (inclusiv
  conducătorul auto) și maximum
  23 de locuri pe scaune
  (inclusiv conducătorul auto)
  47,00 1 o trecere
  818,00 20
  până la
  31 decembrie
  2.2.
  Vehicule rutiere cu masa
  totală maximă autorizată mai
  mare de 3,5 tone și mai mică
  de 7,5 tone, exclusiv vehicu-
  lele rutiere de transport
  persoane
  47,00 1 o trecere
  818,00 20
  până la
  31 decembrie
  3.
  Vehicule rutiere cu masa
  totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 7,5 tone și
  mai mică de 12,0 tone,exclusiv
  vehiculele rutiere de
  transport persoane
  47,00 1 o trecere
  818,00 20
  până la
  31 decembrie
  4.1.
  Vehicule rutiere de transport
  persoane cu mai mult de 23 de
  locuri pe scaune (inclusiv
  conducătorul auto)
  64,00 1 o trecere
  1.114,00 20
  până la
  31 decembrie
  4.2.
  Vehicule rutiere cu masa
  totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 12,0 tone
  și cu maximum 3 axe
  (inclusiv),exclusiv vehiculele
  rutiere de transport persoane
  64,00 1 o trecere
  1.114,00 20
  până la
  31 decembrie
  5.
  Vehicule rutiere cu masa
  totală maximă autorizată mai
  mare sau egală cu 12,0 tone
  și cu maximum 4 axe
  (inclusiv),exclusiv vehiculele
  rutiere de transport persoane
  91,00 1 o trecere
  1.584,00 20
  până la
  31 decembrie

  Modul de aplicare a tarifelor:
  A. Sunt exceptate de la plata tarifului:
  a) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile Ministerului Apărării Naționale;
  b) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de unitățile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
  c) vehiculele specializate deținute sau utilizate în baza unui drept legal, în exclusivitate, pentru servicii de ambulanță;
  d) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de serviciile de urgență, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  e) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de instituții ale statului cu atribuții în securitatea și siguranța națională;
  f) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și de către subunitățile acesteia;
  g) vehiculele escortate de poliție sau de jandarmerie , care nu se supun controlului, în interes de stat ori securitate națională;
  h) vehiculele deținute sau utilizate în baza unui drept legal de persoanele cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului;
  i) microbuzele destinate transportului școlar, licențiate pentru activitatea de transport persoane, doar pe perioada desfășurării cursurilor școlare, exclusiv perioada de vacanță școlară, sâmbăta, duminica și sărbătorile legale;
  j) vehiculele rutiere deținute sau utilizate în baza unui drept legal de primăriile și consiliile locale din municipiile, orașele și comunele aflate în județele Călărași, Ialomița și Constanța;
  k) vehiculele care efectuează transporturi de echipamente de prim ajutor și ajutoare umanitare în cazul unor calamități sau dezastre naturale;
  l) vehiculele care efectuează transporturi în interesul NATO sau al Parteneriatului pentru Pace, așa cum sunt definite prin Legea nr. 362/2004 pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forțelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951, și la Protocolul privind statutul comandamentelor militare internaționale, înființate în temeiul Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Paris la 28 august 1952;
  m) vehiculele specializate, inclusiv vehiculele care efectuează transportul acestora, care participă la acțiuni de deszăpezire sau în situații de calamitate, dezastre naturale ori în situații de urgență cauzate de fenomene meteorologice deosebite comunicate de Administrația Națională de Meteorologie prin cod portocaliu ori roșu.
  NOTE:
  Pentru vehiculele de la lit. a)-j) care nu prezintă însemne sau înscrisuri distincte specifice așa cum prezintă vehiculele specializate de poliție, jandarmerie, ambulanță, pompieri, sau cele ale Ministerului Apărării Naționale, dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare.
  Pentru vehiculele de la lit. k) și l) dovada încadrării se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare împreună cu scrisoarea de trăsură CMR sau avizul de însoțire a mărfii.
  Pentru vehiculele de la lit. m), dovada încadrării în excepțiile de plată se face prin prezentarea certificatului de înmatriculare și numai în cazurile anunțate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  În vederea justificării trecerii vehiculelor scutite, personalul agenției de încasare are dreptul să păstreze o copie a documentelor justificative.

  B. Tarife1. numărul de axe, maximum 3 sau minimum 4, se consideră în cuplajul/combinația de vehicule rutiere;2. tarifele se aplică pentru fiecare trecere, indiferent de sensul de parcurs;3. tarifele pentru 20 de treceri sunt valabile pentru același tip de vehicul rutier, în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, cu valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an;4. tarifele pentru riverani sunt valabile în baza unor bilete matcă-cupon preplătite, achiziționate pentru cel puțin o lună calendaristică, personalizate cu numărul de înmatriculare al vehiculului rutier deținut de riveran sau utilizat în baza unui drept legal, pentru 62 de treceri într-o lună calendaristică, și achitate anticipat cu cel mult 30 de zile;5. prin riveran se înțelege persoana fizică ce are domiciliul situat de o parte a cursului Dunării și locul de muncă/teren agricol deținut în baza unui titlu de proprietate, de cealaltă parte a cursului Dunării, și care utilizează podul pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu;6. calitatea de riveran se recunoaște numai pentru persoane fizice, în baza unei adeverințe emise de angajator care să ateste calitatea de angajat sau de primăriile/consiliile locale care să ateste deținerea unui teren agricol în baza unui titlu de proprietate, reînnoită la 3 luni, și în baza adresei de domiciliu din actul de identitate;7. documentele în baza cărora se recunoaște calitatea de riveran vor fi prezentate în limba română; în cazul traducerilor, acestea trebuie legalizate;8. modelul biletului matcă-cupon și procedura de emitere, gestionare și control vor fi stabilite de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța;9. tarifele pentru 20 de treceri și tarifele pentru riverani sunt valabile numai pentru plata integrală anticipată;10. data de 15 mai a fiecărui an este considerată "Ziua Podului", în care autoturismele pot trece fără achitarea tarifului;11. biletele matcă-cupon preplătite se vor emite în următoarele locații: Agenția de Încasare Fetești, Secția de Drumuri Naționale Fetești și Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța; alte puncte suplimentare față de cele menționate vor fi publicate pe site-ul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.


  Anexa nr. 6

  TARIFE
  pentru ocuparea zonei drumului

  Nr.
  crt.

  Denumire tarif

  Unitate de
  calcul

  Tarif unitar, cu TVA
  [euro]

  A.

  Acord prealabil și autorizație de amplasare și acces la drum

  1

  Analiza primară la depunerea documentației
  tehnice pentru obiective socio-economice și
  rețele edilitare

  tarif/document

  30

  2

  Acord prealabil/autorizație de amplasare și
  acces la drum pentru persoane fizice
  (construcții cu destinația de locuință
  unifamilială, garaje racorduri apă, canal,
  electricitate, gaze etc.)

  tarif/document

  27

  3.

  Acord prealabil de amplasare și acces la
  drum pentru persoane fizice și juridice

  tarif/document

  130

  Pentru suprafețe de teren ce depășesc
  1.000 mp

  +0,08 euro/mp pentru
  fiecare mp suplimentar

  4.

  Autorizație de amplasare și acces la drum
  pentru persoane fizice și juridice

  tarif/document

  80

  Pentru suprafețe de teren ce depășesc
  1.000 mp

  +0,08 euro/mp pentru
  fiecare mp suplimentar

  5.

  Reanalizare documentație tehnică pentru
  obiective socioeconomice, rețele edilitare
  și panouri publicitare

  tarif/document

  75

  6.

  Prelungirea acordului prealabil de amplasare și acces la drum pentru obiective
  socioeconomice și rețele edilitare

  tarif/document

  50

  7.

  Prelungirea autorizației de amplasare și
  acces la drum pentru obiective
  socioeconomice și rețele edilitare

  tarif/document

  30

  Avize/acorduri pentru rețele edilitare noi și existente:

  8.1.

  în afara zonei de siguranță a drumului
  național

  tarif/document

  400

  +0,2 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  8.2.

  pentru lucrări noi prin caseta tehnică în
  intravilan unde partea carosabilă este
  încadrată de borduri denivelate, fără
  afectarea zonei de siguranță

  tarif/document

  200

  +0,1 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  8.3.

  modernizarea rețelei edilitare existente,
  în una dintre situațiile:


  150

  a) cu înlocuire tubulatură cu aceleași caracteristici:
  prin săpătură deschisă sau foraj, fără afectarea zonei de
  siguranță a drumului;

  150

  +0,2 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  b) cu înlocuire tubulatură cu aceleași
  caracteristici: prin caseta tehnică

  tarif/document

  75

  +0,1 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  c) cu îmbunătățirea parametrilor tehnici
  fără afectarea zonei de siguranță a
  drumului

  tarif/document

  300

  +0,2 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  8.4.

  În situații speciale:

  a) în ampriza drumului

  tarif/document

  800

  +0,2 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  b) zona de siguranță

  tarif/document

  600

  +0,2 euro/ml pentru
  fiecare ml ce
  depășește 100 m

  9

  Avize pentru manifestări culturale,
  artistice și sportive

  tarif/document

  10 euro/oră +
  40 euro/km

  10

  Avize de amplasare și considerații tehnice
  privind amplasarea unor obiective în zonă a
  viitoarelor trasee de drumuri naționale și
  autostrăzi

  tarif/document

  50

  11

  Eliberare duplicat (copie) acord prealabil/
  autorizație de amplasare

  tarif/document

  10

  B.

  Ocuparea suprafețelor din zona drumurilor naționale și autostrăzilor

  12.

  Amplasare panou publicitar

  drum european

  tarif/mp/lună

  3,09

  drum național
  principal sau
  secundar

  0,75

  13.

  Spațiu cu destinație
  comercială (chioșc,rulotă,
  masă pentru desfacere
  produse alimentare și
  nealimentare)

  drum european

  tarif/mp/lună

  0,75

  drum național
  principal sau
  secundar

  0,45

  autostradă

  1,89

  14.

  Suprafețele desemnate a
  deveni spații de servicii
  și spații de parcare,
  precum și suprafețele sau
  lungimi de trasee de
  canalizații devenite
  disponibile, care aparțin administratorului drumului,
  în zone adiacente

  drum european


  stabilit prin
  licitație

  drum național
  principal sau
  secundar

  tarif/mp/lună
  sau ml/lună


  autostradă  15.

  Locuri de parcare ce
  deservesc obiective
  economice

  drum european

  tarif/mp/lună

  0,83

  drum național
  principal sau
  secundar

  0,5

  16.

  Căi de acces la diferite
  obiective (stații de
  distribuție carburanți,
  hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale,
  show-room etc.)

  drum european

  tarif/mp/lună

  0,75

  drum național
  principal sau
  secundar

  0,45

  autostradă

  1,89

  C. Amplasări de stâlpi, cabluri și conducte

  Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV, internet

  17.1. subtraversare


  tarif/ml/lună

  0,43

  17.2.

  cablu subteran în lungul
  drumului

  în ampriză, în
  afara părții
  carosabile

  tarif/ml/lună

  0,43

  sub partea
  carosabilă

  0,56

  în zona de
  siguranță

  0,21

  17.3.

  stâlpi de care este prins
  cablul aerian în lungul
  drumului

  în ampriză, în
  afara părții
  carosabile

  tarif/buc./
  lună

  1,26

  în zona de
  siguranță

  0,98

  17.4.

  cablu aerian în lungul
  drumului

  în ampriză, în
  afara părții
  carosabile

  tarif/ml/lună

  0,43

  în zona de
  siguranță

  0,21

  17.5.

  pe poduri, podețe,tuneluri
  și alte lucrări de artă

  în canale
  tehnice

  tarif/ml/lună

  1,82

  ancorat de pod
  sau în altă
  soluție decât
  canal tehnic

  3,22

  Amplasarea conductelor de apă, canalizare, aburi și alte produse neinflamabile,de gaze,
  țiței și alte produse inflamabile, benzi transportoare

  18.1.

  traversare aeriană


  tarif/ml/lună

  1,22

  18.2.

  subtraversare


  tarif/ml/lună

  0,84

  18.3.

  amplasare subterană în
  lungul drumului

  în ampriză, în
  afara părții
  carosabile

  tarif/ml/lună

  0,84

  sub partea
  carosabilă

  1,42

  în zona de
  siguranță

  0,66

  18.4.

  amplasare aeriană în
  lungul drumului

  în ampriză, în
  afara părții
  carosabile

  tarif/ml/lună

  3,3

  în zona de
  siguranță

  2,35

  18.5.

  pe poduri, podețe,tuneluri
  și alte lucrări de artă

  în canale
  tehnice

  tarif/ml/lună

  8,47

  ancorat de pod
  sau în altă
  soluție decât
  canal tehnic

  13,17

  Modul de aplicare a tarifelor pentru ocuparea zonei drumurilor:1. Prezentele tarife se vor aplica în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (4), (6) și (8) prevăzute în Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.2. Administratorul drumului poate accepta amplasarea unor construcții sau instalații în zona drumului, cu condiția ca acestea să nu aducă prejudicii drumului și siguranței traficului rutier.3. Realizarea sau amplasarea în zona drumului a panourilor publicitare, a oricăror construcții, căi de acces, amenajări ori instalații, în orice scop, fără a periclita siguranța circulației se face pe baza autorizației de construire și doar în condițiile existenței acordului prealabil și a autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului și prin încheierea, dacă este cazul, a contractului aferent utilizării suprafeței ocupate din ampriza și zona de siguranță.4. Acordul și autorizația de amplasare și de acces la drum se emit pentru o anumită funcție a obiectivului. La schimbarea funcției sau a destinației, beneficiarul este obligat să obțină aprobarea administratorului drumului pentru noua situație.5. Tarifele se percep persoanelor fizice și juridice care au obligația de a solicita autorizație.6. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele nu funcționează sau în cazurile în care lucrările la acestea au fost sistate ori nu au fost finalizate, atât timp cât activitatea este înregistrată la registrul comerțului.7. Tarifele se aplică și în cazul în care obiectivele se vor amplasa în afara zonei de protecție a drumurilor naționale, însă numai dacă se realizează și drum de acces la drumurile naționale sau alte lucrări în zona de siguranță.8. Persoanelor fizice care solicită avizul administratorului drumului pentru construcții de locuințe, garaje, racorduri la instalațiile de gaze, apă, telefonie, tv, electricitate, canalizare etc. li se încasează o singură dată suma de 27 de euro, respectiv fie la eliberarea acordului, fie la eliberarea autorizației.9. Pentru panourile publicitare, suprafața minimă supusă tarifării va fi suprafața rezultată din încadrarea proiecției orizontale a panoului, la care se adaugă 1,00 m de jur-împrejur.10. Pentru spațiile prevăzute la lit. B poziția 13 din tabel, suprafața minimă tarifată va fi suprafața obiectivului amplasat, plus 1,00 m de jur-împrejur, la care se adaugă suprafața aferentă staționării autovehiculelor în afara părții carosabile.11. Pentru căile de acces la diferite obiective prevăzute la lit. B poziția 16 din tabel, suprafața supusă tarifării reprezintă terenul ocupat din zona drumului, respectiv din ampriza și zona de siguranță, prin realizarea accesului cu racordare simplă (dacă amplasamentul este situat în localitate) a benzilor de accelerare și decelerare (dacă amplasamentul este în afara localității), respectiv a benzii de stocaj pentru virare la stânga. În afara localității, amenajarea accesului la drumul național se realizează conform normativelor în vigoare privind amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afara localităților. Amplasamentul este în localitate atunci când este situat între indicatoarele rutiere de intrare și ieșire în/din localitate.12. Pentru benzile transportatoare se percep numai tarifele de la traversare aeriană.13. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului conform lit. B și C din tabel nu se aplică persoanelor fizice care realizează accesuri la locuințe, case de vacanță sau garaje, precum și pentru instalațiile care asigură utilitățile necesare consumului casnic (apă, gaze, energie electrică, canalizare). Această scutire nu este valabilă însă în cazul în care se schimbă destinația locuinței sau garajului (de exemplu, transformarea în spațiu comercial etc.) ori se amplasează în incintă construcții cu caracter comercial.14. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru unitățile bugetare de asistență socială și de educație (spitale, creșe, aziluri de bătrâni, școli, grădinițe).15. Tarifele pentru ocuparea zonei drumului nu se aplică pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale, pe perioada în care acesta asigură pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale - S.A., cu titlu gratuit, comunicațiile de date de arie extinsă prin infrastructura proprie de telecomunicații.

  ----