LEGE nr. 81 din 9 mai 1997
privind exercitarea profesiunii de farmacist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmacistilor din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 14 mai 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Exercitarea profesiunii de farmacist


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Exercitarea profesiunii de farmacist este un drept al oricărei persoane fizice, cetăţean român, posesoare a diplomei de farmacist, eliberata de o instituţie de învăţământ universitar cu profil farmaceutic, acreditata, din România ori din străinătate, echivalata potrivit legii. Exercitarea profesiunii de farmacist este avizată de Colegiul Farmacistilor din România şi autorizata de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 2

  Profesiunea de farmacist are ca scop asigurarea sănătăţii publice, prin cercetarea, producerea, difuzarea şi eliberarea medicamentelor în condiţiile de calitate prevăzute de Farmacopeea Română şi de alte standarde oficiale din ţara şi din străinătate, aprobate de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 3

  (1) În exercitarea profesiunii, farmacistul trebuie să dovedească devotament, corectitudine, disponibilitate şi respect faţă de persoana care i se adresează pentru procurarea medicamentelor necesare.
  (2) În activitatea de preparare şi de eliberare a medicamentelor, având deplina răspundere a acestora, farmacistul are drept de decizie.
  (3) La absolvirea instituţiei de învăţământ, farmacistul va depune următorul jurămînt:
  "În întreaga mea activitate voi da dovada de o atitudine profund umană faţă de om şi colectivitate.
  Voi respecta demnitatea şi personalitatea bolnavului, exercitind profesiunea cu conştiinciozitate, respectînd normele de etica şi de deontologie farmaceutica.
  Voi fi corect cu mine insumi şi cu confratii mei, cărora le voi cere colaborarea, şi nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.
  Nu voi accepta sub nici un motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizata împotriva sănătăţii şi vieţii omului.
  Voi fi rabdator şi înţelegator faţă de cel care, datorită bolii, nu-mi acorda respectul cuvenit.
  Jur, pe onoare, în mod solemn şi liber!"
  (4) Profesiunea de farmacist este o profesiune liberala. Farmacistul nu este funcţionar public.


  Articolul 4

  (1) Profesiunea de farmacist poate fi exercitată de către cel care îndeplineşte următoarele condiţii:
  a) este cetăţean român, cu domiciliul în România;
  b) este licenţiat al unei instituţii de învăţământ universitar cu profil farmaceutic, în condiţiile legii;
  c) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta lege;
  d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii.
  (2) Profesiunea de farmacist poate fi exercitată în România şi de către farmacisti cetăţeni străini, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi pe bază de reciprocitate, stabilite prin convenţii la care România este parte.


  Secţiunea a 2-a Incompatibilităţi şi interdicţii


  Articolul 5

  Nu poate exercita profesiunea de farmacist:
  a) farmacistul care a fost condamnat definitiv prin hotărâre judecătorească, chiar dacă a fost reabilitat, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii, în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de farmacist;
  b) farmacistul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesiunea, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau disciplinară.


  Articolul 6

  (1) Exercitarea profesiunii de farmacist este incompatibilă cu:
  a) difuzarea şi comercializarea altor produse în afară celor înregistrate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
  b) profesiunea de medic;
  c) oricare profesiune sau ocupaţie de natura a aduce atingere demnităţii profesiunii de farmacist sau bunelor moravuri.
  (2) Profesiunea de farmacist nu poate fi exercitată de către o persoană, dacă s-a constatat ca starea de sănătate a acesteia este necorespunzătoare, fiind atestata, ca atare, prin certificat medical eliberat de Comisia de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, potrivit legii.


  Secţiunea a 3-a Autorizarea de libera practica a profesiunii de farmacist


  Articolul 7

  (1) Exercitarea profesiunii de farmacist se face pe baza autorizaţiei de libera practica, eliberata de Ministerul Sănătăţii în termen de 30 de zile de la depunerea documentelor.
  (2) Autorizaţia de libera practica a profesiunii de farmacist se acordă pe baza următoarelor acte:
  a) diploma eliberata de o instituţie de învăţământ universitar cu profil farmaceutic, acreditata în condiţiile legii;
  b) certificat de cazier judiciar;
  c) certificat de sănătate;
  d) avizul Colegiului Farmacistilor din România.


  Articolul 8

  (1) Activităţile farmaceutice privind prepararea, eliberarea, controlul şi conservarea produselor şi substanţelor farmaceutice din farmacii şi laboratoare sunt conduse şi supravegheate de farmacisti. În farmaciile de spital, farmacistul eliberează medicamente numai pentru secţiile spitalului.
  (2) În industria farmaceutica şi în depozitele de medicamente, farmacistul supraveghează procesele specifice de preparare, control, eliberare şi conservare a produselor şi substanţelor farmaceutice.
  (3) În farmacii, eliberarea medicamentelor, pe bază de prescripţie medicală, se face numai sub supravegherea farmacistului.


  Articolul 9

  (1) Farmaciştii care au dreptul la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta, potrivit legii, pot fi mentinuti, la cerere, în activitatea profesională, cu avizul Colegiului Farmacistilor din România, până la vârsta de 60 de ani femeile şi de 65 de ani bărbaţii, cu excepţia celor care au doctoratul şi a căror activitate poate fi prelungită până la vârsta de 65 de ani femeile şi de 70 de ani bărbaţii.
  (2) Farmaciştii care au depăşit virstele prevăzute la alin. (1) pot profesa şi în continuare, la cerere, cu autorizaţie de libera practica acordată anual, în condiţiile art. 7 din prezenta lege, numai în sectorul privat.


  Articolul 10

  Controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de farmacist se realizează de către Colegiul Farmacistilor din România şi de către Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.


  Capitolul 2 Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmacistilor din România


  Secţiunea 1 Caracteristici generale


  Articolul 11

  (1) Colegiul Farmacistilor din România se înfiinţează ca organizaţie profesională, neguvernamentala, cu personalitate juridică, apolitica şi fără scop patrimonial, care reprezintă interesele profesiunii de farmacist, asigura propăşirea şi păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieţii sociale.
  (2) Colegiul Farmacistilor din România are autonomie instituţională şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
  (3) Colegiul Farmacistilor din România cuprinde toţi farmaciştii, cetăţeni români, domiciliaţi în România, autorizaţi sa practice profesiunea de farmacist. Farmaciştii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, sunt autorizaţi şi îşi desfăşoară activitatea în unităţi ale Ministerului Sănătăţii sau ale altor ministere cu reţea sanitară şi farmaceutica proprie, precum şi în sectorul privat, sunt membri ai Colegiului Farmacistilor din România de la această dată.
  (4) Sediul central al Colegiului Farmacistilor din România este în municipiul Bucureşti.


  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Colegiului Farmacistilor din România


  Articolul 12

  Colegiul Farmacistilor din România are următoarele atribuţii:
  a) apara demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi; apara onoarea, libertatea şi independenta profesională a farmacistului în exercitarea profesiunii; asigura respectarea de către farmacisti a obligaţiilor ce le revin;
  b) elaborează, adopta şi supraveghează aplicarea statutului propriu şi a Codului de deontologie farmaceutica;
  c) avizează eliberarea autorizaţiei de libera practica;
  d) susţine activitatea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice farmaceutice şi poate organiza manifestări ştiinţifice;
  e) reprezintă pe membrii săi în relaţiile cu instituţiile, cu asociaţiile ştiinţifice şi cu sindicatele;
  f) colaborează cu Ministerul Sănătăţii la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a farmacistilor;
  g) elaborează, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, metodologia de acordare a gradului profesional şi tematica de concurs;
  h) propune şi stabileşte, împreună cu Ministerul Sănătăţii, principiile privind teritorializarea şi înfiinţarea de noi farmacii, laboratoare şi depozite farmaceutice;
  i) acorda burse pentru specializarea în ştiinţele farmaceutice;
  j) informează pe membrii săi asupra noutatilor ştiinţifice şi organizează, în acest scop, un centru de informare şi publicaţii profesionale;
  k) judeca abaterile de la normele de etica profesională şi de deontologie farmaceutica;
  l) înfiinţează şi sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţa medico-socială pentru farmacisti şi familiile lor;
  m) colaborează cu organizaţii similare din alte tari.


  Secţiunea a 3-a Membrii Colegiului Farmacistilor din România. Drepturi şi obligaţii


  Articolul 13

  (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din România sunt înscrişi într-un registru, care se publică periodic.
  (2) Farmaciştii pensionari, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se pot înscrie în Colegiul Farmacistilor din România.


  Articolul 14

  Membrii Colegiului Farmacistilor din România sunt obligaţi:
  a) să respecte reglementările în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de farmacist;
  b) să respecte şi să aplice regulile de buna practica farmaceutica;
  c) sa acorde cu promptitudine asistenţa farmaceutica de urgenta, ca o îndatorire fundamentală, profesională şi civică;
  d) sa nu prejudicieze interesele bolnavului;
  e) să respecte Statutul Colegiului Farmacistilor din România;
  f) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale;
  g) sa păstreze secretul profesiunii de farmacist, potrivit legii.


  Articolul 15

  Veniturile Colegiului Farmacistilor din România se constituie din:
  a) taxa de înscriere, cotizaţiile lunare ale membrilor, alte fonduri rezultate din manifestări culturale şi ştiinţifice;
  b) donaţii, legate, sponsorizări şi drepturi editoriale, în condiţiile legii;
  c) alte surse.


  Articolul 16

  Fondurile băneşti pot fi utilizate pentru: cheltuieli de administraţie; salarizarea personalului; procurarea de mijloace fixe, de material gospodăresc; finanţarea cheltuielilor organizatorice; perfecţionarea pregătirii profesionale; acordarea de burse, prin concurs, farmacistilor; intrajutorarea farmacistilor cu venituri mici şi a familiilor acestora; crearea de instituţii cu scop filantropic şi ştiinţific şi altele, care se stabilesc de către Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din România.


  Secţiunea a 4-a Organizare şi funcţionare


  Articolul 17

  Colegiul Farmacistilor din România este organizat la nivel naţional şi judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.


  Articolul 18

  Forurile de conducere ale Colegiului Farmacistilor din România, la nivel judeţean sau al municipiul Bucureşti, sunt: adunarea generală, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi comitetul director.


  Articolul 19

  Colegiul Farmacistilor din România va colabora cu Ministerul Sănătăţii în elaborarea actelor normative specifice.


  Articolul 20

  (1) Contractul individual de muncă al persoanei care exercită o funcţie de conducere în comitetul director al consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, şi în Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din România se suspenda, la cererea persoanei în cauza, pe perioada cît îndeplineşte funcţia respectiva, cu menţinerea locului de muncă.
  (2) Persoana aflată într-o situaţie prevăzută la alin. (1) beneficiază de vechime în munca, perioada respectiva fiind astfel considerată.


  Articolul 21

  (1) Pentru primele alegeri, consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, are un număr de membri proporţional cu numărul farmacistilor înscrişi în evidenta, aleşi de adunarea generală, după cum urmează:
  - până la 100 de farmacisti înscrişi în registru 7 membri
  - între 101 şi 500 de farmacisti înscrişi în registru 11 membri
  - între 501 şi 1.000 de farmacisti înscrişi în registru 13 membri
  - între 1.001 şi 2.000 de farmacisti înscrişi în registru 19 membri
  - peste 2.000 de farmacisti înscrişi în registru 21 de membri.
  (2) Consiliul judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, are un număr de 3-11 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală.


  Articolul 22

  (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, va alege dintre membrii săi un comitet director format din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar.
  (2) Funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar sunt incompatibile cu:
  a) funcţia corespunzătoare dintr-un sindicat profesional;
  b) funcţia de director şi de director adjunct al unei societăţi comerciale farmaceutice înfiinţate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/1991 privind înfiinţarea societăţilor comerciale farmaceutice - S.A.;
  c) funcţia de conducere în structura Ministerului Sănătăţii (ministru, secretar de stat, şef de departament, director general, director general adjunct, director şi director adjunct).


  Articolul 23

  (1) Membrii consiliului judeţean, respectiv al consiliului municipiului Bucureşti, titulari şi supleanţi, sunt aleşi pe o perioadă de maximum 2 ani.
  (2) Alegerea membrilor se va face prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum jumătate plus unul din numărul total al farmacistilor înscrişi. Dacă nu se va realiza proporţia de jumătate plus unul din numărul total al farmacistilor, pentru alegerea conducerii consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti se vor organiza, după doua saptamini, alte alegeri, în prezenta majorităţii simple din numărul membrilor prezenţi.


  Articolul 24

  (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se întruneşte la convocarea preşedintelui, în şedinţe ordinare, la interval de doua luni. În mod excepţional, la solicitarea unei treimi din numărul membrilor săi, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, poate fi convocat în şedinţe extraordinare.
  (2) Deciziile consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, se adoptă cu votul a jumătate plus unul din numărul total al membrilor.


  Articolul 25

  (1) Consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, exercita atribuţiile prevăzute de lege, date în competenţa sa, la nivelul judeţului sau al municipiului Bucureşti, prin regulamentul de funcţionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Farmacistilor din România.
  (2) În vederea exercitării atribuţiilor, consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea în comisii, alese de adunarea generală respectiva, pe domenii de activitate sau pe specialităţi farmaceutice, în conformitate cu regulamentul de funcţionare adoptat de adunarea generală a Colegiului Farmacistilor din România.


  Articolul 26

  Conducerea Colegiului Farmacistilor din România, la nivel naţional, se exercită de către:
  a) adunarea generală;
  b) consiliul naţional;
  c) comitetul director.


  Articolul 27

  (1) Adunarea generală a Colegiului Farmacistilor din România este alcătuită din reprezentanţi aleşi de adunarea generală din fiecare judeţ şi din municipiul Bucureşti, prin vot direct şi secret. Norma de reprezentare este de 1 la 50.
  (2) Adunarea generală a Colegiului Farmacistilor din România se întruneşte anual.


  Articolul 28

  Adunarea generală adopta Codul de deontologie farmaceutica şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Farmacistilor din România, în prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul reprezentanţilor aleşi.


  Articolul 29

  Colegiului Farmacistilor din România, între sesiunile adunării generale, este condus de consiliul naţional.


  Articolul 30

  (1) Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din România este alcătuit din cîte un reprezentant al fiecărui judeţ, trei reprezentanţi ai municipiului Bucureşti şi cîte un reprezentant al farmacistilor din fiecare minister care are reţea sanitară proprie. În afară de aceştia, Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din România poate fi asistat, cu rol consultativ, de cîte un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Medicale, al Ministerului Sănătăţii, al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al Ministerului Justiţiei.
  (2) Pentru constituirea Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din România este necesară prezenta a cel puţin jumătate plus unul din numărul reprezentanţilor stabiliţi la alin. (1).


  Articolul 31

  Deciziile Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din România sunt adoptate prin votul a cel puţin jumătate plus unul din numărul total al membrilor.


  Articolul 32

  Atribuţiile Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din România sunt:
  a) elaborează Codul de deontologie farmaceutica, statutul, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Farmacistilor din România, în termen de 6 luni de la constituirea consiliului naţional;
  b) fixează cotizatia care trebuie plătită de către fiecare farmacist consiliului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, stabilind cota-parte din aceasta cotizatie, care trebuie virata către consiliul naţional;
  c) gestionează bunurile Colegiului Farmacistilor din România şi poate să creeze şi sa subventioneze acţiuni interesînd profesiunea farmaceutica, acţiuni de întrajutorare sau de sponsorizare;
  d) controlează gestiunea consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, care trebuie să-l informeze cu privire la toate acţiunile financiare;
  e) soluţionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, ca instanţa superioară, contestaţiile formulate împotriva deciziilor date de consiliile judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în conformitate cu regulamentele proprii.


  Articolul 33

  În cadrul Consiliului naţional al Colegiului Farmacistilor din România funcţionează mai multe comisii, ale căror număr şi competente sunt stabilite de către acesta prin regulamente proprii.


  Articolul 34

  (1) Comitetul director al Colegiului Farmacistilor din România asigura activitatea permanenta a acestuia, în conformitate cu legea şi cu regulamentele proprii.
  (2) Comitetul director este alcătuit dintr-un preşedinte, trei vicepreşedinţi şi un secretar general, aleşi de consiliul naţional.


  Secţiunea a 5-a Proceduri şi sancţiuni


  Articolul 35

  Colegiul Farmacistilor din România soluţionează litigiile şi abaterile deontologice şi disciplinare ale farmacistilor.


  Articolul 36

  (1) Membrii Colegiului Farmacistilor din România, care încalcă jurămîntul depus, legile şi regulamentele specifice privind exercitarea profesiunii de farmacist şi care nu respecta Codul de deontologie farmaceutica, răspund disciplinar, în funcţie de gravitatea abaterii, şi sunt pasibili de una dintre următoarele sancţiuni:
  a) mustrare;
  b) avertisment;
  c) vot de blam;
  d) suspendarea temporară, pe un interval de 6-12 luni, a calităţii de membru al Colegiului Farmacistilor din România;
  e) retragerea calităţii de membru al Colegiului Farmacistilor din România.
  (2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aplică de către consiliul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, pentru membrii lor.
  (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e) se aplică de către Consiliul naţional al Colegiului Farmacistilor din România.
  (4) Concluziile anchetei şi sancţiunile aplicate se comunică în termen de 24 de ore, în mod obligatoriu, Ministerului Sănătăţii şi persoanei juridice cu care farmacistul sancţionat a încheiat contractul individual de muncă şi care decid, după caz, pe baza acestora, cu privire la avizul de libera practica a profesiunii de farmacist, precum şi cu privire la contractul individual de muncă.


  Articolul 37

  (1) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-c) se poate introduce contestaţie la comisia deontologica competenţa, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
  (2) Împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 36 alin. (1) lit. d) şi e) se poate introduce contestaţie la judecătoria în raza căreia îşi desfăşoară activitatea farmacistul sancţionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.


  Articolul 38

  Răspunderea disciplinară a membrilor Colegiului Farmacistilor din România, potrivit prezentei legi, nu exclude răspunderea penală, contravenţională, civilă sau materială, conform legii.


  Articolul 39

  După un interval de 6 luni de la emiterea deciziei de suspendare a autorizaţiei de libera practica farmaceutica, farmacistul în cauza poate cere reexaminarea deciziei. În caz de respingere, o noua cerere nu poate fi facuta decît după 6 luni.


  Articolul 40

  Practicarea profesiunii de farmacist de către o persoană care nu are aceasta calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale.


  Capitolul 3 Dispoziţii finale şi tranzitorii


  Articolul 41

  Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a pune la dispoziţia comisiilor electorale desemnate pentru organizarea Colegiului Farmacistilor din România evidenta nominală a farmacistilor din România, conform anexei la prezenta lege, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 42

  (1) Până la alegerea primului consiliu judeţean al Colegiului Farmacistilor din România, respectiv al municipiului Bucureşti, cererile de înscriere în colegiu se depun la comisiile electorale respective, urmînd ca, în termen de 6 luni de la aceeaşi dată, Ministerul Sănătăţii sa elibereze autorizaţia de libera practica farmaceutica.
  (2) Primele alegeri vor fi organizate de comisiile electorale desemnate, în care societăţile comerciale farmaceutice teritoriale şi ale municipiului Bucureşti, pe de o parte, şi filialele judeţene ale sindicatelor farmaceutice, existente la data intrării în vigoarea prezentei legi, pe de altă parte, au un număr egal de reprezentanţi. Comisiile electorale sunt alcătuite din şase membri.
  (3) La nivelul tarii se va organiza o comisie electorală centrala, în care Ministerul Sănătăţii va avea trei reprezentanţi, sindicatele farmacistilor, în ansamblul lor, trei reprezentanţi şi ministerele cu reţea sanitară proprie, cîte un reprezentant. Activitatea acestei comisii consta în validarea alegerilor judeţene şi în organizarea alegerilor pe ţara; activitatea ei încetează o dată cu constituirea legală a primei adunări generale a Colegiului Farmacistilor din România.


  Articolul 43

  Anexa face parte integrantă din prezenta lege.


  Articolul 44

  Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 45

  Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS


  Anexa 1
  Numele şi prenumele farmacistului .......................................
  Data naşterii ...........................................................
  Specialitatea şi gradul profesional .....................................
  Titlul ştiinţific .......................................................
  Promotia ................................................................
  Locul de muncă ..........................................................
  Adresa şi numărul de telefon ............................................
  ------------------