ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1186 din 29 decembrie 2005 Notă
  Conform art. II din ORDINUL nr. 3.898 din 27 decembrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 7 ianuarie 2019, în întreg cuprinsul normelor metodologice prevăzute la art. I se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor art. I pct. 3.
  Punctele 7 și 8 ale articolului I din ORDINUL nr. 27 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021 prevăd:
  7. Se modifică funcțiunea conturilor contabile de cheltuieli și de venituri din întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, după cum urmează:
  7.1. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 6 „Conturi de cheltuieli“:
  a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în creditul conturilor de cheltuieli;
  b) În creditul conturilor de cheltuieli se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de cheltuieli și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu debitul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.

  7.2. La funcțiunea conturilor contabile din clasa 7 „Conturi de venituri și finanțări“:
  a) Se abrogă operațiunile contabile de înregistrare a sumelor în debitul conturilor de venituri;
  b) În debitul conturilor de venituri se înregistrează numai operațiunile contabile de închidere a conturilor de venituri și de stabilire a rezultatului patrimonial, la sfârșitul perioadei (trimestrului), în corespondență cu creditul contului 121 „Rezultatul patrimonial“.

  7.3. Prin excepție de la prevederile punctului 7.2, contul contabil 709 „Variația stocurilor“ din grupa 70 „Venituri din activități economice“ și contul contabil 770 „Finanțarea de la buget“ din grupa 77 „Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială“ nu își modifică funcțiunea.

  8. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia se modifică și se completează simbolurile, denumirile și funcțiunea conturilor sintetice de gradul I, II și III, precum și a conturilor speciale în afara bilanțului, potrivit prevederilor punctelor 4 și 5.

  Articolul II din ORDINUL nr. 27 din 6 ianuarie 2021, publicat în MONTORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2021, prevede:
  Articolul II
  Anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013, se completează astfel:
  a) 1000101 „Fondul activelor fixe necorporabile care alcătuiesc domeniul public al statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;
  b) 1000201 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al statului“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;
  c) 1000202 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;
  d) 1000301 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale“;
  e) 1000401 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;
  f) 1000402 „Fondul activelor fixe necorporale care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare;
  g) 8081000 „Active contingente“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și pe sursă de finanțare.

  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
  ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Direcția generală a contabilității publice și a sistemului de decontări în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 12 decembrie 2005.
  Nr. 1.917.
  ANEXA
  cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor
  publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a
  acestuia