ORDIN nr. 540 din 31 martie 2020pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020
  Văzând Referatul de aprobare nr. NT 244 din 31.03.2020 al Agenției Naționale de Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile:– art. 17 și 23 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) Activitățile implementate de unitățile sanitare cu paturi în cadrul programelor naționale de sănătate publică pe toată perioada stării de urgență se finanțează din bugetul Ministerului Sănătății, la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în condițiile prevăzute la alin. (1)-(4). În cazul în care unitățile sanitare cu paturi realizează activități în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, până la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, după încheierea lunii.(7) Pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020, finanțarea realizându-se la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, pentru care unitățile vor depune documente justificative. În cazul unităților de specialitate care, în perioada stării de urgență, acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică în baza relațiilor contractuale încheiate cu direcțiile de sănătate publică, finanțarea cheltuielilor înregistrate peste valoarea de contract se realizează în condițiile încheierii unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.2. La anexa nr. 1, punctul 4 „Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020“ se modifică și va avea următorul cuprins:4. Bugetul alocat programelor naționale de sănătate publică aprobate pentru anul 2020

  Programele naționale de sănătate publică

  Buget de stat
  - Mii lei -

  Credite de angajament aprobate 2020

  Credite bugetare aprobate 2020

  I. Programul național de boli transmisibile, din care:

  361.238

  289.195

  Programul național de vaccinare

  183.078

  111.035

  Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare

  29.743

  29.743

  Programul național de supraveghere și control al infecției HIV

  137.833

  137.833

  Programul național de supraveghere și control al tuberculozei

  10.329

  10.329

  Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizarea utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței

  255

  255

  II. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă

  607

  607

  III. Programul național de securitate transfuzională

  23.936

  23.936

  IV. Programele naționale de boli netransmisibile, din care:

  30.691

  30.691

  Programul național de depistare precoce activă a cancerului de col uterin

  3.341

  3.341

  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică

  652

  652

  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană

  18.295

  18.295

  Subprogramul de transplant de celule stem hematopoietice periferice și centrale

  5.597

  5.597

  Subprogramul de fertilizare in vitro și embriotransfer

  2.120

  2.120

  Programul național de evaluare a statusului vitaminei D

  417

  417

  Programul național de tratament pentru boli rare

  183

  183

  Programul național de management al registrelor naționale

  86

  86

  V. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate

  416

  416

  VI. Programul național de sănătate a femeii și copilului

  5.081

  5.081

  Total buget programe naționale de sănătate publică 2020

  421.969

  349.926

  MS - acțiuni centralizate nerepartizate

  300.382

  372.425

  Reținere 10%

  80.262

  80.262

  TOTAL BUGET AN 2020

  802.613

  802.613
  3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera E „Indicatori de evaluare“, la punctul 1 „Indicatori fizici“, subpunctul 1.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3.1. număr testări RT-PCR pentru identificarea 2019-nCOV efectuate: 115.820;4. În anexa nr. 2, la capitolul I „Programele naționale de boli transmisibile“, titlul I.2 „Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare“, litera G „Unități de specialitate care implementează:“, punctul 4.33 se modifică și va avea următorul cuprins:4.33. Societatea Comercială Investigații Medicale Praxis - S.R.L., Iași;


  Articolul II

  Termenul de aplicare a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la încetarea stării de urgență pe teritoriul României, instituită potrivit prevederilor Decretului nr. 195/2020.


  Articolul III

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 31 martie 2020.
  Nr. 540.
  -----