ORDIN nr. 13 din 3 februarie 2011
pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 16 martie 2011  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (5) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
  în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţa din data de 2 februarie 2011, emiterea următorului ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul nr. 4/2011 privind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  _________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  (1) Regulamentul menţionat la art. 1 se aplică de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, prevăzute la art. 3 din acest regulament.
  (2) Subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea proprie, potrivit regulamentului menţionat la art. 1.


  Articolul 3

  Administratorii, directorii economici, contabilii-şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării entităţilor care intră sub incidenţa regulamentului prevăzut la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum şi pentru exactitatea şi realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situaţiile financiare anuale.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 75/2005 privind aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 şi 1.175 bis din 27 decembrie 2005;
  b) orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.


  Articolul 5

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar 2011.
  (2) Regulamentul menţionat la art. 1 se publică împreună cu Ordinul de aprobare a acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (www.cnvmr.ro).
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Anghelache
  Bucureşti, 3 februarie 2011.
  Nr. 13.
  ________