HOTĂRÂRE nr. 850 din 31 iulie 2002pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. III din Ordonanța Guvernului nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  Prezentele norme metodologice au drept scop stabilirea criteriilor și a procedurilor care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, referitoare la:
  a) medierea în vederea angajării cetățenilor români în străinătate;
  b) protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate;
  c) controlul activității de ocupare a forței de muncă în străinătate.
  2. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:

  Articolul 2^1

  Angajatorii care, potrivit obiectului lor de activitate, executa lucrări sau prestează servicii în străinătate în temeiul unui contract și detaseaza propriii salariați în acest scop nu sunt considerați agenți de ocupare a forței de muncă în sensul prevederilor Legii nr. 156/2000.
  3. Capitolul II "Acreditarea agenților de ocupare a forței de muncă" se abroga.4. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
  Condiții și modalități pentru desfășurarea activității de mediere
  5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(2) În vederea efectuării activității de mediere a angajării cetățenilor români în străinătate agenții de ocupare a forței de muncă încheie, în forma scrisă, cu cetățenii români care solicită sa lucreze în străinătate contracte de mediere care vor cuprinde cel puțin elementele și clauzele prevăzute în anexa nr. 1.6. După alineatul (2) al articolului 7 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) Pentru efectuarea activităților de mediere prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate pot percepe un tarif de mediere care să acopere costurile acestora.7. Articolul 8 se abroga.8. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

  Articolul 10

  Agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate nu vor percepe în afară tarifului prevăzut la art. 7 alin. (3) comisioane și nu vor pretinde garanții de la persoanele mediate, respectiv de la persoanele angajate în străinătate cu contract individual de muncă.
  10. Articolul 11 se abroga.11. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) În vederea realizării controlului activității de mediere agenții de ocupare a forței de muncă în străinătate au obligația să dețină și să prezinte, în original, contractul care conține oferte ferme de locuri de muncă, încheiat cu persoane juridice, persoane fizice sau cu organizații patronale din străinătate, precum și următoarele documente, în original sau în copie, după caz:
  A. documente referitoare la situația firmei:
  a) actul constitutiv, din care să reiasă obiectul de activitate, potrivit art. 5 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;
  b) certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, emis de Oficiul registrului comerțului de pe lângă camera de comerț și industrie judeteana, respectiv Camera de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București, în a carei raza teritorială își are sediul;
  c) acte doveditoare din care să rezulte condițiile și modul în care se va desfășura activitatea de mediere: spațiul, dotările și echipamentele utilizate, numărul, structura și calificarea personalului care prestează serviciile de mediere, posibilitatea accesului la ofertele de locuri de muncă ale angajatorilor din străinătate, stabilirea de relații cu parteneri de mediere străini; organizarea unei bănci de date cu privire la ofertele și solicitarile de locuri de muncă, precum și informații referitoare la condițiile de ocupare a acestora și la calificarile și aptitudinile solicitanților aflați în evidenta;
  d) dovada înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă;
  B. documente ale cetățenilor români trimiși sa lucreze în străinătate:
  a) actul de identitate;
  b) pasaportul, paginile cu fotografia și cu viza;
  c) carnetul de muncă, din care să rezulte ca i-a încetat activitatea în țara, în condițiile legii;
  d) actele de calificare;
  e) certificatul de sănătate;
  f) contractul de mediere;
  g) contractul individual de muncă, în limba română;
  h) certificatul de cazier judiciar;
  i) dovada emisă de structura specializată din cadrul Ministerului de Interne, din care să rezulte ca solicitantul nu are interdicția legală de a părăsi localitatea ori alte limitări ale exercitării dreptului la libera circulație în afară granițelor tarii.
  (2) Agenții de ocupare a forței de muncă au obligația sa păstreze o perioadă de 3 ani de la încetarea raporturilor de muncă ale cetățenilor români în străinătate documentele prevăzute la alin. (1) lit. B.
  12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

  Articolul 13

  Agenții de ocupare a forței de muncă sunt obligați sa transmită trimestrial Inspecției Muncii, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului încheiat, Situația privind persoanele mediate și angajate în străinătate, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.
  13. Capitolul IV "Suspendarea sau retragerea acreditării" se abroga.14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, cetățenii români care lucrează în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori din străinătate vor beneficia de măsurile de protecție socială prevăzute de lege, dacă pe baza veniturilor declarate, realizate în străinătate, contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru șomaj și la Fondul asigurărilor sociale de sănătate.(2) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și al asigurărilor pentru șomaj cetățenii români care lucrează în străinătate trebuie să depună la instituțiile competente documentele corespunzătoare, după cum urmează:
  a) la casa teritorială de pensii, Contractul de asigurare în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;
  b) la agenția pentru ocuparea forței de muncă judeteana sau a municipiului București, Contractul de asigurare pentru șomaj.
  (3) Pentru a beneficia de prestațiile acordate de sistemul asigurărilor sociale de sănătate cetățenii români care lucrează în străinătate se pot asigura, în condițiile legii, la casele teritoriale de sănătate în a căror rază teritorială își au domiciliul.
  15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

  Articolul 18

  În aplicarea prevederilor art. 14 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare, și ale prezentelor norme metodologice, Inspecția Muncii desfășoară în principal următoarele activități:
  a) verifica îndeplinirea de către agenții de ocupare a forței de muncă a condițiilor prevăzute la art. 9 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;
  b) tine evidenta agenților de ocupare a forței de muncă;
  c) verifica contractele care conțin oferte ferme de locuri de muncă, precum și contractele individuale de muncă încheiate de angajatorii din străinătate cu cetățeni români, în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 156/2000, cu modificările ulterioare;
  d) verifica contractele de mediere prevăzute la art. 7 alin. (2);
  e) constata situațiile de încălcare a prevederilor legale și pe baza acestora ia măsurile corespunzătoare.
  16. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

  Articolul 20

  Contractele agenților economici care au primit avizul sa plaseze forta de muncă pe teritoriul Statului Israel, precum și contractele individuale de muncă ale cetățenilor români cu acești angajatori, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se vor derula în continuare în condițiile în care au fost încheiate.
  17. Articolul 21 se abroga.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1, 4 și 5 se abroga, iar anexele nr. 2 și 3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, devenind anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice.


  Articolul 3

  Hotărârea Guvernului nr. 384/2001, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Razvan Ionut Cirica,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoana
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat

  București, 31 iulie 2002.
  Nr. 850.

  Anexa 1
  la normele metodologice
  CONTRACT DE MEDIERE
  nr. ........ din .........I. Părțile contractante
  Societatea Comerciala ........................................, denumita în continuare furnizor, cu sediul în ..../(adresa completa)/................................., înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. .................., cod fiscal ..................., reprezentata prin domnul/doamna ............................, având functia de ......................,
  și ....../(numele și prenumele solicitantului)/..................................., denumit/denumita în continuare beneficiar, posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ....... nr. ............., cod numeric personal ..................., de profesie...................................................., domiciliat/domiciliata în ......./(adresa completa)/....................,
  au convenit urmatoarele:II. Obiectul contractului de mediere1. Medierea în vederea angajarii beneficiarului la ......./(denumirea angajatorului din strainatate)/..................................... din ...../(tara)/....................................... .2. Indeplinirea tuturor formalitatilor pentru incheierea contractului individual de muncă.3. Indeplinirea formalitatilor privind deplasarea la locul de muncă.4. Alte prestatii ........................................ .III. Durata contractului de mediere
  Durata contractului de mediere este de ........................... de la data incheierii.IV. Oblibațiile părților1. Oblibațiile furnizorului:
  -------------------------
  a) să ofere un loc de muncă în concordanta cu pregătirea, aptitudinile și interesele beneficiarului pe durata prezentului contract;
  b) să prezinte beneficiarului informații și precizări cu privire la cerințele locului de muncă și la condițiile în care poate avea loc angajarea;
  c) să asigure, după caz, testarea aptitudinilor beneficiarului;
  d) sa faca demersurile necesare pentru incheierea contractului individual de muncă cu angajatorul;
  e) să asigure includerea în contractul individual de muncă a elementelor prevăzute în ofertele ferme de locuri de muncă;
  f) să asigure intocmirea unui exemplar al contractului individual de muncă și în limba română;
  g) să asigure confidentialitatea datelor personale;
  h) să efectueze demersurile și formalitatile necesare pentru deplasarea beneficiarului la locul de muncă (obtinerea, după caz, a pasaportului, a vizei, a permisului de muncă, asigurarea condițiilor de transport etc.);
  i) sa restituie toate documentele depuse de beneficiar, în cazul în care nu i-a gasit loc de muncă corespunzător sau acesta renunta la mediere;
  j) să asigure respectarea de către angajator a clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă.
  2. Oblibațiile beneficiarului:
  ---------------------------
  a) să prezinte toate documentele și sa furnizeze toate informațiile necesare pentru cautarea unui loc de muncă corespunzător în strainatate;
  b) sa participe la actiunile de testare organizate de furnizor, în vederea selectării pentru a fi angajat în strainatate;
  c) sa anunte furnizorul în cazul renuntarii la serviciile de mediere ale acestuia;
  d) sa achite taxele legale și costurile legate de deplasarea în strainatate, dacă acestea nu sunt suportate de angajator potrivit contractului individual de muncă;
  e) să respecte oblibațiile prevăzute în contractul individual de muncă.
  V. Tariful serviciilor de mediere1. Tariful pentru serviciile prestate de furnizor este de ...../(în cifre și în litere)/...................................... lei și se achită la data incheierii contractului de mediere.2. Furnizorul se obliga sa restituie beneficiarului o parte din tarif, în urmatoarele situații:
  a) ......%, dacă nu găsește un loc de muncă corespunzător pentru beneficiar pe durata contractului de mediere;
  b) .....%, dacă înainte de expirarea duratei contractului de mediere beneficiarul notifica renuntarea la mediere.
  VI. Modificarea și completarea contractului de mediere
  Modificarea și completarea clauzelor contractului de mediere pot fi facute numai prin acordul de voința al părților, prin act aditional la contract, incheiat în forma scrisa.VII. Încetarea contractului de mediere
  Prezentul contract de mediere inceteaza:
  a) la data semnarii contractului individual de muncă cu angajatorul, cu excepția clauzelor prevăzute la cap. IV pct. 1 lit. j) și pct. 2 lit. e), care inceteaza la expirarea contractului individual de muncă;
  b) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat, dacă obiectul contractului de mediere nu s-a realizat;
  c) prin acordul de voința al părților;
  d) dacă beneficiarul refuza... oferte de locuri de muncă în strainatate;
  e) prin reziliere.

  În cazul în care una dintre părți nu își respecta oblibațiile asumate prin contract, partea lezata va notifica părții în culpa să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.
  Dacă partea în culpa, în termen de ........ zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate rezilia în mod unilateral contractul de mediere și poate solicita despăgubiri, potrivit legii.VIII. Litigii
  În caz de litigiu părțile vor incerca solutionarea în mod amiabil a acestuia.
  În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, părțile convin ca acesta să fie solutionat de instantele judecătorești competente, potrivit legii.IX. Dispozitii finale
  Contractul de mediere intră în vigoare la data semnarii lui de către părți.
  Prezentul contract de mediere s-a incheiat la sediul furnizorului, în doua exemplare, unul pentru furnizor și unul pentru beneficiar.
  Furnizor, Beneficiar,
  ........... .............


  Anexa 2
  -------
  la normele metodologice
  Societatea Comerciala ....................
  Sediul ...................................
  Telefon ..................................
  SITUAȚIA
  privind persoanele mediate și angajate în strainatate în trimestrul .....I. Numărul solicitantilor de locuri de muncă în strainatate cuprinși în banca de date ...............II. Numărul persoanelor cu care s-au incheiat contracte de mediere ........................................III. Numărul persoanelor angajate în strainatate în urma medierii ...................................., din care: ...................... barbati și ........................... femeiIV. Structura persoanelor angajate în strainatate:1. Pe ocupatii și pe tari
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Ocupatia Numărul de persoane din care, pe tari:
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2. Pe ocupatii și pe grupe de vârsta
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                          din care:
                        ──────────────────────────────────────────────────
    Ocupatia Numărul sub între între între între peste
  persoanelor 25 25-29 30-39 40-49 50-55 55
                      de ani de ani de ani de ani de ani de ani
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  V. Numărul salariatilor din Societatea Comerciala ....................................................... trimisi sa lucreze pe baza actului aditional la contractul individual de muncă:– tara ................., numărul persoanelor ....................VI. Numărul total de persoane aflate la lucru în strainatate ..............................VII. Numărul persoanelor care au parasit locul de muncă înainte de expirarea contractului individual de muncă ......................VIII. Cazuri de accidente de muncă și decese (nominal).
  Conducatorul societatii comerciale,
  ....................................
  (semnatura și stampila)
  -----------------
  Anexele nr. 1, 4 și 5 au fost abrogate de HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002.

  Anexele nr. 2 și 3 au fost inlocuite cu anexele nr. 1 și 2 din HOTĂRÂREA nr. 850 din 31 iulie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 628 din 23 august 2002, devenind anexele nr. 1 și 2 la normele metodologice.
  -------------

  --------